Raport
Zintegrowany
2019

Napędzamy Przyszłość

Zobacz film

Podsumowanie 2019 roku

W 2019 roku zintensyfikowaliśmy działania w kierunku budowy multienergetycznego koncernu. Mamy ambicję stać się liderem transformacji energetycznej w Polsce, a to wymaga stworzenia silnego koncernu o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków, odpornego na ryzyka i wahania rynkowe. W tym celu kontynuowaliśmy proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS, poprzez który umocnimy naszą pozycję na międzynarodowym rynku, a także zwiększymy możliwości produkcyjne i inwestycyjne. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy też proces przejęcia Grupy ENERGA, sfinalizowany w kwietniu 2020 roku. Transakcja ta pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm, umożliwi dalszy rozwój obszarów, w których są one już aktywne, m.in. elektromobilność i wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe. Podejmowane działania optymalizacyjne, a także realizowane inwestycje rozwojowe przełożyły się na bardzo dobre wyniki finansowe, w tym zysk netto na poziomie 4,3 mld zł. Jesteśmy też dobrze przygotowani na różne scenariusze. Stabilna sytuacja finansowa PKN ORLEN, którą potwierdzają wyceny od międzynarodowych Agencji ratingowych, pozwala nam kontynuować akwizycje i strategiczne projekty, w tym rozwój aktywów rafineryjnych, Program Rozwoju Petrochemii, czy działania wzmacniające spółki z Grupy Kapitałowej.

Czytaj więcej

Daniel
Obajtek Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Podsumowanie 2019 roku

Poprzez inwestycje organiczne i nieorganiczne wzmacniamy pozycję PKN ORLEN jako lidera w branży paliwowo-energetycznej w regionie. Przede wszystkim, zwiększamy ekspozycję Koncernu na perspektywiczną branżę petrochemiczną poprzez realizację największego w historii Spółki programu inwestycyjnego, tj. Programu Rozwoju Petrochemii (rozbudowa Kompleksu Olefin, budowa Kompleksu Fenolu i Pochodnych Aromatów) oraz szereg projektów realizowanych w GK PKN ORLEN, mi.n. Polietylenu 3 w Unipetrolu, intensyfikacji produkcji nawozów w ANWILU czy innowacyjnej na skalę Europy instalacji Glikolu Propylenowego w ORLEN Południe. W ramach rafinerii, koncentrujemy działania na podnoszeniu efektywności produkcji obecnych aktywów poprzez m.in. projekty Visbreaking, Maxene, modernizację Hydrokrakingu w PKN ORLEN czy pogłębionego przerobu ropy w ORLEN Lietuva.

Równolegle dla wsparcia długoterminowego potencjału w całym segmencie Downstream, PKN ORLEN realizuje projekt pt. Centrum Badań i Rozwoju. Inwestycja zgodnie z harmonogramem zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku. Dzięki tej inwestycji PKN ORLEN będzie miał możliwość dalszej optymalizacji procesów, opracowywania i wdrażania własnych technologii i rozwiązań, co przyniesie wymierne korzyści finansowe w przyszłości.

Zbigniew
Leszczyński Członek Zarządu
ds. Rozwoju

Podsumowanie 2019 roku

W ramach prowadzonych procesów produkcyjnych dążymy do coraz efektywniejszego wykorzystania surowców i optymalizacji produkcji, by wzmocnić naszą konkurencyjność na międzynarodowym rynku. W minionym roku przekroczyliśmy o blisko 500 tys. ton rekordowy przerób ropy naftowej z 2018 roku. Utrzymaliśmy również wysoki, bo 96% poziom wykorzystania mocy produkcyjnych oraz znacząco poprawiliśmy uzyski paliw. Rozpoczęliśmy budowę kluczowej dla płockiej rafinerii instalacji Visbreakingu, która będzie skuteczną odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na produkty wysokomarżowe. Rozwijaliśmy też nowoczesną, przyjazną środowisku technologię produkcji wodoru. Inwestowaliśmy w odnawialne źródła energii, czego efektem jest zaawansowany etap planów w zakresie budowy morskich farm wiatrowych oraz produkcję energii w instalacjach fotowoltaicznych. Włączyliśmy się także w rozwój elektromobilności w Polsce, budując sieć ładowarek na stacjach. W kolejnych latach będziemy wzmacniać nasze aktywa produkcyjne, aby wydłużać łańcuch wartości z korzyścią dla całej Grupy, naszych Akcjonariuszy, a także krajowej gospodarki.

Józef
Węgrecki Członek Zarządu
ds. Operacyjnych

Podsumowanie 2019 roku

W minionym roku z sukcesem rozwijaliśmy naszą sieć stacji paliw zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Niemczech jesteśmy już obecni we wszystkich landach. Przygotowywaliśmy się również do uruchomienia pierwszej stacji pod marką ORLEN pod Berlinem i na początku 2020 roku tę stację otworzyliśmy. Z sukcesem weszliśmy na nowy rynek – Słowację, otwierając 10 stacji już w pierwszym roku działalności.
Na wszystkich rynkach modernizowaliśmy także istniejące stacje. Zwiększyliśmy sprzedaż paliw, poszerzyliśmy ofertę pozapaliwową, koncentrując się przede wszystkim na produktach polskiego pochodzenia.
Konsekwentnie stawialiśmy też na wzrost udziału innych niż konwencjonalne źródła zasilania samochodów, unowocześniając sieć stacji pod kątem dostępności paliw alternatywnych. W ramach prowadzonej działalności biznesowej postawiliśmy na innowacje, zarówno poprzez nawiązanie współpracy ze start-up’ami, jak i wdrażanie nowych rozwiązań, jak chociażby technologia VR do szkoleń pracowników i rozwiązania z zakresu diagnostyki predykcyjnej dla produkcji czy usługę mobilnego kasjera w sieci detalicznej.

Zobacz więcej

Patrycja
Klarecka Członek Zarządu
ds. Sprzedaży Detalicznej

Podsumowanie 2019 roku

Rok 2019 był kolejnym z rzędu, gdy osiągnęliśmy rekordowe wyniki sprzedaży w segmencie Downstream, plasując na naszych rynkach macierzystych blisko 33 mln ton produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Dobra współpraca obszaru produkcji, logistyki i handlu umożliwiła płynną realizację naszych zobowiązań handlowych. Wzmacnialiśmy też relacje z naszymi obecnymi klientami, a także aktywnie poszukiwaliśmy nowych rynków zbytu. Rozwijaliśmy działalność sprzedażową, również za granicą, gdzie generowane jest ponad 60 proc. przychodów spółki. Korzystny wpływ na osiągane przez nas wyniki sprzedażowe miało także wysokie tempo wzrostu polskiej gospodarki oraz dobra koniunktura na rynku pracy.

Pokaż

Michał
Róg Członek Zarządu
ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego

Podsumowanie 2019 roku

W 2019 roku dążyliśmy do tego, aby jeszcze bardziej zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko. Dostosowywaliśmy ją do wymagań wynikających z Konkluzji BAT LVOC dla przemysłu petrochemicznego. Nasze spółki są zobowiązane do realizacji działań środowiskowych zarówno w obszarze formalno-prawnym, inwestycyjnym, jak i organizacyjnym. Jednym z nich jest wdrażanie systemu wykrywania i likwidacji wycieków LDAR na instalacjach. W obszarze rafinerii przeprowadzono pierwsze pomiary weryfikacyjne w ramach utrzymania systemu LDAR, które potwierdziły wysoką szczelność tych instalacji. Pod koniec ubiegłego roku opublikowane zostały kolejne Konkluzje BAT, tym razem dla spalania odpadów. Stawiają one przed nami ambitne zadanie przeanalizowania wymagań i podjęcia ewentualnych działań dostosowawczych.

Zobacz

Armen Konrad
Artwich Członek Zarządu
ds. Korporacyjnych

Podsumowanie 2019 roku

W 2019 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne, pomimo niekorzystnego wpływu otoczenia makro. Zysk EBITDA LIFO wyniósł 9,2 mld zł, a zysk netto 4,3 mld zł. Konsekwentnie wykorzystywaliśmy potencjał segmentu detalicznego osiągając po raz kolejny rekordowy rezultat EBITDA LIFO, na poziomie ponad 3 mld zł. Było to możliwe m.in. dzięki wyższej sprzedaży wolumenowej o 4%, wyższym udziałom na rynku polskim, niemieckim i czeskim oraz kilkunastoprocentowemu zwiększeniu marży pozapaliwowej. Z kolei obszar energetyki w minionym roku dostarczył do wyniku 1,6 mld zł, co potwierdza, że obrany przez nas kierunek budowy silnego koncernu multienergetycznego ma głębokie uzasadnienie. Koncern posiada stabilne fundamenty finansowe – zadłużenie netto uległo zmniejszeniu o blisko (-) 3,2 mld zł do 2,4 mld zł, a dźwignia finansowa wyniosła 6,3%. PKN ORLEN systematycznie dzieli się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. W 2019 roku wypłaciliśmy rekordową w historii spółki dywidendę – 3,5 zł na jedną akcję. Przeznaczyliśmy na to prawie 1,5 mld zł. Kondycja finansowa koncernu jest dobra, myślimy o niej w perspektywie długofalowej, realizując działania, które w przyszłości będą konsekwentnie wzmacniać przewagi firmy.

Jan
Szewczak Członek Zarządu
ds. Finansowych

Podsumowanie 2019 roku

Grupa ORLEN to firma globalna, nasze produkty można znaleźć już w 116 krajach na 6 kontynentach, a 60 proc. przychodów generowanych jest za granicą. Dlatego wzmacniamy rozpoznawalność marki ORLEN. Chcemy w pełni wykorzystywać nasz potencjał, do czego niezbędny jest spójny wizerunek. W ubiegłym roku podjęliśmy strategiczną decyzję, by budować jedną międzynarodową markę. Rozpoczęliśmy proces co-brandingu, który jest pierwszym krokiem w kierunku pełnego rebrandingu sieci. Postawiliśmy również na globalne kanały komunikacji. Stąd nasze zaangażowanie w Formułę 1 i współpraca z Robertem Kubicą, jedynym polskim kierowcą w najbardziej prestiżowych wyścigach na świecie. O tym, że była to dobra decyzja, świadczą uzyskane korzyści - w samym 2019 roku ekwiwalent reklamowy ekspozycji naszej marki w telewizji, tylko przy okazji wyścigów F1, wyniósł ponad 173 mln zł. Chcemy jeszcze skuteczniej budować przekaz i pozycjonować naszą markę, dlatego w 2019 roku założyliśmy razem z PZU dom mediowy Sigma BIS. W ten sposób wpisujemy się w globalny trend tworzenia kompetencji marketingowych wewnątrz firmy, zwiększając tym samym efektywność wydatków i generując konkretne oszczędności.

Adam
Burak Członek Zarządu
ds. Komunikacji
i Marketingu

Daniel
Obajtek Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Zbigniew
Leszczyński Członek Zarządu
ds. Rozwoju

Józef
Węgrecki Członek Zarządu
ds. Operacyjnych

Patrycja
Klarecka Członek Zarządu
ds. Sprzedaży Detalicznej

Michał
Róg Członek Zarządu
ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego

Armen Konrad
Artwich Członek Zarządu
ds. Korporacyjnych

Jan
Szewczak Członek Zarządu
ds. Finansowych

Adam
Burak Członek Zarządu
ds. Komunikacji
i Marketingu

Kluczowe wyniki 2019

EBITDA LIFO

Przychody ze sprzedaży

O kondycji finansowej myślimy w perspektywie długofalowej. Realizujemy działania, które w przyszłości będą konsekwentnie wzmacniać nasze przewagi. Inwestujemy w nowoczesną petrochemię, zwiększamy efektywność produkcji, rozwijamy sieć detaliczną w całym regionie. Duży udział w wyniku PKN ORLEN miała energetyka, co pokazuje, że obrany przez nas kierunek budowy silnego koncernu multienergetycznego ma głębokie uzasadnienie.

Czytaj więcej

9,2 mld PLN

przepływy z działalności operacyjnej

5,5 mld PLN

nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem wpływu MSSF16

>3,0 mld PLN

rekordowy wynik EBITDA LIFO Detalu przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów

2,4 mld PLN

dług netto

6,3 %

dźwignia finansowa

1,5 mld zł

wypłata dywidendy (3,50 zł/akcję)

Rekordowy przerób ropy

Rekordowa sprzedaż

2019 rok był czasem ważnych inwestycji i procesów biznesowych mających na celu budowę wartości PKN ORLEN w długiej perspektywie. W obszarze produkcji zakończono inwestycje Metatezy w Płocku i PPF Splitter w Możejkach. Rozpoczęto rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów, budowę instalacji glikolu propylenowego, dokonano zakupu licencji i projektu bazowego dla instalacji bioetanolu II generacji, a także kontynuowano realizację Programu Rozwoju Petrochemii oraz uruchomiono budowę instalacji Visbreakingu. Realizowane były kolejne etapy prac związane z przygotowaniem do inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Czytaj więcej

> 2 800 stacji

największa sieć detaliczna w EŚW

1,8 GWe

zainstalowanych mocy produkcyjnych w obszarze energetyki

197,3 mln BOE

łączne zasoby ropy i gazu (2P)

> 50

produktów rafineryjnych i petrochemicznych

> 110

rynków eksportowych

6 rynków macierzystych

Polska, Kanada, Niemcy, Czechy, Litwa, Słowacja

Wskaźnik satysfakcji pracowników PKN ORLEN

Redukcja zużycia energii - jednostki produkcyjne w obszarze energetyki

Wdrażanie dobrych praktyk z zakresu ESG (Środowisko-Społeczeństwo-Ład korporacyjny) stanowi integralną część realizacji strategii biznesowej Grupy ORLEN. Naszym Interesariuszom dostarczamy produkty i usługi najwyższej jakości, jednocześnie dążąc do maksymalnej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

0,90

Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów)

> 4 000

pracowników przeszkolonych z zakresu przeciwdziałania korupcji

3

fundacje korporacyjne

483

zrealizowanych zadań w programie „Odpowiedzialność i Troska” od 1997 roku

>2 mld m3

powtórnie wykorzystanej wody w Grupie ORLEN

700 tys.

beneficjentów programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”

Rozwój technologiczny

 • Program Rozwoju Petrochemii

  Program realizowany do 2023 roku obejmuje budowę kompleksów pochodnych aromatów, rozbudowę kompleksu olefin i zdolności produkcyjnych fenolu oraz budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wartość Programu wynosi ok. 8,3 mld PLN.

 • Inwestycje w infrastrukturę do produkcji paliwa wodorowego

  Do końca 2021 roku we Włocławku powstanie hub wodorowy obejmujący instalację produkcji wodoru w jakości paliwa transportowego, infrastrukturę logistyczną oraz stacje tankowania. Podobna instalacja powstaje w Płocku. Koncern rozwija również technologie wodorowe w biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini.

 • Inwestycje w biorafinerię

  Spółka ORLEN Południe przekształca się w nowoczesną biorafinerię. Trwa budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego w Trzebini. Zakupiona została również licencja i projekt bazowy dla instalacji bioetanolu II generacji w Jedliczu.

 • Budowa instalacji visbreakingu

  Instalacja znacząco zwiększy uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego. Dzięki niej rafineria w Płocku będzie mogła prowadzić jeszcze bardziej pogłębiony przerób ropy naftowej i pozwoli na zwiększenie ilości paliw uzyskiwanych z każdej baryłki ropy.

 • Rozwój instalacji nawozowych

  Inwestycja w spółce ANWIL obejmuje budowę instalacji do produkcji kwasu azotowego, roztworu azotanu amonu i do produkcji nawozów metodą granulacji bębnowej. Dzięki tej inwestycji moce wytwórcze nawozów wzrosną o połowę.

 • Morska energetyka wiatrowa

  PKN ORLEN jest na zaawansowanym etapie projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Maksymalna moc inwestycji może wynieść 1 200 MW.

Program realizowany do 2023 roku obejmuje budowę kompleksów pochodnych aromatów, rozbudowę kompleksu olefin i zdolności produkcyjnych fenolu oraz budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wartość Programu wynosi ok. 8,3 mld PLN.

Do końca 2021 roku we Włocławku powstanie hub wodorowy obejmujący instalację produkcji wodoru w jakości paliwa transportowego, infrastrukturę logistyczną oraz stacje tankowania. Podobna instalacja powstaje w Płocku. Koncern rozwija również technologie wodorowe w biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini.

Spółka ORLEN Południe przekształca się w nowoczesną biorafinerię. Trwa budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego w Trzebini. Zakupiona została również licencja i projekt bazowy dla instalacji bioetanolu II generacji w Jedliczu.

Instalacja znacząco zwiększy uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego. Dzięki niej rafineria w Płocku będzie mogła prowadzić jeszcze bardziej pogłębiony przerób ropy naftowej i pozwoli na zwiększenie ilości paliw uzyskiwanych z każdej baryłki ropy.

Inwestycja w spółce ANWIL obejmuje budowę instalacji do produkcji kwasu azotowego, roztworu azotanu amonu i do produkcji nawozów metodą granulacji bębnowej. Dzięki tej inwestycji moce wytwórcze nawozów wzrosną o połowę.

PKN ORLEN jest na zaawansowanym etapie projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Maksymalna moc inwestycji może wynieść 1 200 MW.

Akwizycje

 • Grupa Energa

  W 2019 roku PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. Transakcja została sfinalizowana w 2020 roku. Wpisuje się w strategię, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki. Grupa Energa posiada ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł (tj. ponad 30% całkowitego wolumenu produkcji) oraz rozbudowaną sieć dystrybucyjną w Polsce północnej i centralnej.

 • Grupa LOTOS

  Transakcja przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS wpisuje się w trend budowy skonsolidowanych i multienergetycznych koncernów w Europie i na świecie. Jej celem jest stworzenie silnego podmiotu o międzynarodowym potencjale, skutecznie konkurującego na wszystkich rynkach. Finalizacja procesu oznacza również większe możliwości finansowe na realizację dużych projektów inwestycyjnych, jak np. zero- i niskoemisyjne źródła energii, w tym planowane inwestycje w budowę morskich farm wiatrowych.

 • RUCH S.A.

  PKN ORLEN obejmie 65 procent akcji RUCH stając się większościowym inwestorem, odpowiedzialnym za rozwój spółki. Zgodnie ze strategią, PKN ORLEN planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, co stanowi platformę do generowania synergii z RUCH. Przyniesie to korzyści w postaci poszerzenia bazy klientów, zapewnienia szerszej oferty i dostępności oraz synergii zakupów towarów i usług.

W 2019 roku PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. Transakcja została sfinalizowana w 2020 roku. Wpisuje się w strategię, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki. Grupa Energa posiada ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł (tj. ponad 30% całkowitego wolumenu produkcji) oraz rozbudowaną sieć dystrybucyjną w Polsce północnej i centralnej.

Transakcja przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS wpisuje się w trend budowy skonsolidowanych i multienergetycznych koncernów w Europie i na świecie. Jej celem jest stworzenie silnego podmiotu o międzynarodowym potencjale, skutecznie konkurującego na wszystkich rynkach. Finalizacja procesu oznacza również większe możliwości finansowe na realizację dużych projektów inwestycyjnych, jak np. zero- i niskoemisyjne źródła energii, w tym planowane inwestycje w budowę morskich farm wiatrowych.

PKN ORLEN obejmie 65 procent akcji RUCH stając się większościowym inwestorem, odpowiedzialnym za rozwój spółki. Zgodnie ze strategią, PKN ORLEN planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, co stanowi platformę do generowania synergii z RUCH. Przyniesie to korzyści w postaci poszerzenia bazy klientów, zapewnienia szerszej oferty i dostępności oraz synergii zakupów towarów i usług.

Innowacje

 • Strategiczna Agenda Badawcza

  Opublikowany w 2019 roku dokument, definiujący strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+. Jest to narzędzie, które przekłada cele strategii biznesowej PKN ORLEN na konkretne obszary działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych.

 • Centrum Badawczo-Rozwojowe

  Jest to kluczowa inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku umożliwi rozwój i wdrażanie własnych technologii. Będą w nim m.in. przeprowadzane testy usprawniające procesy technologiczne, udoskonalające produkty i optymalizujące koszty. Będzie także nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN a światem nauki i biznesu.

 • Biopaliwa II generacji

  W 2019 roku rozpoczęto przygotowania do inwestycji w budowę instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii w Jedliczu. Celem inwestycji jest wzmocnienie pozycji na rynku biokomponentów i sprostanie unijnym wyzwaniom zobowiązującym Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie. Wydajność instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie, który będzie produkowany z surowców niespożywczych, przede wszystkim słomy.

 • Transport wodorowy

  Strategia rozwoju PKN ORLEN przewiduje m.in. rozwój wytwarzania paliw alternatywnych. Koncern rozpoczął już realizację instalacji doczyszczania wodoru, która od 2021 roku pozwoli na wprowadzenie tego paliwa na rynek jako źródła napędu samochodów. We Włocławku powstanie hub wodorowy. Koncern podpisał listy intencyjne o współpracy na rzecz rozwoju transportu publicznego zasilanego wodorem z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie oraz Miastem Płock, a także list intencyjny z PESA Bydgoszcz na budowę lokomotywy zasilanej wodorem.

Opublikowany w 2019 roku dokument, definiujący strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+. Jest to narzędzie, które przekłada cele strategii biznesowej PKN ORLEN na konkretne obszary działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych.

Jest to kluczowa inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku umożliwi rozwój i wdrażanie własnych technologii. Będą w nim m.in. przeprowadzane testy usprawniające procesy technologiczne, udoskonalające produkty i optymalizujące koszty. Będzie także nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN a światem nauki i biznesu.

W 2019 roku rozpoczęto przygotowania do inwestycji w budowę instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii w Jedliczu. Celem inwestycji jest wzmocnienie pozycji na rynku biokomponentów i sprostanie unijnym wyzwaniom zobowiązującym Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie. Wydajność instalacji wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie, który będzie produkowany z surowców niespożywczych, przede wszystkim słomy.

Strategia rozwoju PKN ORLEN przewiduje m.in. rozwój wytwarzania paliw alternatywnych. Koncern rozpoczął już realizację instalacji doczyszczania wodoru, która od 2021 roku pozwoli na wprowadzenie tego paliwa na rynek jako źródła napędu samochodów. We Włocławku powstanie hub wodorowy. Koncern podpisał listy intencyjne o współpracy na rzecz rozwoju transportu publicznego zasilanego wodorem z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie oraz Miastem Płock, a także list intencyjny z PESA Bydgoszcz na budowę lokomotywy zasilanej wodorem.

Rozwój sieci

 • Co-branding i wejście na rynek słowacki

  PKN ORLEN, jako największa firma w regionie EŚW i właściciel najcenniejszej polskiej marki, rozpoczął w 2019 roku proces co-brandingu, który zakłada współistnienie lokalnych marek Benzina (Czechy, Słowacja) i star (Niemcy) z logotypem Grupy ORLEN. W ramach wzmacniania znajomości marki ORLEN połączone logotypy pojawiły się między innymi na dystrybutorach, pylonach cenowych oraz na ekranach wewnątrz stacji. Sieć detaliczna koncernu pojawiła się również na rynku słowackim, na którym na koniec roku 2019 spółka posiadała 10 stacji paliw.

 • Paliwa alternatywne

  PKN ORLEN realizuje projekt budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Do 39 stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (stan na koniec 2019 roku) zlokalizowanych w Polsce oraz ładowarek na 18 stacjach Benziny w Czechach, w 2019 roku doszły niemieckie stacje koncernu w Berlinie oraz Hamburgu i Lubece. Na stacjach wchodzących w skład Grupy ORLEN dostępne są również inne paliwa alternatywne. Na niemieckich stajach Koncernu działają dwa punkty dla aut zasilanych wodorem, natomiast na 42 obiektach w Czechach można także tankować CNG.

 • Obecność ORLEN w Formule 1

  W 2019 roku PKN ORLEN wszedł do najbardziej elitarnej dyscypliny motoryzacyjnej – Formuły 1, stając się sponsorem zespołu Rokit Williams Racing. Za sterami bolidu zasiadł Robert Kubica, jedyny polski kierowca ścigający się w F1. Wejście w tę dyscyplinę związane jest z silną ekspansją zagraniczną, budową rozpoznawalności marki ORLEN w kontekście międzynarodowym i procesem co-brandingu stacji należących do Koncernu, zlokalizowanych w Czechach i Niemczech. W 2020 roku Koncern podpisał nową umowę sponsoringową z zespołem Alfa Romeo Racing ORLEN.

PKN ORLEN, jako największa firma w regionie EŚW i właściciel najcenniejszej polskiej marki, rozpoczął w 2019 roku proces co-brandingu, który zakłada współistnienie lokalnych marek Benzina (Czechy, Słowacja) i star (Niemcy) z logotypem Grupy ORLEN. W ramach wzmacniania znajomości marki ORLEN połączone logotypy pojawiły się między innymi na dystrybutorach, pylonach cenowych oraz na ekranach wewnątrz stacji. Sieć detaliczna koncernu pojawiła się również na rynku słowackim, na którym na koniec roku 2019 spółka posiadała 10 stacji paliw.

PKN ORLEN realizuje projekt budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Do 39 stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych (stan na koniec 2019 roku) zlokalizowanych w Polsce oraz ładowarek na 18 stacjach Benziny w Czechach, w 2019 roku doszły niemieckie stacje koncernu w Berlinie oraz Hamburgu i Lubece. Na stacjach wchodzących w skład Grupy ORLEN dostępne są również inne paliwa alternatywne. Na niemieckich stajach Koncernu działają dwa punkty dla aut zasilanych wodorem, natomiast na 42 obiektach w Czechach można także tankować CNG.

W 2019 roku PKN ORLEN wszedł do najbardziej elitarnej dyscypliny motoryzacyjnej – Formuły 1, stając się sponsorem zespołu Rokit Williams Racing. Za sterami bolidu zasiadł Robert Kubica, jedyny polski kierowca ścigający się w F1. Wejście w tę dyscyplinę związane jest z silną ekspansją zagraniczną, budową rozpoznawalności marki ORLEN w kontekście międzynarodowym i procesem co-brandingu stacji należących do Koncernu, zlokalizowanych w Czechach i Niemczech. W 2020 roku Koncern podpisał nową umowę sponsoringową z zespołem Alfa Romeo Racing ORLEN.

Społeczeństwo

Wspieramy rozwój społeczności lokalnych, przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i działamy na rzecz wyrównywania szans. Zapewniamy bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, dbamy o dziedzictwo narodowe.

Zobacz więcej

ponad 500

stypendystów Fundacji ORLEN

ponad 10 tys.

konsultacji i badań w ramach akcji "Miasteczko Zdrowia"

800

pracowników uczestniczących w Wolontariacie Pracowniczym

Środowisko

Optymalizujemy nasze oddziaływanie na środowisko naturalne, zajmujemy się ochroną bioróżnorodności i kształtujemy wrażliwość ekologiczną wśród pracowników i w naszym najbliższym otoczeniu.

Zobacz więcej

ponad 1,5 mln

pszczół zamieszkuje pasieki w sąsiedztwie naszych zakładów

117

sokołów wędrownych wykluło się na terenie naszych zakładów

blisko 8 tys.

ryb wpuszczonych do rzek

Pracownicy

Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy, godne warunki pracy i likwidujemy nierówności. Dbamy o rozwój pracowników, wspieramy ich w łączeniu celów osobistych, zawodowych i społecznych.

Zobacz więcej

Ponad 22 tys.

pracowników Grupy ORLEN

8,9%

rotacja pracowników Grupy ORLEN

Tytuły TOP Employer Polska i The World’s Most Ethical Company

Klienci

Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie, odpowiadamy na oczekiwania, zwiększamy dostępność i inspirujemy do odpowiedzialności.

Zobacz więcej

ponad 1 300

stacji ORLEN z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami

ponad 45 mln

punktów programu Vitay i aplikacji Yanosik przekazane przez klientów na cele społeczne

ponad 1 600

punktów Stop Cafe na stacjach ORLEN z kawą z certyfikatem Fairtrade

Partnerzy biznesowi

Inspirujemy do odpowiedzialności, podejmowania i rozwijania współpracy oraz promowania odpowiedzialnych postaw.

Zobacz więcej

25 tys.

dostawców Grupy ORLEN

100%

dostawców akceptuje „Kodeks postępowania dla dostawców PKN ORLEN”

ponad 3 tys.

uczestników programu ORLEN w Portfelu

Wyniki wyszukiwania