Raport
Zintegrowany
2019

Kapitał społeczny

Kapitały:

Kapitał społeczny Grupy ORLEN rozumiemy jako wspólne normy, wartości i zachowania oraz oparte na zaufaniu i zaangażowaniu relacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, m.in. pracownikami, społeczeństwem, klientami czy partnerami biznesowymi.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

 • Działamy zgodnie z Wartościami i zasadami postępowania, które obowiązują w całej Grupie ORLEN oraz Strategią CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”.
 • Kodeks postępowania dla Dostawców jest obowiązkowym kryterium w procesie kwalifikacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN.
 • Wspieramy rozwój społeczności lokalnych.
 • Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i prowadzimy działania na rzecz wyrównywania szans.
 • Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.
 • Dbamy o dziedzictwo narodowe oraz wspieramy sport.
 • Optymalizujemy oddziaływanie na środowisko.
 • Podejmujemy działania na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz kształtowania wrażliwości ekologicznej.
 • W relacjach z pracownikami dbamy o bezpieczne środowisko pracy, zapewniamy godne warunki pracy i likwidujemy nierówności, dbamy o rozwój pracowników oraz wspieramy ich w łączeniu celów osobistych, zawodowych i społecznych.
 • W relacjach z klientami kierujemy się dbałością o ich bezpieczeństwo i zdrowie, odpowiadamy na ich oczekiwania, zwiększamy dostępność obiektów oraz inspirujemy do odpowiedzialności.
 • Naszych partnerów biznesowych inspirujemy do odpowiedzialności.

Zarządzanie wynikami z kapitału

Osiągnięte rezultaty

j.m. 2019 2018
Programy stypendialne Fundacji ORLEN – stypendyści1 [liczba] 537 398
Programy grantowe Fundacji ORLEN
Program „Moje miejsce na Ziemi”2 – złożone wnioski [liczba] 2 132 1 135
Program „Moje miejsce na Ziemi”- wnioski nagrodzone grantami [liczba] 276 293
Program „Moje miejsce na Ziemi” – szacowana liczba beneficjentów [liczba] 700 000 *
Program „ORLEN dla Strażaków”3 – złożone wnioski [liczba] 2 248 ok. 4 000
Program „ORLEN dla Strażaków” – wnioski nagrodzone grantami [liczba] 249 360
Projekty prozdrowotne dla pracowników
Dodatkowe badania profilaktyczne4 [liczba] 1 050 1 000
Strefa Zdrowia5 – uczestnicy [liczba] 350 634
Projekty zdrowotne dla społeczności lokalnych
„Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”6, w tym:
„Miasteczko Zdrowia”7 – konsultacje i badania [liczba] ponad 10 000
Cykl spotkań edukacyjnych dla społeczności lokalnych8 – uczestnicy [liczba] 210
ORLEN WARSAW MARATHON – uczestnicy [liczba] 20 000 20 000
VERVA STREET RACING – uczestnicy [liczba] 250 000 80 000
Projekty informacyjne
Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców Płocka i Regionu Płockiego – użytkownicy9 [liczba] ok. 1 000
Program wolontariatu pracowniczego
Akcje wolontariackie [liczba] 40 *
Pracownicy zaangażowani w wolontariat [liczba] 800 *
Projekty sponsoringowe na rzecz mieszkańców Płocka  [liczba] 59 98
Angażowanie klientów w projekty społeczne10
Punkty programu Vitay i aplikacji Yanosik przekazane przez klientów na cele społeczne [liczba] 45 670 769 40 730 211
Dostawcy PKN ORLEN, którzy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Kodeksu postępowania dla dostawców PKN ORLEN”, „Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN” oraz „Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A.” [%] 100 100

*Dany wskaźnik nie był mierzony w 2018 roku
1) Programy stypendialne Fundacji ORLEN: „Dla Orłów” – program skierowany do dzieci pracowników PKN ORLEN oraz spółek Grupy ORLEN, program skierowany do uczniów z Płocka i okolic, program „BONA FIDE” dla studentów, program dla Rodaków ze Wschodu, program dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka, program „Pełnia Życia”, program „Mistrzowie Chemii”.
2) Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” – program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, w tym dotarcie do mniejszych miejscowości i zaktywizowanie społeczności wiejskich. Projekty zgłoszone do konkursu mogły dotyczyć obszarów takich jak sport, bezpieczeństwo, edukacja, historia, kultura czy ekologia.
3) Program „ORLEN dla Strażaków” – program o zasięgu ogólnopolskim realizowany od 2000 roku, którego celem jest wspieranie strażaków z państwowych oraz ochotniczych jednostek Straży  Pożarnej, a także wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. W ramach programu jednostki mogą wnioskować o dofinansowanie między innymi na sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego.
4) Dodatkowe badania profilaktyczne – w ramach „Profilaktyki na wyciągnięcie ręki” organizowano badania profilaktyczne w miejscu pracy. W 2019 roku do dyspozycji pracowników były: badania densytometryczne (gęstości kości), badania w kierunku wykrywania wirusa HCV (wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu C), badania słuchu. Rodzice dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, korzystali z badań USG dla dzieci w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów.

5) Strefa Zdrowia – w maju 2019 roku pracownicy PKN ORLEN w Płocku, Warszawie i Włocławku mieli możliwość korzystania ze strefy zdrowia, w której można było uzyskać poradę fizjoterapeuty, skorzystać z masażu, poddać się badaniu podoskopem (aparat wykrywający wady w budowie i ułożeniu stóp).
6) Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego – program zainicjowany przez PKN ORLEN, program jest realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. Głównymi celami programu są wczesne diagnozowanie chorób, promowanie przyjętych standardów leczenia, a także działania edukacyjno-społeczne motywujące do wprowadzenia zmian w stylu życia.
7) Miasteczko Zdrowia – wydarzenie organizowane we współpracy z partnerami m.in. z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Narodowym Instytutem Onkologii, podczas którego uczestnicy mogą wziąć udział w darmowych badaniach i konsultacjach lekarskich z różnych dziedzin medycyny. Celem projektu jest promowanie profilaktyki zdrowotnej oraz aktywnego i zdrowego stylu życia. W 2019 roku odbyły się dwie edycje „Miasteczka”. Były skierowane do mieszkańców Płocka i okolic oraz pracowników ORLEN. Udział był bezpłatny. Projekt uzyskał patronat honorowy Ministra Zdrowia. Podczas pierwszej edycji przeprowadzono około 4 000 badań i konsultacji, a podczas drugiej około 6 000.
8) Cykl spotkań edukacyjnych dla społeczności lokalnych – specjalne warsztaty organizowane dla przedstawicieli społeczności lokalnych z powiatu płockiego, w tym dla Kół Gospodyń Wiejskich, z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.
9) Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców Płocka i Regionu Płockiego – system informujący o projektach społecznych, kulturalnych, sportowych, itp. inicjowanych przez PKN ORLEN oraz Fundację ORLEN. System powiadamia także o możliwych uciążliwościach środowiskowych i utrudnieniach w codziennym życiu związanych z działalnością Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku.
10) Angażowanie klientów w projekty społeczne – umożliwienie klientom przekazywania punktów zebranych w programie lojalnościowym VITAY i w aplikacji YANOSIK na cele społeczne.

Jak kapitał społeczny wpływa na pozostałe kapitały

Realizowane programy profilaktyki zdrowotnej, program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie” i szeroki pakiet świadczeń pozafinansowych oferowane przez pracodawcę są ukierunkowane na wzmacnianie kapitału ludzkiego. Ich celem jest zachowanie równowagi między pracą, a życiem prywatnym i zachęcenie pracowników do aktywności fizycznej oraz dbania o zdrowie. Zadowolony i zdrowy pracownik, chętniej podejmuje nowe wyzwania, jest efektywny oraz zaangażowany w swoją pracę.

Realizacja szerokiego spektrum działań na rzecz m.in. lokalnych społeczności (programy grantowe, stypendialne, zaangażowanie w inicjatywy kulturalne i sportowe) przekłada się na budowę przyjaznego środowiska dla rozwoju firmy, dalszych inwestycji w kapitał produkcyjny.

Wyniki wyszukiwania