Raport
Zintegrowany
2019

Odpowiedzialność za Środowisko i Klimat

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Ograniczenie wpływu na środowisko i klimat to od lat jeden z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN.

GRI:
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Grupa ORLEN rozpoznaje ryzyko zmian klimatu jako istotne wyzwanie dla swoich spółek. Zarazem stanowi ono szansę rozwojową, pod warunkiem wypracowania właściwych modeli biznesowych. Grupa ORLEN adresuje te wyzwania przygotowując kompleksową strategię, która zostanie zakomunikowana pod koniec 2020 roku. Zmiana modelu działania systemów energetycznych wywołana rozwojem technologii i nowymi zjawiskami klimatycznymi jest integralną częścią myślenia strategicznego i oceny ryzyka biznesowego w Grupie ORLEN. Zarządzanie ryzykiem zmian klimatycznych jest realizowane w sposób systematyczny poprzez uzupełniające się jednostki o wysokim poziomie umocowania, z uwzględnieniem wymiaru rynkowego, regulacyjnego, technologicznego i reputacyjnego. W Biurze Strategii PKN ORLEN funkcjonuje Dział Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, w pionie Członka Zarządu ds. Korporacyjnych działa Biuro Ochrony Środowiska, a także Dział Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym oraz Przedstawicielstwo w Brukseli.

Grupa ORLEN odpowiada na ryzyko zmian klimatu i nowego modelu funkcjonowania energetyki instalując w miejscach obsługi podróżnych ładowarki do samochodów elektrycznych, przygotowując miejsca obsługi podróżnych pod nowe potrzeby związane z e-mobilnością, inwestując w bio-rafinerie, testując innowacyjne technologie wytwarzania biopaliw oraz przygotowując się do zajęcia strategicznej pozycji w produkcji i wykorzystaniu wodoru w transporcie i energetyce.

Najważniejszymi obszarami działania Grupy ORLEN w zakresie środowiska są:

 • zmniejszenie emisyjności związanej z gazami cieplarnianymi (dekarbonizacja),
 • poszerzanie portfela o elektrownie oparte o OZE, także poprzez działania M&A,
 • rozwój infrastruktury dystrybucyjnej dla paliw alternatywnych, w tym energii elektrycznej, biopaliw i wodoru,
 • zwiększanie zaangażowania w obszar Gospodarki Obiegu Zamkniętego,
 • prace badawcze i rozwojowe, m.in. w zakresie biopaliw, CCU, technologii pirolizy,
 • praca zgodnie z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania – w skład którego wchodzi m.in. System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) .
 • monitorowanie i regularne raportowanie wyników działalności środowiskowej Koncernu, w tym m.in. wykorzystania zasobów naturalnych, poziomu emisji i odpadów,
 • dążenie do osiągnięcia maksymalnej neutralności ekologicznej, w tym m.in. w zakresie wykorzystania wody.

Produkcja rafineryjna i petrochemiczna jest energochłonna, więc istotnym działaniem redukującym emisje dwutlenku węgla do atmosfery jest dekarbonizacja zużywanej energii elektrycznej i cieplnej. Grupa ORLEN już korzysta z energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej przy pomocy dwóch turbin zasilanych gazem ziemnym a Elektrociepłownia we Włocławku była pierwszą w Polsce komercyjną instalacją wykorzystującą jako paliwo gaz ziemny. Kogeneracja należy do najbardziej efektywnych form wytwarzania energii. Rozszerzające się nożyce cenowe pomiędzy ceną energii węglowej a kosztem wytworzenia energii (z gazu ziemnego w kogeneracji z ciepłem) wspierają rentowność tego segmentu działalności Koncernu. Planowana jest również budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku (obecnie trwają prace pomiarowe – środowiskowe oraz wietrzności) oraz dalsze rozszerzanie obecności Grupy ORLEN w sektorze zielonej energii. Zwiększanie udziału zielonej energii w miksie energetycznym otwiera wiele możliwości dekarbonizacji paliw i produktów petrochemicznych. Chodzi zarówno o zielony wodór, powstający w procesie hydrolizy i jego wykorzystanie jako alternatywnego paliwa w transporcie, biowęglowodory syntetyczne powstające w procesie współuwodornienia, czy też  i benzynę syntetyczną. Istotnym elementem działań dekarbonizacyjnych jest optymalizacja wykorzystania odpadowego ciepła w zakładach produkcyjnych. Przykładem takich rozwiązań jest zabudowa instalacji do odzysku ciepła odpadowego spalin na instalacji DRW VI w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku. Założeniem projektu było odzyskanie 17 GJ ciepła traconego bezpowrotnie do atmosfery i wykorzystanie go do podgrzania powietrza do spalania. Uzyskane w ten sposób ograniczenie zużycia paliw zmniejszy emisję CO2 o blisko 8 tys. ton rocznie. Kolejną inicjatywą jest zabudowa generatorów pary na instalacji Hydrokrakingu i wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji pary niskociśnieniowej. Spółka otrzymała za to Białe Certyfikaty oraz zaoszczędzono paliwo niezbędne do prowadzenia procesu.

Zamortyzowane elektrownie gazowe stanowić będą efektywną bazę mocy dla wsparcia energii odnawialnej. Więcej informacji na temat działań zmierzających do dekarbonizacji produkcji i produktów oraz ograniczenia śladu w środowisku naturalnym (poprzez wprowadzanie modeli gospodarki obiegu zamkniętego) dostarczy opracowywana strategia długofalowego rozwoju spółki.

 

 

W kwietniu 2020 roku PKN ORLEN sfinalizował przejęcie Grupy ENERGA, która posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski.

Strategia rozwoju PKN ORLEN postrzegana w perspektywie długofalowej przewiduje między innymi rozwój wytwarzania paliw alternatywnych. Grupa ORLEN stawia na wzrost udziału innych niż konwencjonalne źródeł zasilania samochodów rozwijając sieć stacji pod kątem dostępności paliw alternatywnych. Działania te prowadzone są we wszystkich krajach, gdzie funkcjonują stacje Grupy ORLEN. Do 39 stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych w Polsce oraz ładowarek na 18 stacjach Benziny w Czechach, w 2019 roku doszły 2 niemieckie stacje koncernu (stan na koniec 2019 roku). Na 42 obiektach w Czechach można także tankować CNG. W Niemczech działają 2 punkty dla aut zasilanych wodorem. Niebawem wodór zatankować będą mogli także kierowcy samochodów osobowych w Czechach.

39
stacji szybkiego ładowania
samochodów elektrycznych zlokalizowanych w Polsce
18
stacji szybkiego ładowania
samochodów elektrycznych zlokalizowanych w Czechach
42
stacji tankowania CNG
w Czechach
2
punkty dla aut zasilanych wodorem
w Niemczech

Ważnym obszarem rozwoju ORLEN jest rozwój zdolności produkcyjnych biopaliw i biokomponentów.

PKN ORLEN zakupił licencję i projekt bazowy dla instalacji produkującej HVO oraz kontynuuje prace nad budową instalacji bioetanolu II generacji w Jedliczu. Program operacyjny dla biopaliw zawiera też szereg ważnych projektów infrastrukturalnych i badawczo- rozwojowych  ukierunkowanych na zwiększenie zawartości energii odnawialnej w sprzedawanym paliwie.

Zgodnie z wprowadzanymi regulacjami, samorządy będą zobowiązane do konsekwentnego zwiększania udziału pojazdów zeroemisyjnych we flocie realizującej usługi publiczne. Paliwa wodorowe w Polsce, które obecnie znajdują się głównie w fazie testowej, po wdrożeniu rozwiązań technicznych i legislacyjnych będą stanowiły istotne uzupełnienie paliw dla transportu ciężkiego – w tym autobusów miejskich. PKN ORLEN podpisał już listy intencyjne z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, firmą PESA Bydgoszcz i Miastem Płock, a w najbliższym czasie planowane są podobne porozumienia z kolejnymi samorządami. Współpraca PKN ORLEN z gminami na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe docelowo pozwoli Koncernowi na wdrożenie efektywnej infrastruktury tankowania wodoru, odpowiadającej potrzebom komunikacji miejskiej i pojazdów realizujących usługi publiczne. Obecnie Grupa ORLEN wytwarza ok. 45 ton wodoru na godzinę, z czego większość zużywana jest na potrzeby procesów produkcyjnych. Koncern rozpoczął już realizację instalacji doczyszczania wodoru, która od 2021 roku pozwoli na wprowadzenie tego paliwa na rynek jako źródła napędu samochodów. Dlatego PKN ORLEN rozwija również technologię magazynowania, transportowania i dystrybuowania paliwa wodorowego.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to jeden z kluczowych priorytetów polityki Unii Europejskiej, który zakłada, że produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak to możliwe i minimalizować ilość powstających odpadów. Na uwagę zasługuje częściowe zamknięcie obiegu wody w Zakładzie w Płocku, co ogranicza jej pobór ze środowiska oraz ilość generowanych ścieków przemysłowych. W ten sposób zmniejszono ilość pobieranej wody z prawie 50 mln m3 w latach 80-tych ubiegłego stulecia do 24 mln w 2016 roku oraz zredukowano ilość odprowadzanych ścieków z 40 mln do 14 mln m3 przy wzroście przerobu ropy z około 8 do ponad 16 mln ton. Uruchomiona w Płocku Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS), poza redukcją emisji tlenków azotu, tlenków siarki i pyłów, pozwala otrzymywać wysokojakościowy gips syntetyczny, który został uznany za produkt. Produkcja gipsu pozwala na ochronę jego naturalnych złóż. Uznanie gipsu za produkt uboczny sprawiło, że nie jest on klasyfikowany jako odpad. ORLEN Południe, jako jedyna w Polsce, posiada specjalistyczny ciąg technologiczny – instalację do rafinacji wodorem. Umożliwia ona bezpieczny proces regeneracji olejów odpadowych w kierunku olejów bazowych stosowanych do produkcji olejów smarowych. Proces ten jest wzorcowym przykładem gospodarki cyrkularnej.

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku pozwoli rozwijać własne innowacyjne technologie i patenty w produkcji petrochemicznej, biopaliw, asfaltów czy olejów. W zakresie gospodarki obiegu zamkniętego ORLEN interesuje się technologiami uwodornienia, pirolizy, zgazowania i depolimeryzacji.

W 2019 roku kontynuowano działania związane z wyliczeniem śladu węglowego organizacji i produktów. W tym celu wykorzystano stworzone w latach poprzednich narzędzia. Określanie śladu węglowego jest dobrowolne. Ślad węglowy organizacji uwzględnia emisje bezpośrednie, emisje pośrednie energetyczne oraz inne pośrednie emisje związane z użytkowaniem wprowadzonych na rynek produktów.

Kluczowe polityki

Działania realizowane są w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania w skład którego wchodzą: System Zarządzania Jakością (ISO 9001: 2015, AQAP 2110), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015), System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N-18001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001), System Certyfikacji Biomasy i Biopaliw ISCC, System Certyfikacji KZR INiG dla procesu współuwodornienia, System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – dla produkcji asfaltów, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (HACCP) wg Codex Alimentarius. Spółka posiada ważne certyfikaty na zgodność z ISO 9001: 2015, AQAP 2110, ISO 14001:2015, PN-N-18001, ISO/IEC 27001, ISCC i ZKP. Dodatkowo w 2019 roku został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Energią oparty o wymagania normy ISO 50001. Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią wsparcie dla codziennych działań spółki mających na celu profesjonalną obsługę Klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Kluczowe spółki Grupy ORLEN posiadają wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania, których integralną część stanowią Systemy Zarządzania Środowiskowego wdrożone i utrzymywane zgodne z normą ISO 14001. Spółki Grupy ORLEN posiadają również Polityki Systemu Zarządzania Środowiskowego zawierające zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz inne specyficzne zobowiązania istotne z punktu widzenia działalności jednostek. Ponadto zawierają zobowiązanie do zachowania zgodności z prawem oraz innymi wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Systemy Zarządzania Środowiskowego

Certyfikat ISO 14001

Spółki Grupy ORLEN:

 • PKN ORLEN
 • Grupa ORLEN Lietuva
 • Grupa Unipetrol
 • ANWIL
 • Basell Orlen Polyolefins
 • Grupa ORLEN Południe
 • ORLEN Oil
 • ORLEN Paliwa
 • ORLEN Asfalt
 • ORLEN Serwis
 • ORLEN Upstream
 • ORLEN Laboratorium
 • ORLEN Eko
 • IKS Solino
 • ORLEN KolTrans
 • ORLEN Administracja
 • ORLEN Centrum Serwisowe
 • ORLEN Projekt

Wdrożone elementy systemu środowiskowego w ramach wymagań standardów branżowych JIG

Spółki Grupy ORLEN:

 • ORLEN Aviation

Wdrożone zasady dbałości o środowisko, w tym dotyczące sterowania gospodarką odpadową

Spółki Grupy ORLEN:

 • ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych
 • ORLEN Ochrona

Ustanawiając systemy procedur, spółki kierowały się zasadą podejścia opartego na ryzyku i związanej z tym szeroko rozumianej prewencji. Procedury mają za zadanie ujednolicanie zasad postępowania w ramach spółek Grupy ORLEN w zakresie zarządzania aspektami środowiskowymi i redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat. Procedury regulują zasady postępowania w sytuacjach zarówno standardowej pracy, jak również podczas remontów oraz w sytuacjach awarii środowiskowych. W każdej ze spółek Grupy ORLEN obowiązują procedury oceny Systemu Zarządzania Środowiskowego drogą audytów wewnętrznych, mających na celu ustalenie stopnia zgodności z wymaganiami normy ISO 14001 i innymi wymaganiami, przyjętymi do stosowania. W przypadku stwierdzenia niezgodności, uruchamiane są działania naprawcze, a także działania korygujące, mające na celu usunięcie przyczyn niezgodności. Zarządy spółek Grupy ORLEN, zgodnie z ustalonymi w spółce procedurami, przeprowadzają okresową ocenę funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego, zazwyczaj w okresach rocznych.

Wszystkie spółki Grupy ORLEN posiadają wymagane prawem pozwolenia niezbędne do prowadzenia działalności. Działalność Zakładu Produkcyjnego w Płocku jest regulowana pozwoleniami zintegrowanymi, które obejmują wszystkie instalacje, tj. Rafinerię, Petrochemię, Centralną Oczyszczalnię Ścieków, Elektrociepłownię i Blok Parowo-Gazowy. W pozwoleniach określone są bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi limity emisji, które są monitorowane. Dla 14 emitorów Zakładu prowadzony jest pomiar ciągły wielkości emisji, dla pozostałych wykonywane są pomiary okresowe. PKN ORLEN posiada również nowoczesną automatyczną stację monitoringową z wysokiej klasy czułymi analizatorami, które stale mierzą stan jakości powietrza. Wyniki pomiarów są automatycznie przesyłane do bazy systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i umieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej urzędu.

Pozwolenia zintegrowane oraz zezwolenia sektorowe wymagają ciągłej aktualizacji wynikającej z konieczności przystosowania do zmieniającego się otoczenia prawnego i potrzeb biznesowych. W roku 2019, z uwagi na zmieniające się przepisy ustawy o odpadach, przygotowany został wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów. Złożono w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, zgodnie z przepisami ustawy o handlu emisjami, dokumenty dla instalacji objętych systemem EU ETS – w zakresie darmowego przydziału uprawnień na IV okres rozliczeniowy, tj. na lata 2021-2025 z tytułu produkowanego ciepła oraz plany metodyki monitorowania poziomów działalności obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku w celu zatwierdzenia sposobu i potwierdzenia przydziałów uprawnień na IV okres rozliczeniowy EU ETS.

Zgodnie z wymogami prawnymi w 2019 roku przygotowano i złożono w odpowiednim organie wnioski o zmianę pozwoleń zintegrowanych dla instalacji objętych Konkluzjami BAT, tj. Bloku Parowo-Gazowego w Płocku i Instalacji Petrochemia. Postępowania w tych sprawach nie zostały jeszcze zakończone.

W obszarze stacji i terminali paliw PKN ORLEN uzyskano łącznie 167 pozwoleń wodnoprawnych.

Opis stosowanych polityk w obszarze środowiskowym jest zawarty w „Sprawozdaniu na temat Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok”.

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

W 2019 roku zgodność realizowanych działań z prawem środowiskowym na instalacjach produkcyjnych PKN ORLEN weryfikował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku i Delegatura we Włocławku przeprowadzając 8 kontroli. Kontrole nie wykazały niezgodności, a tylko w jednym przypadku stwierdzono niewielkie przekroczenie dopuszczalnej emisji pyłu na instalacji Krakingu Katalitycznego II.

Na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN (terminale i stacje paliw, obiekty majątku odrębnego) przeprowadzono łącznie 34 kontrole przez PGW Wody Polskie i WIOŚ. W wyniku jednej z tych kontroli wydane zostało zarządzenie pokontrolne nakładające obowiązek aktualizacji zgłoszenia instalacji do magazynowania i przeładunku paliw płynnych w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Obowiązek został zrealizowany. W wyniku innej kontroli wydano decyzję o wstrzymaniu oddania do użytkowania nowo wybudowanej stacji paliw w Warszawie. Decyzja ta została zaskarżona do organu wyższej instancji i w całości uchylona, a postępowanie zmierzające do wstrzymania oddania od użytkowania stacji zostało umorzone. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie zostały nałożone kary.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN również miały miejsce kontrole zewnętrznych organów ochrony środowiska. Kontrole najczęściej prowadzone były przez organy inspekcji ochrony środowiska i dotyczyły spełnienia wymagań środowiskowych wynikających z przepisów prawa i posiadanych decyzji administracyjnych. W 2019 roku przeprowadzono 65 kontroli w spółkach zależnych i wydano 18 zaleceń pokontrolnych.

GRI:
 • 307-1

Łączna wysokość kar wymierzona spółkom za stwierdzone naruszenia wyniosła 18,8 tys. EUR i dotyczyła nieterminowego wykonania instalacji filtra elektrostatycznego na FCC (ORLEN Lietuva), ujmowania ponadnormatywnej ilości wód podziemnych na stacjach ORLEN Baltics Retail oraz emisji fluorowanych gazów cieplarnianych w Basell Orlen Polyolefins.

Realizowane w 2019 roku projekty związane były głównie z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do nowych wymogów i standardów środowiskowych wynikających z przepisów unijnych (Konkluzje BAT dla LVOC). Obejmowały one m.in. działania administracyjne związane z uzyskaniem zmian pozwoleń zintegrowanych na eksploatację instalacji oraz prace przygotowawcze do inwestycji na samych instalacjach produkcyjnych. Do kluczowych inicjatyw prowadzonych w roku 2019 zaliczyć można rozpoczęcie wdrażania systemu wykrywania i likwidacji wycieków LDAR z instalacji petrochemicznych oraz analizy zmierzające do opracowania planu monitorowania i zarządzania odorami. W obszarze rafinerii, przeprowadzono pierwsze pomiary weryfikacyjne w ramach utrzymania systemu LDAR, które potwierdzają wysoką szczelność tych instalacji. Pod koniec 2019 roku zostały opublikowane kolejne Konkluzje BAT, dla spalarni odpadów. Z uwagi na występowanie tego typu instalacji w Grupie ORLEN, wymagania będą analizowane i zostaną podjęte ewentualne działania dostosowawcze.

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach nakłada obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego („NCW”), czyli zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych wprowadzanych na rynek lub zużywanych na potrzeby własne. Realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego w Koncernie polega na wprowadzaniu odpowiedniej ilości biokomponentów do paliw  lub biopaliw ciekłych – pochodzących z biodegradowalnych surowców substytutów paliw kopalnych. Do realizacji NCW wykorzystywane są wyłącznie biokomponenty spełniające Kryteria Zrównoważonego Rozwoju potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Wypełnianie NCW ma przyczynić się do promocji użytkowania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu i tym samym obniżać emisję gazów cieplarnianych z tego sektora. PKN ORLEN realizuje wskazany obowiązek nieprzerwanie od 2008 roku. W roku 2019 poziom jego realizacji wyniósł 5,6% liczonego w wartości energetycznej. Oznacza to, że z całości energii wprowadzonej przez PKN ORLEN na rynek w paliwach transportowych 5,6% pochodziła z energii odnawialnej. W spółce obowiązuje precyzyjne zarządzenie dotyczące realizacji NCW.

Ponadto PKN ORLEN i spółki z Grupy ORLEN podlegają unijnej regulacji ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dyrektywa EU ETS), wpisującego się w ramy unijnego pakietu klimatyczno – energetycznego. W dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanowiono system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii w celu wspierania redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób racjonalny pod względem kosztów oraz skuteczny gospodarczo. W październiku 2014 roku Rada Europejska zobowiązała się do zmniejszenia do roku 2030 łącznych emisji gazów cieplarnianych w Unii o co najmniej 40% poniżej poziomów z 1990 roku. Wszystkie sektory gospodarki powinny przyczyniać się do osiągnięcia wspomnianej redukcji emisji, zaś wyznaczony cel ma zostać zrealizowany w sposób najbardziej efektywny pod względem kosztów za pośrednictwem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS.

Uzgodnione w ostatnich latach zmiany przepisów, mające na celu rozwiązanie kwestii nadwyżki uprawnień na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, mają wpływ na instalacje Grupy ORLEN. Od czasu publikacji wskaźnika redukcji nadwyżki rezerwy i zmiany przepisów dotyczących EU ETS, wolumeny aukcji zostały znacząco zmniejszone. Na skutek wzmocnienia sygnału cenowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla na europejskim rynku uprawnień do emisji, dochody ze sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych nabywanych przez państwa członkowskie wzrosły i jednocześnie mogą być wykorzystane na określone cele związane z ochroną klimatu i energetyką.

Informacje na temat ryzyk środowiskowych i sposobów ich mitygacji są zawarte w sekcjach „Zarządzanie ryzykiem” oraz „Otoczenie regulacyjne”.

Opłaty środowiskowe

Zgodnie z prawem unijnym korzystający ze środowiska oraz wprowadzający do niego substancje ponosi opłaty proporcjonalne do sposobu i skali oddziaływania na środowisko.

W Polsce obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z jej zapisami prowadzący instalacje zobowiązani są do ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów. Natomiast obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód regulują przepisy ustawy Prawo wodne.

W 2019 roku Spółki Grupy ORLEN terminowo uiściły opłaty za emisję substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów na własnych składowiskach, w związku z czym nie wystąpiły dodatkowe obciążenia wynikające z nieterminowych płatności lub nieprawidłowego naliczenia opłat. Wysokość wniesionych opłat określona została na podstawie  rodzaju i ilości wód pobranych ze środowiska oraz rodzaju i ilości substancji wyemitowanych do powietrza oraz wód. Oddziaływanie spółek w tych komponentach środowiska miało największy wpływ na wysokość opłat.  Opłaty z tytułu umieszczenia odpadów na własnych składowiskach stanowiła niewielki ułamek całkowitej kwoty opłaty środowiskowej.

W 2019 roku odnotowano sumaryczny spadek opłat za korzystanie ze środowiska o ponad 2% w stosunku do roku 2018. Największy wpływ na taki stan miał spadek wysokości opłaty z tytułu odprowadzania ścieków przez czeską spółkę Spolana, która w 2019 roku nie poniosła opłat za wprowadzanie w ściekach azotu nieorganicznego. Zgodnie z czeskim Prawem wodnym ładunek azotu nie przekraczał limitu określonego w ustawie.

Ponadto spółka ANWIL ograniczyła składowanie odpadów na własnym składowisku.

 

 

Łączna wysokość poniesionych opłat w 2019 roku przekroczyła kwotę 14 mln Euro.

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska w spółkach Grupy ORLEN

Rodzaj opłaty Kwota [Euro] zmiana [%]
2019 2018
Całkowita emisja do powietrza 4 871 093 4 807 520 1,32
Pobór wód 8 643 000 8 757 538 (1,31)
Odprowadzanie ścieków 620 635 906 563 (31,54)
Składowanie odpadów 17 200 29 223 (41,14)
Razem 14 151 928 14 500 844  (2,41)

Wyniki wyszukiwania