Raport
Zintegrowany
2019

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

GRI:
  • 103-1
  • 103-2

Wydobycie i produkcja 2019

j.m. Kanada Polska
Rezerwy ropy i gazu (2P) mln boe 186,3 11,0
Wydobycie mln boe/rok 6,3 0,4
Średnia produkcja tys. boe/dzień 17,2 1,0
Struktura wydobycia (ciekłe/gazowe) % 49/51 -/100
Odwierty (netto)1 liczba 16,6 3,0
Koncesje liczba 20
1 Welkość skorygowana o udział innych partnerów.

Strategia Grupy ORLEN zakłada kontynuację działalności poszukiwawczo-wydobywczej w celu zwiększania wydobycia i poszerzania dostępu do własnych zasobów ropy i gazu ziemnego w oparciu o scenariusz ostrożnej kontynuacji, który umożliwia elastyczne reagowanie i dostosowanie poziomu nakładów inwestycyjnych do zmian zachodzących na rynku cen węglowodorów.

Posiadane kompetencje i doświadczenie międzynarodowego zespołu specjalistów z Polski i Kanady pozwalają realizować misję i wizję PKN ORLEN w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego poprzez sprawne zarządzanie zdywersyfikowanym portfelem aktywów.

Na terenie Polski, Grupa ORLEN na koniec 2019 roku posiadała samodzielnie oraz z partnerem (PGNiG S.A.) 20 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych o łącznej powierzchni blisko 13,5 tys. km2, położonych w obrębie 6 województw, dysponując zasobami 2P (potwierdzone i prawdopodobne) wynoszącymi 11,0 mln boe. Grupa ORLEN posiada 100% udziałów w 9 koncesjach, 49% udziałów w 9 koncesjach oraz 49% udziałów w części 2 koncesji w ramach wydzielonego obszaru objętego Umową o Wspólnych Operacjach Sieraków.

W prowincji Alberta w Kanadzie Grupa ORLEN jest rozpoznawalnym operatorem z aktywami poszukiwawczo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni 274,4 tys. akrów (1,1 tys. km2) i łącznymi zasobami 2P wynoszącymi 186,3 mln boe.

Grupa ORLEN prowadzi projekty poszukiwawczo - wydobywcze w Polsce i Kanadzie. Łączne zasoby (2P) ropy i gazy na koniec 2019 roku wynosiły 197,3 mln boe.

Działalność w Polsce

Działalność operacyjna obejmowała wydobycie oraz poszukiwania złóż węglowodorów. Obecne krajowe wydobycie gazu odbywa się we współpracy z PGNiG S.A. Wydobycie w części udziału przypadającego na Grupę ORLEN osiągnęło średnioroczny poziom 1,0 tys. boe/d. Podstawowe prace poszukiwawcze w Polsce prowadzone były w czterech prowincjach naftowych.

W Małopolskiej Prowincji Naftowej prace realizowane były w ramach trzech Projektów. W Projekcie Karpaty przeprowadzono przetwarzanie i interpretację danych sejsmicznych 3D, pozyskanych w ramach wykonanych w 2018 roku prac terenowych. Zrealizowano również cyfrowanie profilowań geofizycznych i pozyskanie danych z archiwalnych otworów z obszaru, dokonując ich interpretacji litologiczno-złożowe W ramach Projektu Miocen zrealizowano akwizycję oraz przetwarzanie i interpretację danych sejsmicznych 3D, w celu wykartowania kolejnych obiektów poszukiwawczych w regionie. Wykonano wiercenie dwóch otworów poszukiwawczych na złożu Bystrowice, jak również uzbrojono do wydobycia odwiert wykonany w 2018 roku, w którym odkryto ww. złoże gazu ziemnego. Prowadzono prace koncepcyjne i projektowo-dokumentacyjne związane z dalszym rozwiercaniem i zagospodarowaniem złoża Bystrowice. Jednocześnie wybrano wykonawcę prac dla zagospodarowania złoża Bystrowice – Etap I, w formule generalnego realizatora inwestycji.

W kolejnym roku kontynuowane będą prace w kierunku zagospodarowania ww. złoża oraz wykonanie dalszych analiz w celu odwiercenia kolejnego otworu w obszarze.

W Projekcie Bieszczady, realizowanym z partnerem (PGNiG S.A.) zrealizowano wiercenie otworu rozpoczętego na przełomie 2018 i 2019 roku. Ponadto ukończono przetwarzanie i interpretację danych sejsmicznych 2D, pozyskanych w ramach prac terenowych przeprowadzonych w roku poprzedzającym. W ramach dalszych prac poszukiwawczych rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu w obszarze.

W Wielkopolskiej Prowincji Naftowej realizowane były prace w ramach Umowy o Wspólnych Operacjach z PGNiG S.A. na dwóch projektach. W Projekcie Sieraków prowadzono prace formalno-prawne i projektowe dla odwiercenia otworu horyzontalnego udostępniającego złoże do wydobycia. Kontynuowano również prace koncepcyjne, mające na celu zagospodarowanie złoża ropy naftowej.

W ramach Projektu Płotki prowadzono prace budowlano-montażowe w zakresie zagospodarowania otworu Miłosław-5H (złoże Miłosław), uruchamiając na początku sierpnia otwór do wydobycia. Realizowano również prace planistyczne i przygotowawcze dla zagospodarowania złoża Chwalęcin odkrytego w 2018 roku. Zrealizowano akwizycje zdjęcia sejsmicznego 3D, przeprowadzając jego processing i interpretacje, prowadzono również reprocessing i interpretacje archiwalnych danych 3D.

W czwartym kwartale rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu poszukiwawczego oraz zrealizowano akwizycje danych sejsmicznych 3D w południowo-zachodniej części obszaru.

W Pomorskiej Prowincji Naftowej, w ramach Projektu Edge realizowano prace na pięciu koncesjach. W 2019 roku prowadzono processing i interpretacje danych sejsmicznych 3D pozyskanych w ramach ubiegłorocznych prac terenowych. Wykonano również prace związane z pozyskaniem danych sejsmicznych 3D w północno-zachodniej części obszaru. Zakończono studium wykonalności dla zagospodarowania złóż gazu ziemnego Bajerze i Tuchola, w oparciu o generację energii elektrycznej. Prowadzono prace przygotowawcze do zagospodarowania ww. złóż oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej i formalno-prawnej.

W ramach działalności w Lubelskiej Prowincji Naftowej w Projekcie Karbon, w wyniku prowadzonych analiz oraz w ramach optymalizacji portfela projektów zdecydowano o rezygnacji z koncesji Lublin, będącej ostatnią z koncesji w ramach projektu Karbon.

Projekty poszukiwawczo-wydobywcze Grupy ORLEN w Polsce

Infografika-Orlen-2019 (S)_Mapa Polski Infografika-Orlen-2019 (S)_Mapa Polski

Źródło: Opracowanie własne.

Działalność w Kanadzie

Grupa ORLEN prowadzi działalność wydobywczą w Kanadzie za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada Ltd. („OUC”) Program nakładów inwestycyjnych w roku 2019 był skoncentrowany przede wszystkim na kluczowych obszarach Ferrier i Kakwa zlokalizowanych w prowincji Alberta.

Na obszarze Ferrier rozpoczęto wiercenie 12 otworów (9,6 netto). Dodatkowo 12 otworów (9,2 netto) zostało poddanych zabiegowi szczelinowania oraz podłączonych do wydobycia. Dwa z wykonanych otworów znalazły się pod koniec roku na pierwszym i drugim miejscu w rankingu najlepiej produkujących otworów z formacji Cardium w prowincji Alberta.

Na obszarze Kakwa rozpoczęto wiercenie 7 otworów (6,0 netto). Dodatkowo, 8 odwiertów (6,8 netto) zostało poddanych zabiegowi szczelinowania oraz podłączonych do wydobycia. Obszar Kakwa został uznany w renomowanym rankingu Scotiabank za najlepszy pod względem wskaźnika PIR (profit to investment ratio) basen naftowy w Kanadzie i drugi w Ameryce Północnej.

Na obszarze Lochend rozpoczęto wiercenie 2 otworów (1,0 netto), które następnie zostały poddane zabiegowi szczelinowania.

W kluczowych obszarach działalności operacyjnej prowadzono budowę oraz modernizację infrastruktury wydobywczej i przesyłowej, które umożliwiają uzyskiwanie synergii kosztowych oraz służą poprawie ekonomii projektów inwestycyjnych.

W Kanadzie w 2019 roku średnia produkcja wyniosła 17,2 tys. boe/d, z czego 49% stanowiły węglowodory ciekłe (ropa oraz NGL, w tym kondensat).

Korzystne parametry złożowe posiadanych aktywów i rozwój działalności w dobrze rozpoznanym już regionie zapewniają niski poziom ryzyka operacyjnego inwestycji. Kanadyjski rynek OFS (ang. oilfield services) charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do rozwiniętych usług wiertniczych i serwisowych. Stabilne zasady systemu podatkowego i wdrażane inicjatywy obniżające całościowe obciążenia podatkowe oraz przyjazne otoczenie regulacyjne pozwalają na sprawne prowadzenie działalności. Z drugiej strony, będący w nadpodaży rynek lokalny zmaga się z ograniczeniami infrastrukturalnymi, które okresowo niekorzystnie wpływają na ceny węglowodorów kanadyjskich. Sukcesywna redukcja ograniczeń w przepustowości rurociągów oraz stopniowe uzyskanie dostępu do nowych rynków zbytu dla surowców są spodziewane w przeciągu najbliższych kilku lat.

Dążąc do realizacji synergii operacyjnych oraz koncentracji działań na najbardziej rentownych obszarach, ORLEN Upstream Canada aktywnie monitoruje rynek lokalny. Dnia 3 stycznia 2019 zamknięto transakcję sprzedaży aktywa Pouce Coupe. Drugorzędny dla ORLEN Upstream Canada obszar z przeważającą produkcją gazu ziemnego został sprzedany, a pozyskane środki zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie programu prac inwestycyjnych w roku 2019 na obszarach, które uzyskują zdecydowanie lepsze wyniki finansowe. Ponadto, w grudniu 2019 roku OUC korzystnie zamknęło transakcję wymiany aktywów w kluczowym dla spółki obszarze Ferrier celem strategicznej konsolidacji aktywów i dodania nowych lokalizacji wierceń.

ORLEN Upstream Canada posiada niewielkie aktywa poszukiwawczo-wydobywcze w prowincji Nowy Brunszwik oraz 2,3% udziałów w zintegrowanej spółce Pieridae Energy będącej operatorem projektu budowy terminalu eksportowego LNG w Nowej Szkocji. Dotychczas zakończono proces pozyskiwania zgód administracyjno-prawnych, środowiskowych i budowlanych. W 2019 roku, Pieridae Energy nabył aktywa upstream i midstream, które w przyszłości pozwolą zabezpieczyć wydobycie i przesył wolumenów gazu ziemnego z Zachodniej Kanady, niezbędnych do uruchomienia pierwszego modułu terminalu. Prognozowana data startu projektu od strony operacyjnej w przypadku podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej to aktualnie przełom 2024/25.

Aktywa w Kanadzie

kanada kanada

Źródło: Opracowanie własne.

Sprzedaż wolumenowa segmentu Wydobycie

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Wydobycie [tys. ton]

Sprzedaż 2019 2018 zmiana %
Wartość Wolumen Wartość Wolumen
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Ropa naftowa 126 96 95 77 33% 25%
Gaz ziemny 163 441 168 456 (3%) (3%)
Pozostałe1 319 199 342 195 (7%) 2%
Razem 608 736 605 728 0% 1%
1 Pozostałe: w ujęciu ilościowym pozycja obejmuje NGL (Natural Gas Liquids), w ujęciu wartościowym pozycja obejmuje sprzedaż NGL oraz przychody ze sprzedaży usług segmentu.

 

Wydobycie i sprzedaż węglowodorów na rynku kanadyjskim realizowana była za pośrednictwem ORLEN Upstream Canada Ltd., a na rynku polskim przez spółkę zależną FX Energy Poland.

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Wydobycia

Czytaj więcej : Segment Downstream i Segment Detal.

Wyniki wyszukiwania