Raport
Zintegrowany
2019

Nakłady Inwestycyjne związane z Ochroną Środowiska

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

GRI:
 • 103-1
 • 103-2 

Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie spółki Grupy ORLEN wyniosła w 2019 roku  40,5 mln EUR, z których 36,9 mln EUR poniesiono na inwestycje związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu i zarządzaniem ochroną środowiska, a 3,6 mln Euro stanowiły koszty redukcji emisji do powietrza i w ściekach.

Wśród kluczowych inicjatyw prowadzonych w PKN ORLEN w roku 2019 wskazać należy m.in. działania przygotowawcze w zakresie: zagospodarowania ługu zużytego w ZP w Płocku w kontekście przepisów środowiskowych, budowę instalacji do utylizacji gazów siarkowodorowych Claus i typu SCOT, dostosowanie układów pomiarowych gazów opałowych do monitorowania emisji CO2, hermetyzację i likwidację substancji złowonnych i węglowodorowych pochodzących z uśredniacza i kanałów dopływowego i odpływowego ścieków.

Realizowane inwestycje przyczynią się do poprawy jakości odprowadzanych ścieków, ograniczenia emisji substancji do powietrza oraz optymalizacji opłat za emisję. Łączna wysokość nakładów na inwestycje z zakresu ochrony środowiska poniesionych przez PKN ORLEN na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku wyniosła 1,46  mln EUR.

Również na obiektach dystrybucyjnych PKN ORLEN prowadzono szereg inwestycji związanych z ochroną środowiska. Na stacjach paliw realizowano odwodnienia liniowe, przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz instalowano separatory stacji i myjni. Wysokość nakładów na inwestycje z zakresu ochrony środowiska na stacjach wyniosła blisko 1,1 mln Euro. Na dwóch terminalach paliw zrealizowano prace polegające na modernizacji gospodarki ściekowej – połączenie kanalizacji ścieków bytowych TP 111 we Wrocławiu z siecią miejską oraz hermetyzacji czynności przeładunkowych w TP 94 w Świnoujściu. Nakłady na środowiskowe zadania inwestycyjne na terenie terminali paliw w 2019 roku wyniosły ponad 1,0 mln Euro.

Prace inwestycyjne w obszarze ochrony środowiska prowadzone były w piętnastu spółkach Grupy ORLEN. Do najistotniejszych projektów należały:

 • Instalacja urządzenia VRU w Paramo w Pardubicach, instalacja palników o niskiej emisji NOx w kotłowni i urządzenia RDH w Paramo w Kolinie;
 • Montaż nowych palników na kotle K-2 Elektrociepłowni w ORLEN Lietuva, instalacja elektrofiltru na FCC, monitorowanie emisji LZO;
 • Budowa oczyszczalni ścieków, modernizacja węzła odwadniania osadów ściekowych w obrębie Separatora Centralnego oraz pomiar ilości spalanych gazów zrzutowych na pochodni w ORLEN Południe;
 • Budowa nowej kotłowni na Krakingu Parowym, przebudowa i modyfikacja obecnej technologii odsiarczania w Elektrociepłowni T-700 w Unipetrolu;
 • Wymiana palników na palniki o niskiej emisji NOx w piecu reformingowym B1301 A w spółce ANWIL;
 • Wymiana zużytych elementów kanalizacyjnych (TT7/P) i centralnego ogrzewania (PP5) w ORLEN Laboratorium;
 • Zabezpieczenie tac przeciwrozlewowych w parku zbiorników ORLEN OIL;
 • Remont tacy przeciwrozlewowej punktu nalewczego paliwa lotniczego w ORLEN Aviation;
 • Wymiana czujników wykrywania gazu na instalacjach produkcyjnych oraz budowa nowej Centralnej jednostki energetycznej w Spolanie.

Wyniki wyszukiwania