Raport
Zintegrowany
2019

Kapitał intelektualny

Kapitały:

Istotnym celem Grupy ORLEN jest zapewnienie przewag konkurencyjnych w długiej perspektywie poprzez wzmocnienie innowacyjności wewnętrznej i zewnętrznej. Strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+ zostały zdefiniowane w opublikowanej w 2019 roku Strategicznej Agendzie Badawczej. Nieodłącznym elementem rozwoju kapitału intelektualnego jest również prowadzenie dialogu i współpracy ze środowiskiem uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wynalazców i innowatorów, akceleratorów i startupów technologicznych, a także producentów i dostawców innowacyjnych technologii.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

 • Wiedza i unikalne doświadczenie – ponad 22 000 zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym kadra o bogatym doświadczeniu w pracy w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym, energetyce i wydobyciu.
 • Systemy zarządzania – stała dbałość o najlepsze standardy działania i najwyższą możliwą efektywność operacyjną. Realizacji tych celów służy Zintegrowany System Zarządzania.
 • Polityki i Procedury Należytej Starannościw zakresie poszczególnych obszarów działalności, zapewniające najwyższej jakości standardy zarządzania.
 • Badania i rozwój technologiczny – realizacja projektów ukierunkowanych na zwiększenie efektywności przerobu ropy w zakładach produkcyjnych, spełnienie wymogów środowiskowych oraz intensyfikację produkcji petrochemicznej.
 • Własne jednostki badawczo-rozwojowe: budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku (planowane otwarcie pod koniec 2020 roku) oraz działające w Czechach – Unipetrol Research and Education Centre i Polymer Institute Brno.
 • Kultura innowacji:
  • Motywowanie pracowników do tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez, m.in. wdrażanie wewnętrznych projektów i platform intranetowych do stymulowania procesów innowacyjnych i zarządzania wiedzą.
  • Motywowanie pracowników do wdrażania innowacji z zewnątrz w tym, między innymi poprzez aktywny udział w prowadzonych w Grupie ORLEN inicjatywach mających na celu dostarczenie innowacyjnych rozwiązań przygotowanych między innymi przez startupy.

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • Budowa ekosystemu innowacji wokół PKN ORLEN. Strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+ zostały zdefiniowane w opublikowanej w 2019 roku Strategicznej Agendzie Badawczej (SAB). SAB to długofalowa strategia rozwoju innowacji, która przekłada cele strategii biznesowej na konkretne obszary działań innowacyjnych i badawczo-rozwojowych.
 • Wzmacnianie dialogu ze środowiskiem uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wynalazców i innowatorów, akceleratorów i startupów technologicznych, a także producentów i dostawców innowacyjnych technologii.
 • Uruchomienie narzędzi pozyskiwania innowacji: akcelerator i fundusz CVC.
 • Rozwój współpracy ze startupami.
 • Własne prace badawcze i testy usprawniające procesy, udoskonalające produkty i optymalizujące wsady.
 • Prace nad własnymi technologiami.

Osiągnięte rezultaty

 • Realizacja lub przygotowywanie do realizacji blisko 50 umów na projekty badawczo-rozwojowe, z czego 5 kontynuowanych projektów stanowią projekty współfinansowane ze środków publicznych krajowych (Program sektorowy INNOCHEM) oraz europejskich (Program Horyzont 2020). Przykładowe projekty realizowane w 2019 roku w PKN ORLEN można znaleźć w sekcji „Badania i rozwój technologiczny”.
 • W ramach projektu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego do końca 2019 roku zakończone zostały prace projektowe dla głównych obiektów, roboty konstrukcyjne dla budynku biurowego oraz główne prace związane z zewnętrznymi sieciami i mediami. Planowane otwarcie Centrum pod koniec 2020 roku.
 • Realizacja kluczowych inwestycji: m.in. uruchomienie instalacji PPF Splitter w Możejkach przez spółkę ORLEN Lietuva, która umożliwia produkcję propylenu klasy polimerowej z niepełnowartościowych wsadów gazowych; rozpoczęcie inwestycji rozbudowy nawozów – budowa trzech kluczowych instalacji w ANWILU, tj. kwasu azotowego, neutralizacji i granulacji; podpisanie umowy przez ORLEN Południe na budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego oraz na zakup projektu bazowego i licencji dla instalacji produkującej bioetanol drugiej generacji.
 • Projekty realizowane w ramach umacniania kultury innowacji:
  • 4. edycja Programu Twórca, w ramach którego nagradzane są  pracownicze idee i inicjatywy w zakresie innowacji technicznych i technologicznych, mogące znaleźć zastosowanie w Grupie ORLEN, jak i poza nią. Od 2015 roku zgłoszono już 106 inicjatyw, spośród których nagrodzono 16 inicjatyw (w tym 5 o charakterze wynalazczym).
  • Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę badawczą na rzecz PKN ORLEN dla przedstawicieli świata nauki.
  • Promowanie inicjatywy pracowników – konkurs na Innowacyjny Projekt Roku, w 2019 roku  ten tytuł otrzymał projekt „Wdrożenie modelu wirtualnej rzeczywistości (VR) dla kluczowych działań operacyjnych na instalacjach produkcyjnych – etap I Olefiny”
  • Zaangażowanie pracowników w realizowane programy akceleracyjne, w tym Electro Scale Up oraz Scale Up mające na celu oszacowanie potrzeb w zakresie poszukiwanych innowacyjnych rozwiązań oraz przeprowadzenia ich pilotażowych wdrożeń.

Współpraca z nauką

 • Rocznie jest realizowanych kilkadziesiąt prac badawczych, koncepcji i projektów we współpracy PKN ORLEN z jednostkami naukowymi i uczelniami wyższymi.
 • W ramach programu doktoratów wdrożeniowych, w PKN ORLEN realizowano już 10 doktoratów wdrożeniowych we współpracy z krajowymi uczelniami wyższymi.
 • Organizacja profilowanych staży i praktyk oraz rekrutacja najlepszych studentów i absolwentów.
 • Realizacja konkursów na najlepsze prace badawcze i dyplomowe.
 • Organizacja Dnia Wiedzy z ORLENEMautorski projekt edukacyjny, w ramach którego poprzez cykle warsztatów, prezentowane jest zastosowanie praktyczne wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole i na uczelni. Uczelnie i szkoły objęte programem, to m.in. Politechnika Warszawska, filia w Płocku, Zespół Szkół Centrum Edukacji w Płocku, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
 • Organizacja Seminariów z Przemysłem – cykl spotkań na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, których celem jest przekazanie studentom wiedzy praktycznej opartej na konkretnych przykładach biznesowych oraz zainspirowanie do wyboru ścieżki rozwoju w kierunku, który umożliwia zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie.
 • Udział w Business Networking Day organizowanym przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz w projekcie Industry Open Days (Dni Otwarte Przemysłu Rafineryjnego), który był realizowany we współpracy z Politechniką Warszawską, filią w Płocku w formule spotkania, otwartej prezentacji merytorycznej projektów biznesowych i produkcyjnych połączonej z wycieczką po Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
 • Organizacja Innovation Day – warsztaty z jednostkami naukowymi i uczelniami , podczas których prezentowane są wyzwania B+R i technologiczne PKN ORLEN oraz portfel projektów prowadzonych przez uczelnie/instytuty, oraz seminaria. Istotne jest, że wydarzenia te obejmują tematykę zarówno core jak i nową, wykraczającą poza core business PKN ORLEN.
 • Realizacja wspólnych projektów B+R nastawionych na rozwój technologii i wdrożenie.
 • Zlecanie prac badawczych, koncepcyjnych, analiz i studiów.

Współpraca z polskimi startupami

 • Udział w programie „GovTech Polska – Aktywuj pomysły!”, rządowej inicjatywie wspierającej współpracę spółek Skarbu Państwa i administracji publicznej z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru IT. PKN ORLEN ogłosił konkurs na opracowanie technologii usprawniającej transakcje mobilne na stacjach paliw.
 • Udział w programie akceleracyjnym Pilot Maker Electro ScaleUp, którego celem jest przygotowanie przez startupy innowacyjnych rozwiązań dla odbiorców technologii w obszarze elektromobilności. W 2019 roku PKN ORLEN zrealizował przy współpracy z akceleratorem działającym w ramach programu Electro Scale UP, pierwsze innowacyjne wdrożenie zaproponowane przez start-up Enelion. Wdrożenie, składające się z 3 stacji AC wyposażonych w  innowacyjny układ dynamicznie zmieniających się faz, zakończyło się sukcesem i zostało zaimplementowane w garażu podziemnym budynku biurowego w Warszawie.
 • Udział w programie akceleracyjnym Space3ac ScaleUp II, w ramach którego wspólnie z wybranymi startupami wdrażane będą innowacyjne rozwiązania w takich obszarach jak np. sprzedaż detaliczna, produkcja, logistyka czy też ochrona środowiska.
 • Udział i partnerstwo strategiczne przy największym stacjonarnym maratonie programistycznym w Europie – HackYeah.

Jak kapitał intelektualny wpływa na pozostałe kapitały

Rozwój kapitału intelektualnego wiąże się dużymi nakładami finansowymi, ale ma jednocześnie istotny wpływ na kapitały ludzki, społeczny i produkcyjny. Przykładem jest własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które powstanie w Płocku. Zostaną w nim zatrudnieni specjaliści  o wysokich kompetencjach w  obszarze B+R. Zostanie stworzona nowoczesna platforma współpracy ze środowiskami naukowymi. Inwestycja ta umożliwi rozwój i wdrażanie własnych technologii.

Kluczowe projekty rozwojowe realizowane w Grupie ORLEN mają na celu zwiększenie efektywności przerobu ropy w zakładach produkcyjnych, spełnienie wymogów środowiskowych oraz intensyfikację produkcji petrochemicznej wraz z poprawą efektywności procesowej i energetycznej w tym obszarze poprzez realizację Programu Rozwoju Petrochemii. Zwiększenie efektywności aktywów produkcyjnych oraz budowa nowych biznesów w perspektywie krótkoterminowej przełożą się na wskaźniki przypisane kapitałowi finansowemu.

Wyniki wyszukiwania