Raport
Zintegrowany
2019

Zintegrowany System Zarządzania

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

GRI:
 • 102-11
 • 103-3

Grupa ORLEN dostarcza Klientom produkty najwyższej jakości, dążąc jednocześnie do osiągania maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej, wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

Zintegrowany System Zarządzania

Realizacji tej deklaracji służy „Zintegrowany System Zarządzania” (ZSZ). W skład ZSZ wchodzą:

Zakres i zasady funkcjonowania ZSZ regulują:

 • Księgi Systemów Zarządzania z załącznikami (ZSZ, HACCP, ZKP, Jakości, RBI, SZEn), w których treści są określone i opisane poszczególne procesy systemowe.
 • Procedury systemowe zatwierdzane przez Prezesa Zarządu Generalnego Dyrektora/Członków Zarządu.
 • Mapy, Karty i Mierniki zidentyfikowanych Procesów.
 • Procedury / instrukcje operacyjne zatwierdzane przez Dyrektorów / Kierowników, dotyczące nadzorowanych przez nich procesów / obszarów.

Stosowane jest podejście procesowe polegające na zidentyfikowaniu i zmapowaniu procesów, z uwzględnieniem analizy kontekstu funkcjonowania całej organizacji, niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymaganiami oferowanych klientom wyrobów i usług, przy zachowaniu proekologicznych metod produkcji, proekologicznego podejścia i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz spełniania wymagań we wszystkich obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w PKN ORLEN. Określona została sekwencja procesów i ich wzajemne powiązania, które stanowią wielowarstwowy mechanizm pozwalający rozpoznawać i spełniać wymagania klientów. Monitorowanie poszczególnych procesów oraz ocena skuteczności osiągania ich celów odbywa się poprzez weryfikowanie uzyskiwanych wartości mierników dla procesów i ich porównywanie z wartościami przyjętymi, jako kryteria oceny. Takie rozwiązanie pozwala zarządzać i doskonalić procesy na podstawie rzeczywistych, mierzalnych danych. Zgodnie z podejściem opartym na ryzyku, właściciele procesów odpowiadają za identyfikację zagrożeń i możliwości (ryzyk i szans), które mogą potencjalnie wpływać na działania i efektywność realizowanych procesów – spełnienie wymagań klientów i podejmowanie odpowiednich „proporcjonalnych” działań z nimi związanych.

W sposób procesowy realizowany jest system auditów wewnętrznych funkcjonujący w oparciu o dedykowaną procedurę i weryfikujący zgodność działania poszczególnych obszarów z przyjętymi do stosowania standardami. Podejmowane działania doskonalące obejmują warunki wewnętrzne i zewnętrzne oraz identyfikują szanse i możliwości, jakie pojawiają się przed organizacją. Kierunki doskonalenia ZSZ są ustalane przez Najwyższe Kierownictwo zgodnie z Procedurą nadzorowania ZSZ przez Najwyższe Kierownictwo Spółki. Tryb realizacji działań w poszczególnych obszarach ustalono w obowiązujących procedurach.

Poprzez standaryzację i stosowanie mechanizmów systemowych, w tym działań zapobiegawczych realizuje się zasada przezorności, prewencja ryzyka szkód środowiskowych, skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem informacji. Zasadę przezorności wspierają mechanizmy systemowe, uprzedzające występowanie nieprawidłowości, bazujące na analizie procesów oraz elementach analizy ryzyk i szans. Zgodnie z zasadą przezorności działalność biznesowa uwzględnia ograniczenia zapobiegające degradacji środowiska.

W 2019 roku zrealizowano następujące kluczowe zadania w ramach ZSZ:

 • Doskonalono w PKN ORLEN certyfikowany „Zintegrowany System Zarządzania”.
 • Utrzymywano współpracę z jednostkami certyfikującymi w zakresie nadzoru nad Systemami Zarządzania.
 • Doskonalono narzędzia wspierające nadzór nad udokumentowaną informacją.
 • Kontynuowano wdrażanie wytycznych ICAO w zakresie zapewnienia jakości paliwa JET A-1 w łańcuchu logistycznym.
 • Kontynuowano realizację działań mających na celu obejmowanie kolejnych instalacji Systemem Zarządzania RBI oraz uzyskanie pozytywnego wyniku auditu dla całego zakresu jego funkcjonowania.
 • Utrzymywano i doskonalono System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 • Wdrożono i certyfikowano System Zarządzania Energią oparty o wymagania normy ISO 50001.
 • Wdrożono i certyfikowano System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw (KZRINiG).

Szczegółowe informacje na temat efektów działań realizowanych w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania w 2019 roku są dostępne w pozostałych częściach Raportu Zintegrowanego, między innymi:

Audit – weryfikacja zewnętrzna i wewnętrzna ZSZ

W 2019 roku PKN ORLEN został poddany okresowo przeprowadzanej weryfikacji zewnętrznej, której potwierdzeniem są Certyfikaty zgodności realizowanych działań z wymaganiami międzynarodowych standardów.

Do oceny działalności spółki powoływane są akredytowane jednostki zewnętrzne, które corocznie prowadzą audity w obszarach objętych systemami zarządzania. W roku 2019 były to:

 • Audit recertyfikacyjny ZSZ – Bureau Veritas Polska, Płock, Gdańsk, Świnoujście, Ostrów Wielkopolski, Szczecin , 6 – 10 maja 2019 roku. Uzyskano potwierdzenie prawidłowości realizowanych działań systemowych i rekomendację nowych certyfikatów zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 i PN-EN ISO/IEC 27001:20014. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności.
 • Audit recertyfikacyjny ISCC – Bureau Veritas Polska, Płock, Ostrów Wielkopolski, 15-16 maja 2019 roku. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności i uzyskano nowy certyfikat zgodności z Dyrektywą RED i Systemem Certyfikacyjnym ISCC EU.
 • Audit recertyfikacyjny AQAP 2110 – CCJ WAT, Płock, 28-30 maja 2019. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności i uzyskano nowe certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością z AQAP 2110 i ISO 9001:2015.
 • Audit ZKP – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Płock, 31 maja 2019 roku. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności, utrzymano ważność certyfikatów.

W wyniku auditów zewnętrznych nie stwierdzono niezgodności, uzyskano potwierdzenie prawidłowości utrzymywanych przez PKN ORLEN działań systemowych oraz rekomendacje dla nowych certyfikatów.

W 2019 roku zrealizowano 513 auditów wewnętrznych, 15 auditów weryfikacji prawidłowości monitorowania emisji CO28 auditów u dostawców wyrobów i usług oraz 7 auditów ISCC.

Certyfikaty przyznane PKN ORLEN:

Wdrożone i certyfikowane Systemy Zarządzania wspierają między innymi:

 • Możliwość spełnienia wymagań klienta – często posiadanie certyfikatu jest podstawowym warunkiem formalnym nawiązania współpracy – dostęp do rynku krajowego i zagranicznego.
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej.
 • Wzrost prestiżu firmy i jej usług / produktów zarówno w oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów.
 • Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej – podejście procesowe wspiera zarządzanie organizacją i pomaga wyeliminować nieefektywne działania.
 • Poufność, która zapewnia, że informacja jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanego personelu z prawem dostępu.
 • Integralność, która zabezpiecza dokładność i kompletność zarówno informacji, jak i stosowanych metod.
 • Dostępność, która zapewnia, że autoryzowani użytkownicy mają dostęp do informacji i zgromadzonych zasobów wtedy, kiedy jest to wymagane.
 • Podniesienie jakości pracy – ograniczenie liczby reklamacji.

 

 • Wzrost zysku wywołany obniżką kosztów własnych na skutek zapewnienia odpowiedniej, oczekiwanej przez Klientów jakości.
 • Doskonalenie działań środowiskowych i wpływ na poprawę stanu środowiska.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z ograniczeniem zużycia energii, zmniejszenie liczby odpadów.
 • Ograniczenie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych – unikanie awarii przemysłowych.
 • Dostosowywanie firmy do obowiązujących wymagań – unikanie kar.
 • Wpływ na rozpowszechnianie myślenia proekologicznego.
 • Identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i szybkie przeciwdziałanie tym zagrożeniom.
 • Angażowanie wszystkich pracowników w zapewnienie bezpiecznej pracy – ograniczenie kosztów związanych z wypadkami.
 • Wzrost zaufania pracowników do organizacji i identyfikowanie się z jej działaniami.

 

Systemy Zarządzania w spółkach Grupy ORLEN

W 2019 roku prowadzono kontynuację prac nad integracją w obszarze Systemów Zarządzania w Grupie Kapitałowej ORLEN w celu dostosowania modelu zarządzania do strategii rozwoju PKN ORLEN, w której Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa niezmiennie pozostają filarami rozwoju w perspektywie 2021 roku. W 2019 roku spółki Grupy Kapitałowej prowadziły działania w zakresie Zintegrowanych Systemów Zarządzania zgodnie z zasadami koncepcji optymalizacji funkcjonowania tego obszaru. Polityki ZSZ wdrożono w kluczowych spółkach Grupy ORLEN tj:  PKN ORLEN, ORLEN Administracja, ANWIL, Basell ORLEN Polyolefins, ORLEN Laboratorium, ORLEN EKO, ORLEN Asfalt, ORLEN Serwis, ORLEN Upstream, IKS Solino, ORLEN KolTrans, ORLEN OIL, ORLEN Administracja, ORLEN Aviation, ORLEN Paliwa, ORLEN Projekt, ORLEN Budonaft, ORLEN Lietuva, Grupa UNIPETROL, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Południe, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Ochrona.

Zintegrowane Systemy Zarządzania zbudowano w oparciu o wymagania norm:

 • Systemy Zarządzania Jakością zgodne z ISO 9001:2015,
 • Systemy Zarządzania Środowiskowego zgodne z ISO 14001:2015,
 • Systemy Zarządzania BHP zgodne z PN-N 18001 / OHSAS 18001, dostosowywane obecnie do wymagań ISO 45001:2015,
 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001.

W zależności od potrzeb biznesowych danej spółki, uzyskała wybrane certyfikaty spośród wyżej wymienionych.

Część spółek certyfikowała wdrożone  w swoich strukturach:  System Zarządzania AQAP 2110, Zakładową Kontrolę Produkcji, System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym SMS, System Zarządzania Utrzymaniem w Transporcie Kolejowym MMS, System Zarządzania Jakością Procesów Spawalniczych, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, System Zarządzania Energią wg ISO 50001, System ISCC EU, System KZR INiG, System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO 17025.

Wyniki wyszukiwania