Raport
Zintegrowany
2019

Otoczenie Konkurencyjne

Kapitały:

Grupa ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej.

Segment Downstream

Grupa ORLEN jest największą grupą rafineryjną w Europie Środkowo-Wschodniej. Informacje na temat jej aktywów produkcyjnych są dostępne w sekcji „Grupa ORLEN w 2019 roku

Aktywa produkcyjne Grupy ORLEN i główni konkurenci w Europie Środkowowschodniej / moce przerobowe [mln t]

Infografika-Orlen-2020-21 (1) Infografika-Orlen-2020-21 (1)

Źródło: Opracowanie własne

Do największych konkurentów Grupy ORLEN należą:

  • Grupa LOTOS z siedzibą w Gdańsku – druga co do wielkości rafineria w Polsce.
  • Rafineria Mitteldeutschland w Leuna/Spergau położona w południowo-wschodnich Niemczech w odległości około 150 km od granicy polsko-niemieckiej, która jest najnowocześniejszą niemiecką rafinerią.
  • Rafineria PCK w Schwedt położona na północny wschód od Berlina, w odległości około 20 km od granicy polsko-niemieckiej.
  • Rafineria Slovnaft – zintegrowana grupa rafineryjno-petrochemiczna o dominującej pozycji w Republice Słowackiej, zlokalizowana w pobliżu Bratysławy.
  • Rafineria Mozyr – wiodąca rafineria białoruska, położona w pobliżu granicy z Ukrainą.

Informacje na temat otoczenia konkurencyjnego w obszarze hurtu petrochemicznego oraz hurtowej sprzedaży produktów rafineryjnych można znaleźć w sekcji „Grupa ORLEN w 2019 roku”.

Grupa ORLEN jest czwartym największym producentem energii elektrycznej w Polsce.

Na koniec 2019 roku posiadała aktywa wytwórcze energii elektrycznej o mocy 1,8 GWe. Udział rynkowy  wyniósł 5 %, a przejęta w kwietniu 2020 roku Grupa Energa miała 2 % rynku.

W 2018 roku w PKN ORLEN zostały oddane do eksploatacji dwa nowe aktywa wytwórcze – we Włocławku (463 MW) oraz w Płocku (608 MW), a 2019 rok był pierwszym, kiedy obie jednostki wytwórcze pracowały przez cały rok z pełnym wykorzystaniem swoich zdolności wytwórczych.

Udział grup kapitałowych w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w 2019 roku

Źródło: URE

Więcej informacji na temat sektora energetyki w Polsce, szczególnie w aspekcie przejęcia Grupy Energa jest dostępne w prezentacji opublikowanej na stronie oraz sekcji „Zarządzanie Energią”.

Segment Detal

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej. Na koniec 2019 roku łączna liczba stacji wyniosła 2 836 obiekty, w tym 10 stacji na słowackim nowym rynku macierzystym.

Liczba stacji oraz udział w rynku Grupy ORLEN na rynkach działalności na koniec 2019 roku

 

Infografika-Orlen-2020-16 Infografika-Orlen-2020-16

Źródło: Opracowanie własne.

Rynek polski

Na koniec września 2019 roku na rynku polskim, według danych POPIHN, funkcjonowało ponad 7 800 stacji paliw. Jest to o około 40 stacji więcej niż raportowano na koniec 2018 roku. W 2019 roku, do organizacji POPiHN dołączyła spółka Anwim (członek stowarzyszony), operator sieci 223 stacji paliw MOYA.

Grupa ORLEN na rynku polskim na koniec 2019 roku dysponowała siecią 1 800 stacji paliw (około 24% stacji działających w Polsce). Sieci zagraniczne działające w kraju (BP, Shell, Circle-K, Amic, Total), zarządzają około 20% stacji. Obiekty będące własnością niezależnych operatorów (w tym mniejsze sieci funkcjonujące pod jedną marką) to około 50% ogółu stacji działających w Polsce. Spośród sieci niezależnych w dalszym ciągu dynamicznie rozwija się sieć MOYA. Liczba stacji marketowych pozostała na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych i wynosiła 196 punktów, tj. około 2,5% wszystkich stacji paliw. Liczba stacji bezobsługowych AS 24 i IDS, zarządzanych również przez podmioty zagraniczne, wynosiła 46 stacji.

Stan sieci stacji paliw w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POPiHN wg stanu na 30.09.2019 roku

Dzięki zrealizowanym projektom rozwojowym i dostosowywaniu działań operacyjnych do zmieniającej się sytuacji konkurencyjnej na rynku polskim, PKN ORLEN utrzymał swój udział rynkowy na poziomie 34,3%.

W 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pewien wpływ na funkcjonowanie rynku stacji paliw miała rozbudowa sieci drogowej w Polsce. Zakończenie budowy kolejnych odcinków dróg ekspresowych i autostrad skutkowało kolejnymi przetargami na prowadzenie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) i otwieraniem dużych stacji paliw w tych lokalizacjach. Na koniec 2019 roku przy polskich drogach ekspresowych i autostradach działało 85 stacji typu MOP, z czego 38,8% tj. 33 stacje należały do PKN ORLEN. Dodatkowo Spółka posiada kolejnych 11 obiektów typu MOP na etapie przygotowania do realizacji.

Rynek czeski

Grupa ORLEN utrzymała pozycję lidera, zarówno pod względem sprzedanego wolumenu, jak i wielkości sieci w Czechach. W 2019 roku liczba stacji Benzina wyniosła 416 obiektów, a udział rynkowy sieci Benzina zwiększył się do poziomu 24,5%.

Drugą siecią na rynku czeskim pod względem liczby stacji paliw jest węgierski koncern MOL (304 obiekty). Drugie miejsce pod względem udziału rynkowego (około 15%) zajmuje prywatna sieć dyskontowa Tank Ono (41 stacji). Innymi istotnymi graczami na rynku czeskim są stacje premium koncernów międzynarodowych Shell i OMV (łączny udział rynkowy poniżej 23%).

Rynek niemiecki

Sieć stacji paliw liczyła około 14,5 tys. obiektów a do głównych konkurentów spółki ORLEN Deutschland należą sieci międzynarodowe takie jak: Aral (Grupa BP), Shell, ESSO, Total (prawie 60% rynku i 44% ogólnej liczby stacji) oraz sieci ekonomiczne Jet i HEM (prawie 9% stacji). W przypadku poszczególnych sieci liczba stacji paliw w 2019 roku uległa nieznacznym zmianom w porównaniu do roku poprzedniego. Sieć Star to obecnie ósma pod względem liczby stacji sieć w Niemczech (druga, po Jet, sieć ekonomiczna).

Grupa ORLEN na rynku niemieckim – największym pod względem konsumpcji paliw rynku w Europie – jest obecna od 2003 roku. Należąca do ORLEN Deutschland sieć stacji paliw, licząca na koniec 2019 roku 585 stacji paliw, pomimo silnej konkurencji zwiększyła udział rynkowy o 0,2 p.p. do poziomu 6,6%.

Rynek litewski

Liderem pod względem wielkości sieci jest Viada ze 126 stacjami i 22% udziałem rynkowym. Razem z powiązaną kapitałowo, trzecią siecią na Litwie – Baltic Petroleum – kontroluje 203 stacje i ponad 32% rynku. Kolejną siecią jest Circle K zarządzająca siecią 89 stacji paliw, (w tym 12 stacjami automatycznymi, samoobsługowymi) z prawie 20% udziałem w rynku. Znaczącym graczem jest również Neste z siecią 72 stacji. Sieć detaliczna na Litwie, obsługiwana przez spółkę zależną ORLEN Baltics Retail, na koniec 2019 roku liczyła 25 stacji. Tym samym Grupa ORLEN utrzymała 4,7% udział w litewskim rynku sprzedaży detalicznej.

Rynek słowacki

Na rynku słowackim na koniec 2019 roku działało łącznie 910 stacji paliw. Głównym graczem i liderem na rynku słowackim – obsługującym 253 stacje paliw pod marką Slovnaft – jest MOL (28% udziału w rynku). Sieć Slovnaft jest obsługiwana i zasilana z własnej rafinerii w Bratysławie. Na rynku obecne są również inne międzynarodowe marki (Shell, OMV, Lukoil), których łączny udział w rynku wynosi 21%. Resztę rynku (51%) stanowią lokalne niezależne stacje benzynowe. W 2019 roku Grupa ORLEN – poprzez swoją spółkę zależną Unipetrol a.s. – weszła na słowacki rynek detaliczny pod marką Benzina i na koniec roku posiadała 10 stacji paliw w modelu CODO.

Wyniki wyszukiwania