Raport
Zintegrowany
2019

Odpowiedzialny Pracodawca

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy.

GRI:
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z Wartościami Firmy.

Do kluczowych polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych regulujących obszar pracowniczy należą między innymi: „Wartości i zasady postępowania, które regulują takie zagadnienia jak bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, godne i przyjazne warunki pracy, komunikację i współpracę oraz równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego; Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy oraz Regulaminy Pracy, które w spółkach Grupy ORLEN zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tych zakresach oraz standardem określonym w PKN ORLEN; Polityka Zarządzania potencjałem pracowników GK ORLEN; Polityka Zarządzania Wiekiem GK ORLEN; Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej; czy Pracowniczy Program Emerytalny. Te oraz pozostałe kluczowe dokumenty zostały opisane w „Sprawozdaniu nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN za 2019 rok”.

Zatrudnienie

W 2019 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących, między innymi energetykę, petrochemię, usługi utrzymania ruchu, informatykę oraz sprzedaż wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 1 055 osób (r/r) do poziomu 22 337. Średnioroczne zatrudnienie w Grupie ORLEN w 2019 roku wyniosło 21 826 osób i zwiększyło się o 950 osób (r/r).

GRI:
 • 102-8

Podstawowe dane dotyczące zatrudnienia w Grupie ORLEN

j.m. 2019 2018
Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN, w tym: [osoby] 22 337 21 282
PKN ORLEN [osoby] 5 447 5 250
Grupa Unipetrol [osoby] 4 913 4 835
Grupa ORLEN Serwis [osoby] 2 216 1 775
Grupa ORLEN Lietuva [osoby] 1 429 1 631
ANWIL [osoby] 1 364 1 323
Grupa ORLEN Ochrona [osoby] 1 382 1 182
Pozostałe [osoby] 5 586 5 286

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN w podziale na regiony

j.m 2019 2018
Polska [osoby] 14 676 13 824
Czechy [osoby] 5 311 5 210
Litwa [osoby] 2 119 2 018
Niemcy [osoby] 185 178
Kanada [osoby] 46 52

 

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN wg płci

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN wg rodzaju wykonywanej pracy

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN wg wykształcenia*

* Korekta danych za 2018 spowodowana zmianą metodologii przypisania poziomu wykształcenia w PKN ORLEN

GRI:
 • 102-41

Pracownicy Grupy ORLEN objęci zbiorowymi układami pracy

Pracownicy Grupy ORLEN objęci zbiorowymi układami pracy, w tym: 2019 2018
Spółki polskie [%] 73 39
Spółki zagraniczne [%] 92 94

 

Związki zawodowe – uzwiązkowienie [%] 39 40
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Grupie ORLEN, w tym: [osoby] 28 333 28 317
Pracownicy [osoby] 12 654 11 825
Byli pracownicy [osoby] 6 750 6 692
Członkowie rodzin [osoby] 8 929 9 800

 

Pozostałe dane dotyczące pracowników Grupy ORLEN

Liczba pracowników Grupy ORLEN w podziale na:

Rodzaj umowy oraz płeć

j.m. 2019 2018
Liczba pracowników Grupy ORLEN w podziale na rodzaj umowy oraz płeć, w tym:
Umowa na czas nieokreślony
Kobiety [liczba] 5 014 4 787
Mężczyźni [liczba] 14 159 13 577
Umowa na czas określony
Kobiety [liczba] 744 681
Mężczyźni [liczba] 1 833 1 671
Umowa na okres próbny
Kobiety [liczba] 114 127
Mężczyźni [liczba] 326 317
Umowa na zastępstwo
Kobiety [liczba] 106 89
Mężczyźni [liczba] 41 33

Rodzaj umowy oraz region

j.m. 2019 2018
Liczba pracowników Grupy ORLEN w podziale na rodzaj umowy oraz region, w tym:
Umowa na czas nieokreślony
Czechy [liczba] 4 576 4 484
Kanada [liczba] 43 49
Niemcy [liczba] 169 160
Litwa [liczba] 2 073 1 977
Polska [liczba] 12 312 11 694
Umowa na czas określony
Czechy [liczba] 593 584
Kanada [liczba] 3 3
Niemcy [liczba] 4 5
Litwa [liczba] 20 18
Polska [liczba] 1 957 1 742
Umowa na okres próbny
Czechy [liczba] 141 140
Kanada [liczba] 0 0
Niemcy [liczba] 12 11
Litwa [liczba] 19 16
Polska [liczba] 268 277
Umowa na zastępstwo
Czechy [liczba] 1 2
Kanada [liczba] 0 0
Niemcy [liczba] 0 2
Litwa [liczba] 7 7
Polska [liczba] 139 111

Wymiar etatu oraz płeć

j.m. 2019 2018
Liczba pracowników Grupy ORLEN w podziale na wymiar etatu oraz płeć, w tym:
Pełny
Kobiety [liczba] 5 875 5 598
Mężczyźni [liczba] 16 286 15 515
Niepełny
Kobiety [liczba] 103 86
Mężczyźni [liczba] 73 83
GRI:
 • 401-1
j.m. 2019 2018
Liczba nowozatrudnionych pracowników Grupy  ORLEN w podziale na wiek, płeć i region, w tym: 3 158 2 977
Wiek
< 30 [liczba] 1 046 1 080
30 – 50 [liczba] 1 642 1 562
> 50 [liczba] 470 335
Płeć
Kobiety [liczba] 936 939
Mężczyźni [liczba] 2 222 2 038
Regiony
Czechy [liczba] 732 704
Kanada [liczba] 4 8
Niemcy [liczba] 33 23
Litwa [liczba] 354 315
Polska [liczba] 2 035 1 927
j.m. 2019 2018
Wskaźnik fluktuacji w Grupie ORLEN* [%] 14,1 14
Rotacja pracowników Grupie ORLEN [%]** [%] 8,9 9,9
Wiek
< 30 [%] 15,2 15,7
30 – 50 [%] 7 8,5
> 50 [%] 10 10
Płeć
Kobiety [%] 10,2 11,3
Mężczyźni [%] 8,4 9,4
Regiony [%]
Czechy [%] 11,9 12
Kanada [%]] 21,7 5,8
Niemcy [%] 17,3 11,2
Litwa [%] 11,8 13,7
Polska [%] 7,2 8,5

*Wskaźnik fluktuacji – udział % nowozatrudnionych osób w stosunku do łącznej ilości osób zatrudnionych
**Rotacja pracowników – ilość odchodzących w danym roku pracowników w danej grupie / Ilość pracowników w danej grupie ogółem

W Grupie ORLEN odsetek umów zlecenia nie jest znaczący i są one zawierane w miarę potrzeb.

Wskaźniki fluktuacji i rotacji pracowników Grupy ORLEN są na poziomie podobnym jak w 2018 roku.

Główne wskaźniki satysfakcji i zaangażowania

Badanie zaangażowania i satysfakcji jest realizowane w cyklu dwuletnim. W edycji 2019 wskaźnik zaangażowania dla PKN ORLEN wyniósł 64%, co oznacza wynik porównywalny z odnotowanym w edycji 2017. Wskaźnik satysfakcji ogólnej pracowników wyniósł 77%, co stanowi wzrost o 4 p.p.

Badanie zaangażowania i satysfakcji j.m. 2019 2017
Ilość badanych spółek Grupy ORLEN [liczba] 22 16
Liczba respondentów w PKN ORLEN [liczba] 4 192 4 005
Wskaźnik zaangażowania [%] 64 65
Wskaźnik satysfakcji [%] 77 73
Średnie wskaźniki w Polsce w 20161 i w 20182
Wskaźnik zaangażowania [%] 50 51
Wskaźnik satysfakcji [%] 64 66

1)Na podstawie Aon Hewitt.
2)Na podstawie Kincentric.

Zasady Wynagradzania

Zasady wynagradzania w PKN ORLEN reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy („ZUZP”). Podstawowym elementem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone w oparciu o Taryfikator Stanowisk Pracy i Tabelę Wynagrodzeń Zasadniczych oraz premia. W zależności od rodzaju stanowiska pracownicy są objęci miesięcznym, kwartalnym, kwartalno-rocznym lub rocznym systemem premiowania. Ponadto pracownicy mają prawo do dodatkowej premii rocznej, uzależnionej od realizacji tzw. celu solidarnościowego, a także dodatków do wynagrodzenia, między innymi za pracę zmianową, ratownictwo chemiczne czy tzw. dodatku ekspackiego. Za szczególne osiągnięcia pracodawca może przyznać pracownikowi nagrodę z Funduszu Nagród Pracodawcy.

Od 1 kwietnia 2019 roku weszły w życie zmiany do ZUZP PKN ORLEN, w szczególności w zakresie Taryfikatora Stanowisk Pracy i Tabeli Wynagrodzeń Zasadniczych. W 2019 roku doszło również do uzgodnienia ZUZP/Regulaminów wynagradzania lub zmian do nich w następujących spółkach Grupy ORLEN: ORLEN Laboratorium, ORLEN Serwis, ORLEN Administracja, ORLEN Projekt, ORLEN Południe, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, Basell Orlen Polyolefins, Energomedia, Sigma BIS i Ship – Service.

W 2019 roku w PKN ORLEN zostało zawarte porozumienie płacowe na 2019 rok, które zakładało podwyżki obligatoryjne na płacy zasadniczej dla pracowników z kategorią zaszeregowania 1 – 6 w wysokości 250 PLN oraz nagrody jednorazowe dla pracowników z kategorią zaszeregowania 7-8 w wysokości 2 100 PLN. Ponadto uzgodniono nagrody świąteczne w łącznej wysokości 3 500 zł oraz dodatkową nagrodę z tytułu rocznicy powstania PKN ORLEN w wysokości od 1 000 do 2 000 zł, w zależności od określonego kryterium stażowego. W Grupie ORLEN zostały zawarte porozumienia płacowe w każdej ze spółek. Były one dostosowane do możliwości finansowych poszczególnych spółek a także uzależnione od pozycji danej spółki na rynku wynagrodzeń.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (obejmujące płace zasadniczą, premie, nagrody, ryczałty i nadgodziny) w Grupie ORLEN w 2019 roku wyniosło 8 316 PLN.

W 2019 roku w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN w Polsce wdrożono spójne Pracownicze Plany Kapitałowe.

Programy kadrowe

Rozwój Funkcji Kadrowych i standaryzacja procesów w Grupie ORLEN

W Grupie ORLEN rozwiązania personalne oraz kadrowo-płacowe stale ewoluują w celu efektywnego wspierania procesów biznesowych. W oparciu o Politykę HR dla Grupy ORLEN w sposób ciągły optymalizowany jest proces obsługi pracowników w Centrum Transakcyjnym. Następuje rozwój systemów informatycznych, który usprawnia proces obsługi pracowników oraz podnosi efektywność procesów HR w Grupie ORLEN. W 2019 roku został powołany zespół projektowy składający się z przedstawicieli różnych obszarów oraz różnych spółek, którego celem jest standaryzacja procesów kadrowych w Grupie ORLEN. Rok 2019 to okres, w którym większość spółek Grupy wdrożyła nowy system do obsługi procesów premiowych. Ponadto w PKN ORLEN rozszerzono zakres aplikacji wspierającej proces adaptacji, a narzędzie można wykorzystywać w innych spółkach Grupy ORLEN. Wprowadzony w PKN ORLEN system kafeteryjny, pozwalający pracownikom na jeszcze lepszy dostęp do atrakcyjnych świadczeń pracowniczych, został wdrożony w części spółek Grupy i będzie wdrażany w kolejnych. W 2019 roku w PKN ORLEN zaimplementowane zostało również nowe narzędzie do planowania i rozliczania czasu pracy – KCP, które docelowo będzie wdrożone w całej Grupie ORLEN, co pozwoli na ustandaryzowanie procesu obsługi czasu pracy w całym Koncernie. Ciągły rozwój funkcji kadrowych połączony z digitalizacją procesów wpływa na udoskonalanie realizowanych procesów HR-owych, zapewniając ich jakość oraz transparentność.

Polityka zarządzania potencjałem pracowników

Ludzie to niezmiennie jeden z głównych filarów strategii Grupy ORLEN. Działania realizowane w 2019 roku koncentrowały się na konsekwentnej realizacji polityki kadrowej sprzyjającej budowaniu doświadczonego zespołu specjalistów, rozwojowi przywództwa wśród kadry menedżerskiej. Ponadto zrealizowane zostało badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników, Rozmowa Rozwojowa oraz uruchomiony został program Ambasadora Marki Pracodawcy. Priorytetowymi działaniami w 2019 roku była realizacja działań związanych z budowaniem wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, ale również adaptacja nowozatrudnionych, wsparcie menedżerów w procesach rekrutacji, współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie wdrażania Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz partnerstwa w realizacji celów biznesowych (świadomość biznesowa). Dodatkowo rozwój motywacji pozafinansowej pracowników (rozwój programu benefitów – wdrożenie platformy kafeteryjnej) czy dbałości o zdrowie pracowników.

Polityka różnorodności

Naszym priorytetem jest kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach, uwzględniającej aspekty dotyczące różnorodności. Informacje na temat realizacji polityki różnorodności znajdują się w sekcji „Ład korporacyjny”.

GRI:
 • 404-2

Rozwój i szkolenia

Działania rozwojowe realizowane w 2019 roku koncentrowały się między innymi na kształtowaniu postaw i umiejętności w takich obszarach jak: zarządzanie różnorodnością, etyka w zarządzaniu, innowacyjność, współpraca, analiza i wyciąganie wniosków, praca projektowa, planowanie i organizacja pracy, umiejętności negocjacyjne. Rozwój tych i innych dedykowanych programów szkoleniowych wspierał realizację strategii biznesowych. Wdrożona została tzw. Rozmowa Rozwojowa, której celem jest opracowanie indywidualnych planów rozwoju pracowników w oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych i w kontekście wymagań biznesowych stojących przed danym obszarem biznesowym. Rozmowa opiera się na partnerskiej rozmowie przełożonego i pracownika, stąd ważnym elementem było włączenie do jej zakresu informacji zwrotnej przekazywanej przez pracownika przełożonemu. Rozmowa, poza formą diagnozy potrzeb rozwojowych, jest narzędziem rozwoju kultury otwartości i dialogu. Wdrożenie Rozmowy Rozwojowej poprzedzone było warsztatami dla kadry menedżerskiej oraz pracowników.

Realizowane były także programy rozwoju wspierające kompetencje uznane za ważne dla rozwoju funkcji biznesowych pod kątem przyszłych wyzwań, w tym: program rozwoju zaawansowanych kompetencji analitycznych (w zakresie tzw. big data) oraz kompleksowy program rozwoju kompetencji zarządzania projektami. W ramach tych programów pracownicy rozwijali unikatowe kompetencje w zakresie trendów Data Analytics i wykorzystania ich w biznesie oraz zarządzania projektami począwszy od zarządzania budżetem poprzez zarządzanie zespołem projektowym i analizę biznesową życia projektu, po zarządzanie ryzykiem i jakością w projekcie.

Kontynuowano realizację kompleksowego programu rozwoju kadry menedżerskiej, który dotyczył w szczególności kształtowania angażującego przywództwa, zarządzania przez wartości, wzmacniania efektywności i budowania wielopłaszczyznowej współpracy oraz innowacyjności w zespole. Ponadto kadra menedżerska rozwijała kompetencje w zakresie mentoringu oraz udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej. Kontynuowane były programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, prawa pracy oraz etyki w zarządzaniu i biznesie. Programy te były wyrazem szczególnej dbałości o zarządzanie poprzez etykę i poszanowanie wartości firmowych.

Ważnym programem były także szkolenia w zakresie polityki antykorupcyjnej, zrealizowane dla pracowników różnych szczebli i różnych obszarów biznesowych, wspierające wdrożenie Polityki Antykorupcyjnej w Grupie ORLEN.

W 2019 roku wdrożyliśmy nowe funkcjonalności technologiczne platformy e-learningowej, na której zamieszczane są między innymi szkolenia obowiązkowe takie jak uregulowania w zakresie AML (ang. Anti-Money Laundering), obowiązków informacyjnych spółki giełdowej, przeciwdziałanie skutkom pracy zmianowej, innowacyjności na co dzień i różnorodności. Platforma pozwala na tworzenie i zamieszczanie treści przez obszary biznesowe, w różnych formatach, dzięki czemu jest to także narzędzie pozwalające na transfer wiedzy wewnątrz organizacji.

Pracownicy korzystali z różnorodnej i szerokiej oferty działań rozwojowych. Uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych (otwartych i zamkniętych) projektowanych ściśle pod kątem potrzeb danego obszaru lub pracownika, studiach podyplomowych, MBA, oraz poszerzali i wymieniali z innymi wiedzę o rynku poprzez udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, kontynuowane były programy wspierające kulturę bezpieczeństwa pracy, między innymi projekty edukacyjne, szkolenia obligatoryjne oraz studia podyplomowe dedykowane PKN ORLEN takie jak rozwój kompetencji w zakresie eksploatacji bloków energetycznych. Kontynuowana była także Akademia Bezpiecznej Jazdy, której celem było doskonalenie technik bezpiecznej jazdy samochodem i reagowania w sytuacjach trudnych na drodze.

Kontynuowano również naukę języków obcych w ramach projektów: Akademii Językowej PKN ORLEN oraz wakacyjnych kursów języka angielskiego. Działania szkoleniowo-rozwojowe realizowane były nie tylko w formie szkoleń stacjonarnych, ale również w formie szkoleń e-learningowych.

GRI:
 • 404-1
Średnia ilość godzin szkoleniowych na  pracownika w Grupie ORLEN, w tym: j.m. 2019 2018
Kobiety [liczba] 23,4 18,3
Mężczyźni [liczba] 25,2 20,7
Menedżer [liczba] 38,5 24,5
Nie-menedżer [liczba] 23,7 19,6

Polityka Zarządzania Wiekiem

W 2019 roku w Grupie ORLEN zostały wdrożone rozwiązania w zakresie zarządzania wiekiem. Ich celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian demograficznych na rynku pracy. Działania w tym zakresie skupiają się, między innymi, na budowaniu świadomości kadry menedżerskiej dotyczącej zarządzania wiekiem, kształtowaniu różnorodności międzypokoleniowej i komunikacji, dbałości o transfer wiedzy i umiejętności, działaniach Employer Branding w zakresie kształtowania relacji z otoczeniem, w szczególności z lokalnym rynkiem pracy, z uczelniami i szkołami oraz budowaniu kompetencji kadry następców wewnątrz spółki, realizację dedykowanych programów rozwoju i mentoringu, działania profilaktyki prozdrowotnej.

GRI:
 • 401-2

Dialog społeczny i świadczenia socjalne

Grupa ORLEN dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, wzajemnym szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł. Obowiązujące zasady dialogu społecznego oparte są na regulacjach wewnętrznych oraz wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co pozwala na budowanie konstruktywnych i trwałych rozwiązań we współpracy z przedstawicielami pracowników.

Grupa ORLEN zapewnia pracownikom świadczenia socjalne obejmujące dofinansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, opieki nad dzieckiem, wypoczynku dzieci i młodzieży, wyprawek szkolnych. Tradycją stały się upominki świąteczne dla dzieci pracowników. Pracodawca finansowo wspiera rodziny o niskich dochodach. Pracownicy mają również możliwość uzyskania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych czy turnusu rehabilitacyjnego. Istnieje również możliwość otrzymania bezzwrotnej zapomogi oraz zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe.

PKN ORLEN zapewnia jednolity pakiet świadczeń socjalnych pracownikom spółek Grupy ORLEN, z którymi współpracuje w ramach wspólnej działalności socjalnej. Spółki, z którymi PKN ORLEN prowadzi wspólną działalność socjalną (stan na 31.12.2019 roku)to: Basell ORLEN Polyolefins, Centrum Edukacji, ORLEN Administracja, ORLEN Asfalt, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Eko, ORLEN KolTrans, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Laboratorium, ORLEN Ochrona, ORLEN Paliwa, ORLEN Projekt, ORLEN Upstream, ORLEN Serwis, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Fundacja ORLEN. Świadczenia dodatkowe nie są zróżnicowane ze względu na rodzaj zawartej umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony) czy zatrudnienie w określonym wymiarze czasu pracy oraz lokalizację. Świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wymiaru etatu.

Ponadto, pracownicy PKN ORLEN objęci są Pracowniczym Programem Emerytalnym (PPE), tzw. III Filarem. Dodatkowo PKN ORLEN pokrywa częściowo pracownikom składkę PZU w ramach PPE. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę po przepracowaniu 3 miesięcy w spółce, niezależnie od rodzaju umowy. Zakres świadczeń socjalnych z ZFŚS, które mają zapewnione byli pracownicy (emeryci, renciści, PDOE) PKN ORLEN i spółek z Grupy ORLEN prowadzących wspólną działalność socjalną jest następujący: dofinansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie wyprawki szkolnej, upominki świąteczne dla dzieci, bezzwrotne zapomogi, pożyczki na cele mieszkaniowe oraz dodatkowo: ekwiwalent w formie pieniężnej dla osób o niskich dochodach, jubileusz urodzin od 70 roku życia co 5 lat, a od 95 co roku w formie pieniężnej, spotkania z byłymi pracownikami w Radach Klubu Seniora na terenie całego kraju. W Grupie ORLEN nie ma znaczenia lokalizacja, w jakiej pracownik wykonuje pracę ani rodzaj umowy o pracę.

Wszystkim pracownikom przysługują takie same świadczenia. Różnice w świadczeniach na przykład dotyczących ubezpieczeń uzależnione są od pracodawcy, u którego pracownik jest zatrudniony. W PKN ORLEN ubezpieczenie grupowe obejmuje wszystkich pracowników, którzy zadeklarowali przystąpienie do ubezpieczenia. Pracownicy mają do wyboru jeden z wariantów. W spółkach Grupy ORLEN funkcjonują ubezpieczenia grupowe, ale każda spółka w tym zakresie działa indywidualnie.

Poza wyżej opisanymi programami PKN ORLEN wspiera również ciągłość zatrudnienia pracowników, których stosunki pracy zostają rozwiązane w związku z procesami restrukturyzacyjnymi, oferując pakiety szkoleniowe. W ramach pakietu PKN ORLEN finansuje szkolenia przydatne w dalszej ścieżce zawodowej, wskazane przez zainteresowaną osobę.

Jako firma wdrażająca nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym, PKN ORLEN realizuje program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”, zawierający takie rozwiązania jak: dodatkowe dwa dni opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, dwa dni opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 24 roku życia, żłobek dla dzieci pracowników Grupy ORLEN, dodatkowa godzina na karmienie, opieka medyczna w ciąży, pokoje dla matek karmiących, upominek z okazji narodzin dziecka, przesyłanie do osób na urlopach rodzicielskich i wychowawczych informacji z życia firmy. Wiele elementów z tego programu w ramach dobrych praktyk zostało wdrożonych przez spółki Grupy ORLEN.

PKN ORLEN zapewnia szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną obejmującą opiekę medyczną wykraczającą poza zakres medycyny pracy. Abonamentowa opieka medyczna, profilaktyczne programy zdrowotne realizowane we współpracy z Centrum Medycznym Medica Sp. z o.o. w Płocku oraz Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie w ramach badania wpływu środowiska pracy na zdrowie. W 2019 roku został wprowadzony jednolity standard abonamentowej opieki medycznej w Grupie ORLEN.

Realizowane były także badania profilaktyczne i akcje zdrowotne w miejscu pracy, między innymi: program badań dla dzieci pracowników w wieku od 9 miesiąca do 6 lat „NIE nowotworom u dzieci”; badania densytometryczne, badania słuchu, badania w kierunku wykrywania wirusa HCV, strefy zdrowia oraz badania profilaktyczne w Płocku, Włocławku i Ostrowie Wielkopolskim w ramach ogólnopolskiego programu „Po pierwsze zdrowie”; spotkania otwarte dla pracowników nt. niepełnosprawności; Dzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN.

PKN ORLEN dba o zdrowie psychiczne pracowników, traktując to działanie jako integralną część swojej kultury organizacyjnej. W strukturach firmy działa Pracownia Psychologii Pracy, której zadaniem jest między innymi świadczenie wsparcia i pomocy psychologicznej pracownikom i ich rodzinom, znajdującym się w trudnych sytuacjach – nie tylko zawodowych, ale również na styku życia zawodowego i osobistego. Dbanie o dobrostan pracowników w miejscu pracy ma bardzo duże znaczenie dla pracowników – buduje poczucie wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności.

Polityka kształcenia i pozyskiwania przyszłych kadr

PKN ORLEN konsekwentnie realizuje działania ukierunkowane na zapewnienie potrzeb związanych z pozyskaniem oraz utrzymaniem kadry pracowniczej. Działania te są skierowane do określonych grup docelowych istotne dla poszczególnych segmentów działalności – obecnych pracowników, potencjalnych pracowników, jak również studentów i absolwentów szkół branżowych i uczelni wyższych. Grupa ORLEN współpracuje ze środowiskiem akademickim widząc potrzebę zapewnienia synergii pomiędzy biznesem i nauką.

Dla PKN ORLEN ważnym jest również dawanie szans zatrudnienia osobom niepełnosprawnym.

W 2019 roku przystąpiono wraz z kilkoma spółkami Grupy ORLEN do programu PFRON Praca – Integracja. Celem programu jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

PKN ORLEN widząc potrzebę zbudowania zaplecza kadrowego w profesjach istotnych dla potrzeb branży, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółek z Grupy ORLEN angażuje się we współpracę ze szkołami branżowymi – na tej podstawie uczniom udzielane jest wsparcie merytoryczne podczas zajęć praktycznych, mogą uczestniczyć w wizytach studyjnych i praktykach zawodowych w spółkach Grupy ORLEN. PKN ORLEN troszczy się o rozwój zawodowy osób młodych, uczniów, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz szkół średnich, stwarzając im możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych dzięki uczestnictwu w programach praktyk i staży. Co roku w PKN ORLEN przygotowywanych jest do pracy zawodowej co najmniej kilkudziesięciu absolwentów uczelni wyższych i osób kończących edukację. W 2019 roku staże w PKN ORLEN odbywało ponad 100 osób w ramach programów Kierunek ORLEN, jak również w programie #Energia dla przyszłości realizowanym we współpracy z Ministerstwem Energii oraz w programie realizowanym we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. PKN ORLEN daje szanse na rozwój również polskim studentom zdobywającym wykształcenie poza krajem. W tym roku byliśmy partnerem strategicznym programu Go4Poland – Wybierz  Polskę!, którego celem jest zachęcanie młodych i zdolnych Polaków studiujących za granicą do planowania ścieżki kariery zawodowej w polskich i międzynarodowych firmach oraz instytucjach publicznych działających na terenie Polski, a także w zagranicznych oddziałach polskich przedsiębiorstw. W ramach programu zorganizowaliśmy wakacyjne staże zawodowe oraz warsztaty i programy mentoringowe. Praktyki studenckie zrealizowało 135 osób, w większości w obszarze produkcji, ale również w innych obszarach biznesowych.

PKN ORLEN uczestniczył również w Targach Pracy (Płockie Targi Aktywności i Przedsiębiorczości, JOBICON w Warszawie, Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Warszawskiej, Targi pracy w Londynie) na uczelniach technicznych oraz wspierał studentów i absolwentów w pozyskiwaniu doświadczeń zawodowych. Ponadto prowadzone były również działania edukacyjno – informacyjne, w tym między innymi Dzień Wiedzy z ORLENEM. Pracownicy PKN ORLEN zrealizowali również Warsztat z komunikacji dla studentów Szkoły Wyższej im. Włodkowica oraz uczestniczyli w Panelu Pracodawców, którego celem była diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z Politechniką Warszawską w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

PKN ORLEN, ORLEN Laboratorium oraz ANWIL kolejny rok z rzędu aktywnie uczestniczyły w Seminariach z Przemysłem, cyklu spotkań na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W Seminariach udział biorą studenci wydziału oraz wiodące firmy przemysłu chemicznego. Celem spotkań jest przekazanie studentom wiedzy praktycznej opartej na konkretnych przykładach biznesowych oraz zainspirowanie do wyboru ścieżki rozwoju w kierunku, który umożliwia zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie. Dodatkowo byliśmy obecni na Seminarium Nauka-Przemysł na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, jak również spotkaniach studentów z pracodawcami podczas Business Networking Day na Politechnice Warszawskiej, Wydziale Inżynierii Produkcji oraz Wydziale Chemicznym. Studenci Politechniki Warszawskiej filia w Płocku realizowali cykliczne wycieczki studenckie na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, jak również zostali zaproszeni na Dzień Otwarty zakładu w Płocku realizowany pod nazwą Refining Industry Open Days w ramach European Industry Week.

W 2019 roku PKN ORLEN otrzymał po raz ósmy z rzędu Certyfikat TOP Employers oraz tytuły: Pracodawca dla inżyniera, PracoDawca Zdrowia i został wyróżniony w konkursie LODOŁAMACZE 2019.

GRI:
 • 403-4

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi

W Grupie Kapitałowej prowadzony jest transparentny dialog społeczny.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią przedmiot współpracy Stron i są uwzględniane w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi obowiązujących w spółkach Grupy ORLEN z siedzibą w Polsce, m.in. w:

 • Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) PKN ORLEN zarejestrowanym przez Państwowego Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, zgodnie z przepisami Działu XI Kodeksu Pracy oraz obowiązującym rozporządzeniem MPiPS w kwestii trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych, oraz/lub
 • Regulaminach pracy ustalonych zgodnie z przepisami rozdziału IV Kodeksu Pracy.

Zapisy zawarte w tych dokumentach dotyczą organizacji bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, w tym m.in. środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, odzieży i obuwia roboczego. Również w spółkach zagranicznych Grupy ORLEN – Grupa Unipetrol w Czechach i ORLEN Lietuva na Litwie – kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zostały ujęte zakładowych układach zbiorowych pracy. Natomiast w spółce ORLEN Deutschland, w której nie funkcjonują związki zawodowe, nie występują formalne porozumienia i układy zbiorowe. Podobnie jest w spółce ORLEN Upstream Canada, w której wszyscy pracownicy podlegają pod regulacje z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Prowincji Alberta.

Wyniki wyszukiwania