Raport
Zintegrowany
2019

Kapitał ludzki

Kapitały:

Ludzie to jeden z głównych filarów strategii Grupy ORLEN. Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z Wartościami Firmy. Kluczowe cele to: zwiększanie kompetencji pracowników oraz dopasowanie ich potrzeb szkoleniowych do realizacji strategii biznesowej oraz przyszłych wyzwań, dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, brak tolerancji dla wypadków oraz zabezpieczenie przyszłych kadr, szczególnie w kontekście światowego trendu niedopasowania kompetencji.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

 • Ponad 22 tys. pracowników zaangażowanych w realizację Strategii firmy
 • Międzynarodowy zespół w Polsce, Czechach, Niemczech, Litwie i Kanadzie
 • KiIkadziesiąt różnorodnych zawodów
 • Przedstawiciele wielu pokoleń
 • Byli pracownicy z długim stażem zawodowym w Grupie ORLEN
 • Potencjalni pracownicy – profesjonaliści oraz uczniowie szkół technicznych i uczelni wyższych będący na etapie wyboru studiów, kierunków kariery zawodowej

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • Realizację strategii biznesowej wspierają programy szkoleniowe dla pracowników. Wdrożona w 2019 roku Rozmowa Rozwojowa, opiera się o diagnozę potrzeb rozwojowych i wymagań biznesowych stojących przed obszarami biznesowymi.
 • Realizujemy programy rozwoju wspierające kompetencje uznane za ważne dla rozwoju funkcji biznesowych pod kątem przyszłych wyzwań, w tym: program rozwoju zaawansowanych kompetencji analitycznych oraz kompleksowy program rozwoju kompetencji zarządzania projektami.
 • Realizujemy kompleksowy programu rozwoju kadry menedżerskiej w zakresie kształtowania angażującego przywództwa, zarządzania przez wartości, wzmacniania efektywności i budowania wielopłaszczyznowej współpracy oraz innowacyjności w zespole.
 • Cyklicznie badamy poziom zaangażowania i satysfakcji z różnych obszarów środowiska pracy w celu lepszego poznania potrzeb i oczekiwań pracowników oraz wprowadzania zmian i usprawnień zwiększających ich zaangażowanie.
 • W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian demograficznych na rynku pracy, wdrażamy rozwiązania w zakresie zarządzania wiekiem.
 • Dbamy o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, wzajemnym szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.
 • Dbamy o utrzymanie równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym, czemu służy program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”.
 • Zapewniamy szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną obejmującą opiekę medyczną wykraczającą poza zakres medycyny pracy oraz dbamy o zdrowie psychiczne pracowników, traktując to działanie jako integralną część kultury organizacyjnej (Pracownia Psychologii Pracy).
 • Realizujemy działania ukierunkowane na pozyskanie oraz utrzymanie kadry pracowniczej. Są one skierowane do określonych grup docelowych istotnych dla poszczególnych segmentów działalności – obecnych pracowników, potencjalnych pracowników, jak również studentów i absolwentów szkół branżowych i uczelni wyższych.
 • Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, budujemy świadomość bezpiecznego wykonywania pracy oraz kreujemy proaktywne postaw wśród pracowników i kontraktorów. W praktyce oznacza to realizację wszelkich działań mających na celu zapobieganie wypadkom, awariom przemysłowym, pożarom i innym, niepożądanym zdarzeniom.
 • Dajemy szansę zatrudnienia osobom niepełnosprawnym. W 2019 roku przystąpiono wraz z kilkoma spółkami Grupy ORLEN do programu PFRON Praca – Integracja, którego celem jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
pras2 pras2

Osiągnięte rezultaty

j.m. 2019 2018
Zatrudnienie w Grupie ORLEN [osoby] 22 337 21 282
Rotacja pracowników [%] 8,9 9,9
Wskaźnik wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) [liczba] 0,90 1,03
Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika, w tym: 2019 2018
Kobiety [liczba] 23,4 18,3
Mężczyźni [liczba] 25,2 20,7
Menedżer [liczba] 38,5 24,5
Nie-menedżer [liczba] 23,7 19,6
Badanie zaangażowania i satysfakcji j.m. 2019 2017
Ilość badanych spółek Grupy ORLEN [x] 22 16
Liczba respondentów w PKN ORLEN [x] 4 192 4 005
Wskaźnik zaangażowania [%] 64 65
Wskaźnik satysfakcji [%] 77 73
Średnie wskaźniki w Polsce w 20161 i w 20182
Wskaźnik zaangażowania [%] 50 51
Wskaźnik satysfakcji [%] 64 66

1) Na podstawie Aon Hewitt.
2) Na podstawie Kincentric.

 • Działania rozwojowe w 2019 roku koncentrowały się między innymi na kształtowaniu postaw i umiejętności w takich obszarach jak: zarządzanie różnorodnością, etyka w zarządzaniu, innowacyjność, współpraca, analiza i wyciąganie wniosków, praca projektowa, planowanie i organizacja pracy, umiejętności negocjacyjne. Ważnym programem są szkolenia w zakresie polityki antykorupcyjnej, zrealizowane w 2019 roku dla pracowników różnych szczebli i różnych obszarów biznesowych, wspierające wdrożenie Polityki Antykorupcyjnej w Grupie ORLEN.
 • Wdrożenie w 2019 roku tzw. Rozmowy Rozwojowej, która opiera się na partnerskiej rozmowie przełożonego i pracownika. Poza formą diagnozy potrzeb rozwojowych, jest narzędziem rozwoju kultury otwartości i dialogu.
 • Udoskonalenie nowej platformy e-learningowej, na której zamieszczane są między innymi szkolenia obowiązkowe takie jak uregulowania w zakresie AML (a Anti-Money Laundering), obowiązków informacyjnych spółki giełdowej, przeciwdziałanie skutkom pracy zmianowej, innowacyjności na co dzień i różnorodności.
 • Zapewnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa do kluczowych projektów należą: Projekt Safety Plus – obejmuje wdrażanie w Grupie ORLEN 15 standardów bezpieczeństwa stanowiących najwyższe, funkcjonujące standardy bezpieczeństwa, zidentyfikowane w branży paliwowo-energetycznej; realizacja prac na rzecz doskonalenia w obszarze bezpieczeństwa procesowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w oparciu o standard OSHA 1910.119.
 • Zapewnianie pracownikom: świadczeń socjalnych obejmujących dofinansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, opieki nad dzieckiem, wypoczynku dzieci i młodzieży, wyprawek szkolnych; realizacja programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie; realizacja badań profilaktycznych i akcji zdrowotnych w miejscu pracy, otwarcie Pracowni Psychologii Pracy.
 • W 2019 roku staże w PKN ORLEN odbywało ponad 100 osób w ramach programów Kierunek ORLEN, #Energia dla przyszłości, wakacyjne staże zawodowe oraz warsztaty i programy mentoringowe w ramach Go4Poland-Wybierz Polskę!, praktyki studenckie zrealizowało 135 osób, w większości w obszarze produkcji, ale również w innych obszarach biznesowych.
 • Udział w Targach Pracy na uczelniach technicznych, realizacja działań edukacyjno-informacyjnych, m.in. Dzień Wiedzy z ORLENEM, Seminaria z Przemysłem.

Więcej informacji na temat obszaru pracowniczego znajduje się w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca”.

Jak kapitał ludzki wpływa na pozostałe kapitały

W 2019 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Wynika to ze zwiększenia skali działalności w obszarach obejmujących, między innymi energetykę, petrochemię, usługi utrzymania ruchu, informatykę oraz sprzedaż. Tak więc pozyskiwanie z rynku wysoko wykwalifikowanych pracowników jest konieczne dla utrzymania i rozwoju składników przypisanych do kategorii kapitał produkcyjny.

Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego oddziałują pozytywnie na kapitał intelektualny i społeczny wpływając również na kapitał finansowy. Aby pozyskać wartościowych pracowników z rynku, Grupa ORLEN oferuje wyjątkowe warunki pracy – zarówno w sferze wynagrodzeń , jak i świadczeń pozafinansowych.

Wyniki wyszukiwania