Raport
Zintegrowany
2019

Tabela GRI

Wskaźniki GRI na tej stronie:

GRI:
  • 102-55

 

Numer Standardu GRI Tytuł standardu Numer Wskaźnika Nazwa wskaźnika Miejsce w raporcie
GRI 101 Założenia i podstawy raportowania Matryca istotności
Koncepcja i kluczowe funkcjonalności raportu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-1 Nazwa organizacji O Grupie ORLEN
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi Nasze produkty, usługi i marki
Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Struktura Grupy ORLEN
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej – w tym liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie Struktura Grupy ORLEN
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Akcjonariat i akcje
Struktura Grupy ORLEN
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-6 Obsługiwane rynki Struktura Grupy ORLEN
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-7 Skala działalności O Grupie ORLEN
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Odpowiedzialny pracodawca
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-9 Opis łańcucha dostaw Odpowiedzialność wobec dostawców
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Koncepcja i kluczowe funkcjonalności raportu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Zintegrowany system zarządzania
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-12 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację Strategia CSR
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Organizacje i stowarzyszenia
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Zarządzanie ryzykiem
Szanse
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Wartości i zasady postępowania
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Poszanowanie praw człowieka
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ Organy zarządzające i nadzorujące
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów Organy zarządzające i nadzorujące
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-35 Polityki dotyczące wynagrodzeń Polityka wynagrodzeń
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-40 Lista grup Interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Nasi Interesariusze
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Odpowiedzialny pracodawca
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji Interesariuszy angażowanych przez organizację Nasi Interesariusze
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-43 Podejście do angażowania Interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy Interesariuszy Nasi Interesariusze
Zasady ładu korporacyjnego
Odpowiedzialność wobec klientów
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez Interesariuszy oraz odpowiedź ze strony Odpowiedzialność wobec klientów
Matryca istotności
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Struktura Grupy ORLEN
Koncepcja i kluczowe funkcjonalności raportu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów Matryca istotności
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy Matryca istotności
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Koncepcja i kluczowe funkcjonalności raportu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-49 Zmiany w raportowaniu (znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące istotnych tematów i granic aspektów) Matryca istotności
Koncepcja i kluczowe funkcjonalności raportu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-50 Okres raportowania Koncepcja i kluczowe funkcjonalności raportu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Koncepcja i kluczowe funkcjonalności raportu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-52 Cykl raportowania Koncepcja i kluczowe funkcjonalności raportu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-53 Osoba kontaktowa Kontakt
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Koncepcja i kluczowe funkcjonalności raportu
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-55 Indeks GRI Tabela GRI
GRI 102 Ogólne ujawnienia 2016 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Koncepcja i kluczowe funkcjonalności raportu
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Matryca istotności
Badania i rozwój technologiczny
Segment Detal
Segment Wydobycie
Segment Downstream
Funkcje korporacyjne
Otoczenie regulacyjne
Zasady ładu korporacyjnego
Strategia Grupy ORLEN
Poszanowanie praw człowieka
Odpowiedzialny pracodawca
Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców
Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
Odpowiedzialność wobec klientów
Odpowiedzialność za środowisko i klimat
Nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska
Działalność Ekologiczna i Bioróżnorodność
Zarządzanie ryzykiem
Szanse
Komentarz Zarządu do wyników finansowych za 2019 rok
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Badania i rozwój technologiczny
Segment Detal
Segment Wydobycie
Segment Downstream
Funkcje korporacyjne
Otoczenie regulacyjne
Zasady ładu korporacyjnego
Strategia Grupy ORLEN
Poszanowanie praw człowieka
Odpowiedzialny pracodawca
Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców
Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
Odpowiedzialność wobec klientów
Odpowiedzialność za środowisko i klimat
Nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska
Działalność Ekologiczna i Bioróżnorodność
Zarządzanie ryzykiem
Szanse
Komentarz Zarządu do wyników finansowych za 2019 rok
GRI 103 Podejście do zarządzania 2016 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zintegrowany system zarządzania
Poszanowanie praw człowieka
Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
Segment Downstream
Odpowiedzialność wobec dostawców
List Prezesa Zarządu
Odpowiedzialność wobec klientów
Odpowiedzialny Pracodawca
Realizacja Strategii w 2019 roku
Badania i rozwój technologiczny
Bezpieczeństwo wobec pracowników i podwykonawców
Otoczenie regulacyjne
Zarządzanie energią
ESG
Nasze zobowiązania
Zasady ładu korporacyjnego
Odpowiedzialność za środowisko i klimat
Działalność ekologiczna i bioróżnorodność
Otoczenie rynkowe
Outlook 2020+
Strona główna/ Jak się rozwijamy
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 2016 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i Instytucji państwowych) ORLEN w Liczbach
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-1 Inwestycje infrastrukturalne oraz usługi wspierające Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 203-2 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania Odpowiedzialność wobec społeczeństwa
GRI 204 Praktyki dotyczące zamówień 2016 204-1 Udział wydatków na usługi/produkty dostawców lokalnych w głównych lokalizacjach organizacji Odpowiedzialność wobec dostawców
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 2016 205-2* Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu
GRI 301 Materiały 2016 301-1 Wykorzystane materiały według wagi i objętości Surowce i procesy produkcyjne
GRI 302 Energia 2016 302-1* Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców Zarządzanie energią
GRI 302 Energia 2016 302-4 Redukcja zużycia energii Zarządzanie energią
GRI 303 Woda 2016 303-1 Łączny pobór wody na jednostkę produkcji w podziale na źródła Woda
GRI 303 Woda 2016 303-3 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu Woda
GRI 304 Bioróżnorodność 2016 304-4 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem Działalność Ekologiczna i Bioróżnorodność
GRI 305 Emisje 2016 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi Emisje do powietrza
GRI 305 Emisje 2016 305-6 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi Emisje do powietrza
GRI 305 Emisje 2016 305-7 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi Emisje do powietrza
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia Ścieki
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-2* Odpady według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Odpady
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-3 Łączna liczba i objętość znaczących wycieków Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców
GRI 306 Ścieki i odpady 2016 306-4 Waga transportowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie Odpady
GRI 307 Zgodność z regulacjami 2016 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska Odpowiedzialność za środowisko i klimat
GRI 308 Ocena środowiskowa dostawców 2016 308-1 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych Odpowiedzialność wobec dostawców
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-1* Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, wskaźnik fluktuacji pracowników Odpowiedzialny pracodawca
GRI 401 Zatrudnienie 2016 401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin Odpowiedzialny pracodawca
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2016 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2016 403-3 Pracownicy i współpracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców
GRI 403 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2016 403-4* Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi Odpowiedzialny pracodawca
GRI 404 Edukacja i szkolenia 2016 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci Odpowiedzialny pracodawca
GRI 404 Edukacja i szkolenia 2016 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę Odpowiedzialny pracodawca
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności Polityka różnorodności
GRI 414 Ocena społeczna 2016 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów społecznych Odpowiedzialność wobec dostawców
GRI 416 Zdrowie i bezpieczeństwo klienta 2016 416-2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu, z uwzględnieniem rodzajów skutków Odpowiedzialność wobec klientów
GRI 417 Marketing oraz oznakowanie produktów i usług 2016 417-1 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym Surowce i procesy produkcyjne
GRI 418 Ochrona prywatności klienta 2016 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych Odpowiedzialność wobec klientów
Wskaźniki pochodzące z suplementu sektorowego dla branży paliwowo-gazowej:  
OG-8 Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach Surowce i procesy produkcyjne
OG-13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzajów działalności Bezpieczeństwo pracowników i podwykonawców
OG-14 Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju Surowce i procesy produkcyjne
* Wskaźnik raportowany częściowo.

Wyniki wyszukiwania