Raport
Zintegrowany
2019

Nasi Interesariusze

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Nasze relacje z Interesariuszami oparte są o zasady odpowiedzialności i dialogu. W relacjach z Interesariuszami stawiamy na uczciwość, przejrzystość, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.

W trosce o ich jakość dostosowujemy częstotliwość i kanały komunikacji do charakterystyki i aktualnych oczekiwań wybranej grupy Interesariuszy. Szereg tego typu działań prezentujemy w niniejszym Raporcie Zintegrowanym.

GRI:
 • 102-42

Uczestnicy Panelu Interesariuszy, który odbył się w grudniu 2017 roku, czyli przedstawiciele Grupy ORLEN i jej otoczenia, dokonali weryfikacji Mapy Interesariuszy. Na koniec 2019 roku w efekcie wewnętrznych konsultacji dokument został zaktualizowany w następującym zakresie: jako odrębna grupa Interesariuszy zostało wyodrębnione „Społeczeństwo”.

GRI:
 • 102-40

Mapa Interesariuszy Grupy ORLEN

GRI:
 • 102-43

Poniżej została przedstawiona częstotliwość angażowania Interesariuszy według typu i grupy.

Pracownicy

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
W Grupie ORLEN zatrudnionych jest ponad 22 tys. osób. Pracownicy mają zapewnione godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z Wartościami Firmy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odpowiedzialny Pracodawca.
 • Rozwój i szkolenia
 • Świadczenia socjalne
 • Program Pracodawca Przyjazny Rodzinie
 • Budowanie poczucia wspólnoty i przywiązania do społeczności Grupy ORLEN (m.in. ORLEN Olimpiada, Wolontariat pracowniczy)
 • Wymiana wiedzy i zgłaszanie inicjatyw przez pracowników (m.in. portal IDEA, ORLEN Insight, Program Twórca)
 • Przekazywanie informacji pracownikom Grupy ORLEN na temat projektów realizowanych w Koncernie (intranet, magazyn wewnętrzny, program TV Studio Grupa ORLEN)
 • Stały kontakt
 • Badanie satysfakcji w cyklu dwuletnim

Administracja Publiczna

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Administracje rządowe centralne i terenowe w krajach, w których prowadzona jest działalność, czyli w Polsce, Czechach, Litwie, Niemczech i Kanadzie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Otoczenie Regulacyjne. PKN ORLEN i pozostałe spółki Grupy ORLEN prowadzą oparty o obowiązujące przepisy prawa, w pełni transparentny, otwarty dialog obejmujący między innymi zaangażowanie w opiniowanie projektów rozwiązań legislacyjnych na poziomie ustawodawstwa krajowego oraz wspólnotowego.
 • Stały kontakt

Rynek kapitałowy

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Grupę „Rynek Kapitałowy” tworzą aktualni i potencjalni właściciele instrumentów finansowych emitowanych przez spółkę oraz instytucje organizujące i nadzorujące rynek obrotu tych instrumentów. Do grupy należą również podmioty kreujące opinie i analizy wskazujące na atrakcyjność inwestycyjną PKN ORLEN dla potencjalnych inwestorów i akcjonariuszy. Aktualnie największym właścicielem spółki i zarazem znaczącym inwestorem jest Skarb Państwa. Do Rynku Kapitałowego również zaliczają się: Akcjonariusze, Inwestorzy, Analitycy rynku, Giełda Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Agencje Ratingowe, Dziennikarze ekonomiczni. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Komunikacja z Rynkiem Kapitałowym. ORLEN utrzymuje stałe kontakty z instytucjami rynku kapitałowego wynikające z konieczności stosowania uregulowań prawnych i regulaminowych. Poza tym spółka znacząco angażuje się w obszarach inicjatyw i konsultacji dotyczących organizacji obrotu oraz zmian ustawowych.

Personalne angażowanie interesariuszy odbywa się najczęściej poprzez:

 • Organizowanie konferencji, spotkań, telekonferencji
 • Transmisje internetowe
 • Serwisy internetowe
 • Organizację road shows

Istotnym punktem angażowania bardzo szerokiej grupy interesariuszy jest coroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W trakcie wieloletniej obecności ORLENU na rynku kapitałowym, spółka wykształciła praktykę niemal nieustannego kontaktowania się z rynkiem kapitałowym, a co za tym idzie angażowania operujących na nim Interesariuszy.
Dotyczy to w szczególności analityków rynku i inwestorów, którzy praktycznie mają nieustanny dostęp do konsultantów i specjalistów spółki.
Cyklicznie przedstawiciele spółki, w tym członkowie władz, spotykają się z Interesariuszami podczas:
 • Kwartalnych konferencji poświęconych publikacji wyników finansowych
 • Innych wydarzeń korporacyjnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Klienci

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Produkty i usługi Grupy ORLEN znajdują nabywców na 6 kontynentach. Wśród nich są zarówno klienci indywidualni (m.in. kierowcy), jak i klienci instytucjonalni, reprezentujący przemysł – chemiczny, motoryzacyjny, lotniczy, elektroenergetyczny, budowlany, rolnictwo, produkcję opakowań oraz przemysł spożywczy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odpowiedzialność wobec Klientów.
 • Komunikacja bezpośrednia
 • Strona internetowa oraz media społecznościowe
 • Badanie satysfakcji klientów, zachowań i postaw oraz ich oczekiwań związanych z wizytami na stacjach
 • Współpraca z klientami ma w większości przypadków charakter stały w postaci bezpośredniej komunikacji
 • Dialog z klientami, cykliczne badania opinii klientów – dwumiesięczne, roczne oraz ad-hoc

Podwykonawcy i dostawcy

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Podwykonawcy i dostawcy dostarczają między innymi materiały i usługi dla operacyjnej działalności Grupy ORLEN. Realizowane są zakupy inwestycyjne, produkcyjno-remontowe, zakupy energii elektrycznej, biokomponentów, chemii produkcyjnej, zakupy logistyczne oraz zakupy dla stacji paliw czy zakupy ogólne (administracja, IT, usługi profesjonalne). Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odpowiedzialność wobec Dostawców.
 • Platforma Zakupowa Connect
 • Korporacyjne strony internetowe
 • Spotkania branżowe, targi, warsztaty z dostawcami
 • Dialog i budowanie długoterminowych relacji z dostawcami, audyty
 • Proces oceny współpracy z kluczowymi dostawcami w ramach Grupy ORLEN mający na celu wypracowanie działań usprawniających współpracę
 • Współpraca z dostawcami i podwykonawcami ma w większości przypadków charakter stały w postaci bezpośredniej komunikacji
 • Spotkania w zależności od potrzeb w toku prowadzonych postępowań zakupowych oraz zarządzania bieżącą współpracą z dostawcami
 • Coroczny proces oceny współpracy z kluczowymi dostawcami

Społeczność lokalna

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Mieszkańcy sąsiadujący z zakładami produkcyjnymi, infrastrukturą magazynową czy miejscami, w których Grupa ORLEN prowadzi prace wydobywcze i inwestycyjne. Jest to otoczenie najbliższe, często również pracownicy, kooperanci i ich rodziny.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa.

 • Projekty społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe na rzecz społeczności realizowane bezpośrednio przez spółki Grupy ORLEN
 • Działania realizowane przez fundacje korporacyjne: Fundację ORLEN i ANWIL dla Włocławka; Fundusz Grantowy dla Płocka
 • Akcje wolontariatu pracowniczego
 • Inwestycje w infrastrukturę
 • Spotkania informacyjne dla mieszkańców
 • Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego
 • Stały kontakt

Fundacje Grupy ORLEN

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
W Grupie ORLEN funkcjonują trzy fundacje korporacyjne – Fundacja ORLEN, Fundacja ANWIL dla Włocławka i Fundacja Unipetrol. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa. Fundacje jako organizacje pożytku publicznego wykonują zadania w zakresie regulowanym przez ich Statuty, które są dostępne na www fundacji.
 • Stały kontakt

Innowatorzy i startupy

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Wykorzystanie potencjału startupów i uwolnienie zasobów posiadanych przez duże korporacje stwarza m.in. możliwość :
 • Przetestowania pilotażowego innowacyjnych rozwiązań przygotowanych przez małe firmy przed ewentualną komercjalizacją nowoczesnych technologii i rozwiązań
 • Uwalniania potencjału pracowników PKN ORLEN sprzyjającego wdrażaniu kultury innowacyjności

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach Kapitał Intelektualny oraz Badania i Rozwój Technologiczny.

 • Internetowa platforma współpracy http://www.innowacje.orlen.pl/pl/start.aspx, za pomocą której podmioty zewnętrzne mogą zgłaszać innowacyjne rozwiązania, m.in. w obszarach Paliw i Petrochemii, Energetyki czy Sprzedaży
 • Realizacja programów akceleracyjnych, w ramach których PKN ORLEN uzyskuje dostęp do innowacyjnych rozwiązań przygotowanych przez startupy
 • W zakresie platformy: kontakt regularny
 • W zakresie programów akceleracyjnych: udział uzależniony m.in. od harmonogramów naborów w ramach uruchamianych projektów

Instytucje finansowe

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Banki, ubezpieczyciele są niezbędnym elementem rynku, wpływającym na kształt, dynamikę i kierunki jego rozwoju. Zaufanie instytucji finansowych jest dla przedsiębiorstw jednym z kluczowych czynników sukcesu rynkowego. Dlatego w relacjach z nimi podmioty Grupy ORLEN konsekwentnie stawiają na pełną transparentność i budowanie długofalowych relacji.
 • Regularny kontakt

Regulatorzy

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Spółki Grupy ORLEN prowadzą działalność gospodarczą na rynkach regulowanych. Prowadzą oparty o obowiązujące przepisy prawa, w pełni transparentny, otwarty dialog z regulatorami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Otoczenie Regulacyjne.
 • Zaangażowanie w opiniowanie projektów rozwiązań legislacyjnych na poziomie ustawodawstwa krajowego oraz unijnego
 • Bieżąca koordynacja relacji z regulatorami, organami nadzoru lub kontroli oraz realizacja procesu uzyskiwania i zarządzania pozwoleniami w Koncernie
 • Regularny kontakt

Organizacje certyfikujące

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Instytucje pozwalające na standaryzację i optymalizację procesów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Dzięki ścisłej współpracy z nimi i otrzymywanym rekomendacjom Grupa ORLEN dysponuje zewnętrznym potwierdzeniem standardów stosowanych w wielu aspektach działalności, a klienci i kontrahenci zyskują pewność, że mają do czynienia ze sprawdzonym i wiarygodnym partnerem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Zintegrowany System Zarządzania.
 • Weryfikacje ze strony akredytowanych jednostek zewnętrznych, których potwierdzeniem są certyfikaty zgodności realizowanych działań z wymaganiami międzynarodowych standardów
 • Okresowo

Ajenci i franczyzobiorcy

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Dzięki ajentom i franczyzobiorcom Grupa ORLEN może umacniać pozycję rynkowego lidera w obszarze detalicznej sprzedaży paliw. Jest to grupa, od której w znaczący sposób zależy postrzeganie marki wśród klientów. Ajenci i franczyzobiorcy reprezentują podmioty silnie zróżnicowane pod względem skali i zasięgu działania, czy stosowanych modeli biznesowych. Współpraca oparta jest o partnerskie relacje i najwyższe standardy biznesowe. Dilerzy oraz franczyzobiorcy korzystają z wynegocjowanych przez Grupę korzystniejszych warunków handlowych wzbogaconych o dostawców towarów pozapaliwowych. W sieciach stacji paliw zarządzanych przez Grupę ORLEN funkcjonuje kilka różnych modeli biznesowych cechujących się odmiennymi zasadami współpracy (COCO, CODO, DOFO, DODO). W modelach CODO właścicielem stacji są spółki (PKN ORLEN, Unipetrol, ORLEN Deutschland), a współpraca z prowadzącymi/dilerami odbywa się na bazie umowy o prowadzenie stacji w imieniu danej sieci. Każdy pracownik stacji zatrudniony jest przez Prowadzącego/Dilera. Na rynku litewskim wszyscy pracownicy stacji paliw są pracownikami spółki VENTUS będącej właścicielem sieci – w modelu COCO są oni związani umową o pracę. W modelach DODO i DOFO właścicielami stacji są partnerzy biznesowi, którzy w ramach umowy (kontrakt dilerski lub umowa franczyzowa) otrzymują brand i wsparcie służb operacyjnych w prowadzeniu stacji. W większości modeli pracownicy nie są zobligowani do wdrażania konkretnych rozwiązań, standardów oraz procedur, jednakże w oparciu o partnerską współpracę możliwe jest wsparcie biznesowe i pomoc w zarządzaniu sprzedażą, zakupami, sklepem i pracownikami.
 • Regularny kontakt

Organizacje branżowe i konsumenckie

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Współpracujemy ze stowarzyszeniami i organizacjami, zarówno branżowymi, specjalistycznymi jak i biznesowymi. Utrzymujemy kontakty ze specjalistami zajmującymi się podobną tematyką, co umożliwia wymianę doświadczeń z innymi firmami oraz udział w seminariach i konferencjach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa.
 • Udział w pracach komisji
 • Merytoryczny udział w seminariach naukowych, panelach dyskusyjnych i konferencjach
 • Bieżący kontakt

Media

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Za pośrednictwem mediów podmioty Grupy ORLEN komunikują się z otoczeniem. Informują o osiągnięciach, planach, wynikach, ale też odpowiadają na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące swojej działalności. Media są reprezentantem wszystkich grup Interesariuszy.
 • Wirtualne biuro prasowe
 • Korporacyjne strony internetowe oraz profile w mediach społecznościowych spółek Grupy ORLEN
 • Briefingi, spotkania prasowe, wyjazdy studyjne
 • Raport Zintegrowany Grupy ORLEN online
 • Konferencje wynikowe organizowane co kwartał
 • Spotkania prasowe w razie potrzeb
 • Bieżący kontakt z przedstawicielami mediów

Konkurencja

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Współuczestnicy rynku, podmioty, w relacji z którymi definiowana jest pozycja rynkowa Grupy ORLEN w poszczególnych segmentach działalności. Biorąc pod uwagę międzynarodową skalę i fundamenty działalności Grupy ORLEN, kluczowymi podmiotami konkurencyjnymi są przede wszystkim firmy z sektora rafineryjno-petrochemicznego, energetyki oraz sieci detaliczne sprzedaży paliw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Otoczenie konkurencyjne.
 • Wspólny udział w pracach komisji organizacji i stowarzyszeń branżowych
 • Merytoryczny udział w seminariach naukowych, panelach dyskusyjnych i konferencjach
 • Regularny kontakt

Instytucje Naukowo-Badawcze i Uczelnie

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, a szczególnie uczelnie wyższe specjalizujące się w naukach ścisłych. Spółki Grupy ORLEN współpracują z podmiotami krajowymi (m.in. z Instytutem Chemii Przemysłowej, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Nafty i Gazu czy Politechniką Gdańską), ale także tworzą ośrodki edukacyjne poza granicami, w tym nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe w czeskim Litvínovie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Badania i Rozwój Technologiczny.
 • Realizacja wspólnych projektów B+R
 • Prace badawcze, koncepcyjne, analizy
 • Staże i praktyki oraz rekrutacja najlepszych studentów i absolwentów
 • Współpraca w zakresie prac badawczych i dyplomowych
 • Innovation Day – warsztaty z jednostkami naukowymi
 • Dzień Wiedzy z Orlenem, Case Week
 • Regularny kontakt

Organizacje pozarządowe

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Ośrodki pełniące coraz ważniejszą rolę w rozwoju społecznym i ekonomicznym krajów, stanowiące niezwykle istotne uzupełnienie dla instytucji państwowych. Umacnianie ich pozycji, poprzez transfer wiedzy i wsparcie materialne, leży w głębokim interesie publicznym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa. Grupa ORLEN jest aktywna w tym sektorze zarówno poprzez wsparcie poszczególnych podmiotów, a także prowadzenie fundacji korporacyjnych: Fundacja ORLEN, Fundacja ANWIL dla Włocławka i Fundacja Unipetrol.
 • Stały kontakt

Społeczeństwo

Charakterystyka Sposób angażowania Interesariuszy Częstotliwość angażowania Interesariuszy
Wszyscy Interesariusze w rozumieniu ogółu społeczeństwa, na których wpływ ma działalność Grupy ORLEN. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa. Główne sposoby angażowania Interesariuszy zostały opisane powyżej.
 • Stały kontakt

Wyniki wyszukiwania