Raport
Zintegrowany
2019

Skargi związane z Wpływem Środowiskowym

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

GRI:
  • 103-2

W 2019 roku w rejestrze systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej PKN ORLEN odnotowano łącznie 20 skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko.

19 spośród nich dotyczyło uciążliwości zapachowych i zostało rozpatrzonych zgodnie z wewnętrznymi procedurami systemowymi, a skarżący otrzymali informacje dotyczące wniesionej skargi. Interwencje miały miejsce głównie w okresie prac remontowych prowadzonych na instalacjach, w okresach zatrzymywania do remontu, a następnie przygotowania do rozruchu, gdzie miało miejsce opróżnianie i przedmuchiwanie aparatów oraz parowanie poszczególnych węzłów zawierających mieszaniny węglowodorów do pochodni. Jedna skarga dotyczyła pienienia ścieków przy ich wylocie do Wisły. Spółka, w celu realizacji zgłoszenia, udrożniła wylot poprzez likwidację trzciny.

13 skarg zostało zarejestrowanych w czeskich spółkach Grupy ORLEN – 9 w Unipetrolu, 3 w Spolanie i 1 w spółce Paramo. Wszystkie dotyczyły uciążliwości zapachowych. Spółki wykonały każdorazowo inspekcje i podjęły bezzwłocznie działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości odorowych.
W ORLEN Lietuva odnotowano zaś 9 skarg związanych z uciążliwościami zapachowymi.

Każda interwencja była rozpatrywana w sposób indywidualny, z najwyższą starannością. W rejonie występowania uciążliwości wykonywane były pomiary stężeń substancji, na bieżąco śledzono sytuację meteorologiczną oraz stężenia substancji w automatycznych stacjach monitoringu powietrza. Służby technologiczne podejmowały działania mające na celu sprawdzenie poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz podejmowane były na bieżąco działania mające na celu minimalizację uciążliwości zapachowych.

Wszystkie spośród 42 skarg, które wpłynęły do Spółek w formie zgłoszeń telefonicznych bądź pisemnych zostały rozpatrzone w roku sprawozdawczym.

Wyniki wyszukiwania