Raport
Zintegrowany
2019

Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności Raportu

Kapitały:

Prezentujemy Państwu Raport Roczny Grupy ORLEN przygotowany w formule zintegrowanej. To już szósty raport zintegrowany, który jest kluczowym i kompleksowym dokumentem prezentującym finansową oraz pozafinansową działalność Grupy ORLEN.

Raport Zintegrowany jest skierowany do wszystkich Interesariuszy Grupy ORLEN, w szczególności uczestników Rynku Kapitałowego, Klientów, Podwykonawców, Dostawców, Społeczności Lokalnych, Pracowników.

GRI:
 • 102-45

Raport Zintegrowany obejmuje dane dotyczące Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Grupa ORLEN”) oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) za okres 2019 roku.

GRI:
 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52

Poprzedni Raport, za 2018 rok, został opublikowany w czerwcu 2019 roku. Raporty zintegrowane są publikowane w cyklu rocznym i podlegają ciągłej ewolucji z uwagi na zmiany zachodzące w Grupie ORLEN, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym.

GRI:
 • 102-48
 • 102-49

Nie miały miejsca znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego Raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w Raporcie. Zmianie uległ sposób prezentacji danych w ramach następujących wskaźników GRI:

 • 102-8 „Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji” – korekcie uległy dane za 2018, co było spowodowane zmianą metodologii przypisania poziomu wykształcenia w PKN ORLEN.
 • 302-1 „Zużycie energii przez organizację” – korekcie uległy dane za 2018 rok w pozycji „Zużycie jednostek razem”, co było spowodowane zmianą sposobu obliczenia.
GRI:
 • 102-45

Niektóre aspekty działalności pozafinansowej zostały przedstawione na przykładach wybranych, kluczowych pod względem zakresu działalności spółek z Grupy ORLEN.

GRI:
 • 102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności i łańcucha dostaw

W trakcie 2019 roku nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące struktury lub łańcucha wartości mające wpływ na zmianę modelu biznesowego. Zmiany struktury Grupy są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój Grupy w najbardziej perspektywicznych obszarach. W 2019 roku sfinalizowano m.in. proces wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych ORLEN KolTrans S.A. i w efekcie PKN ORLEN S.A. objął 100% kapitału zakładowego w tej spółce. Dodatkowo zakupiono udziały/akcje w spółkach ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o. oraz SIGMA BIS S.A. i w efekcie na 31 grudnia 2019 roku PKN ORLEN S.A. posiadał odpowiednio 100% i 66% udział w liczbie głosów w tych spółkach.

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem realizacji Strategii na lata 2019-2022 opublikowanej w dniu 20 grudnia 2018 roku. Wizja rozwoju Koncernu w nowej strategii wpisuje się w globalne trendy między innymi w zakresie wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii oraz procesów społecznych, które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów. PKN ORLEN będzie koncentrował się na wzmacnianiu pozycji rynkowej, orientacji na klienta, wykorzystaniu zintegrowanego łańcucha wartości, w tym wzrastającej roli petrochemii oraz ostrożnej kontynuacji w segmencie wydobycia. Ważnym elementem strategii jest również nastawienie na innowacje tworzące wartość.

GRI:
 • 101

Standardy i metodyka raportowania

Raport został przygotowany zgodnie z:

 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmującymi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE).

Układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council.

GRI:
 • 102-54

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2019 został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wpływów przedsiębiorstwa – GRI Standards 2016, wersja Core. Według tego standardu Grupa ORLEN raportuje zagadnienia związane z ESG (ang. Environmental, Social, Governance).

Raport odnosi się również do Sustainalytics ESG Rating.

PKN ORLEN podejmuje działania, żeby w coraz większym zakresie spełniać wytyczne Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu.

W publikacji zostały wyodrębnione i zaprezentowane działania ukierunkowane na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W sekcji „ESG zostały zaprezentowane dobre praktyki realizowane przez Grupę ORLEN oraz kluczowe dane z zakresu ESG (Środowisko-Społeczeństwo-Ład Korporacyjny).

Przygotowanie treści niniejszego Raportu przebiegało w następujących etapach:

Kluczowe funkcjonalności

Raport Zintegrowany jest publikowany wyłącznie w wersji online, zawiera liczne funkcjonalności i narzędzia ułatwiające użytkownikowi dostęp do poszukiwanych treści, między innymi:

Raport również zawiera interaktywne infografiki, między innymi model biznesowy, schemat budowy wartości czy mapę rynków.

Raport można również wygenerować w postaci pliku pdf.

W celu przekazania opinii na temat Raportu użytkownicy mają możliwość wypełnienia interaktywnej ankiety.

Integracja

Sposób zdefiniowania najważniejszych obszarów zgodnych z ideą integracji znajduje odzwierciedlenie już na poziomie struktury Raportu:

 • Nasz Raport
  Opis koncepcji, metodologii i kluczowych funkcjonalności.
 • Grupa ORLEN
  Czym się zajmuje organizacja, osiągnięcia w poszczególnych obszarach działalności, tj. segmentach operacyjnych.
 • Nasze Otoczenie
  Uwarunkowania m.in. makroekonomiczne, rynkowe i regulacyjne w jakich funkcjonuje Grupa ORLEN.
 • Zasady Zarządzania
  Zasady ładu korporacyjnego, powiązania pomiędzy jednostkami korporacyjnymi oraz główne założenia dotyczące zarządzania Grupą ORLEN.
 • Nasza Strategia
  Filary, realizacja strategii oraz kierunki rozwoju.
 • Nasza Odpowiedzialność
  Strategia CSR i jej realizacja, w szczególności aspekty społeczne, pracownicze, obszary poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.
 • Środowisko i Klimat
  Zagadnienia środowiskowe, m.in. woda, ścieki, emisje do powietrza, odpady.
 • Ryzyka i Szanse
  System zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz szanse i wyzwania, przed którymi stoi Grupa ORLEN.
 • Wyniki Finansowe
  Prezentacja, w jakim stopniu osiągnęliśmy nasze cele strategiczne.
 • Outlook 2020+
  Perspektywy długoterminowe.

Sieć połączeń

Strony wewnętrzne w Raporcie to nie tylko statyczna prezentacja treści. Każda podstrona jest powiązana z:

 • Kapitałami – treści mogą zostać zdefiniowane przez kapitały: produkcyjny, intelektualny, naturalny, społeczny, ludzki i finansowy. Ułatwia to odszukanie informacji o kapitałach, które często przenikając się ze sobą, przyczyniają się do budowy wartości firmy w różnych obszarach.
 • Wskaźnikami GRI Standards – Dane pozafinansowe zamieszczone w Raporcie zostały zaprezentowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative Standards, wersja Core. W ramach każdej strony wewnętrznej znajduje się informacja o wskaźniku GRI wraz z kilkoma dodatkowymi narzędziami, takimi jak wyszukiwarka GRI, czy tabela GRI.
 • Sekcjami powiązanymi – Każda strona Raportu jest powiązana z dwiema o podobnej lub uzupełniającej tematyce.
GRI:
 • 102-56

Weryfikacja i akceptacja Raportu

Polityką organizacji jest poddawanie Raportu Zintegrowanego weryfikacji niezależnych organizacji. Audytor przeprowadza niezależną ocenę wskaźników profilowych i szczegółowych opracowanych zgodnie ze standardem GRI Standards. Audytorem Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN za rok 2019 było Bureau Veritas Polska.

Opinia audytora

Zarząd PKN ORLEN potwierdza, że Raport Zintegrowany Grupy ORLEN za 2019 rok zawiera kompleksowy opis działalności finansowej i pozafinansowej Grupy ORLEN oraz wiarygodność, prawidłowość i rzetelność opublikowanych w nim informacji.

 

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu

Józef Węgrecki
Członek Zarządu

Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

 

Michał Róg
Członek Zarządu

Armen Artwich
Członek Zarządu

Jan Szewczak
Członek Zarządu

Adam Burak
Członek Zarządu

Wyniki wyszukiwania