Raport
Zintegrowany
2019

Kapitał naturalny

Kapitały:

W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

 • W procesach produkcyjnych wykorzystujemy surowce odnawialne (powietrze, woda, estry, bioetanol) i nieodnawialne (ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze).
 • W 2019 roku Grupa ORLEN wykorzystała, m.in.:
33,9
mln ton ropy naftowej
>850
tys. ton estrów.
>260
tys. ton bioetanolu.
>94
mln m3 wody
 • Grupa ORLEN posiada największy potencjał konsumpcji gazu w Polsce i jeden z najwyższych w Republice Czeskiej i na Litwie. Gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz jako surowiec wykorzystywany w produkcji paliw i nawozów. Łączny potencjał konsumpcji gazu ziemnego w Grupie ORLEN w Polsce to ponad 3 mld Nm3 rocznie, co stanowi około 20% krajowego zużycia.
 • Grupa ORLEN dysponuje własnymi rezerwami ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie, które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe.
 • Aktywa wydobywcze Grupy ORLEN: Grupa ORLEN posiadała na koniec 2019 roku samodzielnie oraz z partnerem (PGNiG) w Polsce 20 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych o łącznej powierzchni przekraczającej 13,5 tys. km2, położonych w obrębie 6 województw, zaś w prowincji Alberta w Kanadzie aktywa poszukiwawczo-produkcyjne o łącznej powierzchni 1,1 tys. km2.
 • Powierzchnia zakładów produkcyjnych i terminali paliw w Polsce, Czechach i na Litwie wynosi ponad 3,9 tys. ha.

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • Dbamy o ekologiczny charakter naszych procesów produkcyjnych, realizując, m.in. projekty związane z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do nowych wymogów i standardów środowiskowych wynikających z przepisów unijnych oraz Konkluzji BAT. Obejmują one działania administracyjne związane z uzyskaniem zmian pozwoleń zintegrowanych na eksploatację instalacji oraz prace inwestycyjne na samych instalacjach produkcyjnych.
 • Identyfikujemy aspekty środowiskowe wynikające z zachodzących procesów technologicznych oraz minimalizujemy negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzkie.
 • Realizujemy obowiązki wynikające z Pozwoleń Zintegrowanych dla instalacji.
 • Efektywnie zarządzamy uprawnieniami do emisji CO2.
 • Prowadzimy zadania inwestycyjne dostosowujące instalacje do nowych wymogów i standardów środowiskowych.
 • Prowadzimy efektywną gospodarkę wodno-ściekową i odpadami.
 • Efektywnie zarządzamy remediacją gruntów.
 • Inwestujemy w nisko i zeroemisyjne technologie oraz OZE.
 • Uczestniczymy w inicjatywach promujących wiedzę ekologiczną i działania społeczne.
 • Zapewniamy dostęp do informacji dotyczących wpływu działalności Grupy ORLEN na środowisko naturalne oraz informacji na temat działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy i ochrony zdrowia oraz realizacji dobrych praktyk Programu Responsible Care.

Więcej informacji na temat zarządzania kapitałem naturalnym można znaleźć w rozdziale „Środowisko i Klimat”.

Osiągnięte rezultaty

j.m. Grupa ORLEN
2019 2018
Łączny pobór wód powierzchniowych, podziemnych i wodociągowych [mln m3] 94,1 90,3
Powierzchniowe [mln m3] 89,1 85,7
Podziemne [mln m3] 1,6 1,5
Wodociągowe [mln m3] 3,4 3,0
Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska, w tym: [mln m3] 50,9 50,7
Ścieki przemysłowe [mln m3] 44,4 44,0
Zestawienie emisji wybranych substancji1: [tony] 15 971 785 15 061 640
Dwutlenek siarki [tony] 17 250 18 290
Tlenki azotu [tony] 9 824 10 664
Tlenek węgla [tony] 5 400 4 559
Pyły [tony] 888 1 088
Dwutlenek węgla [tony] 15 919 204 15 010 150
Pozostałe substancje [tony] 19 218 16 889
Odpady wytworzone przez Grupę [tys. ton] 220,5 169
 • Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie spółki Grupy ORLEN wyniosła w 2019 roku 40,5 mln EUR, z których 36,9 mln EUR poniesiono na inwestycje związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu i zarządzaniem ochroną środowiska, a 3,6 mln EUR stanowiły koszty redukcji emisji do powietrza i w ściekach.
 • Kluczowe projekty realizowane w 2019 roku:

Do kluczowych inicjatyw prowadzonych w PKN ORLEN w roku 2019 zaliczyć można m.in. działania przygotowawcze w zakresie: zagospodarowania ługu zużytego w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w kontekście przepisów środowiskowych, budowę instalacji do utylizacji gazów siarkowodorowych Claus i typu SCOT, dostosowanie układów pomiarowych gazów opałowych do monitorowania emisji CO2, hermetyzację i likwidację substancji złowonnych i węglowodorowych pochodzących z uśredniacza i kanałów dopływowych i odpływowych ścieków.

Więcej informacji na temat inwestycji środowiskowych w obiektach dystrybucyjnych PKN ORLEN oraz w pozostałych spółkach Grupy ORLEN zostały opisane w sekcji „Nakłady Inwestycyjne związane z ochroną środowiska”.

Jak kapitał naturalny wpływa na pozostałe kapitały

Działalność produkcyjna, która wiąże się z korzystaniem z nieodnawialnych źródeł energii, emisjami, wytwarzaniem odpadów czy ścieków nie jest obojętna dla kapitału naturalnego. Dlatego jednym z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN jest ograniczanie wpływu na środowisko i klimat. Działania w tym zakresie realizowane przez Grupę ORLEN przyczyniają się do rozwoju pozostałych kapitałów, między innymi kapitału intelektualnego i produkcyjnego.

W miejscach obsługi podróżnych instalowane są ładowarki do samochodów elektrycznych, są one przygotowywane pod nowe potrzeby związane z e-mobilnością, realizowane są także inwestycje w bio-rafinerie, testowane innowacyjne technologie wytwarzania bio-paliw oraz trwają przygotowania do zajęcia strategicznej pozycji w produkcji i wykorzystaniu wodoru w transporcie i energetyce. Produkcja rafineryjna i petrochemiczna jest energochłonna, więc istotnym działaniem redukującym emisje dwutlenku węgla do atmosfery jest dekarbonizacja zużywanej energii elektrycznej i cieplnej. PKN ORLEN już korzysta z energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej przy pomocy dwóch turbin zasilanych gazem ziemnym a elektrociepłownia we Włocławku była pierwszą w Polsce komercyjną instalacją wykorzystującą jako paliwo gaz ziemny, a kogeneracja należy do najbardziej efektywnych form wytwarzania energii. W planach jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku oraz dalsze rozszerzanie obecności spółki w sektorze zielonej energii.

W  2019 roku pojawił się nowy indeks giełdowy – WIG – ESG. Jednym z kluczowych kryteriów oceny spółek stał się aspekt wpływu na środowisko naturalne.

Wyniki wyszukiwania