Raport
Zintegrowany
2019

Emisje do Powietrza

Wskaźniki GRI na tej stronie:

Emisje

Monitorowanie wielkości emisji substancji do powietrza realizowane jest poprzez pomiary okresowe i pomiary ciągłe, dzięki czemu poziomy poszczególnych emisji są kontrolowane na bieżąco.

Największy udział w emisji do powietrza z instalacji spółek Grupy ORLEN mają: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla oraz pył. Emisje te powstają głównie w wyniku spalania paliw przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz w procesach technologicznych instalacji rafineryjnych i chemicznych. Ponadto występują emisje lotnych związków organicznych oraz inne charakterystyczne dla prowadzonych procesów technologicznych.

Łączna emisja wszystkich substancji do powietrza, w tym dwutlenku węgla, dla Grupy ORLEN w 2019 roku wyniosła 15 971 785 Mg.

GRI:
  • 305-7

Wielkość emisji poszczególnych substancji emitowanych do powietrza przez wszystkie spółki Grupy ORLEN

Substancja Wielkość emisji [Mg]
2019 2018 zmiana [%]
Dwutlenek siarki 17 250 18 290 (5,68)
Tlenki azotu 9 824 10 664 (7,88)
Tlenek węgla 5 400 4 559 18,46
Pyły 888 1 088 (18,40)
Suma 33 363 34 601 (3,58)
Dwutlenek węgla 15 919 204 15 010 150 6,06
Pozostałe substancje 19 218 16 889 13,79
Ogółem emisja 15 971 785 15 061 640 6,04

Do wzrostu emisji tlenków węgla przyczyniła się emisja, jaka nastąpiła w warunkach odbiegających od normalnych, z instalacji do produkcji amoniaku ANWIL oraz całoroczna praca instalacji CCGT w Płocku. Natomiast do wzrostu emisji pozostałych substancji przyczyniła się emisja metanu z procesów wstrzymania i rozruchu instalacji do produkcji amoniaku.

Emisja CO2 w spółkach Grupy ORLEN według źródła pochodzenia – zakres 1

Źródło pochodzenia Emisja CO[Mg] Emisja CO[Mg]
2019 2018
Procesy technologiczne 10 632 781 10 574 540
Wytwarzanie energii 5 283 822 4 433 655
Inne procesy 2 601 1 955

Do innych źródeł emisji zalicza się emisje niezorganizowane spoza instalacji w tym wprowadzanie gazów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych.

Przykładem rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko jest budowa instalacji do odzysku ciepła odpadowego spalin na instalacji DRW VI w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku. Założeniem projektu było odzyskanie 17 GJ ciepła traconego bezpowrotnie do atmosfery i wykorzystanie go do podgrzania powietrza do spalania. Uzyskane w ten sposób ograniczenie zużycia paliw zmniejszy emisję CO2 o blisko 8 tys. ton rocznie. Kolejną inicjatywą jest wykonanie generatorów pary na instalacji Hydrokrakingu i wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji pary niskociśnieniowej.

W Grupie ORLEN uruchomiono nowe jednostki energetyczne zasilane gazem ziemnym, dokonano wymiany palników na niskoemisyjne oraz zainstalowano urządzenia do odpylania i odsiarczania spalin.

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych

GRI:
  • 305-1

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie ORLEN obejmują emisje CO2 raportowane w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Emisje biogenicznego CO2 nie występują. Ponadto występuje emisja CO2 nie objęta Systemem EU ETS, która w 2019 roku wyniosła łącznie 23 692 Mg.

Dla instalacji objętych zezwoleniem na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji w Grupie ORLEN, prowadzono bilansowanie emisji gazów cieplarnianych w układzie miesięcznym. Na bieżąco monitorowano stopień wykorzystania przyznanych uprawnień do emisji CO2 dla każdej jednostki.

Zweryfikowana emisja CO2 z instalacji EU ETS w Spółkach Grupy ORLEN w latach 2018 – 2019 [Mg]

Spółka Emisja rzeczywista [Mg] Emisja rzeczywista [Mg]
2019 2018
PKN ORLEN 8 792 971 7 789 688
ANWIL 978 882 1 000 819
Basell Orlen Polyolefins 41 308 46 283
ORLEN Południe 121 993 124 713
Public Company ORLEN Lietuva 1 599 384 1 680 865
UNIPETROL RPA 4 162 201 4 089 807
PARAMO 39 899 42 927
SPOLANA 158 874 203 618
RAZEM Grupa ORLEN 15 895 512 14 978 720

Dla wszystkich instalacji Grupy ORLEN niezależna weryfikacja emisji CO2 przebiegła pozytywnie.

Grupa ORLEN na bieżąco monitoruje rzeczywistą wielkość emisji CO2 i odnosi ją do ilości przyznanych uprawnień prowadząc działania zapewniające posiadanie wymaganej ich ilości.

Emisje substancji zubożających warstwę ozonową

GRI:
  • 305-6

Spółki Grupy ORLEN w 2019 roku wyemitowały 40,92 Mg substancji, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Rodzaje i ilości tych substancji

Substancja Emisja [Mg]
2019 2018
chlorofluorowęglowodory (CFC) 0,00 2,20
fluorowęglowodory (HFC) 5,36 0,42
tetrachlorometan (tetrachlorek węgla) 0,04 0,03
1,1,1-trichloroetan 32,45 33,87
bromometan (bromek metylu) 3,07 2,58
RAZEM 40,92 39,10

Substancje kontrolowane używane są w oznaczeniach laboratoryjnych i analitycznych, w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz jako odczynniki ułatwiające procesy chemiczne w produkcji chloru i sody kaustycznej. Ekwiwalent CFC11 wyemitowanych substancji wyniósł 5,44 Mg.

Wyniki wyszukiwania