Raport
Zintegrowany
2019

13.1. Kategorie i klasy instrumentów finansowych

Kategorie instrumentów finansowych NOTA 31/12/2019 31/12/2018
AKTYWA
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 12.8 66 86
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne Instrumenty finansowe zabezpieczające 12.8 465 626
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 12.8 84 55
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 12.8 4 4
Leasing Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9 25
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 15 189 13 964
Dostawy i usługi Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 12.5.2 8 424 9 299
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 6 159 4 192
Należności z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 12.8 110 306
Depozyty zabezpieczające Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 12.8 354
Korekta pozycji zabezpieczanej Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 12.8 4 25
Pozostałe Wyceniane w zamortyzowanym koszcie aktywa 12.5.2, 12.8 138 142
15 833 14 735
ZOBOWIĄZANIA
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne Instrumenty finansowe zabezpieczające 12.8 83 105
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 12.8 181 104
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 12.8 4 26
Leasing Wyłączone z zakresu klasyfikacji i wyceny MSSF 9 12.5.3, 12.8, 14.2.1 3 998 229
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 18 848 18 697
Dostawy i usługi Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 12.5.3 7 889 7 275
Zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 12.8 10 11
Kredyty Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 12.6.1 2 136 2 263
Obligacje Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 12.6.1 6 471 7 528
Zobowiązania inwestycyjne Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 12.5.3, 12.8 1 456 1 169
Zobowiązania z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 12.8 209 67
Korekta pozycji zabezpieczanej Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 12.8 4 4
Pozostałe Wyceniane w zamortyzowanym koszcie 12.5.3, 12.8 673 380
23 114 19 161

Wyniki wyszukiwania