Raport
Zintegrowany
2019

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Wdrażanie dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju stanowi integralną część realizacji strategii biznesowej Grupy ORLEN.

GRI:
  • 103-3

Naszym Interesariuszom dostarczamy produkty i usługi najwyższej jakości, jednocześnie dążąc do maksymalnej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa.

Działania Grupy ORLEN z zakresu ESG (environmental=środowisko; social responsibility=społeczna odpowiedzialność; governance=ład korporacyjny) prezentujemy w cyklicznych publikacjach, takich jak:

  • Sprawozdanie nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. – najnowsze sprawozdanie, za 2019 rok, zostało opublikowane w marcu br. na stronie korporacyjnej i jest dostępne pod adresem www.orlen.pl.
  • Raport Zintegrowany Grupy ORLEN – bieżący, jak i poprzednie raporty, są publikowane w formie serwisu online i dostępne pod adresem raportyroczne.orlen.pl.

Informacje z zakresu ESG są publikowane w oparciu o międzynarodowy standard ujawniania informacji pozafinansowych GRI Standards (Global Reporting Initiative Standards) i poddawane niezależnej weryfikacji. Interaktywna lista wskaźników GRI opisanych w Raporcie Zintegrowanym Grupy ORLEN za 2019 rok jest dostępna w sekcji „Nasz Raport”. W raporcie uwzględniamy także ranking ryzyk ESG  Sustainalytics. Nasza działalność wpisuje się również w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. PKN ORLEN podejmuje działania, żeby w coraz większym zakresie spełniać wytyczne Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu.

Obecnie PKN ORLEN pracuje nad kompleksową strategią, w której adresuje wyzwania związane z wpływem swojej działalności na zmiany klimatu. Prezentacja strategii przewidziana jest na koniec 2020 roku.

Środowisko

Świadomi wpływu naszej działalności na środowisko systematycznie dostosowujemy planowanie i metody prowadzenia procesów do wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Czynimy to poprzez traktowanie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom jako elementów zintegrowanych.

Potwierdzeniem podporządkowania strategii spółki celowi, jakim jest osiągnięcie możliwie maksymalnej neutralności ekologicznej dla bezpośredniego otoczenia, jest wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego.

PKN ORLEN na bieżąco odpowiada na wyzwania związane z wpływem swojej działalności na zmiany klimatu rozwijając działalność w oparciu o innowacyjne oraz niskoemisyjne technologie i produkty, a także zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Grupa ORLEN inwestuje w najlepsze dostępne techniki środowiskowe (BAT), prowadząc działalność biznesową z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych oraz magazynowania i dystrybucji produktów.

Informacje dotyczące powyższych zagadnień zostały przedstawione w sekcji „Odpowiedzialność za środowisko i klimat” w Raporcie Zintegrowanym.

Także w tym dokumencie zostały opisane polityki, działania oraz wskaźniki w zakresie kluczowych aspektów oddziaływania na środowisko i klimat, jakimi są m.in.: woda, ścieki, emisje do powietrza (w tym gazów cieplarnianych – CO2), odpady, nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska, opłaty środowiskowe, liczba i masa istotnych wycieków. Raport prezentuje również podejście do zarządzania energią, informacje dotyczące surowców i procesów produkcyjnych, a także opis ryzyk zw. z wpływem działalności na środowisko i klimat oraz sposoby ich mitygacji.

Mając na względzie powyższe, spółka wypracowała i wdrożyła uregulowany tryb postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia awaryjnego oraz respektuje obowiązki związane z powiadamianiem odpowiednich służb. W „Instrukcji awaryjnej” jest określony tryb powoływania i pracy Zespołów Technicznych oraz Zespołów Awaryjnych, a także sposób obliczania strat wynikających z zaistniałego zdarzenia awaryjnego.

W Grupie ORLEN inicjowane są projekty edukacyjne, których celem jest budowanie wrażliwości ekologicznej Interesariuszy. Spółki Grupy ORLEN angażują się w opiekę nad sokołami wędrownymi, akcje zarybiania rzek, sprzątania nabrzeży akwenów wodnych, zakładane są hodowle pszczół w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych. Informacje na ten temat zawiera sekcja „Działalność Ekologiczna i Bioróżnorodność”.

Woda

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
WODA
Ilość wody pobranej w Grupie ORLEN, w tym: m3 94 087 784 90 278 813 86 406 615 82 679 160 84 087 615 GRI 303-1
Wody powierzchniowe m3 89 090 471 85 722 181 84 269 186 79 233 690 80 848 285
Wody podziemne m3 1 555 827 1 536 927 1 325 125 2 489 807 2 404 451
Wody wodociągowe m3 3 441 486 3 019 705 812 304 955 663 834 879
RECYRKULACJA WODY
Ilość powtórnie wykorzystanej wody w Grupie ORLEN m3 2 018 056 814 Projekt realizowany od 2019 roku GRI 303-3

Emisje

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
EMISJE
Emisje poszczególnych substancji w Grupie ORLEN, w tym: Mg 15 971 785 15 061 640 14 464 114 13 046 051 13 741 258 GRI 305-7
Dwutlenek siarki Mg 17 250 18 290 20 473 24 019 34 265
Tlenki azotu Mg 9 824 10 664 10 649 12 169 13 063
Tlenek węgla Mg 5 400 4 559 4 794 3 603 4 210
Pyły Mg 888 1 088 1 235 1 452 1 551
Dwutlenek węgla (w tym EU ETS) Mg 15 919 204 15 010 150 14 409 406 12 985 850 13 675 842
Pozostałe substancje Mg 19 218 16 889 17 557 18 958 12 327
Emisje CO₂ w ramach EU ETS: Mg 15 895 512 14 978 720 14 377 643 12 956 790 13 670 799 GRI 305-1
PKN ORLEN Mg 8 792 971 7 789 688 6 905 728 6 364 908 6 554 333
ORLEN Asfalt Mg 2 392 2 073 3 678 2 972 3 975
ANWIL Mg 978 882 1 000 819 1 069 563 1 151 673 1 185 319
Basell Orlen Polyolefins Mg 41 308 46 283 36 060 40 707 36 482
ORLEN Południe Mg 119 601 122 640 124 888 0 (do 2017 r. pokazywane jako Rafineria Nafty Jedlicze i Rafineria Trzebinia) 0 (do 2017 r. pokazywane jako Rafineria Nafty Jedlicze i Rafineria Trzebinia)
Rafineria Nafty Jedlicze Mg 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 35 182 40 196
Rafineria Trzebinia Mg 0
(w strukturach ORLEN Południe)
0
(w strukturach ORLEN Południe)
0
(w strukturach ORLEN Południe)
91 667 88 470
ORLEN Lietuva Mg 1 599 384 1 680 865 1 709 530 1 830 717 1 755 789
UNIPETROL Mg 4 162 201 4 089 807 4 278 192 2 491 235 2 841 185
Česká rafinérská Mg 0
(w strukturach UNIPERTOL)
0
(w strukturach UNIPETROL)
0
(w strukturach UNIPETROL)
677 662 889 418
PARAMO Mg 39 899 42 927 41 668 36 622 36 064
SPOLANA Mg 158 874 203 618 208 336 233 445 239 568
SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ
Emisja substancji zubożających warstwę ozonową w Grupie ORLEN Mg 40,92** 39 43 36 34 GRI 305-6
**5,44 Mg ekwiwalentu CFC11

 

Odpady

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
ODPADY
Odpady wytworzone przez Grupę ORLEN*, w tym: Mg 220 524 169 084 212 969 175 244 160 353 GRI 306-2
Odpady niebezpieczne Mg 112 745 72 009 100 128 75 305 73 276
Odpady inne niż niebezpieczne Mg 107 779 97 075 112 841 99 939 87 077
* Zestawienie nie obejmuje odpadów komunalnych
TRANSFER ODPADÓW
Transgraniczny transport odpadów niebezpiecznych z Grupy ORLEN Mg 6 370 6 604 5 178 6 406 5 636 GRI 306-4

Ścieki

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
ŚCIEKI
Ilość ścieków odprowadzanych do środowiska, w tym: m3 50 914 539 50 691 326 51 788 570 45 466 441 53 117 602 GRI 306-1
Ścieki przemysłowe m3 44 397 037 44 039 987 45 381 655 38 587 398 43 460 856
Ścieki pozostałe m3 6 517 502 6 651 339 6 406 915 6 879 043 9 656 746

Opłaty środowiskowe

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
OPŁATY ŚRODOWISKOWE
Opłaty środowiskowe Grupy ORLEN, w tym: EUR 14 151 928 14 500 844 17 261 816 15 736 217 12 052 867
Całkowita emisja do powietrza EUR 4 871 093 4 807 520 5 458 151 5 147 891 6 700 440
Pobór wód EUR 8 643 000 8 757 538 11 234 274 9 911 412 4 659 403
Odprowadzanie ścieków EUR 620 635 906 563 529 371 612 629 599 937
Skladowanie odpadów EUR 17 200 29 223 40 020 64 285 93 087

Nakłady inwestycyjne

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
NAKŁADY INWESTYCYJNE ZW. Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Nakłady na inwestycje środowiskowe w Grupie ORLEN mln EUR 40,5 123,4 24,8 22 76,9

Kary i skargi

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
OPŁATY ŚRODOWISKOWE
Wartość kar za nieprzestrzeganie regulacji dot. ochrony środowiska tys. EUR 18,8 5,5 42,4 36,3 58,7 GRI 307-1
Liczba skarg złożonych i rozpatrzonych w Grupie ORLEN szt. 42 54 42 162 72 GRI 103-2

Istotne wycieki

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
ISTOTNE WYCIEKI
Liczba wycieków liczba 10 6 13 Projekt realizowany od 2017 GRI 306-3
Masa wycieków Mg 140 211 24

Wykorzystane biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
WYKORZYSTANE BIOKOMPONENTY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Estry t 852 758 816 984 810 369 699 084 640 709 OG-14
Bioetanol t 264 175 259 780 229 643 225 092 234 368

Energia

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII*
Energia elektryczna MWh 1027 16 632 1278,79 16 242 6 132 GRI 302-4
Ciepło w parze GJ 415 395 215 711 77 772 102 753 73 297
*Dane dotyczą wyłącznie Obszaru Energetyki, tj. jednostek produkcyjnych
ZUŻYCIE ENERGII WEWNĄTRZ ORGANIZACJI*
2019 2018 2017
Wartość [GJ] Wartość [MWh] Wartość [GJ] Wartość [MWh] Wartość [GJ] Wartość [MWh]
Zużycie energii w paliwach 98 769 007 27 435 835 84 187 991 23 385 553 83 280 501 23 133 472 GRI 302-1
Zużycie energii elektrycznej 2 304 094 640 026 2 211 043 614 179 2 187 400 607 611
Zużycie energii cieplnej 5 579 603 1 549 890 6 825 492 1 895 970 6 252 290 1 736 747
Sprzedaż energii elektrycznej 33 938 256 9 427 293 24 984 321 6 940 089 24 786 031 6 885 009
Sprzedaż energii cieplnej 36 321 662 10 089 351 34 012 153 9 447 820 35 262 356 9 795 099
Zużycie jednostek razem** 28 509 089 7 919 191 25 191 517 6 997 644 23 232 114 6 453 365
*Zużycie jednostek razem zostało obliczone jako różnica zużycia poszczególnych jednostek (w paliwie) oraz sprzedaży poszczególnych jednostek dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych.
**Wskaźnik jest raportowany od 2017 roku

Społeczeństwo

Jesteśmy częścią społeczeństwa i dlatego nasze relacje oraz model współpracy budujemy w oparciu o najwyższą wartość – Ludzi. Obok Środowiska, Społeczeństwo, Pracownicy, Klienci i Partnerzy Biznesowi to kluczowe obszary odpowiedzialności w realizowanej od 2019 roku „Strategii CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”.

Zaangażowanie społeczne

W Grupie ORLEN realizowane są programy o zasięgu ogólnopolskim pozwalające dotrzeć do społeczności lokalnych, m.in. prowadzone przez Fundację ORLEN programy grantowe „Moje miejsce na Ziemi”, czy „ORLEN dla Strażaków”. Spółki Grupy ORLEN aktywnie współpracują ze społecznościami lokalnymi – przede wszystkim w Płocku oraz miejscach, gdzie prowadzone są działania biznesowe. Od czterech lat jest realizowany program „ORLEN dla Płocka”, w ramach którego w 2019 roku przeprowadzono 59 projektów. W 2018 roku stworzone zostało innowacyjne narzędzie do komunikacji ze społecznościami lokalnymi – Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego. W 2019 roku organizowane były cykliczne warsztaty dla przedstawicieli administracji samorządowej, publicznej oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Płocku. W ubiegłym roku rozpoczęły się konsultacje z władzami samorządowymi w ramach projektu rozbudowy kompleksu Olefin w Płocku. PKN ORLEN jest jednym z fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która została uznana za jeden z 30 najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce.

Fundacje korporacyjne – Fundacja ORLEN, Fundacja ANWIL dla Włocławka i Fundacja Unipetrol – prowadzą m.in. programy stypendialne dla uczniów i studentów. W ramach Polityki Dobroczynności Fundacja ORLEN prowadzi działalność charytatywną, szczególną troską otaczając Rodzinne Domy Dziecka oraz realizując liczne projekty o charakterze społecznym.

Pracownicy Grupy ORLEN, a także osoby z zewnątrz angażują się społecznie w różne inicjatywy wolontariatu pracowniczego. Pracownicy Grupy ORLEN mogli w minionym roku zgłaszać oddolne inicjatywy wolontariackie i korzystać ze wsparcia finansowego Fundacji ORLEN przy ich realizacji. Wyzwanie podjęło 400 pracowników. Najlepsze inicjatywy zostały nagrodzone w Konkursie na Wolontariat Roku. Dodatkowo, pracownikom biorącym udział w wolontariacie pracowniczym przysługuje dzień wolny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

PKN ORLEN wspiera sport zawodowy i amatorski. Angażujemy się także w inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Ważną inicjatywą wdrażaną w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu oraz dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników do standardu zarządzania procesami zakupowymi. „Kodeks postępowania dla dostawców” jest obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN.

PKN ORLEN jako kluczowy podmiot branży paliwowo-energetycznej w regionie EŚW realizuje autorski projekt FFbK. „Napędzamy Przyszłość”. Jego celem jest inicjowanie dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami z zakresu gospodarki, ekonomii, biznesu czy kwestii społecznych oraz dzielenie się wypracowaną przez ORLEN wiedzą biznesową. W ramach projektu m.in. są publikowane autorskie raporty. W 2019 roku został opublikowany raport FFbK „Petrochemia ma Przyszłość”.

W Raporcie Zintegrowanym zostały przedstawione m.in. podejście do zarządzania, kluczowe projekty oraz wskaźniki liczbowe z zakresu zaangażowania społecznego Grupy ORLEN.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar społeczny w Grupie ORLEN zostały opisane w publikowanym cyklicznie „Sprawozdaniu nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Więcej informacji jest dostępnych w sekcjach „Strategia CSR”, „Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa”, „Odpowiedzialność wobec Dostawców” i „Odpowiedzialność wobec Klientów”.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentruje się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych przez najwyższej klasy specjalistów.

Pracownicy Grupy ORLEN korzystają z różnorodnej i szerokiej oferty działań rozwojowych. W 2019 roku wdrożona została Rozmowa Rozwojowa, której celem jest opracowanie indywidualnych planów rozwoju pracowników w oparciu o diagnozę potrzeb i w kontekście wymagań biznesowych stojących przed danym obszarem. Grupa ORLEN zapewnia pracownikom także szeroki pakiet świadczeń socjalnych, m.in. benefity pracownicze i program „Pracodawca przyjazny rodzinie”. Cyklicznie (co dwa lata) przeprowadzane jest badanie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Realizowane są działania ukierunkowane na pozyskanie oraz utrzymanie kadry pracowniczej istotnej dla poszczególnych segmentów działalności – obecnych, potencjalnych pracowników, jak również studentów i absolwentów szkół branżowych i uczelni wyższych. Grupa ORLEN, widząc potrzebę zapewnienia synergii pomiędzy biznesem a nauką, aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim. Więcej informacji w sekcjach „Odpowiedzialny Pracodawca” i „Nasze Kapitały”.

Prowadzone są projekty służące rozwojowi organizacji opartej na wiedzy, uwalnianiu wewnętrznego potencjału i dzieleniu się informacją zwrotną. W 2019 roku kontynuowany był wewnętrzny program aktywizacji innowacyjności pracowników, który motywuje pracowników do zgłaszania inicjatyw i umożliwia identyfikację rozwiązań o wysokim poziomie innowacyjności, m.in. platforma dzielenia się wiedzą ORLEN Insight, platforma projektowa Rynek Szans, wewnętrzna platforma ORLEN Idea, czy konkurs na najbardziej innowacyjny projekt roku.

PKN ORLEN zapewnia swobodę działalności związkowej. Uznaje związki zawodowe działające w spółce za reprezentantów wszystkich pracowników w sprawach ich zbiorowych praw i interesów, w granicach zakreślonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zobowiązuje się do respektowania zasad swobody działalności i równości związków zawodowych oraz do niedyskryminowania pracowników ze względu na przynależność związkową lub jej brak.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar pracowniczy w Grupie ORLEN zostały opisane w publikowanym cyklicznie „Sprawozdaniu nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”. Więcej informacji na temat zatrudnienia i programów HR jest dostępnych w sekcji „Odpowiedzialny Pracodawca” Raportu Zintegrowanego.

Poszanowanie praw człowieka

W Grupie ORLEN obowiązuje dokument „Wartości i zasady postępowania”, który określa relacje zarówno wewnątrz firmy jak i z otoczeniem zewnętrznym. Dokument wskazuje wartości, które respektują pracownicy Grupy ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność.

Na straży przestrzegania "Wartości i zasad postępowania” stoi Rzecznik ds. Etyki, który m.in. gwarantuje pracownikom, pracodawcy i wszystkim Interesariuszom możliwości swobodnego zgłaszania przypadków naruszania ich praw oraz pomaga w trudnych sprawach pracowniczych.

Funkcjonują wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia „Wartości i zasad postępowania”. Pracownicy oraz Interesariusze zewnętrzni, mają możliwość zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia „Wartości i zasad postępowania”, związanego ze zdarzeniami w pracy lub zachowaniami pracowników. Informacje o naruszeniach mają sprecyzowaną, wariantową ścieżkę zgłaszania i rozpatrywania, której przebieg uzależniony jest od skali problemu, stopnia skomplikowania sprawy i zaufania zaangażowanych stron.

W Grupie ORLEN obowiązuje Polityka Antymobbingowa, określająca zasady postępowania w sytuacji zgłoszenia zachowań mobbingowych oraz prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w zaistniałej sytuacji. Dokumentem ją wspierającym jest Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w PKN ORLEN. Regulamin wykracza ponad obowiązki prawne, uwzględnia również działania profilaktyczne, mające za zadanie nie dopuścić do pojawienia się jakichkolwiek zachowań noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji czy innych form szykanowania.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar praw człowieka w Grupie ORLEN zostały opisane w publikowanym cyklicznie „Sprawozdaniu nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”. Więcej informacji  o inicjatywach z zakresu poszanowania praw człowieka realizowanych w 2019 roku znajduje się w sekcji „Poszanowanie Praw Człowieka”.

Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste pracowników i interesariuszy jest nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej i działalności biznesowej. W praktyce oznacza to realizację wszelkich działań mających na celu zapobieganie wypadkom, awariom przemysłowym, pożarom i innym, niepożądanym zdarzeniom.

Obecnie realizujemy „Strategię Bezpieczeństwa Grupy ORLEN” na lata 2017-2021. W 2019 roku zrealizowane zostały założone w Strategii plany wartości całkowitego wskaźnika wypadkowości TRR oraz wskaźnika bezpieczeństwa procesowego T1 PSER.

Wszystkie działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy były ukierunkowane na zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa. W 2019 roku w Grupie ORLEN kontynuowano wdrażanie jednolitych standardów bezpieczeństwa w ramach projektu Safety Plus+, dalsze doskonalenie kultury bezpieczeństwa pracy w spółkach Grupy ORLEN poprzez budowanie świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i kreowania proaktywnych postaw pracowników i kontraktorów oraz realizację różnokierunkowych działań na rzecz doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w Grupie ORLEN.

Informacje dotyczące przeprowadzonych działań i podjętych inicjatyw w 2019 roku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa procesowego zostały opisane w sekcji „Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców”.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie ORLEN są zawarte w publikowanym cyklicznie “Sprawozdaniu nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Zaangażowanie społeczne

Opis
Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Liczba pracowników w ramach Wolontariatu Pracowniczego liczba 800 W 2018 roku trwały prace nad nową formułą wolontariatu 2 571 2 098 2500 GRI 203-1
PROJEKTY SPOŁECZNE
Wartość przekazanych środków na program „ORLEN dla Strażaków” mln PLN 2 ~2 ~1 1 ok. 1 GRI 203-1
Liczba wniosków złożonych do programu „ORLEN dla Strażaków” liczba 2 248 3 934 1 391 1 198 451
Liczba beneficjentów programu „ORLEN dla Strażaków” liczba 249 360 169 ~160 ok. 150
Wartość przekazanych środków na rzecz społeczności lokalnych w programie „Moje miejsce na Ziemi” mln PLN 2,1 2 Projekt jest realizowany od 2018 roku
Program „Moje miejsce na Ziemi” – złożone wnioski liczba 2 132 1 135
Program „Moje miejsce na Ziemi” – szacowana liczba beneficjentów liczba 700 000 Projekt nie był realizowany
PROGRAMY STYPENDIALNE
Programy stypendialne Fundacji ORLEN – stypendyści liczba 537 398 414 421 374 GRI 203-1
Programy stypendialne Fundacji Unipetrol – stypendyści liczba 51 48 40 Fundacja Unipetrol działa od 2017 roku GRI 203-1
Programy stypendialne Fundacji ANWIL dla Włocławka – stypendyści liczba 41 45 40 40 30 GRI 203-1
EVENTY SPORTOWE
ORLEN WARSAW MARATHON – uczestnicy liczba 20 000 20 000 36 000 30 000 40 000 GRI 203-1
VERVA STREET RACING – uczestnicy liczba 250 000 80 000 32 000 110 000 55 000 GRI 203-1
PROJEKTY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Program Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, w tym:
„Miasteczko Zdrowia” – konsultacje i badania liczba ~ 10 000 Projekt realizowany od 2019 roku GRI 203-1
Cykl spotkań edukacyjnych dla społeczności lokalnych- uczestnicy liczba 210 Projekt realizowany od 2019 roku GRI 203-1
Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców Płocka i Regionu Płockiego – użytkownicy liczba ok. 1 000 System funkcjonuje od 2019 roku GRI 203-1
ANGAŻOWANIE KLIENTÓW W PROJEKTY SPOŁECZNE
Punkty programu Vitay i aplikacji Yanosik przekazane przez klientów na cele społeczne liczba 45 670 769 40 730 211 53 518 524 Projekt realizowany od 2017 roku GRI 203-1
DOSTAWCY
Dostawcy PKN ORLEN, którzy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Kodeksu postępowania dla dostawców PKN ORLEN”* procent 100 100 100 100 100 GRI 308-1, GRI 414-1
Udział wydatków PKN ORLEN na produkty i  usługi dostawców lokalnych mających siedzibę w Płocku procent 7,6 6,7 3 4 4 GRI 204-1
Udział wydatków Unipetrol na produkty i  usługi dostawców lokalnych mających siedzibę w Litvinovie (Czechy) procent 1 7,92 3 11 9 GRI 204-1
Udział wydatków ORLEN Lietuva na produkty i  usługi dostawców lokalnych mających siedzibę w Możejkach (Litwa) procent 1,06 ok. 1 ok. 1 1 7 GRI 204-1
*Od 2019 roku dostawcy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN” oraz „Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A.”
PODATKI LOKALNE W KLUCZOWYCH LOKALIZACJACH ZAPŁACONE PRZEZ SPÓŁKI GRUPY ORLEN
Płock mln PLN ~ 274 ~ 246 233** 166** 159** GRI 203-2
Włocławek mln PLN ~101 70,4 Podatki lokalne były prezentowane wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN GRI 203-2
Inowrocław mln PLN ~ 8 2,1 GRI 203-2
Trzebinia mln PLN ~ 6 4,2 GRI 203-2
Jedlicze mln PLN ~ 6 5,4 GRI 203-2
Możejki (Litwa) mln PLN ~ 5 0,2 GRI 203-2
Ústecký kraj w Czechach mln PLN ~ 4 4,6 GRI 203-2
Středočeský kraj (Kralupy, Neratovice, Kolín) w Czechach mln PLN ~ 3 3,8 GRI 203-2
Pardubický kraj w Czechach mln PLN ok. 0,7 0,6 GRI 203-2
** Dane wyłącznie dla spółki PKN ORLEN

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Stan zatrudnienia, w tym: osoby 22 337 21 282 20 262 19 730 19 932 GRI 102-8
PKN ORLEN osoby 5 447 5 250 4 980 4 786 4 651
Grupa Unipetrol osoby 4 913 4 835 4 720 4 576 3 831
Grupa ORLEN Serwis osoby 2 216 1 775 1 648 1 605 1 293
Grupa ORLEN Lietuva osoby 1 429 1 631 1 612 1 582 1 569
ANWIL osoby 1 364 1 323 1 268 1 244 1 939
Grupa ORLEN Ochrona osoby 1 382 1 182 1 098 1 055 1 028
Pozostałe osoby 5 586 5 286 4 936 4 882 5 621
Stan zatrudnienia wg płci, w tym:
Kobiety procent 27 27 26 26 26 GRI 102-8
Mężczyźni procent 73 73 74 74 74
Stan zatrudnienia wg rodzaju wykonywanej pracy, w tym:
Pracownicy umysłowi procent 46 46 46 46 44 GRI 102-8
Pracownicy fizyczni procent 54 54 54 54 56
Stan zatrudnienia wg wykształcenia, w tym:
Wyższe procent 41 41 41 40 39 GRI 102-8
Średnie procent 38 38 38 38 38
Zawodowe procent 19 19 19 19 20
Podstawowe procent 2 2 2 3 3
Pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy, w tym:
Spółki polskie procent 73 39 36 100% 100% GRI 102-41
Spółki zagraniczne procent 92 94 66
Związki zawodowe – uzwiązkowienie procent 39 40 41 dane raportowane od 2017 roku
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym: osoby 28 333 28 317 25 197 dane raportowane od 2017 roku
Pracownicy osoby 12 654 11 825 10 304
Byli pracownicy osoby 6 750 6 692 6 679
Członkowie rodzin osoby 8 929 9 800 8 214
Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika, w tym:
Kobiety liczba 23,4 18,3 Wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN GRI 404-1
Mężczyźni liczba 25,2 20,7
Menedżer liczba 38,5 24,5
Nie-menedżer liczba 23,7 19,6
Liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy oraz płeć, w tym:
Umowa na czas nieokreślony Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku GRI 102-8
Kobiety liczba 5 014 4 787
Mężczyźni liczba 14 159 13 577
Umowa na czas określony
Kobiety liczba 744 681
Mężczyźni liczba 1 833 1 671
Umowa na okres próbny
Kobiety liczba 114 127
Mężczyźni liczba 326 317
Umowa na zastępstwo
Kobiety liczba 106 89
Mężczyźni liczba 41 33
Liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy oraz region, w tym:
Umowa na czas nieokreślony Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku GRI 102-8
Czechy liczba 4 576 4 484
Kanada liczba 43 49
Niemcy liczba 169 160
Litwa liczba 2 073 1 977
Polska liczba 12 312 11 694
Umowa na czas określony
Czechy liczba 593 584
Kanada liczba 3 3
Niemcy liczba 4 5
Litwa liczba 20 18
Polska liczba 1 957 1 742
Umowa na okres próbny
Czechy liczba 141 140
Kanada liczba 0 0
Niemcy liczba 12 11
Litwa liczba 19 16
Polska liczba 268 277
Umowa na zastępstwo
Czechy liczba 1 2
Kanada liczba 0 0
Niemcy liczba 0 2
Litwa liczba 7 7
Polska liczba 139 111
Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu oraz płeć, w tym:
Pełny Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku GRI 102-8
Kobiety liczba 5 875 5 598
Mężczyźni liczba 16 286 15 515
Niepełny
Kobiety liczba 103 86
Mężczyźni liczba 73 83
Liczba nowozatrudnionych pracowników w podziale na wiek, płeć i region, w tym: 3 158 2 977 Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku GRI 401-1
Wiek
< 30 liczba 1 046 1 080
30 – 50 liczba 1 642 1 562
> 50 liczba 470 335
Płeć
Kobiety liczba 936 939
Mężczyźni liczba 2 222 2 038
Regiony
Czechy liczba 732 704
Kanada liczba 4 8
Niemcy liczba 33 23
Litwa liczba 354 315
Polska liczba 2 035 1 927
Wskaźnik fluktuacji* procent 14,1 14 Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku GRI 401-1
*Wskaźnik fluktuacji – udział % nowozatrudnionych osób w stosunku do łącznej ilości osób zatrudnionych  
Rotacja pracowników** procent 8,9 9,9 Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku GRI 401-1
Wiek
< 30 procent 15,2 15,7
30 – 50 procent 7 8,5
> 50 procent 10 10
Płeć
Kobiety procent 10,2 11,3
Mężczyźni procent 8,4 9,4
Regiony
Czechy procent 11,9 12
Kanada procent 21,7 5,8
Niemcy procent 17,3 11,2
Litwa procent 11,8 13,7
Polska procent 7,2 8,5
**Rotacja pracowników – Ilość odchodzących w danym roku pracowników w danej grupie / Ilość pracowników w danej grupie ogółem
Badanie zaangażowania i satysfakcji***
Ilość badanych spółek Grupy ORLEN liczba 22 16 12
Liczba respondentów w PKN ORLEN liczba 4 192 4 005 3 882
Wskaźnik zaangażowania procent 64 65 58
Wskaźnik satysfakcji procent 77 73 66
Średnie wskaźniki w Polsce w 2016***, 2018**** i 2014*****
Wskaźnik zaangażowania procent 50 51 50
Wskaźnik satysfakcji procent 64 66 58
***Badanie jest realizowane co 2 lata
****Na podstawie Aon Hewitt
*****Na podstawie Kincentric
******Benchmark Średnio w Polsce 2014 – średni wynik dla firm biorących udział w Programie Najlepsi Pracodawcy 2014

Bezpieczeństwo i higiena pracy

2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni GRI 403-2
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN* liczba 7 41 4 38 5 42 3 42 4 40
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN** liczba 16 17 18 32 10 24 10 19 10 18
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN liczba 23 58 22 70 15 66 13 61 14 58
2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN* 33 13 0 2 0 27 13 2 0 0 30 14 3 0 0 36 7 2 0 0 25 16 3 0 0 GRI 403-2
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN** 28 4 0 1 0 29 17 3 0 1 29 4 1 0 0 Wskaźnik raportowany od 2017 roku
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN 61 17 0 3 0 56 30 5 0 1 59 18 4 0 0
* Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN przez pracodawcę, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego.
** Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników firm zewnętrznych spółek Grupy ORLEN wykonujących pracę na jej rzecz i na terenie należącym lub dzierżawionym przez spółkę koncernu, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego. W myśl definicji kontraktorami są również pracownicy Stacji Paliw PKN ORLEN
2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety+Mężczyźni GRI 403-2
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Ilość lekkich wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 7 41 4 37 5 42 3 41 1
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 7 41 4 38 5 42 3 42 44
2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Wskaźnik raportowany od 2017 roku GRI 403-2
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilość lekkich wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 33 13 0 2 0 27 12 2 0 0 30 14 3 0 0
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN 33 13 0 2 0 27 13 2 0 0 30 14 3 0 0
2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 0 0 0 6 0 0 0 0 Wskaźnik jest raportowany od 2015 roku GRI 403-2
Ilość lekkich wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 16 17 18 18 10 21 3 41
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 16 17 18 32 10 24 3 42
2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Wskaźnik raportowany od 2017 roku GRI 403-2
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilość lekkich wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 28 4 0 1 0 29 6 0 0 1 28 3 0 0 0
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN 28 4 0 1 0 29 17 3 0 1 29 4 1 0 0
Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów) Grupy ORLEN*** GRI
Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów)*** 2019 2018 2017 2016 2015 GRI 403-2
0,9 1,03 0,95 0,87 0,86
***Liczony jako łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie.
Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN**** GRI
Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN**** 2019 2018 2017 2016 2015 GRI 403-2
Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni
1,29 0,7 1,51 1,17 0,41 1,44 1,36 0,56 1,64 1,37 0,46 1,6 1,34 Dane raportowane od 2016 roku
Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN**** GRI
2019 2018 2017 2016 2015 GRI 403-2
Ogółem 1,29 1,17 1,36 1,37 1,34
Polska 1,35 1,08 1,26 Dane raportowane od 2017 roku
Czechy 1,47 1,71 1,91
Litwa 0 0,68 1,07
Niemcy 6,48 0 0
Kanada 0 0 0
**** Ilość wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników w tym okresie
Wskaźnik ciężkości i liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN GRI
Wskaźnik ciężkości dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w Grupie ORLEN***** 2019 2018 2017 2016 2015 GRI 403-2
Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Ogółem
56,27 21,43 62,22 64,71 105,5 60,42 60,23 71,8 58,86 49,6 75,39
Wskaźnik ciężkości dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w Grupie ORLEN***** 2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Ogółem Ogółem GRI 403-2
56,27 51,42 73,38 0 25 0 64,71 60,15 71,23 84 0 0 60,23 49,6 75,39
*****Wynik ilorazu liczby dni absencji chorobowej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz liczby uznanych przez pracodawcę wypadków przy pracy pracowników koncernu skutkujących zwolnieniami lekarskimi.
Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN****** GRI
Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN****** 2019 2018 2017 2016 2015 GRI 403-2
Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Ogółem
2701 150 2551 2718 422 2296 2831 359 2472 2232 3317
2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN****** Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Ogółem Ogółem GRI 403-2
2701 1697 954 0 50 0 2718 1624 926 168 0 0 2831 2232 3317
****** Liczba faktycznych dni absencji chorobowej pracownika spółek Grupy ORLEN w danym okresie czasu, które były wynikiem uznanego przez pracodawcę wypadku przy pracy.
Liczba odnotowanych chorób zawodowych w poszczególnych grupach pracowników Grupy ORLEN******* GRI
2019 2018 2017 2016 2015 GRI 403-3
Pracownicy administracyjno-biurowi liczba 0 0 0 0 0
Wyższy i średni personel techniczny liczba 0 0 0 0 0
Pracownicy obsługujący instalacje i urządzenia technologiczne liczba 2 1 3 4 2
Pracownicy wykonujący prace konserwacyjno- remontowe liczba 2 1 0 2 3
Pracownicy zatrudnieni w transporcie i magazynowaniu liczba 1 1 0 0 1
Ogółem liczba 5 3 3 6 6
Wykaz spółek Public Company ORLEN Lietuva (5) Public Company ORLEN Lietuva (2), UNIPETROL RPA,s.r.o.(1) Public Company ORLEN Lietuva (3) Public Company ORLEN Lietuva (6) PKN ORLEN S.A.(1), Public Company ORLEN Lietuva (3), PARAMO,a.s. (1), ANWIL S.A.(1)
*******Ilość uznanych chorób zawodowych określa liczbę decyzji wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzających choroby zawodowe u pracowników, którzy pracują bądź pracowali w spółkach Grupy ORLEN.

Zarządzanie

Ład korporacyjny

PKN ORLEN zapewnia łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji wykorzystując różne narzędzia komunikacji.

Jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stosuje wszystkie zasady zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”.

W 2019 roku PKN ORLEN zainaugurował Akademię Inwestowania, w której udział może wziąć każdy, kto chce poszerzyć swoją wiedzę o rynku kapitałowym oraz bezpiecznym inwestowaniu na giełdzie. Projekt jest realizowany w ramach pierwszego w Polsce długoterminowego programu skierowanego do inwestorów indywidulanych – ORLEN w Portfelu.

Zagadnieniu ładu korporacyjnego została poświęcona sekcja pod tą samą nazwą w Raporcie Zintegrowanym i zawiera ona następujące informacje:

Zintegrowany System Zarządzania

Działamy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2110, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, System certyfikacji ISCC EU oraz Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP).

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności spółki, której celem jest profesjonalna obsługa klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska.

W maju 2019 roku został przeprowadzony audyt certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wyniki kontroli pozwoliły na przyznanie mu certyfikatów zgodności z wymaganiami poszczególnych norm.

Informacje na temat Zintegrowanego Systemu Zarządzania są zawarte w sekcji „Zintegrowany System Zarządzania” Raportu Zintegrowanego.

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

W Grupie ORLEN działają skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem, nadzoru nad zgodnością działalności z prawem (compliance), a także audyt i kontrola wewnętrzna. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji, niezgodnym z prawem gratyfikacji oraz konfliktom interesów.

Od 2018 roku w Grupie ORLEN obowiązuje Polityka Antykorupcyjna oraz funkcjonuje koordynator do spraw antykorupcyjnych. Obowiązek zapoznania się z polityką i zasadami antykorupcyjnymi dotyczy również kontrahentów w momencie nawiązywania relacji biznesowych.

Kluczowe polityki i procedury regulujące ten obszar w Grupie ORLEN zostały opisane w publikowanym cyklicznie „Sprawozdaniu nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Informacje dotyczące polityk i procedur regulujących obszar przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz kluczowych działań w tym obszarze znajdują się w sekcji „Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu”.

Wskaźniki różnorodności

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności
Zarządy Spółek Grupy ORLEN wg płci:
Kobiety % 13 9 11 11 Wskaźnik raportowany od 2016 roku GRI 405-1
Mężczyźni % 87 91 89 89
Rady Nadzorcze Grupy ORLEN wg płci:
Kobiety % 31 32 21 16 Wskaźnik raportowany od 2016 roku GRI 102-22
Mężczyźni % 69 68 79 84
Zarząd – struktura ze względu na wiek:
< 30 lat % 1 0 Wskaźnik był prezentowany w podziale na inne przedziały wiekowe GRI 405-1
30-50 % 72 72
>50 % 27 28
Rada Nadzorcza – struktura ze względu na wiek:
< 30 lat % 1 3 Wskaźnik był prezentowany w podziale na inne przedziały wiekowe GRI 405-1
30-50 % 79 82
>50 % 20 15
Pracownicy – struktura zatrudnienia według wieku i stanowiska:
< 30 lat Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku GRI 405-1
Menedżerowie % 1 1
Nie-menedżerowie % 99 99
30-50
Menedżerowie % 12 11
Nie-menedżerowie % 88 89
>50
Menedżerowie % 10 9
Nie-menedżerowie % 90 91
Pracownicy – struktura zatrudnienia według płci i stanowiska:
Kobiety Wskaźnik jest raportowany od 2018 roku GRI 405-1
Menedżerowie % 9 8
Nie-menedżerowie % 91 92
Mężczyźni
Menedżerowie % 11 9
Nie-menedżerowie % 89 91

 

Zintegrowany system zarządzania (ZSZ)

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Weryfikacja zewnętrzna i wewnętrzna ZSZ w PKN ORLEN GRI 102-11
Audity wewnętrzne liczba 513 537 572 496 584
Audity weryfikacji prawidłowości monitorowania emisji CO2 liczba 15 14 14 15 15
Audity u dostawców wyrobów i usług liczba 8 19 13 15 15
Audity ISCC liczba 7 7 10 6 5

Zarządzanie ryzykiem

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM)
Ryzyka poddane ocenie w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN objętych ERM liczba 1185 1129 1557 527* 675* GRI 102-15
Przetestowane:
mechanizmy kontrolne liczba 2806 2921 4001 1251* 1280*
procesy biznesowe liczba 345 301 298 83* 85*
* Dotyczy wyłącznie spółki PKN ORLEN

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Opis Jednostka 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźniki GRI
Szkolenia dot. tematyki przeciwdziałania korupcji i łapownictwu – liczba przeszkolonych (Zarządy i pracownicy Grupy ORLEN) liczba 4057 wskaźnik raportowany od 2019 roku GRI 205-2
Szkolenia z zakresu Polityki Antykorupcyjnej – Zarządy spółek Grupy ORLEN % 100 wskaźnik raportowany od 2019 roku

Wyniki wyszukiwania