Raport
Zintegrowany
2019

Kapitał produkcyjny

Kapitały:

Naszym celem jest budowa silnego koncernu multienergetycznego, co pozwoli jeszcze skuteczniej konkurować na globalnym rynku oraz przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej. Jednym z filarów Strategii Grupy ORLEN jest budowa wartości, co oznacza dla kapitału produkcyjnego: intensyfikację produkcji petrochemicznej, dalszą integrację aktywów rafineryjnych rozwój energetyki niskoemisyjnej, w segmencie Detal rozwój sieci sprzedaży i wzmacnianie relacji z klientami. Wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Grupy ORLEN wyniosła na koniec 2019 roku ponad 32 mld PLN.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

W ramach segmentów Downstream, Detal i Wydobycie posiadamy:

 • 6 rafinerii zlokalizowanych w Polsce, Litwie i Czechach o łącznej max. zdolności przerobu ropy ponad 35,2 mt/r.
 • Dostęp do rurociągów surowcowych i produktowych oraz do terminali morskich: 3,7 tys. km sieci rurociągów i 39 baz magazynowych.
 • Aktywa petrochemiczne zintegrowane z rafineryjnymi – m.in. Olefiny (Płock, Unipetrol), BOP (Płock), Metateza (Płock), PX/PTA (Włocławek), chemia (Włocławek).
 • Bloki energetyczne w 3 krajach, w tym największy przemysłowy blok wytwórczy w Polsce: EC Płock (415 MWe, 2150 MWt) oraz nowoczesne bloki parowo-gazowe w Polsce: CCGT Włocławek i CCGT Płock. Łącznie ponad 1000 MWe.
 • W ramach rozwoju energetyki niskoemisyjnej: PKN ORLEN posiada koncesję na budowę farmy wiatrowej na Bałtyku o maksymalnej mocy 1200 MWe.
 • Największa sieć detaliczna w Europie Środkowej – ponad 2800 stacji paliw.
 • Ponad 2000 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro zlokalizowanych na stacjach.
 • Ponad 60 ładowarek do samochodów elektrycznych.
 • Aktywa poszukiwawczo-rozpoznawcze w Polsce i Kanadzie – 197,3 mln boe łącznych zasobów 2P ropy i gazu.
prod prod

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • Kontynuujemy działania zmierzające do budowy koncernu multienergetycznego, w tym dalszego rozwoju energetyki.
  Ważnym krokiem w tym kierunku jest transakcja przejęcia Grupy Energa oraz planowane przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększy odporność na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Powstanie silnego podmiotu oznacza również większe możliwości finansowe na realizację dużych projektów inwestycyjnych, m.in. inwestycje w budowę morskich farm wiatrowych.
 • Inwestujemy w aktywa petrochemiczne, aby wzmacniać pozycję Grupy ORLEN na rynku europejskim.
  W 2019 roku zostały uruchomione Instalacja Metatezy (Płock) oraz PPF Splitter (Możejki) oraz kontynuowana była realizacja strategicznego dla Grupy ORLEN Programu Rozwoju Petrochemii, w ramach którego m.in. już w 2020 roku powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe. W spółce ANWIL rozpoczęto realizację inwestycji, które zwiększą moce wytwórcze nawozów.
 • Rozwijamy aktywa produkcyjne, tak aby efektywniej wykorzystać surowce.
  W 2020 roku w Płocku rozpoczęto budowę instalacji Visbreakingu, dzięki której zostanie pogłębiony przerób ropy naftowej. Znacząco zostanie zwiększony uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego. Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku realizowana jest również modernizacja instalacji Hydrokrakingu, która umożliwi zwiększenie produkcji diesla oraz modernizacja jednej z jednostek HON (Hydroodsiarczanie Oleju Napędowego).
 • Inwestujemy w nisko i zeroemisyjne źródła energii
  Koncern rozpoczął realizację instalacji doczyszczania wodoru, która pozwoli na wprowadzenie tego paliwa na rynek. PKN ORLEN rozwija również technologię magazynowania, transportowania i dystrybuowania paliwa wodorowego. W 2019 roku podpisany został list intencyjny z PESA Bydgoszcz w sprawie rozwoju transportu szynowego zasilanego wodorem. Koncern współpracuje z gminami (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Miasto Płock) na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe. Rozwija kompetencje w tym obszarze, dysponuje infrastrukturą do tankowania wodoru na rynku niemieckim, a w 2020 roku takie stacje powstaną również w Czechach. Planowana inwestycja w farmy wiatrowe na morzu jest odpowiedzią na światowe trendy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i stanowi istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki niskoemisyjnej. Spółka ORLEN Południe przekształca się w biorafinerię. W zakładzie w Trzebini rozpoczęto budowę pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego, przyjaznego środowisku glikolu propylenowego. Spółka podpisała też umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w Jedliczu.
 • Dywersyfikujemy dostawy ropy i zabezpieczamy dostawy gazu ziemnego
  W 2019 roku doszło do najdłuższej w historii, trwającej 46 dni, przerwy w dostawie ropy naftowej poprzez rurociąg Przyjaźń. Grupa ORLEN była dobrze przygotowana na takie zdarzenie, ponieważ systematycznie realizuje założenia strategii dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej. W 2019 roku budowane i wzmacniane były relacje z nowymi i obecnymi partnerami m.in. z Afryki, USA czy Zatoki Perskiej.
 • Konsekwentnie wykorzystujemy potencjał segmentu detalicznego
  Dynamicznie rozwijamy format gastronomiczny i sklepowy, m.in. w Polsce, gdzie powstały 164 nowe sklepy convenience pod marką O!SHOP i w Niemczech, gdzie liczba punktów star Connect zwiększyła się ponad dwukrotnie. Sieć detaliczna Koncernu pojawiła się na rynku słowackim, na którym na koniec roku 2019 spółka posiadała 10 stacji paliw. W drugiej połowie 2019 roku rozpoczęliśmy proces co-brandingu, w ramach którego już na wszystkich stacjach sieci widoczna jest marka ORLEN.
 • W segmencie Wydobycie konsekwentnie realizujemy strategię zakładającą szczególną koncentrację na najbardziej perspektywicznych złożach.

Osiągnięte rezultaty

 

2019 2018
Downstream
Przerób ropy 33,9 mt/ 96% wykorzystania mocy 33,4 mt/ 95% wykorzystania mocy
Zainstalowana moc elektryczna 1 808 Mwe 1871 Mwe
Zainstalowana moc cieplna 6 181 MWt 5464 MWt
Detal
Liczba stacji 2836 2 803
Punkty gastronomiczne na stacjach 2421 2 748
Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych1 16,50% 16,2%
Wydobycie
Łączne zasoby 2P ropy i gazu 197,3 mln boe 210,6 mln boe
Średnie wydobycie 18,2 tys. boe/d 18,0 tys. boe/d

1) Stan na koniec okresu.
2019 2018
Nakłady inwestycyjne 5,5 mld PLN 4,3 mld PLN
Amortyzacja 3,5 mld PLN 2,7 mld PLN

Jak kapitał finansowy wpływa na pozostałe kapitały

Inwestycje i planowane przejęcia wymagają dużych nakładów kapitałowych. W 2019 roku Grupa ORLEN poniosła koszt 5,5 mld PLN  z tytułu  nakładów inwestycyjnych.

Przejęcie Grupy ENERGA i Grupy LOTOS będzie oznaczało wymierne korzyści dla pracowników tych firm. Z punktu widzenia kapitału ludzkiego i intelektualnego, pracownicy z branży rafineryjnej i energetycznej, których deficyt jest mocno odczuwalny na rynku, uzupełnią zespół specjalistów pracujących w Grupie ORLEN. Zwiększą się też ich możliwości rozwojowe, dzięki zatrudnieniu w silnej, zdywersyfikowanej, międzynarodowej Grupie. Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku pozwoli rozwijać własne innowacyjne technologie i patenty w produkcji petrochemicznej, biopaliw, asfaltów czy olejów. Centrum będzie także stanowiło nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN a światem nauki i biznesu.

Silny koncern znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionach swojej działalności. Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie. Oznacza to znaczące wzmocnienie kapitału społecznego.

Dzięki realizowanym inwestycjom w zero i niskoemisyjne źródła energii ograniczamy wpływ działalności Grupy ORLEN na środowisko, co poza wpływem na kapitał naturalny, będzie odpowiedzią na zmiany w unijnym otoczeniu prawnym.

Wyniki wyszukiwania