Raport
Zintegrowany
2019

Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

GRI:
  • 103-2

Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie.

W Grupie ORLEN zatrudnionych jest ponad 22 tys. pracowników, co razem z rodzinami pracowników, daje ponad 100 tys. osób, na których życie Koncern ma bezpośredni wpływ. Dodatkowo, inwestycje, bieżące remonty i przeglądy oraz prace serwisowe wykonywane przez firmy na rzecz spółek z Grupy ORLEN, to kolejne miejsca pracy dla kilkunastu tysięcy osób. Natomiast na stacjach paliw Grupy ORLEN zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, na Litwie i Słowacji pracuje ponad 27 tys. osób.

PKN ORLEN wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy ORLEN przywiązuje szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności. Grupa ORLEN bierze pod uwagę zarówno bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, jak i oddziaływanie pośrednie. Jest pracodawcą, podatnikiem, sponsorem, dobroczyńcą, partnerem dla licznych dostawców, instytucji i organizacji.

GRI:
  • 203-2

Podatki lokalne

Spółki Grupy ORLEN są kluczowymi płatnikami podatków lokalnych w lokalizacjach, w których prowadzą swoją działalność. Przykładowo, łączna wysokość wpływów do budżetu miasta Płocka związanych z funkcjonowaniem PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN zlokalizowanych w tym mieście wyniosła w 2019 roku ponad 274 mln zł.

Podatki lokalne zapłacone przez spółki Grupy ORLEN w głównych lokalizacjach w 2019 roku

1 Obejmuje podatki m.in.: od nieruchomości, od środków transportu, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dotyczy spółek: PKN ORLEN, ORLEN Asfalt, ORLEN Koltrans, ORLEN Paliwa, ORLEN Serwis, ORLEN Eko, ORLEN Laboratorium, ORLEN Administracja, Centrum Usług Korporacyjnych.
2 Obejmuje podatki m.in. nieruchomości, dochodowy od osób prawnych i fizycznych, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dotyczy spółek: ANWIL i ORLEN Laboratorium.
3 Obejmuje podatki m.in.: od nieruchomości, rolny, od środków transportowych. Dotyczy spółek: IKS Solino i ORLEN Paliwa.
4 Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, od środków transportu, wieczyste użytkowanie, dochodowy od osób fizycznych.  Dotyczy spółek: ORLEN Południe, ORLEN Asfalt.
5 Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, dochodowy od osób fizycznych.  Dotyczy spółek: ORLEN Południe, ORLEN Oil, ORLEN Południe.
6 Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa Unipetrol.
7 Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa Unipetrol.
8 Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa Unipetrol.
9 Obejmuje podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie ORLEN Lietuva.

GRI:
  • 203-1

Zaangażowanie społeczne

Infografika-Orlen-2020-71 Infografika-Orlen-2020-71

W 2019 roku kontynuowana była realizacja programów o zasięgu ogólnopolskim pozwalających dotrzeć do społeczności lokalnych, m.in.: programy grantowe „Moje miejsce na Ziemi iORLEN dla Strażaków oraz program lojalnościowy dla strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Fundacja ORLEN przeprowadziła kolejne edycje programów stypendialnych, między innymi Dla Orłów” – dla dzieci pracowników PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN, dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, dla studentów –BONA FIDE.

W 2019 roku zwiększone zostało zaangażowanie w obszarze zdrowia. Podczas Dni Chemika w Płocku po raz pierwszy zorganizowane zostało Miasteczko Zdrowia – dwudniowe wydarzenie, którego celem była promocja profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Partnerami wydarzenia byli m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Narodowy Instytut Onkologii. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w bezpłatnych badaniach i konsultacjach lekarskich. Podczas pierwszej edycji w czerwcu przeprowadzono ponad 4 000 badań i konsultacji, a podczas drugiej, zorganizowanej w październiku, ponad 6 000. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Płocka w 2019 roku PKN ORLEN podpisał umowę z Narodowym Instytutem Onkologii na pionierski w skali kraju „Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. Projekt jest realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. Głównymi celami programu są wczesne diagnozowanie chorób, promowanie przyjętych standardów leczenia, a także działania edukacyjno-społeczne motywujące do wprowadzenia zmian w stylu życia. W ramach realizacji programu pod koniec 2019 roku rozpoczęto cykl spotkań poświęconych tematyce zdrowia pn. „Powiedz TAK zdrowej przyszłości” skierowanych do członków kół gospodyń wiejskich z powiatu płockiego, podczas których odbywają się prelekcje edukacyjne z zakresu dbałości o zdrowy tryb życia, a także organizowane są punkty najprostszych badań i porad medycznych. W 2019 roku realizowane były również projekty społeczne, których celem jest zmniejszanie nierówności. Kierowane były do dzieci – podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach oraz do seniorów. Organizowane były bezpłatne pokazy filmowe w ramach projektu Kino z ORLENEM, którym towarzyszyły prelekcje gości specjalnych dotyczące zasad bezpieczeństwa. W wydarzenia angażowali się wolontariusze Fundacji ORLEN.

Fundacje korporacyjne

Zgodnie z „Polityką dobroczynności” w 2019 roku PKN ORLEN realizował oraz wspierał inicjatywy wpisujące się w cztery priorytety określone w dokumencie: ORLEN dla środowiska, ORLEN dla społeczeństwa, ORLEN dla bezpieczeństwa i zdrowia, ORLEN dla sportu, edukacji i kultury. „Polityka dobroczynności” stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności – jest jednym z narzędzi umożliwiających jak najlepsze wywiązywanie się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Grupa ORLEN samodzielnie inicjuje i prowadzi działania dobroczynne oraz uczestniczy w nich jako partner.

W osiąganiu tych celów ważną rolę odgrywa Fundacja ORLEN, która w 2001 roku została powołana do pełnienia społecznej misji Fundatora, którym jest PKN ORLEN. Pod koniec 2019 roku fundacja zmieniła nazwę z Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” na Fundacja ORLEN. Fundacja od początku swojego istnienia zapewnia wszechstronną pomoc Rodzinnym Domom Dziecka – fundując stypendia, wyjazdy podczas wakacji i ferii, finansując dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz rehabilitację, a także karty paliwowe. Aktualnie otacza opieką podopiecznych blisko 300 placówek. Fundacja prowadzi liczne programy stypendialne, w tym dla dzieci pracowników spółek Grupy ORLEN oraz dla uczniów z Płocka i okolic. Ich celem jest wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, wzmacnianie ich motywacji, a także zachęcanie do zaangażowania społecznego, na przykład poprzez uczestniczenie w wolontariacie. W 2019 roku Fundacja wraz z partnerami: Fundacją Lotto, Fundacją BKG im. J.K. Steczkowskiego oraz Fundacją Energa kontynuowała program stypendialny BONA FIDE. W ramach tego programu Fundacja obejmuje mecenatem studentów, którzy kształcą się na studiach II lub III stopnia na jednej z zagranicznych uczelni znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tak zwanej Listy szanghajskiej). Misją Fundacji jest wsparcie rozwoju i kształcenie na najwyższym światowym poziomie tych osób, które w przyszłości mogą stać się liderami w różnych sektorach gospodarki czy administracji publicznej. W 2019 roku Fundacja ORLEN podobnie jak w roku poprzednim prowadziła trzy programy grantowe. Obok obecnego od 20 lat programu ORLEN dla Strażaków, także dwa programy zainaugurowane w 2018 roku – Moje miejsce na Ziemi, zachęcający lokalne społeczności do dokonywania pozytywnych zmian w ich najbliższym otoczeniu oraz Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego fundacje, stowarzyszenia czy lokalne instytucje przywracają pamięć o narodowych bohaterach, odnawiając miejsca pamięci często zapomnianych bohaterów lokalnych walk o niepodległość Polski. Naborowi wniosków do programu „Moje miejsce na Ziemi” towarzyszyło 50 spotkań na stacjach paliw ORLEN w całej Polsce. Podczas pięciu wakacyjnych tygodni strefę „Mojego miejsca na Ziemi” odwiedziło aż 18 tysięcy podróżnych. Do Fundacji ORLEN wpłynęła rekordowa liczba ponad 2 100 wniosków. Środki na realizację zaproponowanego projektu w wysokości 4–15 tysięcy złotych otrzymały, między innymi, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, szkoły, biblioteki, kluby sportowe czy parafie. Inicjatywy mające na celu rozwój lokalnych społeczności oceniają niezależni eksperci. W 2019 roku Fundacja dofinansowała 276 projektów. Od 20 lat PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN wspierają jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej. W 2019 roku 249 jednostek zostało wspartych kwotą ponad 2 milionów złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na zakup niezbędnego strażakom sprzętu. Dzięki systematycznemu wsparciu Fundacji ORLEN w ciągu ostatnich dwóch dekad jednostki strażackie udało się wyposażyć w sprzęt niezbędny do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, sprzęt ratownictwa drogowego, technicznego, medycznego, chemicznego, ekologicznego czy wysokościowego. W kwietniu 2019 roku Fundacja zainaugurowała również specjalny program bezpłatnych szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W minionym roku udało się przeszkolić 372 osoby z blisko 200 różnych organizacji. Szkolenia odbyły się w 13 województwach.

W 2019 roku Fundacja rozwijała nową formułę programu wolontariatu pracowniczego, który działa w Grupie ORLEN od 15 lat. Obecnie pracownicy Grupy ORLEN, którzy chcą podjąć aktywność wolontariacką, mogą zrobić to w dwojaki sposób: wziąć udział w aktywnościach przygotowanych przez Fundację ORLEN lub zgłosić do Fundacji własny projekt inicjatywy wolontariackiej i uzyskać dotację na jego realizację. Nowością jest także Konkurs na Wolontariat Roku, którego zwieńczeniem jest Gala Wolontariatu Pracowniczego.

Fundacja ORLEN realizuje również swoje cele statutowe, udzielając darowizn innym podmiotom. W 2019 roku w ramach programu darowizn Fundacja przekazała środki na realizację zadań i projektów w kilku obszarach: pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, podtrzymanie tradycji narodowej, kultura, społeczności lokalne, nauka, edukacja, wychowanie, sport, ratownictwo i ochrona ludności.

W działaniach społecznych PKN ORLEN i Fundacji ORLEN biorą udział także uczestnicy programu lojalnościowego VITAY oraz aplikacji YANOSIK. Licznie korzystają z możliwości oddawania punktów na cele społeczne obejmujące wsparcie rodzinnych domów dziecka oraz projekty ekologiczne.

W Grupie ORLEN funkcjonują także inne fundacje korporacyjne – Fundacja ANWIL dla Włocławka i Fundacja Unipetrol. Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera realizację projektów mających na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, a także ochronę i promocję zdrowia. Do kluczowych programów realizowanych przez Fundację należą: „Uczę się z ANWILEM”, „ANWIL pomaga”, „Primi inter pares”, „Młodzi z ANWILEM”, „Streetworking we Włocławku”, „Ocalić od zapomnienia”, „Wakacje z Fundacją”, „Wybieram sport – skreślam nudę”.

Natomiast celem Fundacji Unipetrol jest wspieranie studentów kierunków przyrodniczych i technicznych poprzez organizację praktyk i staży studenckich oraz programów grantowych dla szkół średnich. W 2019 roku 51 uczniów otrzymało stypendia o wartości  1,67 mln CZK. Unipetrol od 18 lat współpracuje z Uniwersytetem Chemii i Techniki w Pradze. W 2019 roku Unipetrol wsparł wybrane projekty szkolne kwotą 1,3 mln CZK, m.in. były to letnia i jesienna szkoła dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, czy projekt Lekcja Nowoczesnej Chemii w regionie Ústí. Firma jest także partnerem krajowej rundy Olimpiady Chemicznej. Unipetrol zapewnia także staże dla młodych talentów, aby dać im szansę na zdobycie bardzo potrzebnego doświadczenia i wiedzy. Filia Uniwersytetu Chemii i Techniki znajduje się na terenie parku przemysłowego Záluží w Litvínovie, dając studentom możliwość współpracy z unikatowym centrum badawczym UniCRE, należącym do Grupy Unipetrol. Jest to jedyny tego typu projekt w Czechach. W centrum studenci odbywają praktyki zawodowe i nabywają doświadczenia w branży. Ponadto, Unipetrol aktywnie wspiera projekt pod nazwą Zlatý Amos, w ramach którego wybierani są najlepsi nauczyciele chemii w Republice Czeskiej.

W 2019 roku PKN ORLEN także aktywnie wspierał fundacje, których jest założycielem, fundatorem i/lub uczestnikiem, w tym Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”, Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Polską Fundację Narodową, Fundację Dorastaj z Nami oraz Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski poprzez Fundację Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Instytut Dialogu Analiz Prawno-Gospodarczych.

W 2019 roku była realizowana pierwsza odsłona kampanii społecznej pod nazwą #DobryKierowca dotycząca działań PKN ORLEN z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Tematy, na które zwrócono uwagę w kampanii to ochrona środowiska, bezpieczeństwo, zdrowie i wsparcie społeczności lokalnych. Jej celem było pokazanie, jak nawet niewielkie działania mogą pozytywnie wpłynąć na losy wielu ludzi i naszego otoczenia. Poprzez kampanię PKN ORLEN uświadamiał klientom, że razem z nimi współtworzy lepszą przyszłość. Kupując i tankując na ORLENIE nie tylko wspierani są polscy producenci, ale także inwestycje w środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. W ramach ogólnopolskiej kampanii pojawiły się materiały reklamowe w prasie, telewizji, internecie i na billboardach. Specjalnie dla Płocczan PKN ORLEN przygotował osobne działania komunikacyjne, których celem było zaprezentowanie prośrodowiskowych inicjatyw Koncernu. Mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego mieli okazję dowiedzieć się między innymi, że na terenach bezpośrednio graniczących z zakładem produkcyjnym żyją różne gatunki zwierząt, a także pszczoły, od których pozyskany miód spełnia wszystkie normy jakości. Każdy klient, który w czasie trwania kampanii odwiedził stację ORLEN i zakupił dowolny produkt, otrzymał unikalną naklejkę, dzięki której mógł pokazać innym kierowcom, że wspiera dobroczynne działania ORLENU.

obry obry

Wsparcie sportu i kultury

PKN ORLEN jest niekwestionowanym Mecenasem Polskiego Sportu, wspierając sport zawodowy i amatorski. W 2019 roku PKN ORLEN wszedł do najbardziej elitarnej dyscypliny motoryzacyjnej – Formuły 1, stając się sponsorem zespołu Rokit Williams Racing. Za sterami bolidu zasiadł Robert Kubica – jedyny polski kierowca ścigający się w królowej motorsportu. Wejście Koncernu w tę dyscyplinę związane było z silną ekspansją zagraniczną, budową rozpoznawalności marki ORLEN w kontekście międzynarodowym i rozpoczętym procesem co-brandingu stacji należących do Koncernu, zlokalizowanych w Czechach i Niemczech. W 2020 roku Koncern podpisał nową umowę sponsoringową z zespołem Alfa Romeo Racing ORLEN, stając się sponsorem tytularnym. Kierowcą testowym i ambasadorem zespołu został Robert Kubica. W zakresie motorsportu Koncern jest obecny także w wielu innych dyscyplinach. W barwach funkcjonującego od 20 lat ORLEN Teamu występują zawodnicy reprezentujący cross country, karting, Formułę 1, rajdy samochodowe, WRC, żużel i motoparalotniarstwo. Spółka wspiera jedyny profesjonalny zespół rajdowy cross country w Polsce, którego członkowie uczestniczą w najtrudniejszych i najbardziej wymagających rajdach. Największym sukcesem tej dyscypliny było zajęcie 4 miejsca przez Jakuba Przygońskiego w najtrudniejszym rajdzie terenowym świata – Rajdzie Dakar. W 2019 roku do zespołu, w skład którego poza Przygońskim wchodzą także motocykliści: Maciej Giemza i Adam Tomiczek, dołączył również Kamil Wiśniewski, który startuje w rajdach terenowych w kategorii quady oraz Kacper Wróblewski – kierowca rajdowy rajdów płaskich. Bartosz Zmarzlik – członek żużlowej reprezentacji polski, której sponsorem jest PKN ORLEN i spółka ANWIL został Indywidualnym Mistrzem Świata, natomiast Wojciech Bógdał – wspierany przez PKN ORLEN motoparalotniarz – stanął na 2 miejscu podium Slalomowych Mistrzostw w Hiszpanii w klasie PL1 oraz zdobył tytuł Slalomowego Mistrza Polski w tej samej klasie. Z początkiem 2020 roku skład ORLEN Teamu znacznie się rozszerzył – dołączyli do niego kolejni zawodnicy nowych dyscyplin: Bartłomiej Marszałek rywalizujący w motorowodnej Formule 1 i lotnicza Grupa Akrobacyjna Żelazny. PKN ORLEN był organizatorem ORLEN Warsaw Marathon – największej imprezy biegowej w Polsce.

Nieprzerwanie od 2010 roku PKN ORLEN organizuje VERVA Street Racing - największy w Polsce festiwal motoryzacyjny.

Do Grupy Sportowej ORLEN, skupiającej zawodników indywidualnych otrzymujących od PKN ORLEN wsparcie finansowe należy już blisko 40 utytułowanych sportowców, między innymi wielokrotni mistrzowie i medaliści najważniejszych imprez lekkoatletycznych – igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, rozgrywanych zarówno na halach, jak i otwartych stadionach. Członkami grupy są lekkoatleci, kolarze torowi, zawodniczka judo. Do największych gwiazd Grupy należy zaliczyć: Anitę Włodarczyk – dwukrotną złotą medalistkę igrzysk olimpijskich, czterokrotną mistrzynię świata oraz wielokrotną rekordzistkę świata, Europy i kraju w rzucie młotem, Piotra Małachowskiego – czołowego polskiego dyskobola, dwukrotnego srebrnego medalistę igrzysk olimpijskich czy Pawła Fajdka – czterokrotnego mistrza świata w rzucie młotem. Do największych sukcesów Grupy Sportowej ORLEN w 2019 roku należy zaliczyć sukcesy zawodników podczas Mistrzostw Świata w Doha: złoty medal Pawła Fajdka, srebrny medal sztafety kobiet 4×400 m (Justyna Święty – Ersetic, Iga Baumgart – Witan, Małgorzata Hołub – Kowalik, Patrycja Wyciszkiewicz) i brązowy medal Piotra Liska w skoku o tyczce.

W 2019 roku polska reprezentacja stanęła na najwyższym podium Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce, które odbyły się w Bydgoszczy.

Od blisko dekady PKN ORLEN angażuje się w rozwój polskiej siatkówki. Wspiera reprezentację Polski w siatkówce halowej i plażowej we wszystkich kategoriach wiekowych, co przekłada się na odnoszone przez drużyny sukcesy. Męska reprezentacja w 2019 roku zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy i 3 miejsce w Turnieju Ligii Narodów oraz zdobyła kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. W 2019 roku spółka z Grupy Kapitałowej – ORLEN Paliwa została sponsorem tytularnym warszawskiego klubu siatkarskiego VERVA Warszawa ORLEN Paliwa.

PKN ORLEN wspiera także kluby sportowe z Płocka. PKN ORLEN jest sponsorem generalnym drużyny piłki ręcznej SPR Wisła Płock oraz piłki nożnej klubu Wisła Płock. Zaangażowanie się w sponsoring tych zespołów ma nie tylko wymiar biznesowy, to projekt związany ze społeczną odpowiedzialnością i współtworzony z płocką społecznością.

W strategii sponsoringu sportowego PKN ORLEN ważny jest też efektywny system szkolenia młodzieży, który pozwoli wyłonić następców dzisiejszych mistrzów. Wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki spółka realizuje program Lekkoatletyka dla Każdego. Z kolei z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej pomaga rozwijać Siatkarskie Ośrodki Szkolne. PKN ORLEN aktywnie angażuje się też w system szkoleń organizowanych przez Akademie Piłkarskie zlokalizowane w całej Polsce. W 2019 roku opieką i szkoleniem w tej dyscyplinie, w formie sponsoringu turniejów lub szkółek piłkarskich objętych zostało blisko 9 tysięcy dzieci i młodzieży. W zakresie poszukiwania następców Roberta Kubicy, ORLEN wspiera młodych adeptów kartingu tworzących Akademię ORLEN Team, do której należy 30 młodych zawodników w wieku od 6 do 18 lat. PKN ORLEN uczestniczy też w programie Szkolny Klub Sportowy (SKS), zainicjowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który po wielu latach powrócił do polskich szkół. Statystyki w roku 2019 są imponujące: blisko 10 000 zaangażowanych szkół, ponad 15 000 nauczycieli prowadzących zajęcia, 320 000 uczniów biorących udział w zajęciach, 100% powiatów, 93% gmin na terenie kraju objętych programem.

Blisko 10 000 zaangażowanych szkół w Szkolny Klub Sportowy

W 2019 roku przypadało również 100-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. PKN ORLEN jest Sponsorem Strategicznym organizacji i również aktywnie wspierał obchody roku jubileuszowego. Koncern kontynuował również współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim wspierając zawodników z niepełnosprawnościami w rywalizacji na polskich i międzynarodowych arenach sportowych.

Swoją rozpoznawalność poprzez sport PKN ORLEN buduje nie tylko w kraju, ale też za granicą. W Czechach wspiera klub hokejowy, w Niemczech jest obecny w piłce ręcznej, a na Litwie sponsoruje klub koszykarski.

PKN ORLEN jako narodowy Koncern wspiera inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. W zakresie wsparcia polskiej kultury PKN ORLEN prowadzi szereg różnorodnych działań. Do najważniejszych wydarzeń w kalendarzu 2019 roku należało objęcie mecenatem największej sceny operowej w Europie: Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Kontynuowana była także współpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, w ramach której Instytut zorganizował koncerty w najważniejszych salach koncertowych świata promując Konkurs Chopinowski zaplanowany na jesień 2020 roku w Warszawie, który PKN ORLEN objął również swoim mecenatem. PKN ORLEN wspierał również organizację 24. Festiwalu Wielkanocnego Ludwika van Beethovena oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej Eufonie. W 2019 roku zorganizowana została wystawa zbroi husarskiej zakupionej ze środków Fundacji ORLEN z przeznaczeniem dla Muzeum Historii Polskiej. Odbyły się dwa wernisaże pt. „Z dumą o przeszłości, z odwagą o przyszłości” w Warszawie i Płocku, dla miłośników i sympatyków historii.

PKN ORLEN zaprezentował dobre praktyki z obszaru społecznej  odpowiedzialności na Forum Zrównoważonego Rozwoju ONZ w Nowym Jorku  (High-Level Political Forum on Sustainable Development). Spółka została współorganizatorem polskiej sesji warsztatowej, której tematem przewodnim był cel 10 – „Mniej nierówności”.

Więcej informacji na temat realizacji Strategii CSR w poszczególnych obszarach znajduje się w „Sprawozdaniu na temat Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.”.

Współpraca ze społecznościami lokalnymi

W 2019 roku prowadzona była także aktywna współpraca ze społecznościami lokalnymi – głównie w Płocku i miejscach prowadzenia działań biznesowych. Od czterech lat jest realizowany program „ORLEN dla Płocka”, w ramach którego, w 2019 roku zrealizowano 59 projektów, między innymi: dofinansowanie 10 płockich szkół podstawowych w sprzęt dydaktyczny dla pracowni tematycznych; sponsoring projektu „Lekki Plecak” w SP nr 17 w Płocku, polegającego na zastąpieniu ciężkich plecaków tabletami, z których dzieci korzystają podczas lekcji w szkole; aktywne wsparcie działalności płockiego WOPR-u poprzez sponsorowanie, między innymi, strzeżonego kąpieliska nad jeziorem Górskim koło Płocka, które w okresie lipiec – sierpień 2019 odwiedziło około 50 000 osób oraz sponsorowanie po raz czwarty bezpłatnych lekcji pływania dla dzieci i osób dorosłych; wsparcie drużyny piłki ręcznej ORLEN Wisła Płock oraz drużyny piłki nożnej Wisła Płock.

W 2018 roku stworzone zostało innowacyjne narzędzie do komunikacji ze społecznościami lokalnymi – Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego, które po okresie pilotażowym wewnątrz firmy, w 2019 roku zostało uruchomione dla mieszkańców Płocka i okolic. Każdy, kto zarejestruje się na stronie www.infodlaplocka.orlen.pl będzie otrzymywał wiadomości sms lub e-mail z najważniejszymi informacjami z życia Koncernu.

Zorganizowane zostały także dwa duże eventy – Płockie Ogrody Światła, które na płockim Wzgórzu Tumskim od 7 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku zobaczyło ponad 30 000 osób oraz Dzień Chemika (udział ok. 35 000 pracowników Grupy ORLEN oraz mieszkańców Płocka) i ORLEN Olimpiada (2 000 pracowników oraz mieszkańców Płocka rywalizujących w 11 dyscyplinach sportowych).

W 2019 roku PKN ORLEN zabrał w rejsy przyrodnicze po Wiśle niemal pół tysiąca mieszkańców Płocka i regionu – głównie rodziny z dziećmi i seniorów. Uczestnicy mieli okazję ujrzeć z bliska bogactwo gatunkowe zwierząt i roślin środkowego odcinka Wisły. Dowiedzieli się także, jakie gatunki, w tym chronione, upodobały sobie życie na terenach płockiego Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN oraz obszarów sąsiednich. Także w celu kształtowania wrażliwości ekologicznej PKN ORLEN zorganizował dwudniową konferencję „Pszczoła w życiu człowieka. Bioróżnorodność i ochrona”.

Głównie z myślą o swoich sąsiadach – płockiej społeczności lokalnej – PKN ORLEN wydał w 2019 roku broszurę środowiskową. Publikacja koncentruje się przede wszystkim na prezentacji wyników inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na terenie i wokół Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. W materiale są statystyki dotyczące wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunków pospolitych i objętych ochroną, oraz liczne zdjęcia prezentujące najciekawsze i najcenniejsze okazy. Broszura przedstawia także ważne informacje dotyczące oddziaływania Koncernu na środowisko naturalne.

W 2019 roku organizowane były cykliczne warsztaty dla przedstawicieli administracji samorządowej, publicznej oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Płocku. Podczas spotkań eksperci ze spółki rozmawiali o statusie działań na rzecz bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony środowiska, rozwiązaniach i procedurach, jakie są stosowane. Spotkania są też okazją do prowadzenia otwartego dialogu i poznania oczekiwań interesariuszy.

Unipetrol zapewnia bezpośrednie wsparcie finansowe dla wybranych wsi i miast w regionach usteckim i środkowoczeskim w Czechach, gdzie koncentruje się większość działalności firmy. W 2019 roku Unipetrol udzielił wsparcia finansowego w wysokości 2,45 mln CZK 16 miastom i wsiom położonym w pobliżu zakładów produkcyjnych w Záluží pod Litvínovem i Kralupach nad Vltavou. Środki zostały przeznaczone na  rozwój życia społecznego, kulturalnego i sportowego, ale także na modernizację i rozwój gmin. Gminy wykorzystują środki przekazane od Unipetrolu na naprawę dróg i ścieżek rowerowych, modernizację oświetlenia publicznego i wyposażenia domu opieki lub rozbudowę szkoły.

ORLEN Lietuva z siedzibą w Możejkach na Litwie realizuje na rzecz społeczności lokalnej projekty o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym oraz z zakresu dobroczynności. Spółka współpracuje z gimnazjami w Możejkach, przekazując środki na sprzęt do laboratoriów, a także z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Możejkach. Spółka wspiera także religijne wspólnoty w mieście Możejki, m.in. parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, parafię prawosławnej oraz parafię Świętej Trójcy Pikeliai. ORLEN Lietuva zaangażowała się także w budowę nowego oddziału dla dzieci w hospicjum im. Błogosławionego Ojca Michała Sopoćki w Wilnie.

Prowadząca działalność rozpoznawczą i poszukiwawczo-wydobywczą Grupa ORLEN Upstream dąży do budowania przyjaznych i trwałych relacji ze społecznością lokalną, tj. mieszkańcami, władzą samorządową oraz przedsiębiorcami.

Podczas realizacji zaplanowanych prac Grupa ORLEN Upstream korzysta z usług lokalnych dostawców i podwykonawców. Dotyczy to m.in. usług komunalnych, sklepów spożywczych, punktów gastronomicznych i hotelarskich, wynajmu sprzętu budowlanego. W 2019 roku Grupa ORLEN Upstream skorzystała z usług około 20 firm położonych w obrębie posiadanych  koncesji. Ze względu na to, że prowadzi prace wysokospecjalistyczne w zakresie działalności poszukiwawczo-wydobywczej, ma ograniczone możliwości zatrudnienia przedstawicieli lokalnej społeczności, posiadającej pozabranżowe wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Jednak w przypadku prac zleconych z obszaru podstawowych badań geofizycznych na placu wiertni lub do dozorowania obiektu, spółka korzysta ze współpracy z lokalnymi mieszkańcami. Buduje przez to świadomość i zrozumienie prowadzonych na danym terenie prac.

Zaangażowanie w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w 2020 roku

PKN ORLEN włączył się natychmiast w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa.

PKN ORLEN przeznaczył już 100 mln zł na walkę z koronawirusem.

Pomoc w formie rzeczowej i finansowej kierowana jest przede wszystkim do placówek medycznych, a także mundurowych.

ORLEN Oil, spółka z Grupy ORLEN, w ciągu zaledwie 10 dni przestawiła w zakładzie w Jedliczu linie produkujące płyn do spryskiwaczy na produkcję płynu do dezynfekcji rąk i już na początku marca uruchomiła jego dystrybucję. Jeszcze w marcu płyn trafił do Agencji Rezerw Materiałowych, innych instytucji oraz klientów indywidualnych. Na początku kwietnia została uruchomiona produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych w zakładzie Trzebini. Płyn trafia do sprzedaży hurtowej i do instytucji użyteczności publicznej.

Dzięki naszemu wsparciu placówki medyczne są lepiej wyposażone w sprzęt ratujący życie i zdrowie pacjentów zarażonych koronawirusem. Spółka  zakupiła środki ochrony bezpośredniej, m.in. maski i rękawiczki ochronne, kombinezony i gogle medyczne głównie dla personelu placówek medycznych i służb mundurowych. Przekazane zostały one do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Rezerw Materiałowych. PKN ORLEN przekazał także respiratory do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Środki ochrony niezbędne do walki z pandemią koronawirusa przekazane zostały także na rzecz Watykanu i Urzędu Dobroczynności Apostolskiej.

W pomoc potrzebującym zaangażowała się również Fundacja ORLEN, która przekazała 10 mln zł na pomoc szpitalom w całej Polsce, zajmującym się diagnozowaniem oraz leczeniem zakażonych osób. Za otrzymane darowizny placówki mogły m.in. poszerzyć bazę laboratoryjną, zakupić karetki, sprzęt medyczny, a także kombinezony ochronne, gogle, przyłbice, maski i rękawiczki oraz środki dezynfekcyjne.

Grupa ORLEN zaopatruje też Domy Pomocy Społecznej w środki higieny i ochrony niezbędne do walki z epidemią. Trafiają one do najbardziej potrzebujących placówek z całej Polski, aby zabezpieczyć podopiecznych oraz działające tam służby medyczne przed zakażeniem koronawirusem.

W walkę z koronawirusem aktywnie zaangażowały się też spółki z Grupy ORLEN.

Spółka ANWIL zakupiła sprzęt medyczny oraz środki higieniczne zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego.

Przy zaangażowaniu spółki ORLEN Deutschland, prowadzącej w Niemczech sieć stacji „star-Grupa ORLEN”, prowadzona była akcja skierowana do kierowców czekających na granicy niemiecko – polskiej. Otrzymali oni kanapki, batony, wodę, soki i napoje energetyczne, dostarczane z Polski przy współpracy ze strażą graniczną. Akcja prowadzona była także przy udziale polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podobną akcję na granicy czesko-polskiej prowadziła czeska spółka Unipetrol.

PKN ORLEN podjął również decyzję o obniżkach cen paliw na stacjach własnych ORLENu w Polsce, aby wszyscy, którzy w tym trudnym czasie muszą się przemieszczać, korzystali z samochodów, zamiast komunikacji zbiorowej. Na niskich cenach paliw korzysta m.in. wojsko, policja, straż pożarna i lekarze, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce.

Na stacjach ORLEN pracownicy pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, wojska, straży granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego obsługiwani są poza kolejnością i mogą otrzymać bezpłatnie wybrany gorący napój.

Przeczytaj również

Wyniki wyszukiwania