Raport
Zintegrowany
2019

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Uruchomiona w Płocku Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS), poza redukcją emisji tlenków azotu, tlenków siarki i pyłów, pozwala otrzymywać wysokojakościowy gips syntetyczny, który został uznany za produkt. Produkcja gipsu pozwala na ochronę jego naturalnych złóż. Uznanie gipsu za produkt uboczny sprawiło, że nie jest on klasyfikowany jako odpad. ORLEN Południe, jako jedyna w Polsce, posiada specjalistyczny ciąg technologiczny – instalację do rafinacji wodorem. Umożliwia ona bezpieczny proces regeneracji olejów odpadowych w kierunku olejów bazowych stosowanych do produkcji olejów smarowych. Proces ten jest wzorcowym przykładem gospodarki cyrkularnej.

Wytworzone w Grupie ORLEN odpady to przede wszystkim odpady z przeróbki ropy naftowej, produkcji chemii organicznej, odpady z energetycznego spalania paliw, szlamy z oczyszczania ścieków przemysłowych, oleje odpadowe oraz odpady poremontowe.

Łączna masa odpadów, z wyłączeniem odpadów komunalnych, wytworzonych w 2019 roku przez spółki Grupy ORLEN wyniosła ponad 220,5 tys. Mg.

Dane o ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przedstawiono poniżej.

Ilość odpadów wytworzonych w spółkach Grupy ORLEN

Ilość wytworzonych odpadów [Mg] 2019 2018 zmiana [%]
Niebezpiecznych 112 745 72 009 56,57
Innych niż niebezpieczne 107 779 97 075 11,03
Razem 220 524 169 084 30,42

Do wzrostu ilości odpadów niebezpiecznych przyczyniło się w głównej mierze wytworzenie ponad 41 tysięcy ton zanieczyszczonej gleby, ziemi, w tym kamieni w związku z budową instalacji do produkcji glikolu w ORLEN Południe Zakład Trzebinia.

Sposób postępowania z odpadami

GRI:
  • 306-2

Odpady, którymi gospodarowano w spółkach Grupy ORLEN w 2019 roku, były poddawane procesom odzysku i unieszkodliwienia na własnych instalacjach jak również odzyskowi poza instalacjami. Część odpadów magazynowano, a pozostała ich ilość została przekazana do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.

Sposób postępowania z odpadami Odpady niebezpieczne [Mg] Odpady inne niż niebezpieczne [Mg]
Odzysk we własnych instalacjach produkcyjnych 46 526 10 676
poza instalacjami 0 7 815
Razem 46 526 18 491
Unieszkodliwianie we własnych instalacjach produkcyjnych 13 850 3 357
termiczne przekształcanie we własnych instalacjach 25 456 12 891
składowanie na własnych składowiskach 2 441 22
Razem 41 747 16 269
Magazynowanie 46 473 16 988
Przekazanie odpadów odbiorcom zewnętrznym 39 251 87 079
Razem 173 997 138 828

Największą grupę odpadów poddanych procesowi odzysku stanowiły oleje odpadowe poddane procesowi regeneracji w Instalacji do Regeneracji Olejów Przepracowanych spółki ORLEN Południe. Spółka Ship-Service prowadzi natomiast procesy odzysku i unieszkodliwiania w Instalacji do Odzysku i Unieszkodliwiania Płynnych Odpadów Ropopochodnych.

Odzysk odpadów poza instalacjami prowadzony był przez ORLEN Eko w związku z rekultywacją składowiska odpadów niebezpiecznych.

Unieszkodliwiane odpadów w procesie termicznym prowadzone jest na Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych ORLEN Eko. Na wszystkie wyżej wymienione instalacje przyjmowane są również odpady z zewnątrz.

Ponadto odzysk i unieszkodliwianie odpadów własnych prowadzony jest w instalacjach produkcyjnych m.in.: instalacji Produkcji Kwasu Tereftalowego PKN ORLEN, instalacji Odzysku Chlorowodoru z Odpadowych Związków Chloroorganicznych ANWIL, w instalacjach do bioremediacji oraz w oczyszczalniach ścieków.

Na składowiska ORLEN Eko i ANWIL przekazano łącznie blisko 2,5 tys. odpadów.

Transgraniczny transport odpadów

GRI:
  • 306-4

Koncern respektuje postanowienia Konwencji Bazylejskiej, co oznacza spełnienie jej postanowień jak i unijnych regulacji prawnych związanych z transgranicznym transportem odpadów. Międzynarodowy transport odpadów przebiega przez wyznaczone przejścia graniczne, a także wyznaczone urzędy celne. W przypadku eksportu odpadów z Grupy ORLEN dokonywane są stosowne zgłoszenia lub uzyskiwane decyzje. W 2019 roku 9 068 Mg odpadów podlegało międzynarodowemu transportowi, z czego 6 370 Mg stanowiły odpady niebezpieczne, w postaci zużytych katalizatorów, transportowane do innych krajów. Stanowi to 4,1% odpadów wytworzonych w spółkach Grupy ORLEN.

Wyniki wyszukiwania