Raport
Zintegrowany
2019

Poszanowanie Praw Człowieka

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Poszanowanie praw człowieka leży u podstaw relacji w ramach Grupy ORLEN, jak i z naszymi Interesariuszami. Dokumentem, który zawiera wytyczne w zakresie właściwych postaw i zachowań, są „Wartości i zasady postępowania”. Naszym priorytetem jest sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników i partnerów zewnętrznych bez względu na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, wyznanie, narodowość, czy światopogląd.

GRI:
 • 103-1
 • 103-2

Wartości i zasady postępowania” wskazują wartości, które ORLEN zobowiązuje się respektować: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Wartości te przejawiają się poprzez opisane w niniejszym dokumencie codzienne zachowania i postawy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. We wszystkich spółkach Grupy ORLEN (polskich i zagranicznych) obowiązują spójne wartości ORLEN oraz każda ze spółek ma przyjęty i obowiązujący dokument „Wartości i zasady postępowania” pełniący funkcję kodeksu etycznego. Więcej informacji na temat tego dokumentu znajduje się w sekcji „Wartości i Zasady Postępowania”.

Rzecznik ds. Etyki

Na straży przestrzegania „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” stoi Rzecznik ds. Etyki, który gwarantuje pracownikom, pracodawcy i wszystkim Interesariuszom możliwości swobodnego zgłaszania przypadków ich naruszania, pomaga w trudnych sprawach pracowniczych, wzmacnia w świadomości pracowników znaczenie własnej roli w procesie zmiany kultury korporacyjnej. Jest osobą pełniącą funkcję społeczną, wybraną przez pracowników PKN ORLEN. Rzecznik ds. Etyki podejmuje działania w celu wyjaśnienia i wyeliminowania zachowań niezgodnych z przyjętymi „Wartościami i zasadami postępowania PKN ORLEN S.A.”, w szczególności:

 

 • Przyjmuje, przeprowadza selekcję i ocenę zgłoszonych skarg pod kątem ich zasadności i istotności. W przypadku skarg o mniejszej istotności podejmuje bezpośrednio działania naprawcze. Sprawy o wyższym stopniu złożoności i większej istotności przekazuje do Sekretarza Komitetu Kapitału Ludzkiego.
 • Informuje wszystkie zainteresowane strony o podjętych działaniach z zachowaniem zasad poufności.
 • Opracowuje, na podstawie zgłoszonych skarg i uwag, roczny raport oraz propozycje rozwiązań na rzecz poprawy kultury korporacyjnej.
 • Prowadzi działania edukacyjne upowszechniające w PKN ORLEN „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.” obejmujące wykłady dla kadry zarządzającej z tematyki „Zarządzanie przez Wartości”, a także szkolenia promujące „Wartości i zasady postępowania” w obszarach Spółki, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

W kilku spółkach Grupy ORLEN funkcjonują rzecznicy, pełnomocnicy lub komisje ds. etyki.

Wśród zgłoszeń, które wpłynęły do Rzecznika ds. Etyki w 2019 roku, najwięcej dotyczyło problemów związanych ze współpracą, niewłaściwym sposobem komunikowania się, z tworzeniem nieprawidłowych relacji międzyludzkich. Nie odnotowano zgłoszeń dotyczących zaboru mienia zakładowego, konfliktu interesów, problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Większość spraw była związana z ze zgłoszeniem konkretnego naruszenia „Wartości i zasad postępowania”. Większość zgłaszanych problemów została wyjaśniona, oraz wprowadzone zostały działania naprawcze.

W ramach działań edukacyjnych upowszechniających „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.”, Rzecznik ds. Etyki prowadzi wykłady dla kadry zarządzającej z tematyki „Zarządzanie przez Wartości”, a także cykle szkoleń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadomości dotyczącej etyki biznesu (w szczególności komunikacji opartej na etyce oraz szacunku), a także promujące „Wartości i zasady postępowania” w kilku obszarach spółki. Łącznie w 2019 roku przeszkolono 140 osób.

Od czerwca 2019 roku Rzecznik ds. Etyki posiada własny blok szkoleniowy podczas Programu Adaptacji, w trakcie którego prezentuje nowo zatrudnionym pracownikom opis wartości korporacyjnych oraz opisuje znaczenie poszczególnych zasad postępowania, których merytorycznymi właścicielami są poszczególne obszary/biura spółki.

GRI:
 • 102-17

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia

Pracownicy oraz interesariusze zewnętrzni, mają możliwość zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia „Wartości i zasad postępowania”, związanego ze zdarzeniami w pracy lub zachowaniami pracowników. Informacje o naruszeniach mają sprecyzowaną, wariantową ścieżkę zgłaszania i rozpatrywania, której przebieg uzależniony jest od skali problemu, stopnia skomplikowania sprawy i zaufania zaangażowanych stron. Podejrzenie naruszenia obowiązujących „Wartości i zasad postępowania” lub wyjaśnienie dylematów etycznych można zgłosić do:

 • Bezpośredniego przełożonego
 • Przełożonych wyższego szczebla
 • Rzecznika ds. Etyki
 • Komitetu Kapitału Ludzkiego

PKN ORLEN posiada skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance), a także funkcję audytu i kontroli wewnętrznej. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji. Koncern posiada strukturalnie zorganizowany system kontroli zarządczej, na który składają się kompleksowe procedury.

GRI:
 • 103-3

W 2018 roku wdrożona została Polityka antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz zarządzenie w zakresie „Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”. Obowiązuje również Polityka Antymobbingowa, określająca zasady postępowania w sytuacji zgłoszenia zachowań mobbingowych oraz prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w zaistniałej sytuacji. Celem wdrożenia Polityki Antymobbingowej jest zapewnienie wysokich standardów w zakresie budowania efektywnej atmosfery pracy, w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Aktywne propagowanie właściwych zachowań oraz troska o prawidłowe, zdrowe relacje pomiędzy pracownikami oraz utrzymywanie atmosfery współpracy to zadanie każdego pracownika w organizacji. Istotne jest ciągłe modelowanie zachowań zgodnych z „Wartościami i zasadami postępowania” oraz wzbudzanie czujności wśród menedżerów, dlatego w 2019 roku opracowany został Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w PKN ORLEN. Regulamin jest dokumentem wspierającym realizowaną w PKN ORLEN politykę antymobbingową, uwzględniającą również działania profilaktyczne, mające za zadanie nie dopuścić do pojawienia się jakichkolwiek zachowań noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji czy innych form szykanowania. Do kluczowych polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących zagadnień poszanowania praw człowieka należą także: Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy określające warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom; Kodeks postępowania dla Dostawców stanowiący integralny element procesu współpracy z Dostawcami, w tym procesu ich kwalifikacji i oceny; Strategia CSR Grupy ORLEN do 2022 roku, która wyznacza kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności oraz Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Więcej informacji na temat obowiązujących w Grupie ORLEN regulacji dotyczących zagadnień związanych z poszanowaniem praw człowieka znajduję się w „Sprawozdaniu nt. Informacji Niefinansowych PKN ORLEN S.A. i Grupy ORLEN za 2019 rok”.

Wyniki wyszukiwania