Raport
Zintegrowany
2019

Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2019 rok

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

„W 2019 roku gospodarka globalna wyraźnie spowolniła. Przyczyniło się do tego wiele czynników, m.in. spadek światowego popytu na ropę naftową i paliwa płynne, wojny celne ingerujące w handel międzynarodowy, konflikt USA z Iranem czy również widoczne osłabienie perspektyw gospodarek wschodzących i strefy euro.

Kolejny rok z rzędu wpływ parametrów makro nie był korzystny na cały sektor Oil&Gas, w którym działa Grupa ORLEN. Spadek cen ropy naftowej o ponad (-) 7 USD/bbl spowodował jeszcze głębsze korekty notowań produktów i w efekcie prezentowana przez nas modelowa marża downstream uległa zmniejszeniu o (-) 1,5 USD/bbl w porównaniu z poziomem obserwowanym w 2018 roku. Chciałbym również zwrócić uwagę na bardzo niski poziom dyferencjału Ural/Brent wynoszący zaledwie 0,8 USD/bbl.

Zaprezentowane przeze mnie wielkości istotnie odbiegają od założeń i przewidywań rynkowych, których spodziewaliśmy się w związku z wejściem w życie regulacji IMO. Mam tutaj na myśli głównie znaczącą różnicę w notowaniach pomiędzy ropą Ural i Brent czyli wspomniany wyżej dyferencjał a także wysokie marże na średnich destylatach.

Grupa ORLEN, pomimo niekorzystnego wpływu otoczenia makro, osiągnęła w 2019 roku bardzo dobre wyniki operacyjne. Zysk EBITDA LIFO wyniósł 9,2 mld PLN a zysk netto 4,3 mld PLN. Koncern posiada stabilne fundamenty finansowe – zadłużenie netto uległo zmniejszeniu o blisko (-) 3,2 mld PLN do 2,4 mld PLN a dźwignia finansowa wyniosła 6,3%. PKN ORLEN systematycznie dzieli się zyskami ze swoimi akcjonariuszami – w 2019 roku wypłaciliśmy 1,5 mld PLN dywidendy czyli 3,5 PLN na jedną akcję.”

Jan Szewczak
Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych

GRI:
 • 103-1
 • 103-2

Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN wyniosły 111 203 mln PLN i zwiększyły się o 1,4% (r/r) głównie dzięki wyższym o 0,9% (r/r) wolumenom sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych. Dodatkowy wypływ na wzrost przychodów miała zmiana struktury sprzedaży związana z ograniczeniem sprzedaży niskomarżowych ciężkich frakcji rafineryjnych. Wzrost przychodów ze sprzedaży został osiągnięty w warunkach niższych notowań benzyny o (9)%, oleju napędowego o (7)%), ciężkiego oleju opałowego o (17)%, etylenu o (9)% oraz propylenu o (8)%.

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów (tzw. EBITDA LIFO) oraz odwrócenia netto odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych1, w 2019 roku osiągnął poziom 9 172 mln PLN.

1Odpisy netto aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych:
– 2019 rok w wysokości (179) mln PLN – dotyczy głównie aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce.

– 2018 rok w wysokości 704 mln PLN – dotyczy głównie odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów segmentu downstream w Grupie Unipetrol w wysokości 741 mln PLN oraz utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów w Segmencie Upstream w kwocie (18) mln PLN.

Zrealizowany zysk był wyższy o 848 mln PLN (r/r):

 • 1 171 mln PLN (r/r) – dodatni wpływ poprawy struktury sprzedaży w segmencie downstream związanej z ograniczeniem sprzedaży ciężkich frakcji rafineryjnych oraz zwiększeniem wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych o 0,9% (r/r),
 • (223) mln PLN (r/r) – ujemny efekt zmiany czynników makroekonomicznych obejmował głównie niekorzystne efekty niższego dyferencjału Ural/Brent o (0,7) USD/bbl oraz zmniejszenia marż na lekkich destylatach, ciężkich frakcjach rafineryjnych, olefinach, PTA i PCW, w części skompensowane poprawą marż na średnich destylatach, nawozach sztucznych oraz osłabieniem kursu PLN względem walut obcych,
 • (100) mln PLN (r/r) – ujemny wpływ pozostałych czynników obejmował głównie:
  • (586) mln PLN (r/r) – wpływ zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej (po eliminacji wpływu netto odpisów aktualizujących wartość majątku) głównie w efekcie braku otrzymanych w 2018 roku odszkodowań z tytułu awarii instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol w wysokości (264) mln PLN, ujęcia wyceny i rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych netto dotyczących ekspozycji operacyjnej oraz części nieefektywnej netto dotyczącej wyceny i rozliczenia ekspozycji operacyjnej w kwocie (180) mln PLN (r/r) oraz niedobory materiałów w obcych magazynach w wysokości (156) mln PLN (r/r).
  • 203 mln PLN (r/r) – wpływ zmian netto odpisów z tytułu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (tzw. net realisable value), głównie w związku z ujemnym wpływem spadających notowań ropy naftowej w trakcie 2018 roku.
  • 283 mln PLN (r/r) – pozostałe elementy, w tym głównie wpływ wyższych marż paliwowych w hurcie i detalu przy wzroście kosztów ogólnych i pracy.

Po uwzględnieniu efektu netto odwrócenia odpisów aktualizujących w kwocie (179) mln PLN (głównie efekt odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów segmentu downstream w Grupie Unipetrol w wysokości (131) mln PLN) zysk EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2019 wyniósł 8 993 mln PLN.

Ujemny wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów ujęty w wyniku EBITDA wyniósł (131) mln PLN. W rezultacie zysk EBITDA Grupy ORLEN za 2019 rok wyniósł 8 862 mln PLN.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji w wysokości (3 497) mln PLN zysk operacyjny Grupy ORLEN w 2019 roku wyniósł 5 365 mln PLN.

Koszty finansowe netto w 2019 roku wyniosły (11) mln PLN i obejmowały głównie koszty odsetkowe netto obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej w kwocie (241) mln PLN oraz rozliczenie i wycenę instrumentów finansowych netto w wysokości 254 mln PLN.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie (1 054) mln PLN zysk netto Grupy ORLEN osiągnął wartość 4 298 mln PLN i był niższy o (1 306) mln PLN (r/r).

Kapitał własny na koniec  2019 roku wyniósł  38 607 mln PLN i był wyższy o 2 868 mln PLN w porównaniu ze stanem z końca 2018 roku głównie z tytułu ujęcia zysku netto za rok 2019 w wysokości 4 298 mln PLN i wpływu różnic kursowych z tytułu przeliczenia kapitałów własnych jednostek działających za granicą w kwocie 138 mln PLN, przy zmniejszeniu kapitału w rezultacie wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych w wysokości (1 497) mln PLN oraz zmniejszenia kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń w kwocie (33) mln PLN.

Zadłużenie finansowe netto Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 2 448 mln PLN i było niższe o (3 151) mln PLN w porównaniu z końcem 2018 roku.

Zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących, między innymi energetykę, petrochemię, usługi utrzymania ruchu, informatykę oraz sprzedaż wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 1 055 osób (r/r) do poziomu 22 337.

Wyniki segmentowe Grupy ORLEN

Grupa ORLEN prowadziła działalność gospodarczą w ramach trzech segmentów operacyjnych. Funkcje Korporacyjne zapewniają wsparcie dla procesów biznesowych realizowanych w ramach segmentów.

EBITDA LIFO wyniki segmentowe [mln PLN]

Zmiana wyników segmentów [mln PLN]

Grupa ORLEN na realizację programu inwestycyjnego w 2019 roku przeznaczyła  kwotę 5 457 mln PLN (z uwzględnieniem wpływu MSSF16).

Poziom nakładów inwestycyjnych w segmentach [mln PLN]
Podział nakładów wg rynków działalności [%]

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku należały:

Downstream

 • Budowa instalacji Polietylenu w Czechach
 • Budowa instalacji Metatezy w Płocku
 • Budowa instalacji PPF Spliter na Litwie
 • Projekty w ramach Strategii Kawernowej w Polsce
 • Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu
 • Zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji Bioetanolu II generacji w ORLEN Południe
 • Budowa instalacji Glikolu w ORLEN Południe
 • Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku
 • Budowa kotłowni dla instalacji Steam Cracker w Czechach
 • Budowa węzła wydzielenia parafin z surowca reformingowego MaxEne w PKN ORLEN

Detal

 • Uruchomienie 64 nowych stacji paliw (w tym: 43 w Polsce, 6 w Niemczech, 7 w Czechach i 8 na Słowacji),
 • Modernizacja i rebranding 132 stacji paliw (w tym: 127 w Polsce i 5 w Czechach),
 • Otwarcie 297 nowych punktów z ofertą Stop Cafe/Star Connect (włączając w to sklepy convenience pod marką O!SHOP)

Wydobycie

 • Kanada – 476 mln PLN / Polska – 158 mln PLN

Wyniki wyszukiwania