Raport
Zintegrowany
2019

Strategia Grupy ORLEN

Wskaźniki GRI na tej stronie:

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem realizacji Strategii na lata 2019-2022 opublikowanej w dniu 20 grudnia 2018 roku.

GRI:
  • 103-1
  • 103-2

Wizja rozwoju Koncernu w nowej strategii wpisuje się w globalne trendy między innymi w zakresie wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii oraz procesów społecznych, które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów. PKN ORLEN będzie koncentrował się na wzmacnianiu pozycji rynkowej, orientacji na klienta, wykorzystaniu zintegrowanego łańcucha wartości, w tym wzrastającej roli petrochemii oraz ostrożnej kontynuacji w segmencie wydobycia.

Ważnym elementem strategii jest również nastawienie na innowacje tworzące wartość poprzez:

  • rozwijanie innowacyjności wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji,
  • optymalizację warunków do tworzenia innowacji w Grupie ORLEN,
  • utworzenie Strategicznej Agendy Badawczej PKN ORLEN,
  • uruchomienie narzędzi pozyskiwania innowacji: akcelerator i fundusz CVC,
  • rozwój współpracy ze startupami,
  • budowę Centrum Badawczo Rozwojowego, będącego platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN oraz światem nauki i biznesem,
  • własne prace badawcze i testy usprawniające procesy, udoskonalające produkty i optymalizujące wsady,
  • prace nad własnymi technologiami.

Filary i aktualizacja kierunków strategii PKN ORLEN 2019-2022

Dynamika otoczenia rynkowego wymusza dostosowanie perspektywy planistycznej. Dlatego w nowej strategii utrzymano zaprezentowany już poprzednio sposób prezentacji celów i aspiracji. Kierunki strategiczne wyznaczono na kolejne 4 lata, natomiast w związku z dużą zmiennością parametrów makroekonomicznych konkretne cele finansowe i operacyjne zaprezentowano na lata 2019-2020.

Główne cele strategii PKN ORLEN w latach 2019-2020:

średnioroczna EBITDA wg LIFO na poziomie 10,3 mld PLN
realizacja średniorocznych nakładów inwestycyjnych na poziomie 6,8 mld PLN
utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30%
systematyczna wypłata dywidendy na akcję, uwzględniająca sytuację finansową

EBITDA LIFO przed odpisami [mld PLN]

Nakłady inwestycyjne [mld PLN]

Wyniki wyszukiwania