Raport
Zintegrowany
2019

Akcjonariat i Akcje

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, WIG-ESG, a także indeksu branżowego WIG-PALIWA.

GRI:
 • 102-5

W 2019 roku indeks największych spółek WIG20 stracił na wartości (5,6)% (r/r), natomiast indeks WIG zyskał 0,2% (r/r). W tym okresie cena akcji PKN ORLEN spadła o (20,6)% (r/r). Uwzględniając wypłatę dywidendy oraz jej reinwestycję roczna stopa zwrotu z inwestycji w akcje ORLENU wyniosła 17,9% w PLN i 17,1% w EUR. W ubiegłym roku na rynku podstawowym właściciela zmieniło 194 296 820 akcji, czyli o (7,8)% mniej w porównaniu z rokiem 2018.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN 1)

1) Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 18 marca 2020 roku.

Aktualna struktura akcjonariatu PKN ORLEN jest dostępna na korporacyjnej stronie internetowej.

 • Kapitał zakładowy PKN ORLEN dzieli się na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN. Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN.
 • Zarząd PKN ORLEN nie posiada informacji o umowach wpływających na przyszłą zmianę ilości akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 • W 2019 roku w Grupie ORLEN nie był realizowany program akcji pracowniczych.
 • W 2019 roku PKN ORLEN nie przeprowadzał transakcji nabywania akcji własnych.
 • Członkowie Zarządu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadali akcji Spółki.
 • Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadali akcji PKN ORLEN.

Kluczowe dane dotyczące akcji PKN ORLEN

Kluczowe Dane J.M. 2019 2018 2017 zmiana %
1 2 3 4 5 6= (3- 4)/4
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej mln PLN 4 300 5 556 6 655 -22,6%
Kurs maksymalny 1 PLN 113,75 113,50 134,00 0,2%
Kurs minimalny 1 PLN 80,98 80,76 81,18 0,3%
Cena akcji na koniec roku 1 PLN 85,82 108,15 106,00 -20,6%
Średnia cena w okresie 1 PLN 97,40 94,83 109,37 2,7%
Wskaźnik P/E2 średni 9,7 7,3 7,0 32,9%
Wskaźnik P/E2 na koniec roku 8,5 8,4 6,8 1,2%
Liczba wyemitowanych akcji szt. 427 709 061 427 709 061 427 709 061 0,0%
Kapitalizacja na koniec roku mln PLN 36 706 46 257 45 337 -20,6%
Średnia dzienna wartość obrotów mln PLN 76 81 91 -6,2%
Średni dzienny wolumen obrotu szt. 783 455 853 103 849 437 -8,2%
1) Ceny akcji wg kursów zamknięcia poszczególnych notowań.
2) P/E – cena rynkowa akcji (P) / wartość zysku netto przypadającą na jedną akcję (earnings per share – EPS).

Notowania PKN ORLEN na GPW w latach 1999 – 2019

PLN/akcję

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.

Notowania PKN ORLEN, WIG20 i WIG PALIWA na GPW w 2019 roku. 1)

1) Zmiana procentowa notowań PKN ORLEN, WIG 20 w stosunku do notowań z 28 grudnia 2018 roku.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.

p1 p1

Znaczne pakiety akcji

W 2019 roku oraz do dnia 18 marca 2020 roku nie było zmian w strukturze akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym PKN ORLEN. Liczba akcji posiadana przez akcjonariuszy prezentowana jest na podstawie najbardziej aktualnych, oficjalnych informacji posiadanych przez Spółkę.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2019 roku, na 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień 18 marca 2020 roku

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 01.01.2019*)
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 01.01.2019*) Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 31.12.2019**) Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 31.12.2019**) Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu (na dzień autoryzacji raportu***) Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na dzień autoryzacji raportu***)
Skarb Państwa 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52%
Nationale-Nederlanden OFE 30 000 000 7,01% 32 544 000 7,61% 30 000 000 7,01%
Aviva OFE Aviva Santander 28 240 000 6,60% 25 000 000 5,85% 26 000 000 6,08%
Pozostali 251 758 865 58,87% 252 454 865 59,02% 253 998 865 59,39%
Razem 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00%
* Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 26 czerwca 2018 roku, kontynuującego obrady 17 lipca 2018 roku.
** Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 14 czerwca 2019 roku.
*** Zgodnie z informacjami z NWZ PKN ORLEN zwołanego na 5 marca 2020 roku.

Specjalne uprawnienia kontrolne i prawa głosu

Wykonywanie prawa głosu oraz specjalne uprawnienia kontrolne zostały szczegółowo uregulowane w Statucie PKN ORLEN. Zgodnie z postanowieniami Statutu jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W Statucie Spółki prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki).

 • Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zwani są Zgrupowaniem. Zasady kumulacji i redukcji szczegółowo określa Statut Spółki. Akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie mogą wykonywać prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.
 • Jeżeli skumulowana liczba akcji zarejestrowana na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, to głosy wynikające z liczby posiadanych akcji podlegają redukcji, której zasady szczegółowo określa Statut Spółki.
 • Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa powyżej nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa.
 • Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto jeden Członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.
 • Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Spółki, tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie czynności dotyczących: zbycia lub obciążenia w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych, wymagają głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Skarb Państwa.

Specjalne uprawnienia dla akcjonariusza Skarbu Państwa wynikać mogą także z postanowień przepisów powszechnie obowiązujących, tj.:

 • ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych;
 • ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji;
 • ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Polityka dywidendowa

Koncern realizuje politykę dywidendową w oparciu o wskaźniki i kondycję finansową oraz uwzględniającą plany rozwojowe. Propozycja podziału zysku Jednostki Dominującej za 2019 rok została przedstawiona w sekcji „Wyniki Finansowe”.

Ratingi

W 2019 roku utrzymane zostały oceny ratingowe PKN ORLEN na poziomie inwestycyjnym przyznane przez dwie wiodące agencje ratingowe Fitch Ratings Ltd. i Moody’s Investor Services, odpowiednio na poziomie BBB- z perspektywą stabilną i Baa2 z perspektywą  negatywną. W grudniu 2019 roku agencja Moody’s Investor Services dokonała obniżki perspektywy ratingu PKN ORLEN ze stabilnej na negatywną wskazując, iż plany akwizycyjne Koncernu mogą wpłynąć na pogorszenie jego sytuacji finansowej.

Wyniki wyszukiwania