Raport
Zintegrowany
2019

Matryca Istotności

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

GRI:
  • 101
  • 102-46
  • 102-47

W proces doboru istotnych aspektów raportowania przez Grupę ORLEN angażujemy zewnętrznych i wewnętrznych Interesariuszy.

Na proces definiowania istotnych aspektów raportowania w Grupie ORLEN złożyły się następujące działania:

Identyfikacji

Przedstawiciele Grupy ORLEN i jej otoczenia w grudniu 2017 roku uczestniczyli w spotkaniu (Panel Interesariuszy) zrealizowanym w formule wyznaczonej przez międzynarodowy standard AA1000SES, opisujący zasady dotyczące zarządzania relacjami z Interesariuszami. Przedmiotem konsultacji były priorytetowe kierunki zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, a także sformułowanie oczekiwań informacyjnych o działaniach firmy i ich wpływie społeczno-gospodarczym wraz z określeniem ich znaczenia. W panelu uczestniczyli przedstawiciele organizacji branżowych i instytucji, środowiska akademickiego, partnerów społecznych, dostawców i klientów.

Priorytetyzacji

W celu aktualizacji i selekcji istotnych aspektów raportowania Grupy ORLEN na przełomie 2019 i 2020 roku odbyły się konsultacje z kluczowymi obszarami raportującymi w Grupie ORLEN.

Walidacji

Wypełnienie ankiet przez Interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Ankieta obejmowała m.in. ekonomiczne, społeczne, środowiskowe aspekty raportowania. Interesariusze wskazali znaczenie każdego aspektu – „niskie”, „średnie” i „wysokie”.

Efektem prac było przygotowanie ostatecznego kształtu listy istotnych aspektów raportowania Grupy ORLEN wraz z określeniem ich znaczenia dla Grupy ORLEN oraz jej otoczenia.

Zidentyfikowane przez Interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych istotne aspekty raportowania

GRI:
  • 102-49

W efekcie analiz oraz konsultacji z Interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi na liście aspektów zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • w zakresie aspektów ekonomicznych: zostały uwzględnione nowe aspekty – „Fuzje i przejęcia”, „Niskoemisyjność”, „ESG – środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny”;
  • w zakresie aspektów społecznych: został stworzony aspekt „Odpowiedzialność społeczna”, który obejmuje funkcjonujące dotychczas oddzielnie aspekty – „Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wpływ na otoczenie lokalne” i „Odpowiedzialność wobec kluczowych interesariuszy”
  • w zakresie aspektów środowiskowych: aspekt „Oddziaływanie na środowisko” przyjął brzmienie „Oddziaływanie na środowisko/klimat”
GRI:
  • 102-44
  • 103-1

Efektem prac było przygotowanie ostatecznego kształtu listy istotnych aspektów raportowania Grupy ORLEN wraz z określeniem ich znaczenia dla Grupy ORLEN oraz jej otoczenia (tj. niskie, średnie i wysokie), która została przedstawiona na schemacie poniżej.

Wyniki wyszukiwania