Raport
Zintegrowany
2019

Nasze Zobowiązania

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Rozliczamy się z realizacji zaplanowanych zobowiązań. Jednocześnie składamy zobowiązania na kolejny rok.

GRI:
 • 103-3

W 2019 roku zobowiązaliśmy się do kontynuowania realizacji projektów o charakterze społecznym.

Budujemy nasze relacje i model współpracy w oparciu o najwyższą wartość – Ludzi. Mamy świadomość, że jesteśmy częścią społeczeństwa i dlatego nie działamy w próżni. Jesteśmy odpowiedzialni za otaczające nas społeczności lokalne i wsłuchujemy się w ich potrzeby.

Zrealizowaliśmy między innymi takie projekty jak:

Wsparcie rozwoju społeczności lokalnych

 • Moje miejsce na Ziemi – W 2019 roku w Katowicach odbyła się gala II edycji ogólnopolskiego programu grantowego zachęcającego lokalne społeczności do dokonywania pozytywnych zmian w ich najbliższym otoczeniu. Łącznie w tej edycji przekazano 2,1 miliona złotych na rzecz 276 wybranych i nagrodzonych projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnych,
 • Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego – wdrożyliśmy innowacyjne narzędzie do komunikacji ze społecznościami lokalnymi za pomocą wiadomości SMS i e-mail,
 • Udział w partnerstwie międzysektorowym – Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” – Dzięki wsparciu i systematycznej współpracy fundatorów Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” finansuje i rozlicza granty przekazywane płockim organizacjom pozarządowym, a także inicjuje własne projekty trafiające w nisze społeczne. W 2019 roku zrealizowano m.in. takie inicjatywy jak ​​„Żywe lekcje historii” z elementami improwizowanych scen w interakcji z publicznością, czy „Wakacje w Płocku na wesoło”, w ramach której ​ponad 620 młodych płocczan wzięło udział w bezpłatnych zajęciach i półkoloniach,
 • ORLEN dla Płocka – Dedykowany mieszkańcom Płocka program, w ramach którego w 2019 roku zrealizowano m.in. takie projekty jak: bezpłatne spektakle teatralne dla dzieci i seniorów, bezpłatne lekcje nauki pływania, wyposażenie sal dydaktycznych w płockich szkołach, czy bożonarodzeniowe Płockie Ogrody Światła.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans

w tym realizacja inicjatyw na rzecz dostępności, między innymi zwiększanie dostępności obiektów, w tym stacji paliw, dla klientów o różnych potrzebach i mobilności.

 • Kompleksowe wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego – Ponad 300 placówek skorzystało w 2019 roku z różnych form wsparcia Fundacji ORLEN,
 • Programy stypendialne Fundacji ORLEN – W 2019 roku doceniono 537 stypendystów z całej Polski w ramach 7 programów stypendialnych,
 • Udogodnienia na stacjach ORLEN – wszyscy sprzedawcy na stacjach paliw przechodzą szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnościami; likwidowane są bariery architektoniczne, dostosowane są przestrzenie pomiędzy regałami i przed ladami kasowymi, w toaletach dla osób niepełnosprawnych znajdują się dzwonki przywoławcze; na stacjach autostradowych typu MOP zapewniane są komfortowe pokoje dla opiekuna z dzieckiem.

Dbanie o dziedzictwo narodowe

w tym podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, promowania sztuki filmowej, teatralnej, muzyki i literatury.

 

Więcej informacji znajduje się w sekcji „Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa”.

Ponadto zobowiązaliśmy się do podejmowania inicjatyw realizowanych w trzech obszarach: bezpieczeństwo, zdrowie i ochrona środowiska.

Wśród wielu działań skierowanych do społeczności lokalnych, pracowników, klientów i partnerów biznesowych przez cały 2019 rok dominowały właśnie te, wyżej wymienione. Działamy na tak wielu polach aktywności, że co roku chcemy prezentować działania realizowane w ramach różnych priorytetów.

Zrealizowaliśmy między innymi takie projekty jak:

Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw poświęconych bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu na drogach.

 • Kampania #DobryKierowca – W 2019 roku ruszyła pierwsza odsłona wielkoformatowej kampanii społecznej PKN ORLEN. Ochrona środowiska, bezpieczeństwo, zdrowie i wsparcie społeczności lokalnych – to tematy, do których Koncern przywiązuje szczególną uwagę.
 • Program ORLEN dla Strażaków – W 2019 roku Fundacja ORLEN przyznała 249 grantów ochotniczym i zawodowym jednostkom straży pożarnej z 15 województw na łączną kwotę 2 mln złotych,
 • Dni bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w Grupie ORLEN – W 2019 roku odbyła się V edycja projektu obejmującego utrwalanie i dalszy rozwój bezpieczeństwa osobistego, kultury bezpieczeństwa, zdrowia oraz świadomości pracowników, wykonawców zewnętrznych,
 • VERVA Street Racing – Strefa Bezpiecznej Jazdy – W 2019 roku w Gdyni, w ramach największego festiwalu motoryzacyjnego w Polsce, można było odwiedzić Strefę Bezpiecznej Jazdy. Na odwiedzających czekały symulatory, m.in. dachowania i zderzenia, a doświadczeni edukatorzy przedstawiali zasady bezpiecznego poruszania się na drogach dla kierowców i pieszych.

Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia.

 • „Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego” – W 2019 roku została podpisana umowa, na podstawie której będzie realizowany program zdrowotny na kwotę 10 mln zł z Narodowym Instytutem Onkologii (wcześniej Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej-Curie) przy współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. Program ma na celu wczesne diagnozowanie chorób, promowanie przyjętych standardów leczenia, a także działania edukacyjno-społeczne motywujące do wprowadzenia zmian w stylu życia,
 • Miasteczko Zdrowia – W 2019 roku odbyły się dwie edycje Miasteczka Zdrowia w Płocku. Podczas dwudniowych wydarzeń uczestnicy skorzystali z ponad 10 tysięcy badań i konsultacji. Celem „Miasteczka Zdrowia” jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, a także profilaktyki zdrowotnej. Wydarzenie jest kierowane do pracowników i mieszkańców Płocka i okolic,
 • ORLEN Olimpiada – sportowe święto pracowników Grupy ORLEN promujące aktywność ruchową i zdrowy styl życia;

Wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych oraz ich rodzin.

Optymalizacja oddziaływania na środowisko naturalne.

 • Program odbudowy populacji sokoła wędrownego – PKN ORLEN uczestniczy w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego od 1999 roku współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKOŁ”. Sokół wędrowny jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek CR – skrajnie zagrożony. Od 2002 roku (pierwszy lęg sokołów wędrownych) do 2019 roku para sokołów wyprowadziła 48 piskląt, w tym 4 adoptowane (w 2019 roku 4 jaja, 2 pisklęta),
 • Oznaczenia dot. segregacji odpadów na opakowaniach produktów marki O! i VERVA;

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcjach „Odpowiedzialność za środowisko i klimat” i „Bioróżnorodność i Dobre Praktyki Edukacyjne”.

Kształtowanie wrażliwości ekologicznej między innymi poprzez podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym bioróżnorodności.

 • Bezpłatne rejsy przyrodnicze po Wiśle – W 2019 roku odbyły się 4 bezpłatne rejsy przyrodnicze po Wiśle dla mieszkańców Płocka. Wraz z przewodnikiem-przyrodnikiem uczestnicy rejsów odkrywali i podziwiali gatunki roślin i zwierząt środkowego odcinka rzeki,
 • Działania na rzecz ochrony pszczoły miodnej – W 2019 roku zrealizowano wiele projektów mających na celu edukację ekologiczną dotyczącą ochrony pszczół, m.in. zorganizowano konferencję „Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona”, czy warsztaty pszczelarskie.

Jako trzecie zobowiązanie wskazaliśmy inspirowanie do społecznej odpowiedzialności Interesariuszy firmy, w tym między innymi pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

Tworzymy pozytywny wizerunek Koncernu na podstawie naszych rzeczywistych działań i zachowań. Jako największa w Europie Środkowo-Wschodniej firma, będąca liderem w zakresie CSR, czujemy się w obowiązku dawać dobry przykład i wspierać innych. Tym bardziej, że tego oczekuje od nas również otoczenie.

Realizowanie, wspieranie i promowanie wolontariatu pracowniczego

 • Dzień wolny na Wolontariat Pracowniczy – W 2019 roku pracownicy PKN ORLEN otrzymali możliwość skorzystania z dodatkowego dnia wolnego przeznaczonego na udział w akcji wolontariatu pracowniczego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
 • I Gala Wolontariatu Pracowniczego ORLEN – Nowością w 2019 roku był Konkurs na Wolontariat Roku, którego zwieńczeniem była Gala Wolonta­riatu Pracowniczego, połączona z obchodami Dnia Wolontariusza. We wszystkich akcjach w 2019 roku wzięło udział 800 pracowników. Pośrednio na realizacji projektu skorzystali również odbiorcy działań wolontariackich: podopieczni organizacji pozarządowych, uczniowie, środowisko naturalne;

Inspirowanie do odpowiedzialności, w tym promowanie etyki biznesu, edukowanie z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju

Promowanie odpowiedzialnych postaw, w tym między innymi wspieranie lokalnych dostawców i polskich firm, podnoszenie wiedzy o rynku kapitałowym wśród inwestorów indywidualnych, angażowanie klientów w działania społeczne

 • Wybieram 590 – Sobota dla Polski – PKN ORLEN został partnerem kampanii społecznej zachęcającej Polaków do wybierania podczas codziennych zakupów rodzimych produktów i usług,
 • Akademia Inwestowania PKN ORLEN – We współpracy z CFA Society Poland została zainaugurowana Akademia obejmująca tematyką funkcjonowanie rynku kapitałowego.

Zobowiązania na 2020 rok

Wśród działań skierowanych do społeczeństwa, pracowników, klientów i partnerów biznesowych w 2020 roku będą dominować inicjatywy realizowane w trzech obszarach: zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

 • Zdrowie
  • Realizacja „Programu kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”,
  • Podejmowanie różnego rodzaju działań, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
  • Reagowanie na bieżące potrzeby i sytuacje, oferując stałe wsparcie dla placówek zdrowia, pacjentów, służb medycznych i mundurowych,
  • Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia.
 • Bezpieczeństwo
  • Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw poświęconych bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu na drogach,
  • Wspieranie bezpieczeństwa poprzez wyposażania placówek medycznych w specjalistyczny sprzęt i pojazdy sanitarne,
  • Wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych oraz ich rodzin,
  • Kontynuacja działań w zakresie utrwalania i dalszego rozwoju bezpieczeństwa osobistego, kultury bezpieczeństwa oraz świadomości pracowników, a także wykonawców zewnętrznych.
 • Ochrona środowiska
  • Optymalizacja oddziaływania na środowisko naturalne.
  • Kształtowanie wrażliwości ekologicznej między innymi poprzez podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym bioróżnorodności.

Do zobowiązań na rok 2020 należy także realizowanie projektów społecznych oraz inspirowanie do społecznej odpowiedzialności Interesariuszy firmy:

 • Działania na rzecz zmniejszania nierówności i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych,
 • Inspirowanie do odpowiedzialności poprzez aktywność/zaangażowanie Koncernu,
 • Realizowanie, wspieranie i promowanie wolontariatu pracowniczego.

Wyniki wyszukiwania