Raport
Zintegrowany
2019

Monitoring Strategii

Kapitały:

Monitoring Strategii jest zapewniony poprzez wypracowany spójny system cyklicznej kontroli nad postępami jej realizacji.

Po zatwierdzeniu Strategii uruchomiono proces jej monitorowania, czyli raportowania projektów, inicjatyw, zadań oraz konkretnych mierników ilościowych jako celów szczegółowych poszczególnych segmentów i obszarów biznesowych. Zatwierdzone cele szczegółowe w ramach poszczególnych KPI, kluczowych dla realizacji założeń Strategii, zapewniają efektywny monitoring zakładanych celów i prowadzonych działań strategicznych.

Monitorowanie Strategii ma szczególne znaczenie, ponieważ zapewnia:

  • Jasną komunikację oczekiwań ze strony Zarządu – zapewnienie wdrożenia Strategii na wszystkich poziomach organizacji, we wszystkich segmentach i obszarach w całej Grupie Kapitałowej.
  • Zaangażowanie całej kadry menedżerskiej w realizację celów zgodnie ze Strategią oraz przyjętymi Wartościami korporacyjnymi.

Sposoby oraz organy odpowiedzialne za monitoring Strategii przedstawiono w poniższej tabeli.

Sposób monitoringu Forum
Przegląd Strategii Koncernu
  • Weryfikacja założeń i celów strategicznych.
Obszar Strategii i Relacji Inwestorskich/Zarząd/Rada Nadzorcza
  • Przegląd realizacji celów strategicznych (KPI oraz projekty).
  • Przegląd zarówno działań Koncernu, jak również otoczenia makro.
Strategie cząstkowe/projekty i inicjatywy strategiczne
  • Przegląd realizacji projektów strategicznych
Komitet Strategii Koncernu
Day-to-day business
  • Sprawozdawanie kluczowych KPI warunkujących realizację Strategii.
Kluczowa kadra menedżerska w poszczególnych obszarach i segmentach

 

Wyniki wyszukiwania