Raport
Zintegrowany
2019

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

W 2019 roku rozpoczęto realizację „Strategii CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”, która została stworzona w oparciu o strategię biznesową koncernu, „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN – nasz wewnętrzny kodeks etyczny, oraz „Agendę 2030– rezolucję ONZ dotyczącą zrównoważonego rozwoju w wymiarze zarówno globalnym jak i lokalnym.

Obok dążenia do spójności celów biznesowych i społecznych, priorytetami Strategii CSR są: budowanie wizerunku PKN ORLEN jako lidera w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, osiągnięcie synergii działań społecznych w Grupie ORLEN, wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Programu Dostępność Plus.

GRI:
  • 102-12

Realizując zasady społecznej odpowiedzialności PKN ORLEN uczestniczy także w zewnętrznych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, których jest sygnatariuszem i promotorem, w tym m.in.:

  • W 2018 roku PKN ORLEN podpisał deklarację „Partnerstwa na rzecz dostępności” stanowiącą zobowiązanie współpracy w ramach Programu Dostępność Plus, realizowanego przez rząd.
  • Od 2017 roku PKN ORLEN jest zaangażowany w inicjatywę Ministerstwa Rozwoju (wcześniej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) – Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. PKN ORLEN uczestniczy w realizacji Agendy 2030 dążąc do tego, aby podejmowane działania wspierały realizację wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele te to m.in. zrównoważone miasta i społeczności, czysta i dostępna energia, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, dobra jakość edukacji, wzrost gospodarczy oraz godna praca.
  • Od 2017 roku PKN ORLEN jest zaangażowany w działalność Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski.
  • Od 2015 roku PKN ORLEN jest aktywnym członkiem Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, która powstała przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Podczas Kongresu „Polska Chemia” w 2015 roku Koncern podpisał „Deklarację wspierania idei zrównoważonego rozwoju branży chemicznej”.
  • W 2014 roku PKN ORLEN podpisał „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Koncern stał się tym samym jedną z firm wspierających realizację „Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. Dokument nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development).
  • W 2010 roku PKN ORLEN znalazł się w gronie firm energetycznych, które zdecydowały się podpisać „Deklarację zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej”.
  • PKN ORLEN uczestniczy także w światowym ruchu „Fair Trade”. Już od roku 2008 w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro dostępna jest wyłącznie kawa sygnowana tym znakiem.
  • PKN ORLEN od 1997 roku uczestniczy w programie „Responsible Care – Odpowiedzialność i Troska” (przystąpił do niego poprzednik prawny Koncernu). Jest to światowa inicjatywa przemysłu chemicznego zobowiązująca zakłady chemiczne do wspólnej pracy w celu systematycznego poprawiania bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (tzw. triada HSE – Health, Safety, Environment) oraz otwartej komunikacji o swoich działaniach.

Strategia CSR jest realizowana w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi. Określenie tych obszarów pozwoliło na wyznaczenie zadań odpowiadających na potrzeby konkretnych grup Interesariuszy. Pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Deklarujemy otwartość na otaczający nas świat, wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy. Chcielibyśmy, aby nasze działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Ponadto pragniemy, by ich zasięg był jak największy, a akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.

pszczoly2 pszczoly2

Społeczeństwo

Mamy świadomość, że nie działamy w próżni. Jesteśmy częścią społeczeństwa i właśnie dlatego budujemy nasze relacje i model współpracy w oparciu o najwyższą wartość – ludzi. Czujemy się odpowiedzialni za społeczności lokalne, dla których jesteśmy sąsiadem. Szczególną troską otaczamy Płock, gdzie bije serce Koncernu. Naszym priorytetem jest rozwijanie wrażliwości na potrzeby społeczne, dzielenie się dobrymi praktykami i wiedzą. Jesteśmy też mecenasem kultury i sztuki oraz polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. Chcemy, by nasze działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Społeczeństwo to: wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia, dbanie o dziedzictwo narodowe.

Przeczytaj więcej w sekcji „Odpowiedzialność wobec społeczeństwa”.

Środowisko

Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Nasze produkty docierają do ponad 110 krajów zlokalizowanych na 6 kontynentach. Sam PKN ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Zdajemy sobie sprawę z naszej „wielkości” i bierzemy pod uwagę długofalowy wpływ na środowisko i otoczenie. To nasz obowiązek, by czuć odpowiedzialność za swoje działania. Z biegiem lat zintegrowaliśmy się ze środowiskiem naturalnym, działając na zasadach zrównoważonego rozwoju. Gospodarujemy dostępnymi zasobami w taki sposób, by nie ograniczać możliwości rozwoju w przyszłości i nie naruszać delikatnej równowagi w przyrodzie. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z kluczowych elementów Strategii CSR.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Środowisko to optymalizacja oddziaływania na środowisko naturalne, ochrona bioróżnorodności, kształtowanie wrażliwości ekologicznej.

Przeczytaj więcej w rozdziale „Środowisko i Klimat”.

Pracownicy

Jesteśmy pracodawcą godnym zaufania i chcemy odpowiadać na realne potrzeby wszystkich interesariuszy. Wobec naszych Pracowników czujemy szczególną odpowiedzialność. Suma umiejętności i pasji jakie wnoszą w codzienne zadania przekłada się na sukces firmy. Doceniamy ich aktywność w programie wolontariatu pracowniczego. Dzięki zaangażowaniu społecznemu czują, że ich praca ma większy sens – a my to dostrzegamy. Dlatego dajemy im szansę, by wychodzili z inicjatywą i realizowali własne pomysły. Dostrzegamy także inne potrzeby – poszerzamy ofertę benefitów, w tym szkoleń, utrwalamy i rozwijamy kulturę bezpieczeństwa oraz podejmujemy działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia. Pracownicy są fundamentem naszej działalności, dlatego otaczamy ich szczególną troską i poświęcamy im dużo uwagi.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Pracownicy to bezpieczne środowisko pracy, godne warunki pracy i likwidowanie nierówności, dbanie o rozwój pracowników, wsparcie w łączeniu celów osobistych, zawodowych i społecznych.

Przeczytaj więcej w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca”.

Klienci

Grupa ORLEN to przede wszystkim ludzie – nie tylko pracownicy, ale też klienci. To dla nich tworzymy produkty i usługi najwyższej jakości. To z nimi codziennie nawiązujemy relacje, które z czasem przekształcają się w trwałe więzi. Dlatego też, jako firma przyjazna ludziom, angażujemy się w projekty na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Zwiększamy dostępność naszych obiektów dla osób o różnych potrzebach i mobilności. Ponadto inspirujemy do odpowiedzialności włączając klientów w nasze inicjatywy społeczne.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Klienci to dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, odpowiadanie na oczekiwania, zwiększanie dostępności, inspirowanie do odpowiedzialności.

Przeczytaj więcej w sekcji „Odpowiedzialność wobec Klientów”.

Partnerzy biznesowi

Pozytywny wizerunek PKN ORLEN tworzą rzeczywiste działania i zachowania. Nasza odpowiedzialność wobec partnerów biznesowych ma charakter stały, ale jest dynamiczna – reagujemy na pojawiające się trendy w gospodarce, nowe warunki prowadzenia działalności biznesowej, na wdrażane technologie i nowe narzędzia komunikacji. Jesteśmy świadomi, że umacniając pozycję lidera w zakresie CSR, przyciągamy wartościowych partnerów biznesowych i zaszczepiamy w nich naszą odpowiedzialność.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Partnerzy biznesowi to inspirowanie do odpowiedzialności, podejmowanie i rozwijanie współpracy, promowanie odpowiedzialnych postaw.

Przeczytaj więcej w sekcji „Odpowiedzialność wobec Dostawców”.

Wyniki wyszukiwania