Raport
Zintegrowany
2019

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Ścieki ze wszystkich spółek produkcyjnych Grupy ORLEN kierowane są do systemów kanalizacji przemysłowej oraz deszczowej, a następnie poddawane procesom oczyszczania.

GRI:
  • 306-1

Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska jest opomiarowana i w 2019 roku wyniosła łącznie dla Grupy ORLEN blisko 51 mln m3 z czego blisko 44,4 mln m3 stanowiły ścieki przemysłowe. Wielkości te są zbliżone do emisji z 2018 roku.

Poza PKN ORLEN własne oczyszczalnie ścieków posiadają: ANWIL, Ship-Service, Spolana, Paramo, Unipetrol, ORLEN Lietuva i ORLEN Południe. Wszystkie napływające na oczyszalnie ścieki poddawane są procesom wielostopniowego oczyszczania na drodze mechanicznej, fizykochemicznej oraz biologicznej. Oczyszczone, zgodnie z posiadanymi pozwoleniami zintegrowanymi, ścieki odprowadzane są do rzek Wisły, Łaby, Odry, Wełtawy, Jasiołki, Biliny, Dubulisu oraz Morza Bałtyckiego.

Pozostałe spółki kierują ścieki do urządzeń kanalizacyjnych spółek Grupy lub podmiotów zewnętrznych. Oczyszczaniu przez podmioty zewnętrzne podlegało 1 080 662 m3 ścieków. W Grupie ORLEN nie jest wykorzystywana woda deszczowa zbierana bezpośrednio, a także oczyszczone ścieki pochodzące od jednostek spoza Grupy ORLEN.

Ilość oczyszczonych ścieków odprowadzonych do środowiska przez spółki Grupy ORLEN

Rodzaj ścieków Ilość oczyszczonych ścieków odprowadzonych do środowiska [m3]
2019 2018 Wzrost/ Spadek
[%]
Przemysłowe 44 397 037 44 039 987 0,81
Pozostałe 6 517 502 6 651 339 (2,01)
Razem 50 914 539 50 691 326 0,44

Udział ładunku poszczególnych substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska [Mg]

Sumaryczny ładunek substancji w ściekach odprowadzanych przez spółki do środowiska wyniósł blisko 74 tys. Mg.

Produkcja wody użytkowej z oczyszczonych ścieków prowadzona jest w PKN ORLEN i ORLEN Lietuva. W ten sposób udało się przygotować ponad 7 mln m3 wody do celów technicznych i p.poż.

Wyniki wyszukiwania