Raport
Zintegrowany
2019

Odpowiedzialność wobec Dostawców

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Dostawcy stanowią jedną z kluczowych grup Interesariuszy Grupy ORLEN. Są zobowiązani zaakceptować zdefiniowane kryteria dotyczące wartości ORLEN i odpowiedzialności. Obszar Zakupów ściśle współpracuje z Interesariuszami, analizuje ich potrzeby, ustala wspólne priorytety, plany, kluczowe wskaźniki efektywności i usprawnienia.

GRI:
  • 102-9
  • 103-3

Realizacja celów strategicznych obszaru Zakupów opiera się przede wszystkim na wdrożeniu kompleksowego zarządzania kategoriami zakupowymi, modelu zarządzania dostawcami (tj. segmentacja, kwalifikacja, zasady zarządzania) oraz stosowaniu światowych standardów zakupowych. Zdefiniowane zostały i sukcesywnie są wdrażane zasady współpracy w ramach Grupy Kapitałowej. Służy temu wdrożona w Grupie ORLEN Polityka Zakupowa, która jest parasolowym dokumentem określającym standardy zarządzania zakupami w Grupie ORLEN. Wyznacza stosowanie wspólnych standardów w zakresie procedur, procesów, narzędzi, systemów i struktur zakupowych.

Współpraca z dostawcami ma w większości przypadków charakter stały, zaspokajający bieżące potrzeby Grupy ORLEN. Dostawcy dostarczają między innymi materiały i usługi dla operacyjnej działalności Grupy ORLEN. Realizowane są zakupy inwestycyjne, produkcyjno-remontowe, zakupy energii elektrycznej, chemii produkcyjnej, biokomponentów, zakupy dla stacji paliw czy zakupy ogólne (administracja, IT, usługi profesjonalne, zakupy logistyczne). W 2019 roku w Grupie ORLEN współpraca była prowadzona z blisko 25 tys. dostawców.

Kategorie zakupowe w ramach Centralnego Drzewa Kategorii tworzą obszerny i uporządkowany katalog asortymentu zakupowego funkcjonujący w PKN ORLEN oraz w kluczowych spółkach Grupy ORLEN. Centralne Drzewo Kategorii zbudowane jest z trzech poziomów szczegółowości. Pierwszy poziom tworzy 13 kategorii głównych. Drugi i trzeci poziom to szczegółowy poziom kategorii odzwierciedlający szeroko rozumiane potrzeby biznesowe w zakresie asortymentu zakupowego.

Kategorie zakupowe:

  • 13 kategorii głównych
  • 87 kategorii drugiego rzędu
  • 524 kategorii trzeciego rzędu

Główne kategorie zakupowe

Administracja i zakupy ogólne
Inwestycje (produkcja, infrastruktura, terminale i rurociągi)
IT i telekomunikacja
Logistyka
Ochrona osób i mienia
Ropa naftowa
Stacje paliw
Surowce energetyczne, energia i paliwa
Surowce, chemikalia, katalizatory i wypełnienia
Urządzenia, materiały i części zamienne
Usługi dla działalności poszukiwawczej i eksploatacyjnej złóż
Usługi profesjonalne
Usługi remontowo-eksploatacyjne
GRI:
  • 308-1
  • 414-1

Ważną inicjatywą wdrażaną w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne. Kryteria CSR zostały zdefiniowane i zebrane w jeden dokument, tj. Kodeks postępowania dla Dostawców. Kodeks jest obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN. Dostawcy Koncernu kwalifikowani są do współpracy zgodnie z wystandaryzowanymi, spójnymi w Grupie ORLEN kryteriami społecznymi, środowiskowymi, prawnymi i etycznymi. Wszyscy dostawcy i oferenci Grupy ORLEN zobowiązani są do zapoznania się i zaakceptowania wymogów w zakresie przestrzegania praw człowieka, prowadzenia działalności zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewnienia bezpiecznych i godnych warunków pracy, stosowania najwyższych standardów etycznych, ale także dbania o środowisko naturalne. Akceptacja Kodeksu postępowania dla Dostawców przez oferentów i dostawców jest warunkiem formalnym udziału w postępowaniach zakupowych. W przypadku braku akceptacji przez oferenta, jego oferta nie bierze udziału w dalszym procesie zakupowym z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych. Kodeks postępowania dla Dostawców Grupy ORLEN ma na celu promocję odpowiedzialności wśród interesariuszy i zachęcanie do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców. Ponadto, w ramach postępowania zakupowego, każdy z Oferentów zobowiązany jest do zapoznania się oraz akceptacji Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN oraz Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A.

W ramach ciągłego doskonalenia procesów zakupowych, Grupa ORLEN rozwija i standaryzuje procesy związane z ich wyborem. Wypracowany został model kwalifikacji dostawców w strategiach zarządzania kategoriami zakupowymi, a kluczowi dostawcy podlegają regularnej ocenie w ramach procesu oceny współpracy z dostawcami. Kryteria kwalifikacji i oceny dostawców zostały opracowane, między innymi w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, pozwalają minimalizować ryzyka reputacyjne, finansowe i procesowe oraz maksymalizować jakość współpracy z dostawcami.

Kluczowym elementem odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest rozpoczęty proces wdrożenia w Grupie ORLEN jednolitych standardów i systemów zakupowych, będący podstawowym elementem projektu centralizacji zakupów w ramach Grupy ORLEN. Znacząco wpłynie on na ujednolicenie i uspójnienie procesów zakupowych w całej Grupie, transparentność i przejrzystość prowadzonych postępowań, wymianę wiedzy oraz poprawę komunikacji z dostawcami. Z punktu widzenia relacji z dostawcami, niezwykle istotny jest także rozpoczęty w 2019 roku Program Usprawnień Zakupów, obejmujący szereg rekomendacji poprawiających efektywność procesu zakupowego. Wśród zrealizowanych kluczowych rekomendacji, mających wpływ na współpracę z dostawcami znajdują się między innymi: wdrożenie planowania zakupowego oraz popularyzacja informacji o przetargach, np. poprzez publikację informacji o postępowaniach na portalach biznesowych.

GRI:
  • 204-1

Istotne znaczenie mają partnerzy lokalni, a więc ci, których siedziba główna znajduje się w powiecie płockim oraz w województwie mazowieckim. Grupa ORLEN korzystając z usług lokalnych dostawców, wspiera najbliższy rynek i biznes. Dostawcy z otoczenia spółek cechują się znajomością rynku lokalnego, często dobrze znają potrzeby i oczekiwania spółek Grupy ORLEN, a ich bliskość pozwala także na obniżenie kosztów, np. transportu czy zakwaterowania. Wydatki na produkty i usługi firm mających siedzibę w Płocku stanowiły w 2019 roku około 7,6%* wydatków PKN ORLEN (*nie uwzględniono wydatków dla dostawców ropy naftowej i gazu ziemnego). Koncern współpracuje z dostawcami z najbliższego otoczenia, wpływając tym samym na rozwój lokalnego rynku, a przede wszystkim realizując strategię odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w swoim łańcuchu dostaw.

W kluczowych spółkach zagranicznych Grupy ORLEN: Unipetrolu (Litvínov) i ORLEN Lietuva (Mažeikiai), udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców, którzy zlokalizowani są w wyżej wymienionych miastach, wyniósł w 2019 roku, kolejno – 1% i 1,06%.

Wyniki wyszukiwania