Raport
Zintegrowany
2019

Otoczenie Makroekonomiczne

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Grupa ORLEN funkcjonuje w warunkach zmiennego otoczenia makroekonomicznego.

GRI:
 • 103-2

Sytuacja gospodarcza na rynkach operacyjnych Grupy ORLEN oraz notowania paliw na rynkach światowych mają istotny wpływ na poziom konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych oraz ceny ich sprzedaży.

Podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym sytuację gospodarczą jest wskaźnik PKB, który determinowany przez konsumpcję, inwestycje oraz eksport pozwala ocenić poziom gospodarki. Ze zmianami wskaźnika PKB zazwyczaj skorelowane są zmiany konsumpcji paliw i stopy bezrobocia.

Wskaźnik PKB i konsumpcja paliw

Polska

Wzrost PKB

Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw

mln ton

Niemcy

Wzrost PKB

Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw

mln ton

Czechy

Wzrost PKB

Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw

mln ton

Litwa

Wzrost PKB

Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

 

Konsumpcja paliw

mln ton

Źródło: PKB na podstawie EUROSTAT.
Konsumpcja – opracowane na bazie szacunków własnych, danych Agencji Rynku Energii S.A. Litewskiego Urzędu Statystycznego, Czeskiego Urzędu Statystycznego i Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego.

Ceny produktów rafineryjnych i petrochemicznych oferowanych przez Grupę ORLEN ustalane są w większości przypadków w oparciu o ich notowania na rynkach towarowych wyrażonych w walutach obcych.

Koszty związane z zakupem podstawowych surowców, w tym ropy naftowej oraz obsługi zadłużenia są również wyrażone głównie w walutach obcych takich jak USD czy EUR.

W rezultacie zmiany kursów wymiany tych walut względem złotego mają istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy ORLEN.

Średni kurs walutowy

Źródło: Na podstawie kursów ustalanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Wśród czynników zewnętrznych typowych dla branży rafineryjnej i petrochemicznej kluczowe znaczenie mają następujące parametry makroekonomiczne: cena ropy naftowej, tzw. dyferencjał Brent/Ural oraz marże na produktach rafineryjnych i petrochemicznych oferowanych przez Grupę ORLEN.

Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Grupę ORLEN jest ropa naftowa, której światowe ceny podlegają wahaniom w efekcie zmian w globalnym popycie i podaży oraz pod wpływem czynników geopolitycznych. W związku z około 76% udziałem rop zasiarczonych typu Ural w strukturze przerobu ropy Grupy ORLEN istotny wpływ na wyniki operacyjne wywiera również dyferencjał Brent/Ural.

Notowania ropy Brent

Źródło: Opracowanie własne.

Dyferencjał Ural/Brent

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki operacyjne Grupy ORLEN są w znacznym stopniu uzależnione od różnic pomiędzy cenami rynkowymi produktów naftowych i cenami ropy naftowej oraz innych surowców niezbędnych do ich wytwarzania – tzw. cracki. Koszty nabycia surowca i ceny po jakich Grupa ORLEN może ostatecznie sprzedać produkty rafinacji ropy naftowej uzależnione są od wielu czynników pozostających poza jej kontrolą, w tym m.in.:

 • zmian podaży/popytu na produkty rafineryjne i petrochemiczne,
 • rozwoju mocy produkcyjnych światowej branży rafineryjnej,
 • zmian w kosztach eksploatacyjnych związanych z procesami technologicznymi (koszty energii, mediów, remontów),
 • zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska i innych, które mogłyby się wiązać ze znacznymi wydatkami dla Grupy ORLEN.

Marże („crack”) rafineryjne (USD/t) i petrochemiczne (EUR/t) z notowań

Benzyna

Olej napędowy

Ciężki olej opałowy

Polietylen

Polipropylen

Etylen

Propylen

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Do kierunkowego oszacowania wpływu zmian czynników makroekonomicznych na wyniki Grupy ORLEN służy tzw. Modelowa Marża Downstream, która odzwierciedla bazową strukturę koszyka wsadów oraz uzyskiwanych z nich produktów rafineryjnych i petrochemicznych skalkulowanych w oparciu o notowania rynkowe.

Modelowa marża Downstream [USD/bbl]

Struktura produktowa marży Downstream – marże crack z notowań dla podstawowych produktów

Produkt 2019 2018 2017 2016 2015
Produkty rafineryjne (USD/t)
Benzyna 130 138 151 142 177
Olej napędowy 108 102 86 71 108
Ciężki olej opałowy (158) (146) (112) (125) (142)
SN 150 102 191 295 139 177
Produkty petrochemiczne (EUR/t)
Etylen 571 641 653 610 602
Propylen 480 532 477 359 488
Benzen 184 261 398 296 278
Paraksylen 431 448 418 431 416

W ramach segmentu Downstream kalkulowana jest również Modelowa Marża Rafineryjna i Modelowa Marża Petrochemiczna.

Modelowa marża rafineryjna [USD/bbl]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Modelowa marża petrochemiczna [EUR/t]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Wyniki segmentu Wydobycie w dużym stopniu uzależnione są od aktualnych notowań ropy CLS (Canadian Light Sweet) oraz gazu AECO.

Cena ropy CLS [USD/bbl]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Notowania AECO Natural gas [CAD/GJ]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości na zmiany kluczowych parametrów makroekonomicznych1 [mln PLN]

1 Wpływ zmian powyższych parametrów został oszacowany przy założeniu braku zależności pomiędzy nimi, a także innymi parametrami kształtującymi wyniki Grupy ORLEN. Zmiany czynników makroekonomicznych mogą oddziaływać dodatkowo na inne elementy takie jak optymalizacja struktury koszyka produktów, kierunki sprzedaży czy stopnień wykorzystania mocy przerobowych, co może mieć dodatkowy wpływ na wyniki działalności.

 • Szacunkowy wpływ zmian modelowej marży downstream i modelowej marży rafineryjnej przy założeniu mocy przerobowych Grupy ORLEN w wysokości około 250 mln baryłek.
 • Szacunkowy wpływ zmian dyferencjału Ural/Brent przy założeniu mocy przerobowych ropy URAL w Grupie ORLEN na poziomie około 154 mln baryłek.
 • Szacunkowy wpływ zmiany modelowej marży petrochemicznej przy założeniu sprzedaży polimerów w Grupie ORLEN na poziomie około 905 tys. ton (Unipetrol / 519 tys. ton oraz BOP (50%) / 386 tys. ton).
 • Szacunkowy wpływ zmiany marży hurtowej przy założeniu wolumenu sprzedaży benzyn i oleju napędowego w Polsce w wysokości około 12,5 mln ton, natomiast wpływ zmiany marży detalicznej przy sprzedaży paliw w Polsce w wysokości około 7,7 mld litrów.
 • Szacunkowy wpływ zmiany ceny ropy naftowej skalkulowany przy wykorzystaniu struktury koszyka produktów i wsadów z modelowej marży downstream, obejmuje głównie efekt wyższych kosztów zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne.
 • Szacunkowy wpływ zmian notowań węglowodorów w Kanadzie przy założeniu produkcji węglowodorów na poziomie około 6,3 mln baryłek boe/rok.

Wyniki wyszukiwania