Raport
Zintegrowany
2019

Dane Segmentowe

Kapitały:

8. Segmenty działalności

 

Downstream

  • Produkcja
  • Sprzedaż rafineryjna i petrochemiczna
  • Energetyka
 

Detal

  • Działalność na stacjach paliw
 

Wydobycie

  • Poszukiwanie i wydobycie
    zasobów mineralnych
 

Funkcje korporacyjne

  • Zarządzanie
  • Administracja
  • Pozostałe stanowiące tzw. pozycję uzgodnieniową

Wybrane zasady rachunkowości

Oceny wyników finansowych segmentów operacyjnych i decyzje o przydziale zasobów dokonywane są głównie na bazie EBITDA. Wskaźnik EBITDA jest jedną z miar efektywności prowadzonej działalności, która nie jest zdefiniowana w MSSF. Grupa ORLEN definiuje wskaźnik EBITDA jako zysk/(strata) netto za dany okres sprawozdawczy przed uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego, efektów działalności finansowej oraz kosztów amortyzacji.

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych.

9. Przychody, koszty, wyniki finansowe, zwiększenia aktywów trwałych

2019 rok

NOTA Segment Downstream Segment
Detal
Segment Wydobycie Funkcje Korporacyjne Wyłączenia Razem
Sprzedaż zewnętrzna 11.1, 11.2 71 604 38 910 608 81 111 203
Sprzedaż między segmentami 19 099 179 444 (19 722)
Przychody ze sprzedaży  90 703  39 089  608  525  (19 722)  111 203
Koszty operacyjne ogółem (86 419) (36 645) (598) (1 522) 19 722 (105 462)
Pozostałe przychody operacyjne 11.9 861 167 122 96 1 246
Pozostałe koszty operacyjne 11.10 (1 172) (173) (287) (85) (1 717)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 11.12 (10) (7) (24) (41)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 12.3 136 136
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 4 099 2 431 (155) (1 010) 5 365
Przychody i koszty finansowe netto 11.11 (11)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych  

 

(2)
Zysk przed opodatkowaniem 5 352
Podatek dochodowy (1 054)
Zysk netto 4 298
Amortyzacja 11.8 2 380 630 319 168 3 497
EBITDA 6 479 3 061 164 (842) 8 862
Zwiększenia aktywów trwałych, w tym: 4 036 3 365 635 737 8 773
wpływ wdrożenia MSSF 16 1 047 1 974 3 292 3 316

 

2018 rok

NOTA Segment Downstream Segment
Detal
Segment Wydobycie Funkcje Korporacyjne Wyłączenia Razem
Sprzedaż zewnętrzna

 

11.1, 11.2 71 663 37 339 605 99 109 706
Sprzedaż między segmentami 18 074 135 431 (18 640)
Przychody ze sprzedaży  89 737  37 474 605  530  (18 640)  109 706
Koszty operacyjne ogółem (85 204) (35 139) (570) (1 327) 18 640 (103 600)
Pozostałe przychody operacyjne 11.9 1 593 114 271 172 2 150
Pozostałe koszty operacyjne 11.10 (456) (141) (327) (228) (1 152)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 11.12 (5) (2) (9) (16)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 12.3 127 127
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 5 792 2 306 (21) (862) 7 215
Przychody i koszty finansowe netto 11.11 (104)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (1)
Zysk przed opodatkowaniem 7 110
Podatek dochodowy (1 506)
Zysk netto 5 604
Amortyzacja 11.8 1 791 461 308 113 2 673
EBITDA 7 583 2 767 287 (749) 9 888
Zwiększenia aktywów trwałych 2 451 832 740 257 4 280

Zwiększenia aktywów trwałych obejmują zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego oraz zmniejszenie z tytułu otrzymanych/należnych kar za nienależyte wykonanie kontraktu

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania, pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży

NOTA Utworzenie Odwrócenie
2019 2018 2019 2018
Segment Downstream (63) (154) 6 845
Segment Detal (112) (86) 128 73
Segment Wydobycie (241) (272) 110 254
Odpisy aktualizujące segmentów (416) (512) 244 1 172
Funkcje Korporacyjne (8) (12) 1 56
11.9, 11.10, 12.4 (424) (524) 245 1 228

 

10. Aktywa w podziale na segmenty operacyjne i obszary geograficzne

10.1 Aktywa w podziale na segmenty operacyjne

31/12/2019 31/12/2018
Segment Downstream 47 199 46 129
Segment Detal 9 945 6 974
Segment Wydobycie 4 440 4 175
Aktywa segmentów 61 584 57 278
Funkcje Korporacyjne 9 705 6 914
Wyłączenia (87) (51)
71 202 64 141

Do segmentów operacyjnych przyporządkowuje się wszystkie aktywa z wyjątkiem aktywów finansowych, aktywów podatkowych  oraz środków pieniężnych. Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty operacyjne przydziela się na podstawie klucza opartego o udział w przychodach.

10.2 Aktywa trwałe w podziale na obszary geograficzne

Udział %
2019 2018 2019 2018
Polska 23 082 20 202 60,5% 61,3%
Niemcy 1 842 979 4,8% 3,0%
Czechy 8 491 7 663 22,3% 23,3%
Litwa, Łotwa, Estonia 1 307 1 110 3,4% 3,4%
Kanada 3 413 2 982 9,0% 9,0%
38 134 32 936 100,0% 100,0%

Aktywa trwałe w podziale na obszary geograficzne na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku obejmują rzeczowe aktywa trwałe (nota 12.1), wartości niematerialne (nota 12.2), nieruchomości inwestycyjne (nota 12.8), aktywa z tytułu praw do użytkowania (nota 14.2.1)  oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (nota 12.8).

Wyniki wyszukiwania