Raport
Zintegrowany
2019

List Prezesa Zarządu

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze ,

GRI:
  • 102-14
  • 103-3

Na sukces firm branży paliwowo-energetycznej, takich jak Grupa ORLEN, istotny wpływ ma umiejętne reagowanie na zmiany otoczenia ekonomicznego i rynkowego. Nie tylko w kontekście maksymalizowania zysków, lecz także wzmacniania pozycji konkurencyjnej firmy. Podsumowując miniony rok, z satysfakcją mogę powiedzieć, że cele te udało się nam zrealizować. Podejmujemy decyzje biznesowe, które także w kolejnych latach pozwolą w pełni wykorzystać potencjał Grupy ORLEN. Zagwarantują jej dynamiczny rozwój i wzmocnią wypracowane przewagi. Korzyści z realizowanych działań odniosą akcjonariusze i klienci, a przede wszystkim polska gospodarka.

Grupa ORLEN w 2019 roku osiągnęła dobre wyniki finansowe, pomimo zdecydowanego pogorszenia warunków makroekonomicznych. Zmiany regulacyjne, globalne trendy gospodarcze, sytuacja w światowym handlu – to wszystko sprawiało, że działaliśmy w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Duży udział w wyniku Grupy miała energetyka, co pokazuje, że obrany przez nas kierunek budowy silnego koncernu multienergetycznego ma głębokie uzasadnienie.

W zeszłym roku przerobiliśmy prawie 33,9 mln ton ropy oraz odnotowaliśmy rekordową sprzedaż wolumenową na poziomie 43,3 mln ton. Konsekwentnie wykorzystywaliśmy potencjał rafinerii w ramach całej Grupy ORLEN. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na polskim rynku, zwiększony został import paliw z litewskich Możejek, co przełożyło się na wyniki tej rafinerii i spowodowało znaczący wzrost naszych zysków.

W minionym roku zysk z działalności operacyjnej wg LIFO, powiększony o amortyzację (EBITDA LIFO), przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów wyniósł 9,2 mld zł – o ponad 0,8 mld zł więcej niż rok wcześniej. Do tego sukcesu znacząco przyczynił się m.in. bardzo dobry wynik sektora detalicznego, który dostarczył ponad 3 mld zł zysku EBITDA. To najwyższy wynik detalu w historii Koncernu.

W 2019 roku doszło do najdłuższej w historii, trwającej 46 dni, przerwy w dostawie ropy naftowej poprzez rurociąg Przyjaźń. Grupa ORLEN była dobrze przygotowana na takie zdarzenie, ponieważ systematycznie realizujemy założenia strategii dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej. W tym czasie budowaliśmy i wzmacnialiśmy relacje z nowymi i obecnymi partnerami m.in. z Afryki, USA czy Zatoki Perskiej.

Jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój firmy są inwestycje. W ubiegłym roku Grupa ORLEN przeznaczyła na ten cel około 5,5 mld zł. Z powodzeniem zakończyliśmy budowę instalacji PPF Splitter w Możejkach na Litwie i instalacji Metatezy w Płocku. Spółkę ORLEN Południe konsekwentnie przekształcamy w nowoczesną biorafinerię, dlatego w zakładzie w Trzebini zainaugurowaliśmy budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Zakupiliśmy też licencję i projekt bazowy dla instalacji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Z kolei w spółce ANWIL rozpoczęliśmy realizację inwestycji, które zwiększą o połowę moce wytwórcze nawozów. Już w 2020 roku w Płocku zaczęliśmy budowę instalacji Visbreakingu, dzięki której zostanie pogłębiony przerób ropy naftowej. Kontynuowaliśmy również realizację strategicznego dla Grupy ORLEN Programu Rozwoju Petrochemii, w ramach którego m.in. już w tym roku powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Znaczący wpływ na EBITDA LIFO Koncernu miały wysokie wyniki obszaru energetyki. Dlatego zadecydowaliśmy o jeszcze większym zintensyfikowaniu działań, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Grupy ORLEN, ale Polski i całej Środkowo-Wschodniej Europy. W minionym roku jednym z priorytetów było rozpoczęcie procesu przejęcia Grupy ENERGA, poprzez ogłoszenie wezwania na 100% jej akcji, który z powodzeniem zakończyliśmy w marcu 2020 roku. W ciągu zaledwie czterech miesięcy spełniliśmy wszystkie warunki niezbędne do przeprowadzenia największej transakcji na polskim rynku energetycznym. Był to zatem nie tylko największy, ale i najkrótszy tego typu proces w Polsce. Kontynuowaliśmy także działania zmierzające do finalizacji fuzji z Grupą LOTOS. Pod koniec ubiegłego roku zakończył się proces due diligence tej spółki, który trwał od kwietnia 2018 roku. Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie konsolidacji z pomorską spółką spodziewamy się pod koniec lipca 2020 roku.

Zarówno przejęcie Grupy ENERGA, jak i planowana fuzja z Grupą LOTOS, a także rozważana realizacja projektu offshore na Morzu Bałtyckim, wpisują się w długoterminową strategię PKN ORLEN, zakładającą budowę multienergetycznego koncernu o ugruntowanej, międzynarodowej pozycji. Utworzenie jednego, silnego podmiotu pozwoli nam jeszcze skuteczniej konkurować na globalnym rynku oraz przyczyni się do wzmocnienia naszej stabilności finansowej.

Istotnym wkładem w rozwój polskiej gospodarki niskoemisyjnej będzie także budowa instalacji do oczyszczania wodoru, która powstanie w zakładzie ORLEN Południe w Trzebini. W ubiegłym roku podpisaliśmy także list intencyjny z PESA Bydgoszcz w sprawie rozwoju transportu szynowego zasilanego wodorem. Rozwijamy nasze kompetencje w tym obszarze, dysponujemy infrastrukturą do tankowania wodoru na rynku niemieckim, a w 2021 roku takie stacje powstaną również w Czechach. Na rynku polskim w pierwszej kolejności koncentrujemy się na współpracy przy rozwoju transportu miejskiego zasilanego wodorem. Mamy już trzy takie umowy z Krakowskim Holdingiem Komunalnym, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Miastem Płock, a wkrótce będziemy rozszerzać współpracę o kolejne lokalizacje.

Konsekwentnie wykorzystywaliśmy potencjał segmentu detalicznego osiągając po raz kolejny rekordowy wynik operacyjny, m.in. dzięki wyższej sprzedaży wolumenowej o 4%, wyższym udziałom na rynku polskim, niemieckim i czeskim oraz kilkunastoprocentowemu zwiększeniu marży pozapaliwowej. Dynamicznie rozwijaliśmy format gastronomiczny i sklepowy, m.in. w Polsce, gdzie powstały 164 nowe sklepy convenience pod marką O!SHOP i w Niemczech, gdzie liczba punktów star Connect zwiększyła się ponad dwukrotnie. Sieć detaliczna Koncernu pojawiła się na rynku słowackim, na którym na koniec roku 2019 spółka posiadała 10 stacji paliw. W drugiej połowie roku rozpoczęliśmy proces co-brandingu, w ramach którego już na wszystkich stacjach sieci widoczna jest marka ORLEN. Duży wpływ na wzrost rozpoznawalności naszej marki miała współpraca z Robertem Kubicą oraz obecność w Formule 1 – najbardziej prestiżowych wyścigach świata, które ogląda blisko dwa miliardy osób na świecie. W zeszłym roku globalny ekwiwalent ekspozycji marki ORLEN przekroczył wartość 170 mln zł.

W segmencie wydobycia konsekwentnie realizowaliśmy strategię zakładającą szczególną koncentrację na najbardziej perspektywicznych złożach. Łączne zasoby ropy i gazu (2P) PKN ORLEN wyniosły na koniec 2019 roku 197,3 mln boe.

Dokładamy starań, by działania przez nas realizowane spełniały oczekiwania wszystkich Interesariuszy. W zarządzaniu i wytyczaniu kierunku rozwoju biznesu uwzględniamy czynniki ESG – środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny. Jesteśmy firmą odpowiedzialną, angażującą się w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności społeczności lokalnych, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska naturalnego.

Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku oraz dialogu, współpracy i zaangażowaniu. Dla Grupy ORLEN, lidera polskiej gospodarki, priorytetem jest prowadzenie biznesu w sposób transparentny, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. W 2019 roku wprowadziliśmy wiele działań, które te standardy dodatkowo wzmocniły. Realizowaliśmy m.in. szkolenia dotyczące zagrożeń związanych z korupcją, metod jej zwalczania oraz zasad zgłaszania identyfikowanych nieprawidłowości. Opracowaliśmy regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Był to już kolejny element realizowanej polityki antymobbingowej. Udoskonalamy nasze wewnętrzne przepisy oraz procesy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o najwyższe standardy w tej dziedzinie.

W ubiegłym roku znacząco zaangażowaliśmy się w promocję polskiego sportu oraz kultury, a poprzez Fundację ORLEN także w programy społeczne i stypendialne.

Aktywnie włączyliśmy się także do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, przeznaczając łącznie ponad 100 mln zł na wsparcie służby zdrowia, służb mundurowych i Domów Pomocy Społecznej. Podejmowaliśmy działania, które zapewniły bezpieczeństwo wszystkim Polakom. Zakład w Jedliczu, należący do Grupy ORLEN, rozpoczął produkcję płynu do dezynfekcji rąk, a Zakład w Trzebini – płynu do dezynfekcji powierzchni. Do walki z pandemią włączyła się także Fundacja ORLEN, przekazując blisko 10 mln zł szpitalom w całej Polsce, a także pozostałe spółki z Grupy ORLEN.

Serdecznie dziękuję pracownikom Grupy ORLEN za skuteczną i efektywną pracę, a Radzie Nadzorczej za dotychczasowe wsparcie i cenne wskazówki. Realizacja ambitnych celów biznesowych oraz nieustanny rozwój Grupy ORLEN nie byłyby możliwe bez Państwa zaangażowania. Z kolei Akcjonariuszom dziękuję za zaufanie, którym nas obdarzają przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wspólnie rozpoczęliśmy kolejny pracowity rok, w którym będziemy kontynuować wiele ważnych projektów. Jestem przekonany, że Grupa ORLEN ponownie osiągnie postawione przed sobą cele.

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
PKN ORLEN S.A.

Wyniki wyszukiwania