Raport
Zintegrowany
2019

Kapitał finansowy

Kapitały:

Kapitał finansowy to zasoby finansowe znajdujące się w dyspozycji Grupy ORLEN, które aktualnie posiadamy ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz wypracowujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Struktura naszego kapitału finansowego obejmuje kapitał własny i obcy – wynikający głównie z wykorzystania przez nas zobowiązań zaciągniętych na rynku finansowym.

Kapitał własny Grupy ORLEN

[mld PLN]

Kapitał obcy Grupy ORLEN

[mld PLN]

39 277
mln PLN
Aktywa trwałe
32 363
mln PLN
Rzeczowe aktywa trwałe (aktywa wytwórcze)
5 457
mln PLN
CAPEX (zwiększenie aktywów trwałych)

Zarządzanie wynikami z kapitału

  • Utrzymanie stabilności finansowej dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów
  • Utrzymanie zakładanego bezpiecznego poziomu wskaźników finansowych, w tym w szczególności poziomu dźwigni finansowej
  • Prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy ORLEN w długiej perspektywie zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych
  • Silne nastawienie na rozwój obecnych aktywów, a także na wzrost innowacyjności, który ma utrzymać silną pozycję konkurencyjną Koncernu w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
  • Stabilność finansowa umożliwia realizowanie ambitnych akwizycji, włączając w to planowane przejęcie Grupy LOTOS oraz zakończone sukcesem wezwanie na akcje Grupy ENERGA.

Osiągnięte rezultaty

Zadłużenie netto w 2019 roku uległo zmniejszeniu o blisko (-) 3,2 mld PLN do 2,4 mld PLN a dźwignia finansowa wyniosła 6,3%, co potwierdza, że Koncern posiada stabilne fundamenty finansowe.

W 2019 roku poszczególne segmenty operacyjne Grupy ORLEN w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wypracowały łącznie 9,2 mld PLN zysku EBITDA LIFO1 przed uwzględnieniem efektu odwrócenia netto odpisów aktualizujących wartość majątku.

EBITDA LIFO – wyniki w segmentach operacyjnych [mld PLN]

1Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów.

Po uwzględnieniu efektu netto odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w wysokości (0,2) mld PLN zysk EBITDA LIFO wyniósł 9,0 mld PLN.

Ujemny wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów ujęty w wyniku EBITDA wyniósł (0,1) mld PLN i w rezultacie Grupa ORLEN osiągnęła w 2019 roku zysk EBITDA na poziomie 8,9 mld PLN.

Wpływ odpisów aktualizujących i wyceny zapasów na poziom EBITDA [mld PLN]Wysoki zysk EBITDA zapewnił 9,3 mld PLN przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Pozwoliły one sfinansować działalność inwestycyjną w kwocie (4,4) mld PLN, wypłacić, zgodnie z obowiązującą polityką PKN ORLEN, dywidendę dla Akcjonariuszy za 2018 rok w kwocie 3,5 PLN na akcję tj. 1,5 mld PLN.

Wypłata dywidendy w mld PLN

Jak kapitał finansowy wpływa na pozostałe kapitały?

Powiązanie kapitału finansowego z kapitałem produkcyjnym wynika bezpośrednio z zaktualizowanej strategii na lata 2019-2022 . Zakłada ona: rozwój i zwiększenie produkcji petrochemicznej oraz zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną w segmencie downstream, konsekwentny rozwój sprzedaży detalicznej oraz zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia. W latach 2019-2020 na inwestycje Grupa ORLEN planuje przeznaczać średniorocznie 6,8 mld zł, co oznacza wzrost o 2,2 mld zł w stosunku do lat 2017-2018. W ramach tej kwoty 4,9 mld zł zostanie wykorzystane w segmencie Downstream, 0,7 mld zł w Detalu oraz 0,7 mld zł w segmencie Upstream. W tym okresie zakładana średnioroczna wartość EBITDA LIFO wyniesie 10,3 mld zł, co oznacza wzrost o 1,1 mld zł w porównaniu do lat 2017-2018.

Kapitał finansowy wpływa na kapitał naturalny umożliwiając ambitne inwestycje i akwizycje w energetykę niskoemisyjną. W perspektywie krótkoterminowej sfinalizowana zostanie budowa morskich farm wiatrowych oraz włączone zostaną do aktywów Grupy zielone moce Grupy Energa. Planowane przejęcie Grupy LOTOS ma znacząco poszerzyć możliwości Grupy ORLEN w zakresie tzw. nowej mobilności, co stanowi strategiczną szansę rozwojową. W 2019 roku podpisany został również list intencyjny z PESA Bydgoszcz w sprawie rozwoju transportu szynowego zasilanego wodorem.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku największą pozycję aktywów Grupy PKN ORLEN stanowiły rzeczowe aktywa trwałe, których wartość zwiększyła się o 1,0 mld zł i wyniosła 32,4 mld zł. W 2019 roku nakłady inwestycyjne Grupy PKN ORLEN na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 4,1 mld zł i były o (0,1) mld zł niższe od nakładów poniesionych w 2018 roku.

Więcej informacji na temat kapitału finansowego znajduje się w rozdziale „Wyniki Finansowe”.

Wyniki wyszukiwania