Raport
Zintegrowany
2019

Surowce i Procesy Produkcyjne

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

W ramach produkcji rafineryjnej, jak i petrochemicznej, przerabiane są różne surowce, oraz półprodukty. Głównym surowcem jest jednak ropa naftowa, będąca podstawą bilansu masowego produkcji, a także pozostałe wsady, w tym biokomponenty i inne chemikalia.

Surowce i materiały wykorzystane w produkcji

GRI:
 • 301-1

Zużyte surowce/materiały

Surowce nieodnawialne [t]
PKN ORLEN ORLEN Lietuva Unipetrol
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Ropa naftowa 16 207 406 15 855 298 9 515 218 9 689 602 7 853 987 7 555 118
Pozostałe surowce 2 059 879 1 974 529 374 864 217 027 2 282 514 2 512 813
Surowce odnawialne [t]
PKN ORLEN ORLEN Lietuva Unipetrol
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Biokomponenty 828 661 804 212 92 127 86 989 293 720 281 230
Zużycie ropy naftowej
Zużycie ropy naftowej [t] Udział ropy we wsadach ogółem [%]
2019 2018 2019 2018
PKN ORLEN 16 207 406 15 855 298 83 83
ORLEN Lietuva 9 515 218 9 689 602 97 97
Unipetrol 7 853 987 7 555 118 79 77

 

Ropa naftowa, która jest surowcem nieodnawialnym, nabywana jest dla wszystkich rafinerii Grupy ORLEN w ramach zintegrowanego procesu zakupowego prowadzonego w PKN ORLEN od odbiorców zewnętrznych.

Pozostałe grupy materiałowe, które są zużywane w naszych zakładach to gaz ziemny, biokomponenty oraz półprodukty, które głównie wymieniane są pomiędzy rafinerią a petrochemią (nie stanowią wsadu pierwotnego).

GRI:
 • OG-14

Ilość wykorzystanych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju

W trosce o środowisko naturalne, jak również ze względu na wymagania krajowe dotyczące zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach transportowych Grupa ORLEN w 2019 roku wykorzystała ponad 850 tys. ton estrów metylowych oraz ponad 260 tys. ton bioetanolu.

Całość biokomponentów wykorzystywanych w Grupie ORLEN na wszystkich rynkach spełniała Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w Dyrektywie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Dyrektywie o Jakości Paliw Dyrektywy.

Ilości biokomponentów wykorzystane w ramach Grupy ORLEN – biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) na rynku polskim, czeskim i litewskim

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Polska* Czechy** Litwa*** RAZEM
Estry [t] 642 684 635 516 141 205 111 261 68 869 70 207 852 758 816 984
w tym produkcja ORLEN Południe [t] 256 043 248 896 256 043 248 896
Bioetanol [t] 191 832 177 583 50 773 65 414 21 570 16 783 264 175 259 780
Węglowodory syntetyczne do ON [t] 997 1 688 2 685
Węglowodory syntetyczne do benzyn [t] 233 233

 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Polska* Czechy** Litwa*** RAZEM
Estry [m3] 720 498 712 548 159 915 126 003 77 994 79 510 958 407 918 061
w tym produkcja ORLEN Południe [m3] 287 044 281 876 287 044 281 876
Bioetanoll [m3] 246 571 228 321 64 188 82 698 27 269 21 217 338 029 332 236
Węglowodory syntetyczne do ON [m3] 1 291 2 167 3 458
Węglowodory syntetyczne do benzyn [m3] 302 302
Uwaga: Biokomponenty nie wyprodukowane przez ORLEN Południe zostały zakupione z zewnątrz.
* W przypadku przeliczenia ton na tys. l dla PKN ORLEN S.A., aby zachować zbieżność z raportem NCW do URE, przyjęto gęstości wyliczone na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych. Dla Czech i Litwy przyjęto standardowe gęstości.
** Biokomponenty wykorzystane do blendowania paliw przeznaczonych na rynek czeski.
*** Biokomponenty lokowane na rynku litewskim, łotewskim i estońskim.

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach

GRI:
 • OG-8

Głównym celem Rafinerii w Grupie ORLEN jest produkcja paliw ciekłych spełniających normy i uregulowania prawne. W całym ciągu technologicznym przebiegają procesy ukierunkowane na uzysk jakościowych komponentów do produkcji paliw spełniających te wymogi.

PKN ORLEN, Zakład Produkcyjny w Płocku

Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji Rurowo-Wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

 • Krakingu
 • Alkilacji
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
 • Hydrokrakingu
 • Hydroodsiarczania Gudronu

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu do poziomów pozwalających na spełnienie norm jakościowych komponentów. Komponenty paliw nie zawierają ołowiu.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (a także biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

ORLEN POŁUDNIE

Podstawowym przedmiotem działalności instalacji jest produkcja bio-diesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych).

Główne etapy produkcji estrów metylowych:

 • Degguming chemiczny – Odgumianie
 • Rafinacja ciągła
 • Estryfikacja kwaśna kwasów tłuszczowych
 • Transestryfikacja oleju rzepakowego
 • Płukanie i suszenie biodiesla

podczas których zachodzą między innymi procesy: oczyszczania oleju rzepakowego ze związków fosforu oraz wolnych kwasów tłuszczowych, obniżania kwasowości, reakcja oleju z metanolem tworząca estry metylowe, mycia i suszenia biodiesla. Nie zachodzi konieczność przeprowadzania procesów odsiarczania i ograniczania zawartości benzenu i ołowiu.

ORLEN Lietuva

Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji Rurowo-Wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

 • Krakingu
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Visbreakingu
 • Oligomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu i ołowiu do poziomów spełniających normy jakościowe komponentów.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (również biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

UNIPETROL RPA – Rafinerie w Litvínovie i Kralupach

Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji Rurowo-Wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

 • Krakingu
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
 • Hydrokrakingu
 • Visbreakingu

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu do poziomów pozwalających na spełnienie norm jakościowych komponentów. Komponenty paliw nie zawierają ołowiu.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (a także biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w poszczególnych gatunkach paliw ciekłych w podziale na spółki Grupy ORLEN przedstawia tabela.

Wszystkie gatunki paliw ciekłych stanowiących wyrób gotowy (finalny/handlowy) produkowane i wprowadzane na rynek przez PKN ORLEN S.A. i spółki Grupy ORLEN spełniają obowiązujące wymagania regulacyjne i normatywne, w tym w zakresie zawartości  benzenu, ołowiu i siarki.

Oznakowanie produktów i usług

GRI:
 • 417-1

Obowiązki spółek Grupy ORLEN dotyczące informowania o zagrożeniach, które niosą ze sobą produkty chemiczne produkowane lub importowane, wynikają z zapisów ustawodawstwa międzynarodowego i unijnego. Zakres i podział odpowiedzialności w poszczególnych spółkach Grupy ORLEN regulowany jest przez zarządzenia wewnętrzne.

Karty charakterystyki, opracowane zgodnie z zapisami rozporządzenia REACH są podstawowym źródłem informacji o klasyfikacji i zagrożeniach produktów chemicznych produkowanych lub importowanych przez spółki Grupy ORLEN.

Klasyfikacja produktów, przeprowadzona na podstawie badań i eksperckiej wiedzy o własnościach produktów, pozwala na prawidłowe wskazanie oznakowania produktów (etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP) oraz wskazuje zagrożenia w transporcie, na podstawie których nadawcy przygotowują oznakowanie ADR (tzw. nalepki ostrzegawcze).

Karty charakterystyki są głównie źródłem informacji o zagrożeniach produktów przewidzianych do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych. W przypadku bezpośredniego wprowadzenia produktów na rynek (zastosowania konsumenckie) spółki Grupy ORLEN przekazują odpowiednie informacje za pomocą etykiet znajdujących się na opakowaniach.

Na etykietach produktów znajdują się poza piktogramami ostrzegawczymi również odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H) oraz zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P).

W związku z szerokim wachlarzem zastosowań produktów pochodzących z Grupy ORLEN, informacje na opakowaniach uzupełniane są danymi specyficznymi np. detergentów, nawozów.

Wyniki wyszukiwania