Raport
Zintegrowany
2019

Realizacja Strategii w 2019 roku

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

W 2019 roku PKN ORLEN konsekwentnie realizował większość założonych celów strategicznych.

GRI:
 • 103-3

Poziom zysku EBITDA LIFO1 w 2019 roku wyniósł 9,2 mld PLN i był niższy o 1,1 mld od zakładanego średniorocznego poziomu EBITDA LIFO w latach 2019-2020. Koncern po raz kolejny został odznaczony tytułem The World’s Most Ethical Company 2019 i Top Employer Polska 2019.

1) Przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: (0,2) mld PLN w roku 2019.

Niższy od zakładanego poziom EBITDA LIFO w 2019 roku wynikał przede wszystkim z istotnie mniejszej skali spodziewanych korzystnych efektów związanych z regulacją IMO (ograniczającą zawartość siarki w paliwie bunkrowym do poziomu poniżej 0,5%) w stosunku do projekcji wykorzystanych do konstrukcji planu finansowego. Przyczyną tego było wyraźne spowolnienie gospodarki globalnej w 2019 roku znacznie głębsze, niż przewidywano. Przyczyniło się do tego wiele czynników, takich jak kosztowne wojny celne i konflikt USA z Iranem, czy rachityczny wzrost strefy euro, których skutkiem była awersja do ryzyka, osłabiająca perspektywy rozwoju gospodarek wschodzących.

Spowolnienie gospodarki globalnej przełożyło się na redukcję o połowę przyrostu globalnego popytu na ropę naftową i paliwa płynne w stosunku do założeń, podczas gdy skutkiem konfliktu USA z Iranem było podtrzymanie cen ropy. W związku z powyższym modelowa marża downstream obniżyła się o (2,8) USD/bbl w stosunku do planu, co spowodowało obniżenie się EBITDA LIFO o blisko (2,7) mld PLN w stosunku do planu.

Stabilna sytuacja finansowa koncernu pozwalała realizować inwestycje rozwojowe i jednocześnie konsekwentnie zwiększać wysokość wypłacanej dywidendy, która za 2018 rok wyniosła ok. 1,5 mld PLN. Jednocześnie utrzymane zostały bezpieczne wskaźniki finansowe.

Pozycja PKN ORLEN jest bardzo dobra i umożliwia dalszy rozwój. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami, zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a także własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły ok. 200 mln boe.

Filary Strategii

Infografika-Orlen-2020-69 Infografika-Orlen-2020-69

1) Przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: (0,2) mld PLN w roku 2019.

Segmenty Operacyjne

down' down'

Segment Downstream

Dźwignie wartości w 2019 roku:

Bezpieczeństwo surowcowe

 • Dywersyfikacja dostaw ropy.
 • Zabezpieczanie dostaw gazu ziemnego.
 • Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o energetykę niskoemisyjną.

Doskonałość operacyjna

 • Dalsza poprawa efektywności aktywów rafineryjnych.
 • Wykorzystanie synergii z integracji zakładów produkcyjnych.
 • Gotowość na wyzwania rynkowe i regulacyjne.

Wzmocnienie pozycji rynkowej

 • Inwestycje w wydłużanie łańcucha wartości produkcji petrochemicznej.
 • Wdrożenie programu operacyjnego dla biopaliw: budowa instalacji produkcyjnych, dostosowania operacyjne oraz prace B+R.
 • Utrzymywanie pozycji lidera na rynkach macierzystych dzięki poszerzaniu oferty produktowej.

Realizacja w 2019 roku:

Sprzedaż i Logistyka

 • Utrzymanie pozycji lidera sprzedaży paliw na hurtowym rynku w Polsce (przy nieznacznym spadku udziałów w rynku w efekcie optymalizacji źródeł zaopatrzenia i logistyki oraz maksymalizacji udziału produkcji własnej w strukturze sprzedaży).
 • Odbudowa przez Koleje Litewskie, na mocy porozumienia z ORLEN Lietuva, 19 km odcinka torów z Możejek do Renge. Tym samym Rafineria w Możejkach odzyskała najkrótsze połączenie kolejowe z Łotwą.
 • Wzrost kosztu jednostkowego logistyki o 5,85 %.

Realizacja inwestycji

 • Złożenie do Komisji Europejskiej wniosku koncentracyjnego w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS.
 • Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy ENERGA z siedzibą w Gdańsku.
 • Zakończenie inwestycji budowy instalacji metatezy w Płocku.
 • Podpisanie umowy dotyczącej budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego w Płocku.
 • Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
 • Zawarcie przez ANWIL umów na budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji instalacji granulacji oraz infrastruktury pomocniczej w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów.
 • Zakończenie Mechanical Completion oraz uzyskanie pozwolenie na uruchomienie instalacji do produkcji PE3 w spółce Unipetrol.
 • Poprawa kluczowych wskaźników:
  • Rekordowy przerób ropy do poziomu 33,9 mln ton (wzrost o 0,5 mln ton vs. 2018).
  • Wzrost uzysku lekkich i średnich destylatów.
open open

Segment Detal

Dźwignie wartości w 2019 roku:

Nowoczesna sieć sprzedaży paliw

 • Rozwój sprzedaży w sklepie i gastronomii.
 • Dalsze podnoszenie standardu technicznego stacji.
 • Dostosowywanie stacji do sprzedaży paliw alternatywnych.
 • Rozwój organiczny sieci stacji.

Unikalne doświadczenia zakupowe

 • Wprowadzanie nowych usług i kanałów obsługi klientów.
 • Elastyczna i spersonalizowana oferta w oparciu o analitykę danych (big data).
 • Poprawa satysfakcji klientów i rozwój programu lojalnościowego w kierunku e-commerce.

Doskonałość operacyjna

 • Utrzymywanie pozycji lidera na rynkach macierzystych.
 • Optymalne zarządzanie asortymentem i ofertą gastronomiczną oraz usługami.
 • Poprawa efektywności kosztowej.
 • Doskonalenie procesów obsługi klientów i zarządzania stacjami.

Realizacja w 2019 roku:

Nowoczesna sieć sprzedaży paliw

 • Rozwój sieci stacji paliw Grupy o 33 stacje.
 • Wzrost udziału w rynku na wszystkich rynkach poza litewskim (gdzie utrzymaliśmy swoją pozycję).
 • Sprzedaż paliw na poziomie około 10 mln t na wszystkich rynkach operacyjnych.
 • Wejście na rynek słowacki – otwarcie 10 nowych stacji paliw.
 • Wzrost do 37 liczby stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce.

Unikalne doświadczenia zakupowe

 • Rozpoczęcie procesu przejęcia pakietu 100% akcji RUCH S.A.
 • Rozpoczęcie procesu cobrandingu zagranicznych sieci stacji paliw, poprzez połączenie logotypów lokalnych marek Benzina i Star z logotypem Grupy ORLEN.
 • Koncept gastronomiczny Stop Cafe 2.0. (Star Connect) na kolejnych 186 stacjach w Polsce, 60 w Czechach, 1 na Słowacji oraz 45 w Niemczech. Dzięki czemu na koniec 2019 roku PKN ORLEN posiadał już 558 stacji w tym formacie w Polsce, 160 w Czechach, 1 na Słowacji, 117 w Niemczech oraz 8 na Litwie.
 • Wzrost marży pozapaliwowej o 13%.
 • Wdrożenie i rozwój nowych produktów i usług:
  • Objęcie kolejnych stacji usługą Mobilny Kasjer, umożliwiającą dokonywanie płatności na podjeździe w godzinach wzmożonego ruchu.
  • Na ponad 460 stacjach paliw wprowadzono możliwość obustronnego tankowania samochodów.
  • Dalszy rozwój usługi płatności mobilnych (aplikacja ORLEN Mobile) – obecnie wszystkie stacje są gotowe do obsługi płatności mobilnych.
  • Kontynuacja współpracy z firmą Nextbike Polska, w ramach której na 36 stacjach PKN ORLEN uruchomiono możliwość wypożyczenia rowerów klasycznych oraz elektrycznych (łącznie 360 sztuk).
  • Rozwój oferty gastronomicznej na stacjach ORLEN dla wegan i wegetarian.
 • Dostosowywanie oferty dzięki big data.
 • Zwiększanie satysfakcji klientów i dalszy rozwój programu lojalnościowego.

Doskonałość operacyjna

 • Wzrost marż jednostkowych na paliwach na rynku polskim i czeskim. Spadek na rynku litewskim (niskie ceny utrzymywane przez rynek) oraz niemieckim (bardzo wysoki poziom marż osiąganych w 2018 roku na skutek problemów w logistyce)
downs downs

Segment Wydobycie

Dźwignie wartości w 2019 roku:

Dalszy wzrost wydobycia

 • Koncentracja na dobrej jakości aktywach i najbardziej rentownych i perspektywicznych projektach w Polsce i w Kanadzie

Ostrożna kontynuacja

 • Elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku ropy i gazu
 • Dostosowywanie nakładów inwestycyjnych do sytuacji makro
 • Generowanie dodatnich przepływów pieniężnych

Doskonałość operacyjna

 • Stała poprawa kluczowych wskaźników operacyjnych
 • Uzyskiwanie synergii w ramach segmentu w Polsce i Kanadzie

Realizacja w 2019 roku:

Dalszy wzrost wydobycia i ostrożna kontynuacja

 • Zwiększenie poziomu średniego wydobycia o 1% r/r, do 18,2 tys. boe/d
  • Polska: 1,0 tys. boe/d
  • Kanada: 17,2 tys. boe/d
 • Aktualizacja zasobów węglowodorów 2P do  poziomu 197,3 mln boe, m.in. w związku z rewizją portfela aktywów:
  • Polska: 11,0 mln boe
  • Kanada: 186,3 mln boe
 • Wzrost liczby odwiertów netto o 0,3 do poziomu na koniec 2019 roku:
  • Polska: 3,0 odwiertów netto (bez zmian)
  • Kanada: 16,6 odwiertów netto (wzrost o 0,3 odwiertu)

Doskonałość operacyjna

 • Koncentracja działań na najbardziej perspektywicznych i rentownych obszarach, bieżący monitoring portfela projektów Upstream
 • Intensyfikacja projektów związanych z zagospodarowaniem posiadanych złóż
 • Elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku cen węglowodorów (dostosowanie poziomu nakładów inwestycyjnych do sytuacji makro)
 • Inicjatywy związane ze stała poprawą kluczowych wskaźników operacyjnych i finansowych

Kluczowe czynniki sukcesu strategii

1 Stan na koniec roku

Wyniki wyszukiwania