Raport
Zintegrowany
2019

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

GRI:
  • 103-1
  • 103-2
2019

STACJE DETALICZNE

j.m. Grupa ORLEN Polska Niemcy Czechy Słowacja Litwa
Sprzedaż ogółem tys.t 9 817 5 883 2 961 895 Nd 78
Udziały w rynku* % 16,4 34,1 6,6 24,6 nd 4,7
Liczba stacji, w tym: liczba 2 836 1 800 585 416 10 25
Premium liczba 1 930 1 737 160 10 23
Ekonomiczne liczba 851 38 568 245
Pozostałe liczba 55 25 17 11 2
CODO/COCO1 liczba 2 294 1 361 497 401 10 25
DOFO/DODO1 liczba 542 439 88 15

PUNKTY GASTRONOMICZNE

j.m. Grupa ORLEN Polska Niemcy Czechy Słowacja Litwa
Łącznie, w tym: liczba 2 421 1 699 385 306 8 23
Stop Cafe liczba 967 820 125 7 15
Stop Cafe Bistro liczba 342 321 21
Stop Cafe 2.0. liczba 727 558 160 1 8
star connect liczba 117 117
star cafe liczba 268 268
*stan aktualny na czerwiec 2020 r.

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej. Na koniec 2019 roku łączna liczba stacji wyniosła 2 836 obiekty, w tym 10 stacji na słowackim nowym rynku macierzystym.

W Polsce stacje paliw działają pod marką ORLEN w segmencie premium oraz Bliska w segmencie ekonomicznym (2% sieci i udział ten (r/r) spada), w Czechach i na Słowacji głównie pod marką Benzina i Benzina Plus, natomiast na Litwie pod marką ORLEN. Na rynku niemieckim spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod marką Star, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila.

Liczba stacji oraz udział w rynku Grupy ORLEN na rynkach działalności na koniec 2019 roku

Infografika-Orlen-2020-16 Infografika-Orlen-2020-16

Źródło: Opracowanie własne.

Więcej informacji na temat udziałów Grupy ORLEN na poszczególnych rynkach oraz podmiotów konkurencyjnych znajduje się w sekcji „Otoczenie Konkurencyjne”.

Sprzedaż wolumenowa segmentu Detalicznego

Sprzedaż wolumenowa segmentu Detalicznego Grupy ORLEN w 2019 roku wzrosła o 3,9% (r/r) i wyniosła 9 815 tys. ton w rezultacie wyższej sprzedaży wszystkich rodzajów paliw na wszystkich rynkach operacyjnych (poza LPG w Niemczech i na Litwie).

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [mln PLN/tys. ton]

Sprzedaż 2019 2018 zmiana %
Wartość Wolumen Wartość Wolumen
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Lekkie destylaty1) 14 659,0 3 775,4 14 266,0 3 546,3 2,8% 6,5%
Średnie destylaty2) 20 405,0 6 039,1 19 879,0 5 900,2 2,6% 2,4%
Pozostałe3) 3 846,0 0,0 3 194,0 0,0 20,4%
Razem 38 910,0 9 814,6 37 339,0 9 446,5 4,2% 3,9%
1) Benzyna, LPG. 2) Olej napędowy; lekki olej opałowy sprzedawany przez ORLEN Deutschland. 3) Pozostała wartość - obejmuje przychody ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym

Rynki zbytu

Do rynków macierzystych Grupy ORLEN w obszarze sprzedaży detalicznej zaliczamy Polskę (obsługiwaną przez PKN ORLEN), Niemcy (sieć stacji zarządzana przez spółkę ORLEN Deutschland), Czechy i Słowację (stacje pod szyldem Benziny, wchodzącej w skład Grupy Unipetrol, będącej częścią Grupy ORLEN) oraz Litwę (sieć stacji zarządzana przez spółkę zależną AB ORLEN Baltics Retail).

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [tys. ton]

Sprzedaż 2019 2018 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Polska 5 883,0 5 695,7 187,3 3,3%
Niemcy 2 960,7 2 837,5 123,2 4,3%
Czechy 893,0 837,4 55,6 6,6%
Litwa 77,9 75,9 1,9 2,5%
Razem 9 814,6 9 446,5 368,0 3,9%

Rynek polski

Wielkość sprzedaży paliw w segmencie Detalu w 2019 roku wzrosła o 3,3% (r/r). Poprawa standardu technicznego stacji, włączanie do sieci nowych obiektów o dużym potencjale wolumenowym oraz zwiększenie liczby stacji w nowym formacie sklepowo-gastronomicznym przełożyły się na wzrost średniorocznego przelewu na stację do poziomu 4,8 mln litrów dla stacji własnych CODO.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim [tys. ton]

Sprzedaż 2019 2018 zmiana zmiana %
2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 2 168,3 2 038,6 129,7 6,4%
Średnie destylaty 3 714,7 3 657,1 57,6 1,6%
Razem 5 883,0 5 695,7 187,3 3,3%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim

W 2019 roku łączna liczba stacji PKN ORLEN w Polsce zwiększyła się o 13 obiektów i na koniec roku liczyła 1 800 stacji paliw.

Liczba stacji CODO

Liczba stacji CODO wyniosła 1 361 stacji i w trakcie 2019 roku zwiększyła się o 19 obiektów. Efektem realizacji programu inwestycyjnego było włączenie do sieci stacji własnych 24 nowych obiektów CODO (w tym 1 MOP – na trasie S5). W trakcie 2019 roku zamkniętych zostało 5 obiektów CODO.

W ramach prac ukierunkowanych na rozwój sieci ORLEN w Polsce, zabezpieczono szereg lokalizacji, w których w kolejnych latach zostaną wybudowane nowe stacje paliw. Wśród zabezpieczonych projektów jest 7 stacji autostradowych.

Na przestrzeni 2019 roku zrealizowano ponad 120 modernizacji technicznych już funkcjonujących obiektów. W dalszym ciągu trwa końcowa faza rebrandingu stacji Bliska na markę ORLEN. Liczba stacji Bliska w ciągu 2019 roku zmniejszyła się z 54 do 38 (CODO i DOFO).

Liczba stacji franczyzowych DOFO

Liczba stacji franczyzowych DOFO na koniec 2019 roku liczyła 439 obiektów i zmniejszyła się o 6 stacji paliw w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 2019 roku do sieci DOFO PKN ORLEN zostało włączonych 19 nowych obiektów. Podpisano ponad 180 aneksów (krótko- i długoterminowych) przedłużających umowy współpracy. Systematycznie rosła również efektywność stacji franczyzowych współpracujących z Grupą ORLEN.

W roku 2019 PKN ORLEN poprawił wolumen sprzedaży flotowej o 2,4% (r/r), osiągając rekordowy (prawie 2,4 mld litrów) wynik sprzedaży. Segment CRT (firmy transportowe) utrzymał sprzedaż na poziomie ubiegłego roku, natomiast pozostałe segmenty zanotowały wzrost (r/r).

Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla obszaru pozapaliwowego. Wielkość obrotów sklepowych (łącznie z gastronomią) w sieci PKN ORLEN zwiększyła się o 10% (r/r). Kontynuowane były projekty rozwoju produktów pod markami własnymi VERVA, Stop.Cafe, „O!”. O 8 nowych indeksów została rozszerzona gama produktów marki własnej. Dzięki wsparciu kampanii reklamowej „Loteria z Kubicą”, wielu klientów sięgnęło po produkty naszych marek własnych (Verva, O! i Stop Cafe) doceniając ich wysoką jakość w atrakcyjnej cenie.

Koncept gastronomiczny Stop Cafe 2.0. pojawił się na kolejnych 186 stacjach, dzięki czemu na koniec 2019 roku PKN ORLEN posiadał już 558 stacji w tym formacie (w tym 63 na stacjach DOFO). Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0.) w sieci PKN ORLEN funkcjonowało 1 699 stacji z ofertą gastronomiczną.

W 2019 roku wybudowanych zostało 9 nowych myjni samochodowych. Według badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Badań Jakości myjnie na stacjach ORLEN zostały uznane za najlepsze myjnie na rynku polskim.

W 2019 roku największym projektem obszaru Sprzedaży Detalicznej była zmiana modelu dystrybucji – zastąpienie dystrybutorów przez operatora logistycznego i nawiązanie bezpośrednich relacji biznesowych z dostawcami produktów sklepowych i gastronomicznych.

PKN ORLEN realizował również szereg działań mających na celu usprawnienie i poprawę jakości obsługi klientów. Kolejne stacje zostały objęte usługą Mobilny Kasjer, umożliwiającą dokonywanie płatności na podjeździe w godzinach wzmożonego ruchu. Na wybranych stacjach (w tym MOP) wprowadzono usługę Szybki Pas, polegającą na kierowaniu klienta paliwowego do wybranych dystrybutorów obsługiwanych przez Mobilnego Kasjera. Większość stacji została objęta tzw. kolejkowaniem nalewu, tj. możliwością dokonania kolejnego nalewu przed dokonaniem opłaty za poprzednie tankowanie, co skraca czas oczekiwania klientów. Na ponad 460 stacjach paliw wprowadzono możliwość obustronnego tankowania samochodów bez względu na umiejscowienie nalewu paliwa w samochodzie dzięki odpowiedniej infrastrukturze na stacjach. W dalszym ciągu rozwijana była usługa płatności mobilnych (aplikacja ORLEN Mobile), umożliwiająca dokonywanie płatności za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze – obecnie wszystkie stacje są już przygotowane do obsługi płatności mobilnych.

Do 2019 roku na miejskich i tranzytowych stacjach paliw PKN ORLEN zostało zrealizowanych 39 stacji ładowania, a kolejne są na etapie prac odbiorowych. Umożliwiają one ładowanie do dwóch samochodów jednocześnie mocą 50 lub 100 kW po stronie stałoprądowej DC oraz jednego samochodu mocą do 43kW po stronie zmiennoprądowej AC. Stacje ładowania są wyposażone w złącza umożliwiające obsługę wszystkich pojazdów elektrycznych na rynku europejskim. W perspektywie 2021 roku Koncern zamierza wyposażyć swoją sieć w 150 stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

W 2019 roku wdrażano system IT do zarządzania siecią stacji ładowania PKN ORLEN. Docelowo pełne wdrożenie systemu pozwoli rozpocząć pobieranie opłat za usługę ładowania na infrastrukturze PKN ORLEN za pomocą aplikacji mobilnej.

W 2019 roku ORLEN kontynuował współpracę z firmą Nextbike Polska, w ramach której na 36 stacjach PKN ORLEN uruchomiono możliwość wypożyczenia rowerów klasycznych oraz elektrycznych (łącznie 360 sztuk).

Rynek niemiecki

W 2019 roku Grupa ORLEN na rynku niemieckim zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży paliw o 4,3% (r/r). Średnioroczny przelew na stację wzrósł do poziomu 5,0 mln litrów.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim [tys. ton]

Sprzedaż 2019 2018 zmiana zmiana %
2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 1 299,5 1 216,2 83,3 6,8%
Średnie destylaty 1 661,2 1 621,3 39,9 2,5%
Razem 2 960,7 2 837,5 123,2 4,3%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim

Liczba stacji zarządzanych przez spółkę ORLEN Deutschland wyniosła 585 obiektów (568 stacji z segmentu ekonomicznego Star oraz 16 stacji Famila) i zwiększyła się o 3 stacje (r/r). Prawie 85% sieci to stacje własne, działające w modelu CODO, pozostała część to stacje należące do osób prywatnych (DODO). W 2019 roku sieć włączyła 4 stacje własne (CODO) i przejęła 2 obiekty działające w modelu DODO. W związku z wygaśnięciem umowy 1 stacja paliw została wyłączona z sieci Star. Koncept gastronomiczny Star connect pojawił się na kolejnych 45 stacjach i w rezultacie na koniec 2019 roku ORLEN Deutschland posiadał już 117 stacji w tym formacie. Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Star connect i Star cafe) w sieci funkcjonowało 385 stacji z ofertą gastronomiczną.

W 2019 roku spółka ORLEN Deutschland odnotowała wzrost marży pozapaliwowej o 1,5%. W znaczący sposób rozszerzono też ofertę produktów polskich producentów oferowanych na stacjach Star.

Sieć Star posiada największą liczbę myjni spośród wszystkich sieci detalicznych zarządzanych przez Grupę ORLEN (412 myjni portalowych oraz 54 myjnie samoobsługowe). W 2019 roku przeprowadzono modernizację 34 myjni portalowych oraz 3 myjni samoobsługowych. Rozpoczęto także test rozwiązań mających na celu usprawnienie i poprawę jakości obsługi klientów. Uruchomiony został na 3 stacjach test aplikacji mobilnej, umożliwiającej dokonywanie płatności za myjnię.

Ważnym krokiem w rozwoju sieci stacji paliw na południu było otwarcie w październiku pierwszej stacji paliw star w Bawarii (Monachium) – tym samym stacje star od 2019 roku są obecne w każdym landzie Republiki Federalnej Niemiec.

W 2019 roku ORLEN Deutschland kontynuował współpracę z jednym z największych europejskich klubów motoryzacyjnych ADAC, zrzeszającym kilkanaście milionów członków w Niemczech. Star pozostaje 3 siecią w Niemczech (pierwszą działającą w segmencie ekonomicznym) współpracującą z ADAC.

Rynek czeski i słowacki

Grupa ORLEN po raz kolejny zwiększyła sprzedaż paliw na rynku czeskim o 6,6% (r/r) a średnioroczna sprzedaż na stację wyniosła 2,6 mln l.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim [tys. ton]

Sprzedaż 2019 2018 zmiana zmiana %
2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 292,5 276,4 16,1 5,8%
Średnie destylaty 600,5 561,0 39,5 7,0%
Razem 893,0 837,4 55,6 6,6%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim

Na koniec 2019 roku Grupa ORLEN zarządzała w Czechach siecią 416 stacji paliw (401 stacji własnych oraz 15 stacji franczyzowych).

Stacje detaliczne na rynku czeskim funkcjonowały pod marką Benzina. Na rynku czeskim działa również jedna stacja ORLEN. W ciągu roku sieć zwiększyła się o kolejnych 7 stacji.

Na koniec 2019 roku liczba stacji pod marką Benzina na rynku słowackim wyniosła 10 stacji. Wszystkie liczby to stacje własne działające w modelu CODO.

W 2019 roku zwiększył się wolumen sprzedaży flotowej dzięki systematycznemu zwiększaniu liczba stacji, wdrożeniu nowych programów i formuł współpracy z klientami flotowymi oraz rozwojowi programu przedpłaconych kart flotowych dla klientów indywidualnych. Udział sprzedaży flotowej w wolumenie sprzedaży przekroczył poziom 37%. Benzina kontynuowała inwestycje w modernizację i rozwój sieci stacji paliw w Czechach. Wdrożono format Stop Cafe 2.0. w kolejnych 60 punktach sprzedaży. Tym samym na koniec 2019 roku Benzina posiadała już 160 stacji w tym formacie. Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro, Stop Cafe 2.0.) w sieci Benzina funkcjonowało 306 stacji z ofertą gastronomiczną. Zmodernizowano ponadto automatyczne myjnie samochodowe na 27 lokalizacjach.

Dzięki zrealizowanemu szerokiemu programowi inwestycyjnemu oraz dużej liczbie projektów odtworzeniowych, sieć Benzina poprawiła również wyniki w obszarze pozapaliwowym. Obroty sklepowe zwiększyły się o 11% (r/r), a obroty w gastronomii o 27% (r/r).

Rynek litewski

W 2019 roku spółka ORLEN Baltics Retail na rynku litewskim zwiększyła sprzedaż paliw o 2,6% (r/r) oraz średnioroczny przelew na stację do poziomu 3,9 mln litrów.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim [tys. ton]

Sprzedaż 2019 2018 zmiana zmiana %
2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 15,2 15,2
Średnie destylaty 62,7 60,8 1,9 3,1%
Razem 77,9 75,9 1,9 2,6%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim

Liczba stacji nie zmieniła się (r/r) i na koniec 2019 roku wyniosła 25 stacji własnych COCO. W 2019 roku rozpoczęto budowę 4 nowych stacji oraz 1 projekt Zburz i Buduj oraz zakończono prace modernizacyjne na 8 stacjach. Na koniec 2019 roku 32% sieci funkcjonowało w standardzie Stop Cafe 2.0. Rozszerzenie oferty na zmodernizowanych stacjach przełożyło się na wzrost przychodów pozapaliwowych o 15% (r/r).

Wzrost sprzedaży flotowej na Litwie był najistotniejszym elementem wzrostu sprzedaży oleju napędowego. W całym 2019 roku udział sprzedaży flotowej zwiększył się o 1,6 p.p. i wyniósł blisko 48% całości sprzedaży.

Źródła zaopatrzenia

Aktywa rafineryjne będące własnością Grupy ORLEN były w 2019 roku głównym źródłem dostaw paliw dla sieci w Polsce, Czechach i na Litwie. Grupa ORLEN nie posiada własnych zakładów produkcyjnych na rynku niemieckim. W odróżnieniu od innych rynków krajowych, spółka ORLEN Deutchland współpracuje z podmiotami działającymi na niemieckim rynku hurtowym, w tym z Deutsche BP AG, Shell Deutschland Oil GmbH, Total Deutschland GmbH, Esso Deutschland GmbH. Znaczna część paliw sprzedawanych przez ORLEN Deutschland pochodzi z rafinerii Litvionov (Unipetrol RPA s.r.o.), wchodzącej w skład Grupy ORLEN. Dostawy z Czech w 2019 roku nie zmieniły się ilościowo w stosunku do roku poprzedniego i zaspokoiły prawie 20% zapotrzebowania na paliwa w spółce ORLEN Deutschland.

Wyniki wyszukiwania