Raport
Zintegrowany
2019

Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste pracowników i interesariuszy jest naturalnym i nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej i działalności biznesowej. W praktyce oznacza to realizację wszelkich działań mających na celu zapobieganie wypadkom, awariom przemysłowym, pożarom i innym, niepożądanym zdarzeniom.

GRI:
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Strategia bezpieczeństwa

Cele i zadania w zakresie bezpieczeństwa osobistego i procesowego są zdefiniowane w Strategii Bezpieczeństwa i obejmują następujące kluczowe obszary:

 

Zarządzanie i przywództwo – kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w Koncernie zgodnej z wartościami, kombinacja wartości indywidualnych i grupowych, postaw, postrzegania, kompetencji i zachowań.

Bezpieczeństwo osobiste – kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników Koncernu, w tym system nadzoru nad kontraktorami, działania profilaktyczne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego Koncernu, oraz ustalenie norm i właściwych przedsięwzięć organizacyjnych.

Bezpieczeństwo procesowe – działania określające metody i środki służące ochronie ludzi i środowiska przed skutkami zdarzeń wypadkowych oraz awarii przemysłowych, potrzeby przed wprowadzeniem zmian technologicznych, procesowych lub organizacyjnych, działania organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczne prowadzenie procesu oraz bezpieczeństwo personelu jego obsługi, mające zapewnić niezawodność działania procesu, realizowanych na każdym jego etapie.

Struktura Strategii Bezpieczeństwa

Opublikowana w grudniu 2018 roku aktualizacja strategii Grupy ORLEN na lata 2019-2022 określa poniższe cele dotyczące bezpieczeństwa pracy:

 • Brak tolerancji dla zagrożenia wypadkami
 • Zero wypadków przy pracy
 • Dalsza poprawa bezpieczeństwa procesowego

1 Wskaźnik TRR – międzynarodowy wskaźnik wypadkowości w przedsiębiorstwach liczony jako liczba wypadków przy pracy ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie czasu * 1 000 000 /liczbę roboczogodzin przeprocowanych w tym okresie

Obszar bezpieczeństwa pracy w Grupie ORLEN jest regulowany przez przepisy krajowe, właściwe dla danego obszaru, rozporządzenia Unii Europejskiej, zharmonizowane normy krajowe oraz zasady wynikające z dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej realizacji czynności operacyjnych. Na poziomie spółek Grupy ORLEN obszar ten jest regulowany przez jednolite standardy, wewnętrzne akty organizacyjne i instrukcje operacyjne.

Do kluczowych elementów regulujących obszar bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi należą: System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001, Strategia Bezpieczeństwa Grupy ORLEN do roku 2021, Kompleksowy System Prewencji, czy Standardy Bezpieczeństwa, Standardy Techniczne i Wytyczne Grupy PKN ORLEN. Więcej informacji na ten temat znajduję się w „Sprawozdaniu na temat Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa

Wszystkie działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy są ukierunkowane na zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w Grupie ORLEN. W 2019 roku w Grupie ORLEN kontynuowano wdrażanie jednolitych standardów bezpieczeństwa w ramach projektu Safety Plus, który obejmuje wdrożenie 15 standardów bezpieczeństwa stanowiących najwyższe, funkcjonujące standardy bezpieczeństwa, zidentyfikowane w branży paliwowo-energetycznej. Realizacja projektu zostanie ukończona w 2021 roku.

15 standardów bezpieczeństwa w ramach projektu Safety Plus

S1 Zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych
S2 Izolacja źródeł energii
S3 Prace w przestrzeniach zamkniętych
S4 Prace na wysokości
S5 Bezpieczne wykonywanie prac ziemnych
S6 Postępowanie powypadkowe
S7 Dostosowanie maszyn i narzędzi pod względem bezpiecznej eksploatacji w środowiskach roboczych
S8 Organizacja ćwiczeń doskonalących działania ratownicze
S9 Pomiary substancji niebezpiecznych
P1 Zapobieganie wyciekom
P2 Pogłębione analizy awarii przemysłowych
P3 Plany awaryjne: budowa / konstrukcja planów
M1 Przywództwo i rola kadry kierowniczej w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa
M2 Zarządzanie podwykonawcami
M3 Zarządzanie prowadzeniem pojazdów

Realizowane były prace na rzecz doskonalenia w obszarze bezpieczeństwa procesowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w oparciu o standard OSHA 1910.119. System pozwala na skuteczną realizację działań w obszarze doskonałości operacyjnej poprzez poprawę bezpieczeństwa technicznego instalacji procesowych, magazynowych i pomocniczych, a tym samym zapobieganie wystąpieniu wszelkich niepożądanych zdarzeń mogących potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników i/lub prowadzonych procesów produkcyjnych. System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym (SZBP) jako element ogólnego systemu zarządzania i organizacji PKN ORLEN został wprowadzony celem zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz spełnienia wymagań krajowych art. 252 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 519 z późniejszymi zmianami) w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem procesowym oraz dalszego zwiększenia skuteczności i efektywności działań na rzecz zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

Kluczowe projekty w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Doskonalenie kultury bezpieczeństwa pracy

W zakresie doskonalenia kultury bezpieczeństwa pracy w spółkach Grupy ORLEN zadaniem wiodącym było budowanie świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i kreowanie proaktywnych postaw wśród pracowników oraz kontraktorów. Jednym z programów mającym na celu podniesienie kultury bezpieczeństwa osobistego jest realizowany w PKN ORLEN „System Wsparcia Pracowników”. Program stanowi dostosowaną do potrzeb spółki formę realizowanego w przedsiębiorstwach produkcyjnych podejścia Behaviour-Based Safety (BBS). Metoda polega na wzmocnieniu bezpiecznych zachowań pracowników podczas wykonywanej pracy, a także promowaniu dobrych praktyk BHP.

Ponadto w 2019 roku przeprowadzono III edycję wykładów przedmiotu „Bezpieczeństwo Techniczne” w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Technologia Chemiczna. Była to kontynuacja zrealizowanego w latach 2017 – 2018 projektu Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Biura Techniki PKN ORLEN oraz Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku. Inicjatywa dotyczyła serii wykładów eksperckich, przeprowadzonych zgodnie z przyjętą przez PKN ORLEN ideą kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej spółki w zakresie obszarów istotnych dla przemysłu przerobu ropy i energetyki oraz w ramach przyjętej strategii współpracy z uczelniami wyższymi.

System obligatoryjnych szkoleń dla pracowników i kontraktorów z zakresu bezpieczeństwa

Zarówno dla pracowników, jak i kontraktorów Grupy ORLEN realizowane są szkolenia obligatoryjne z zakresu bezpieczeństwa. Mają one na celu zapoznanie pracowników i kontraktorów ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w spółkach Grupy ORLEN. Podczas szkoleń budowana jest świadomość pracowników i kontraktorów w zakresie właściwej oceny sytuacji, znajomości potencjalnego ryzyka i sposobów jego ograniczania, przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa, właściwego korzystania z systemów i środków ochrony, a także zgłaszania spostrzeżeń dotyczących potencjalnych sytuacji niebezpiecznych. Przedmiotowy system szkoleń zawiera również narzędzia stosowane do weryfikacji wiedzy wśród pracowników i kontraktorów.

W Grupie ORLEN funkcjonują systemy motywacyjne, informacyjne i edukacyjne, dedykowane pracownikom firm zewnętrznych. W 2019 roku w PKN ORLEN utworzono Centrum Szkoleniowe. Jest to koncepcja szkolenia pracowników firm zewnętrznych, realizujących prace na terenie zakładów produkcyjnych spółki, jak i nowozatrudnionych pracowników obszaru produkcji. Obejmuje ona również przeprowadzanie szczegółowej weryfikacji wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników w zakresie trzech bloków tematycznych: BHP, technika oraz zagrożenia lokalne występujące na terenie instalacji produkcyjnych. Weryfikacji praktycznej podlega wiedza i umiejętności z zakresu branży mechanicznej. Sprawdzenie przygotowania pracowników do realizacji prac odbywa się na specjalnie przygotowanym aparacie weryfikacyjnym.

System kontroli i audytów

W Grupie ORLEN przeprowadzane są systematyczne audyty wewnętrzne spółek. W roku 2019 zrealizowano 4 wizyty doradcze (audyty) oraz 6 reaudytów. Ich istotnym elementem są tzw. Spacery Bezpieczeństwa („Safety Walks”), przeglądy stanu bezpieczeństwa na wizytowanych obiektach. Wyniki ich oceny oraz spostrzeżenia stanowią podstawę opracowywania i realizacji „Planów działań korygujących i doskonalących”, „Planów Poprawy Stanu BHP”. Ponadto w spółkach przeprowadzane są audyty wewnętrzne, audyty jednostek certyfikujących oraz jednostek zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem. Zgodnie z opracowaną i przyjętą metodologią przeprowadzane są systematyczne audyty obszarów bezpieczeństwa wśród kontraktorów realizujących prace na rzecz Grupy ORLEN.

Programy motywacyjne i kampanie informacyjne popularyzujące tematykę bezpieczeństwa pracy, propagujące zdrowy styl życia oraz promujące zasadę równowagi pomiędzy pracą i odpoczynkiem.

W Grupie ORLEN realizowane są działania mające na celu promowanie bezpiecznej realizacji pracy wśród pracowników i kontraktorów, między innymi konkurs „Bezpieczny Remont”, „Bezpieczny Wykonawca” i „Program Zachęt BHP”. Ponadto przeprowadzane są kampanie informacyjne popularyzujące tematykę bezpieczeństwa pracy, propagujące zdrowy styl życia oraz promujące zasadę równowagi pomiędzy pracą i odpoczynkiem. Jedną z takich inicjatyw są realizowane w Grupie ORLEN Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. W 2019 roku zorganizowano miasteczka BHP, a w nich m.in. symulatory VR (symulator jazdy miejskiej, symulator jazdy motocyklem, itd.), stoiska firm z branży BHP prezentujące innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa osobistego. Przygotowana została strefa konkursowa z licznymi konkursami i grami BHP, w których wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę oraz wygrać nagrody. Stworzone zostały strefy medyczne, w których pracownicy mogli skontrolować swój stan zdrowia, zorganizowano ćwiczenia z pierwszej pomocy wraz z poradami fizjoterapeutów. Natomiast w strefie gastronomicznej dietetycy omawiali właściwości używanych produktów. Pracownikom przekazywano wskazówki i ciekawostki dietetyczne zachęcające do wybierania lepszych alternatyw spożywczych oraz próbowania własnych sił w kuchni.

W Grupie ORLEN przeprowadzany jest konkurs Dobre Praktyki BHP, dedykowany spółkom Koncernu. Celem Konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w bezpieczeństwie, które promują pragmatyczne i nowoczesne podejście do bezpieczeństwa, a w tym m.in. wszelkie rozwiązania techniczne, jakościowe, proefektywnościowe, komunikacyjne, organizacyjne i infrastrukturalne, pomagając tym samym doskonalić i usprawniać elementy zarządzania bezpieczeństwem pracy jak również podnosić motywację pracowników. Udział w konkursie daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa pomiędzy spółkami Grupy ORLEN.

Ponadto realizowany jest konkurs „Miliony roboczogodzin bez wypadku przy pracy pracownika i kontraktora w Grupie ORLEN”, również dedykowany spółkom Koncernu. W tym przypadku celem konkursu jest promowanie bezwypadkowej pracy. W 2019 roku odbyły się VII edycja konkursu „Dobre Praktyki BHP” oraz V edycja „Miliony roboczogodzin bez wypadku przy pracy pracownika i kontraktora w Grupie ORLEN”.

Identyfikacja i wdrażanie innowacji oraz dobrych praktyk

Prowadzona jest ciągła identyfikacja najlepszych stosowanych praktyk, poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy spółkami Grupy ORLEN, jak również korzystanie z doświadczeń firm z branży ropy i gazu o światowym zasięgu. Wśród realizowanych projektów możemy wymienić System LOTO oraz System Wsparcia Pracowników.

System Wsparcia Pracowników stanowi program behawioralny, którego celem jest wzmocnienie zachowań bezpiecznych i eliminacja zachowań ryzykownych. Realizacja tego projektu stanowi jedno z wielokierunkowych działań na rzecz podniesienia kultury bezpieczeństwa Koncernu.

System Lockout – Tagout (LOTO) jest to planowo prowadzone działanie, które obejmuje odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych i maszyn na czas wykonywania na nich prac konserwacyjnych lub naprawczych. Lockout chroni pracowników przed ponownym włączeniem urządzenia, dopóki nie zostanie zdjęty. Tagout to zawieszka (tag) informująca i ostrzegająca, że dane urządzenie jest zablokowane na czas przeglądu i nie może być załączone, dopóki zawieszka nie zostanie zdjęta. Wdrażany w celu wyeliminowania przypadkowego i niekontrolowanego załączenia maszyn lub uwolnienia niebezpiecznych energii podczas trwania lub wykonywania prac eksploatacyjnych, inwestycyjnych i remontowych oraz pracach serwisowo-konserwacyjnych tak, aby zapobiec wypadkom i zdarzeniom wynikającym z nieoczekiwanego uruchomienia lub ponownego zasilenia energią maszyn, urządzeń lub instalacji.

System analizy zdarzeń i ocena ryzyk

Zaistniałe w Grupie ORLEN zdarzenia wypadkowe oraz awaryjne poddawane są analizie oraz ocenie możliwości ponownego wystąpienia. Za pomocą „Alertów Bezpieczeństwa” realizowana jest komunikacja dotycząca zdarzeń potencjalnie wypadkowych i awaryjnych. W zakresie zdarzeń awaryjnych przeprowadzane są tzw. „Lesson Learned” z zastosowaniem list kontrolnych mających na celu identyfikację działań zapobiegawczych w różnych lokalizacjach Grupy ORLEN. Wdrożono narzędzia do analizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy i zdarzeń awaryjnych.

W wyniku ich oceny realizowane są działania zapobiegawcze. W Grupie ORLEN przeprowadzane są analizy zagrożeń procesowych, między innymi metodą HAZOP, stosowaną do określania możliwości wystąpienia zagrożeń w zakładach przemysłowych. Polega na systematycznym przeglądzie założeń projektowych i procesu technologicznego pod kątem możliwych odchyleń od przyjętych parametrów.

Safety Meeting

Elementem wciąż doskonalonym i koniecznym do dalszego rozwijania w skali Grupy ORLEN są interdyscyplinarne spotkania przedstawicieli obszarów bezpieczeństwa osobistego, procesowego i pożarowego, Biura Techniki oraz innych obszarów organizacji, w ramach tzw. „Safety Meeting”. W zakresie Safety Meeting analizowane są zdarzenia awaryjne, jakie zaistniały w Grupie ORLEN, tj. identyfikowane przyczyny zdarzeń oraz zbierane informacje o ich skutkach. Na podstawie zebranych informacji i dostępnych materiałów źródłowych jak np. Raporty z Zespołów Awaryjnych/ Technicznych i niezawodnościowych (wyjaśniających) formułowane są różnego rodzaju działania, które następnie adresowane są do właściwych obszarów spółek Grupy ORLEN. Celem tej aktywności jest wyciągnięcie wniosków oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Wszelkie informacje analizowane podczas spotkań są zbierane w wewnętrznej bazie danych dostępnej na Portalu Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zakładowa Straż Pożarna

Podstawowym zadaniem Zakładowej Straży Pożarnej jest prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych na terenie obiektów PKN ORLEN, jak również na terenie całego kraju w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT), oraz nadzór nad przygotowaniem obiektów spółki do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Zakładowa Straż Pożarna prowadzi również działania ratownictwa chemicznego, technicznego, wykonuje prace uszczelniające, uczestniczy w posterunkach asekuracyjnych w czasie awaryjnych stanów instalacji, zabezpiecza prowadzone prace pożarowo niebezpieczne na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz realizuje zadania z zakresu prewencji przeciwpożarowej. Strażacy są wyspecjalizowani w gaszeniu pożarów w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, prowadzeniu działań ratowniczych związanych z awariami chemicznymi oraz prowadzeniu działań w zakresie ratownictwa wodnego, technicznego, przedmedycznego i wysokościowego. Od kilku lat aktywnie współpracują ze strażami pożarnymi działającymi w ramach Grupy ORLEN, podejmując działania na rzecz bezpieczeństwa w zakresie operacyjnym i prewencyjnym. Strażacy wyposażeni są między innymi w ponad 20 specjalistycznych samochodów gaśniczych, ratowniczych, wysokowydajne pompy i działka gaśnicze, łodzie ratownicze oraz specjalistyczny sprzęt ochronny zapewniający bezpieczeństwo pracowników. W 2019 roku zrealizowano działania w ramach doskonalenia i rozwoju obszaru bezpieczeństwa pożarowego Grupy ORLEN. Pracownicy Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN odbyli specjalistyczne kursy i szkolenia w zakresie m.in. prewencji, ratownictwa wysokościowego, wodno – nurkowego oraz dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Ćwiczenia pracowników i służb ratowniczo-gaśniczych

W spółkach Grupy ORLEN przeprowadzane są systematycznie ćwiczenia na wypadek zaistnienia zdarzenia awaryjnego. Dzięki tym działaniom pracownicy wiedzą jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Są one również okazją do doskonalenia współpracy z państwowymi podmiotami ratowniczymi, zmierzającej do minimalizacji potencjalnych skutków awarii.

Rozwój obszaru Bezpieczeństwa Pożarowego Grupy ORLEN

W 2019 roku rozpoczęto prace zmierzające do wdrożenia segmentowego zarządzania bezpieczeństwem pożarowym w Grupie ORLEN. Przeprowadzono wizyty referencyjne w Zakładowych Strażach Pożarnych Grupy ORLEN. Podczas spotkań zapoznano się z organizacją i wyposażeniem technicznym poszczególnych jednostek. Odbyły się spotkania specjalistów prewencji przeciwpożarowej realizujących zadania w spółkach Grupy ORLEN. Podczas spotkań opracowano wspólne zasady prowadzenia kontroli prewencyjnych i uzgodniono jednolite dokumenty pokontrolne.

Monitorowanie integralności majątku produkcyjnego i program utrzymania ruchu

Podstawą zachowania integralności środków trwałych są terminowe czynności inspekcyjno–dozorowe. Wykonywane są w trakcie zaplanowanych postojów remontowych i technologicznych w oparciu o wieloletni harmonogram. Dedykowanym programem określającym między innymi terminy wykonania testów i sprawdzeń funkcjonalności objęte są również automatyczne układy sterowania i zabezpieczeń. Równocześnie, we współpracy i pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), prowadzone jest wdrażanie programu RBI (Risk Based Inspection) dla obiektów w Płocku. Wartością dodaną programu jest ciągłe zwiększanie dostępności i bezpieczeństwa instalacji przy zachowaniu integralności majątku produkcyjnego. Dodatkowo funkcjonuje program Autonomicznego Utrzymania Ruchu (AUR) dzięki któremu możliwe jest zapewnienie wyższego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa instalacji produkcyjnych.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Wykonawców Zewnętrznych

Opracowany i wdrożony został model systemu zarządzania bezpieczeństwem wykonawców zewnętrznych, którego istotą jest realizacja wyznaczonych celów głównych: ZERO WYPADKÓW, ZERO POŻARÓW, ZERO TOLERANCJI DLA NIEAKCEPTOWALNEGO RYZYKA.

Wynikają z nich następujące zrealizowane w 2019 roku cele cząstkowe:

 • zapewnienie wykonawcom profesjonalnego przygotowania do realizacji zadań,
 • ustalenie jasnych reguł,
 • zwiększenie świadomości pracowników spółki oraz wykonawców zewnętrznych i ich pracowników,
 • zapewnienie wykonywania prac w sposób bezpieczny i prawidłowy,
 • potwierdzenie odbycia szkolenia dla ściśle określonych miejsc,
 • komunikowanie zagrożeń i szybka reakcja na nie.

Zarządzenie bezpieczeństwem w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2

W PKN ORLEN realizowane są działania profilaktyczne w zakresie minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Są to różnokierunkowe przedsięwzięcia mające formę organizacyjną, informacyjną i edukacyjną. Należą do nich m.in.:

 • wdrożenie procedury dotyczącej postępowania w przypadku wystąpienia objawów złego samopoczucia u pracowników,
 • opracowanie i upowszechnianie graficznych materiałów informacyjnych dotyczących bezpiecznych zachowań, w tym zakrywania ust i nosa, unikania skupisk ludzkich,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobistego pracownikom i kontraktorom poprzez m.in. przeprowadzanie cyklicznych dezynfekcji pomieszczeń i ich wyposażenia, wprowadzenie obowiązkowych badań temperatury ciała pracowników i osób zewnętrznych wchodzących na tereny obiektów, wyposażenie pracowników w płynny dezynfekujące do rąk i maseczki ochronne oraz wdrożenie instrukcji właściwego i bezpiecznego ich stosowania, zmianę sposobu przeprowadzania szkoleń okresowych w dziedzinie BHP, wprowadzenie osłon antywirusowych na stanowiskach pracy wymagających kontaktu z innymi pracownikami lub osobami zewnętrznymi, wdrożenie „Zaleceń dla Wykonawców dotyczących przeciwdziałania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2”,
 • uruchomienie bezpłatnych i anonimowych konsultacji w ramach wsparcia psychologicznego poprzez kontakt z Pracownią Psychologii Pracy oraz numeru telefonu i adresu mailowego, dedykowanego pracownikom do celów konsultacyjnych w zakresie funkcjonujących zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii.

Analogiczne działania są realizowane w pozostałych spółkach Grupy ORLEN.

Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi firmami branży paliwowo-energetycznej w zakresie doskonalenia obszaru bezpieczeństwa osobistego i procesowego

W 2019 roku podjęto wielokierunkową współpracę w zakresie doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem PKN ORLEN. Zorganizowano eksperckie warsztaty pod hasłem „Polubmy się”, z organami administracji publicznej, tj.: Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (Delegatura w Płocku), Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Komendą Miejską Policji w Płocku, Strażą Miejską w Płocku, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Wójtem Gminy Stara Biała w sprawie zapewnienie bezpieczeństwa w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku oraz wzajemnej współpracy, w tym w zakresie komunikowania się w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń awaryjnych.

Ponadto PKN ORLEN zawarł porozumienie z firmą PERN, którego celem jest efektywna współpraca i aktywna integracja inicjatyw firm w dziedzinie przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym w obszarze bezpieczeństwa (wypadkom, awariom, katastrofom, pożarom).

Efekty zrealizowanych działań w obszarze bezpieczeństwa Grupy ORLEN zostały docenione przez niezależne gremia eksperckie. Spółki PKN ORLEN i ORLEN Upstream zostały laureatami Konkursu „Pracodawca Organizator Pracy bezpiecznej”, zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Natomiast Kartami Lidera Bezpiecznej Pracy przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zostały wyróżnione spółki PKN ORLEN, ORLEN Laboratorium oraz ORLEN Upstream. PKN ORLEN po raz kolejny został wyróżniony Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

ORLEN Upstream otrzymał I nagrodę w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” od Głównego Inspektora Pracy.

GRI:
 • 403-2

Podstawowe informacje i wskaźniki dotyczące obszaru bezpieczeństwa Grupy ORLEN

Wypadki przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN

PŁEĆ 2019 2018
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN1) 7 41 4 38
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN2) 16 17 18 32
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN 23 58 22 70

 

REGIONY3) 2019 2018
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN1) 33 13 0 2 0 27 13 2 0 0
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN2) 28 4 0 1 0 29 17 3 0 1
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN 61 17 0 3 0 56 30 5 0 1
1) Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN przez pracodawcę, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego.
2) Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników firm zewnętrznych spółek Grupy ORLEN wykonujących pracę na jej rzecz i na terenie należącym lub dzierżawionym przez spółkę koncernu, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego. W myśl definicji kontraktorami są również pracownicy Stacji Paliw PKN ORLEN.
3) Regiony – rynki, gdzie Grupa ORLEN posiada aktywa.

 

PŁEĆ 2019 2018
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 0 0 0 0
Ilość lekkich wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 7 41 4 37
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 7 41 4 38

 

REGIONY3) 2019 2018
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilość lekkich wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 33 13 0 2 0 27 12 2 0 0
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 33 13 0 2 0 27 13 2 0 0

Wszystkie wypadki przy pracy pracowników Grupy ORLEN odnotowane w 2019 roku stanowią wyłącznie wypadki przy pracy o charakterze lekkim.

PŁEĆ 2019 2018
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 0 0 0 6
Ilość lekkich wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 16 17 18 18
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 16 17 18 32

 

REGIONY3) 2019 2018
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Ilość lekkich wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 28 4 0 1 0 29 6 0 0 1
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 28 4 0 1 0 29 17 3 0 1

 

Wszystkie wypadki przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN odnotowane w 2019 roku stanowią wyłącznie wypadki przy pracy o charakterze lekkim.

Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów)4)

Zgodnie z przyjętą ideą, iż „Bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych jest tak samo ważne, jak i bezpieczeństwo pracowników Grupy ORLEN”, od 2015 roku funkcjonuje w Grupie ORLEN Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów).

2019 2018
Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów)4) 0,90 1,03
4) Liczony jako łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie.

W 2019 roku odnotowano spadek wartości Całkowitego Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów) w porównaniu do 2018 roku. Związany jest on z znaczącym obniżeniem ilości wypadków przy pracy kontraktorów spółek Grupy ORLEN w 2019 roku w stosunku do ilości wypadków przy pracy kontraktorów, odnotowanych w 2018 roku.

Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN5)

2019
Ogółem Kobiety Mężczyźni
1,29 0,70 1,51

 

2018
Ogółem Kobiety Mężczyźni
1,17 0,41 1,44
5) Ilość wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników w tym okresie.

 

REGIONY3) Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
2019 1,29 1,35 1,47 0 6,48 0
2018 1,17 1,08 1,71 0,68 0 0

 

Wartość Wskaźnika Wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Zjawisko to odzwierciedla proces trwającej stabilizacji poziomu wypadkowości Koncernu po radykalnej serii spadku wartości Wskaźnika Wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN, trwającej do 2014 roku.

Wskaźnik ciężkości i liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN w 2019 roku

Wskaźnik ciężkości dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w Grupie ORLEN6)
Ogółem Kobiety Mężczyźni
56,27 21,43 62,22

 

Wskaźnik ciężkości dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w  Grupie ORLEN6)
Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
56,27 51,42 73,38 0 25,00 0
6) Wynik ilorazu liczby dni absencji chorobowej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz liczby uznanych przez pracodawcę wypadków przy pracy pracowników Koncernu skutkujących zwolnieniami lekarskimi.

 

Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN7)
Ogółem Kobiety Mężczyźni
2701 150 2551

 

Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN7)
Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
2701 1697 954 0 50 0
7) Liczba faktycznych dni absencji chorobowej pracownika spółek Grupy ORLEN w danym okresie czasu, które były wynikiem uznanego przez pracodawcę wypadku przy pracy.

 

Dbałość o bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników firm zewnętrznych, realizujących prace na terenie Grupy ORLEN, jest jednym z priorytetów strategii Koncernu. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa kontraktorów konsekwentnie i długofalowo budowana jest ich świadomość w zakresie właściwej oceny sytuacji, znajomości potencjalnego ryzyka i sposobów jego ograniczania, przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa, właściwego korzystania z systemów i środków ochrony, a także zgłaszania spostrzeżeń dotyczących potencjalnych sytuacji niebezpiecznych. Oprócz prowadzenia analiz zdarzeń wypadkowych kontraktorów Grupy ORLEN  poddawane są badaniu również dane dotyczące absencji chorobowej, wynikającej z zaistnienia wypadku przy pracy kontraktorów realizujących prace na terenie spółek Koncernu.

Grupa ORLEN nie posiada narzędzi prawnych pozwalających na upublicznienie przedmiotowych informacji.

Liczba odnotowanych chorób zawodowych w poszczególnych grupach pracowników Grupy ORLEN8)

2019 2018
Pracownicy administracyjno-biurowi 0 0
Wyższy i średni personel techniczny 0 0
Pracownicy obsługujący instalacje i urządzenia technologiczne 2 1
Pracownicy wykonujący prace konserwacyjno-remontowe 2 1
Pracownicy zatrudnieni w transporcie i magazynowaniu 1 1
Ogółem:
*ORLEN Lietuva
** ORLEN Lietuva (2) i UNIPETROL RPA (1)
5* 3**
8) Ilość uznanych chorób zawodowych określa liczbę decyzji wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzających choroby zawodowe u pracowników, którzy pracują bądź pracowali w spółkach Grupy ORLEN.
GRI:
 • 403-3

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby zawodowe

W Grupie ORLEN prowadzony jest stały monitoring i identyfikacja czynników mogących powodować powstawanie chorób zawodowych wśród pracowników. Wykonywane są cykliczne badania środowiska pracy oraz przeprowadzana jest ich bieżąca analiza i ocena ryzyka potencjalnego wpływu na zdrowie pracowników Koncernu. Dla wszystkich zidentyfikowanych czynników na stanowiskach pracy z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych wdrożono systemowe działania zapobiegawcze w zakresie zastosowania rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych w postaci ochron indywidualnych i zbiorowych. Zastosowanie tych rozwiązań zapewnia eliminację zagrożenia powstania chorób zawodowych wśród pracowników na wskutek występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Efektem przeprowadzonych działań jest odnotowanie na podobnym, bardzo niskim poziomie, ilości chorób zawodowych wśród pracowników Grupy ORLEN w latach 2018-2019.

Bezpieczeństwo procesowe

W 2019 roku realizowane były prace na rzecz utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w oparciu o standard OSHA 1910.119. System zakłada jeszcze skuteczniejszą realizację działań w obszarze doskonałości operacyjnej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa technicznego instalacji procesowych, magazynowych i pomocniczych, a tym samym zapobieganie wystąpieniu wszelkich niepożądanych zdarzeń mogących potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników lub prowadzonych procesów.

W ramach utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym (SZBP) w spółce, zgodnie z ustaleniami cyklu Deminga wymagana jest realizacja działań dotyczących:

 1. weryfikacji istniejącego stanu,
 2. przeprowadzenia sprawdzenia kompletności istniejących regulacji/zarządzeń wewnętrznych oraz opracowania i wdrożenia nowych regulacji/ zarządzeń,
 3. potwierdzenia pełnego wdrożenia poszczególnych elementów systemu,
 4. realizacji wymogów systemu w oparciu o regulacje/ zarządzenia i doskonalenia w niezbędnym zakresie.

Weryfikacji podlega spełnienie przez spółkę wymogów 14 elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w zakresie istniejących uregulowań, którymi dany element został wdrożony. Poszczególne elementy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym zostały opisane w „Sprawozdaniu na temat Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Bezpieczeństwo procesowe zaczyna przeistaczać się w szczególny rodzaj dziedziny związanej z inżynierią odporności, która definiuje dziś bezpieczeństwo jako zdolność do utrzymania sukcesu produkcyjnego przez system lub systemy techniczne zarówno w warunkach normalnych, jak i awaryjnych. Nie zapominać należy o systemach organizacyjnych, których rolą także jest zdolność do natychmiastowej odpowiedzi w celu utrzymania ciągłości prowadzonego biznesu.

graf graf

W Grupie ORLEN jest 29 zakładów/obiektów zakwalifikowanych do zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a prawie o połowę mniejsza liczba to zakłady o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z ramami klasyfikacyjnymi jednolitej dla Europy tzw. Dyrektywy „Seveso III” zaimplementowanej do prawa krajowego wszystkich krajów UE w roku 2015. W Polsce jest to uregulowane poprzez Ustawę Prawo Ochrony Środowiska. W obydwu typach zakładów funkcjonuje nowoczesny i wciąż doskonalony system zarządzania bezpieczeństwem procesowym, który jest zorganizowanym sposobem kierowania bezpieczeństwem obejmującym wszystkie istotne elementy bezpieczeństwa, o których mowa powyżej.

Zestawienie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Grupie ORLEN

POLSKA Liczba zakładów o dużym ryzyku (ZDR) Liczba zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR)
PKN ORLEN 7 ZDR 10 ZZR
ORLEN PALIWA 6 ZDR 1 ZZR
BOP 1 ZDR
ANWIL 1 ZDR
ORLEN Południe 2 ZDR
ORLEN Aviation 1 ZZR
IKS „SOLINO” 1 ZDR
CZECHY Liczba zakładów o dużym ryzyku (ZDR) Liczba zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR)
UNIPETROL RPA 3 ZDR
UNIPETROL DOPRAVA 5 ZDR
PARAMO 1 ZDR
SPOLANA 1 ZDR
LITWA Liczba zakładów o dużym ryzyku (ZDR) Liczba zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR)
ORLEN Lietuva 2 ZDR

Aby zobrazować aktualny stan bezpieczeństwa procesowego w spółkach produkcyjnych Grupy ORLEN, posługujemy się szeregiem wskaźników bezpieczeństwa procesowego, w tym zarówno opóźnionych, jak i wyprzedzających zgodnie ze standardami API 754, których monitorowanie i pomiar odbywa się poprzez wewnętrzną aplikację spółki, co w konsekwencji prowadzi do najważniejszego celu całego systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym, a mianowicie zapobiegania i minimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Raportowanie tych wskaźników pozwala również porównywać się z najlepszymi w branży i tym samym realizować cel związany z osiągnięciem doskonałości procesowej.

GRI:
 • OG-13

Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności

W 2019 roku odnotowano 2 pożary, które wymagały interwencji zewnętrznych Jednostek Straży Pożarnej. W 2019 roku liczba pożarów w Grupie ORLEN spadła w stosunku do liczby pożarów zaistniałych w roku 2018.

Liczba pożarów w Grupie ORLEN

Liczba pożarów w Grupie ORLEN9): 2019 2018
Ilość wszystkich pożarów 34 41
W tym związane z procesami technologicznymi 29 37
W tym wymagające interwencji zewnętrznych Jednostek Straży Pożarnych 2 0
9) Liczba odnotowanych pożarów związanych z prowadzonymi procesami przez spółki Grupy ORLEN, dotyczące wyłącznie terenu należącego do spółek lub dzierżawionego przez nie, z wyłączeniem terenu Stacji Paliw.

Zdarzenie awaryjne na poziomie TIER 1, TIER 2 i TIER3

TIER 1

Są to zdarzenia o dużych skutkach w związku z nagłym i nieprzewidzianym uwolnieniem substancji do otoczenia z uwagi na niezadziałanie warstw zabezpieczeń. Zdarzenia te włączają nagłe i nieprzewidziane  uwolnienia substancji niebezpiecznych oraz substancji nietoksycznych i niepalnych (parę wodną, kondensat, wodę gorącą, azot, sprężone powietrze, CO2) w trakcie prowadzenia procesu skutkując jedną lub więcej konsekwencjami:

 • Obrażenia skutkujące zwolnieniem lekarskim lub śmiercią pracownika własnego, wykonawcy, podwykonawcy
 • Hospitalizacja i/lub śmierć innej osoby
 • Oficjalnie zainicjowana ewakuacja społeczności lokalnej lub zalecenie schronienia w domach,
 • Pożar lub eksplozja skutkujące stratami w kosztach bezpośrednich firmy w wysokości co najmniej 100 tys. USD (100 000 USD x ~3 PLN/USD = ~300 000 PLN)
 • Zrzut ciśnienia do atmosfery z wykorzystaniem urządzeń zrzutowych w ilości większej lub równej niż progowe ilości w dowolnym 1-godzinnym okresie czasu
 • Uwolnienie substancji w ilości większej lub równej niż progowe ilości w dowolnym 1-godzinnym okresie czasu

TIER 2

Są to zdarzenia o mniejszych skutkach w związku z nagłym i nieprzewidzianym uwolnieniem substancji do otoczenia z uwagi na niezadziałanie warstw zabezpieczeń. Zdarzenia te włączają nagłe i nieprzewidziane uwolnienia substancji niebezpiecznych oraz substancji nietoksycznych i niepalnych (parę wodną, kondensat, wodę gorącą, azot, sprężone powietrze, CO2) w trakcie prowadzenia procesu skutkując jedną lub więcej konsekwencjami nie sklasyfikowanymi w zdarzeniach TIER1:

 • Obrażenia pracownika własnego, wykonawcy czy podwykonawcy,
 • Pożar lub eksplozja skutkujące stratami w kosztach bezpośrednich firmy w wysokości co najmniej 2,5 tys. USD (2,500 USD x ~3 PLN/USD= ~7,500 PLN),
 • Zrzut ciśnienia do atmosfery w ilości większej lub równej niż progowe ilości dla zdarzeń TIER2 w dowolnym 1-godzinnym okresie czasu,
 • Uwolnienie substancji w ilości większej lub równej niż progowe ilości dla zdarzeń TIER2 w dowolnym 1-godzinnym okresie czasu.

Ilość zdarzeń na poziomie TIER1, TIER2 i TIER3

Ilość zdarzeń TIER1 Grupa ORLEN

Ilość zdarzeń TIER2 Grupa ORLEN

W 2019 roku kontynuowano w Grupie ORLEN raportowanie wyprzedzającego wskaźnika bezpieczeństwa procesowego na poziomie 3 (TIER31), odzwierciedlającego wystąpienie potencjalnych zdarzeń awaryjnych.

1 Przyjęto, że zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) stanowią liczbę blokadowych zatrzymań instalacji lub węzłów na skutek zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych). Wskaźnik TIER3 liczony jest w następujący sposób:

 • zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) produkcja – reprezentuje liczbę blokadowych zatrzymań instalacji lub węzłów na skutek zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych).
 • zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) logistyka – reprezentuje liczbę blokadowych zatrzymań nalewu produktów do cystern kolejowych i autocystern w wyniku zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych) przypadających na liczbę wykonanych nalewów w danym czasie.

Ilość zdarzeń TIER3 Produkcja Grupa ORLEN

 

Ilość zdarzeń awaryjnych w Grupie ORLEN: 2019
Polska Czechy Litwa
TIER1 0 7 1
TIER2 2 2 0
TIER3 – Produkcja 59 1 10
Ilość zdarzeń awaryjnych w Grupie ORLEN: 2018
Polska Czechy Litwa
TIER1 2 4 0
TIER2 3 2 1
TIER3 – Produkcja 80 0 14

Wskaźnik T1 PSER2 i T2 PSER3

T1 PSER Grupa ORLEN

T2 PSER Grupa ORLEN

Raportowane zdarzenia TIER1 i TIER2 za 2019 rok wiązały się jedynie z emisją do otoczenia pochodzącą z pożarów i wycieków. Natomiast nie było zdarzeń, które wywołały poważne szkody w środowisku naturalnym. Wycieki w postaci ciekłej zostały zebrane i zutylizowane.

GRI:
 • 306-3

Łączna liczba i masa istotnych wycieków

Całkowita liczba i masa odnotowanych znaczących wycieków w 2019 roku jest następująca:

 • Liczba wycieków w 2019 roku – 10
 • Masa wycieków w 2019 roku – ok. 140 Mg

Informacje dla każdego z raportowanych przez spółki Grupy ORLEN wycieków

Lokalizacja Masa [Mg] Rodzaj substancji Komentarz
UNIPETROL RPA, s.r.o.
ZP w Kralupach, DRW
80 Wyciek olejowy (ropa naftowa) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
UNIPETROL RPA, s.r.o.
ZP w Litvinowie, Izomeryzacja
ok. 4 Wyciek chemikaliów (6% r-r NaOH) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
SPOLANA, s.r.o.
ZP w Neratowicach, PCV
11,5 Wyciek chemikaliów (30% r-r HCl) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
UNIPETROL RPA, s.r.o.
ZP w Litvinowie, Visbreaking
2,1 Wyciek olejowy (olej płuczny) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
SPOLANA, s.r.o.
ZP w Neratowicach, PCV
0,4 Wyciek chemikaliów (mieszanina dichlorku etylenu i chlorku winylu) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
UNIPETROL RPA, s.r.o.
ZP w Litvinowie, tor kolejowy 238
16 Wyciek chemikaliów (frakcja BTX) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
ORLEN Lietuva
ZP w Możejkach
ok. 26 Wyciek inny (asfalt drogowy) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
ANWIL S.A.
ZP we Włocławku,
Odzysk chlorowodoru
ok. 0,0025 Wyciek chemikaliów (gazowy HCl) Do atmosfery
SPOLANA, s.r.o.
ZP w Neratowicach, Kaprolaktam
ok. 0,1 Wyciek chemikaliów (amoniak) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
ANWIL S.A.
ZP we Włocławku
ok. 0,021 Wyciek chemikaliów (gazowy HCl) Do atmosfery

 

W większości powyższych wycieków konsekwencje wiązały się z zanieczyszczeniem wyposażenia oraz terenu instalacji natomiast nie miało miejsce oddziaływanie na glebę i powierzchnie wód. Ponadto dla większości zdarzeń konieczne było poniesienie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej jednostek Zakładowych Straży Pożarnych oraz naprawą bądź wymianą uszkodzonej aparatury. W dwóch przypadkach zaraportowano uwolnienie substancji gazowych do atmosfery. W wyniku powyższych zdarzeń nie było osób poszkodowanych wśród pracowników spółek Grupy ORLEN oraz kontraktorów.

Wyniki wyszukiwania