Raport
Zintegrowany
2019

Podstawowe Informacje

Kapitały:

1. Podstawowa działalność Grupy ORLEN

PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE
NAZWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
SIEDZIBA ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska
KRS 0000028860
REGON 610188201
NIP 774-00-01-454
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
 • przerób ropy naftowej,
 • produkcja paliw, wyrobów petrochemicznych i chemicznych,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów paliwowych,
 • poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów
 • wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną i cieplną,
 • działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, usługi konserwacyjno-remontowe,
 • laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne oraz ubezpieczeniowe i finansowe.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”, „PKN ORLEN”, „Emitent”, „Jednostka Dominująca”)  powstał z połączenia Petrochemii Płock S.A. z Centralą Produktów Naftowych S.A. w dniu 7 września 1999 roku.

PKN ORLEN wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Grupa ORLEN”, „Grupa”) jest jednym z największych i najbardziej nowoczesnych koncernów  paliwowo – energetycznych  w Europie Środkowej działającym na rynku polskim, litewskim, czeskim, niemieckim i kanadyjskim. Grupa ponadto posiada jednostki zlokalizowane na terenie Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA.

Od 26 listopada 1999 roku akcje PKN ORLEN są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie (GPW)  w systemie notowań ciągłych.

2. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmującymi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE). Zastosowane przez Grupę zasady rachunkowości opierają się na standardach i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i  mających zastosowanie dla okresu rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2019 roku lub okresów wcześniejszych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz aktywów wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe z wyjątkiem skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostało sporządzone zgodnie z zasadą memoriału.

Zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r. poz.757) i obejmuje roczny okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i okres porównawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę ORLEN w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę ORLEN. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy ORLEN jest nieoznaczony.

3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przeliczania danych finansowych dla celów konsolidacji

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN). Ewentualne zaistniałe różnice w wysokości 1 mln PLN przy sumowaniu pozycji zaprezentowanych w notach objaśniających wynikają z przyjętych zaokrągleń. Przeliczenie na PLN sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji:

 • pozycje aktywów i zobowiązań – według kursu wymiany na koniec okresu sprawozdawczego,
 • pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według średniego kursu wymiany w okresie sprawozdawczym (średnia arytmetyczna średnich kursów dziennych określonych przez Narodowy Bank Polski („NBP”) w danym okresie).

Różnice kursowe powstałe w wyniku powyższych przeliczeń ujmowane są w kapitale własnym w pozycji różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą.

WALUTA Kurs średni w okresie sprawozdawczym Kurs na koniec okresu sprawozdawczego
2019 2018 31/12/2019 31/12/2018
EUR/PLN 4,2987 4,2614 4,2585 4,3000
USD/PLN 3,8399 3,6113 3,7977 3,7597
CZK/PLN 0,1675 0,1662 0,1676 0,1673
CAD/PLN 2,8939 2,7861 2,9139 2,7620

4. Polityka rachunkowości

Wybrane istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na osądach i szacunkach zostały przedstawione jako element poszczególnych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Grupa stosowała zasady rachunkowości w sposób ciągły dla wszystkich prezentowanych okresów sprawozdawczych, z wyjątkiem:

 • wpływu nowych standardów zastosowanych po raz pierwszy w 2019 roku, opisanych poniżej (nota 5),
 • zmiany polityki rachunkowości w zakresie rozchodu uprawnień do emisji CO2 oraz ustalania wartości rezerwy na koszty emisji CO2.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku Grupa ujmuje rozchód uprawnień do emisji CO2 według metody średniej ważonej wobec stosowanej do dnia 31 grudnia 2018 roku metody FIFO (ang. First In First Out, tzn. Pierwsze Weszło Pierwsze Wyszło). Efekt zmiany metody rozchodu uprawnień CO2 na 31 grudnia 2018 roku był nieistotny i został ujęty w wyniku finansowym roku bieżącego oraz jako zmiana wartości rezerwy na emisje CO2 w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. W ocenie Zarządu PKN ORLEN, zmiana metody rozchodu lepiej odzwierciedla treść ekonomiczną sytuacji prawnej i uwarunkowania ekonomiczne w zakresie zmienności cen rynkowych dotyczących praw do emisji CO2.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu dokonania profesjonalnych osądów oraz szacunków i założeń, które mają wpływ na prezentowane wartości. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości księgowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł.

W istotnych kwestiach Zarząd dokonując osądów, szacunków czy też przyjmując założenia może opierać się na opiniach niezależnych ekspertów. Osądy, szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji.

Wybrane zasady rachunkowości Nota
Inwestycje w jednostkach zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych 7.1
Segmenty działalności 8
Przychody ze sprzedaży 11.1
Koszty 11.8
Podatek dochodowy 11.13
Rzeczowe aktywa trwałe 12.1
Działalność poszukiwań i wydobycia zasobów mineralnych 12.1
Wartości niematerialne 12.2
Inwestycje wyceniane metodą praw własności 12.3
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania 12.4
Zapasy 12.5.1
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 12.5.2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12.5.3
Środki pieniężne, kredyty i obligacje 12.6
Kapitał własny 12.7
Rezerwy 12.9
Instrumenty finansowe 13
Ustalanie wartości godziwej 13
Leasing 14.2
Aktywa i zobowiązania warunkowe 14.4

5. Wpływ zmian standardów MSSF na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN

MSSF 16 Leasing (MSSF 16)

Zastosowanie po raz pierwszy

MSSF 16 „Leasing” opublikowany 13 stycznia 2016 roku został przyjęty przez Unię Europejską 31 października 2017 roku.

Od 1 stycznia 2019 roku, Grupa zastosowała wymogi nowego Standardu dotyczące ujmowania, wyceny i prezentacji umów leasingu. Zastosowanie nowego Standardu zostało dokonane zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w MSSF 16.

Grupa dokonała wdrożenia MSSF 16 przy zastosowaniu zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego, dlatego też, dane porównawcze za 2018 rok nie zostały przekształcone, a łączny efekt pierwszego zastosowania nowego standardu został ujęty, jako korekta bilansu otwarcia zysków zatrzymanych w dniu pierwszego zastosowania. Zastosowanie MSSF 16 nie miało wpływu na ujęcie przez Grupę umów leasingowych, w których Grupa jest leasingodawcą. Dodatkowe informacje dotyczące umów leasingowych zaprezentowano w nocie 14.2.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu praw do użytkowania w kwocie 3 316 mln PLN i zobowiązanie z tytułu leasingu w kwocie 3 352 mln PLN, co spowodowało powstanie różnicy wartości do ujęcia w pozycji zysków zatrzymanych w kwocie 4 mln PLN z tytułu ujęcia odpisów aktualizujących w wyniku przeprowadzenia testów na utratę wartości oraz rozpoznania należności z tytułu subleasingu w kwocie 32 mln PLN.

Uzgodnienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu wykazanych na dzień 31 grudnia 2018 z zobowiązaniami z tytułu leasingu ujętymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2019 roku

Wartość przyszłych minimalnych opłat leasingowych w leasingu operacyjnym 5 675
Wartość przyszłych minimalnych opłat leasingowych w leasingu finansowym 286
Zobowiązania umowne z tytułu leasingu na 31/12/2018 5 961
Dyskonto (2 380)
Wartość bieżąca zobowiązań leasingowych na 01/01/2019 3 581
Wartość bieżąca zobowiązań umownych z tytułu leasingu finansowego na 31/12/2018 (229)
Wartość zobowiązań umownych z tytułu leasingu – wpływ wdrożenia MSSF 16 na 01/01/2019 3 352

Średnia ważona krańcowa stopa procentowa Grupy jako leasingobiorcy zastosowana do zobowiązań z tytułu leasingu ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2019 roku wyniosła 2,62%.

Grupa jako leasingobiorca

Identyfikacja leasingu

Grupa zastosowała nowe wytyczne dotyczące identyfikacji leasingu tylko w odniesieniu do umów, które zawarła (lub zmieniła) w dniu pierwszego zastosowania tj. 1 stycznia 2019 roku lub po tym dniu. Tym samym, w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przed 1 stycznia 2019 roku zastosowała praktyczne zwolnienie przewidziane w MSSF 16, zgodnie z którym jednostka nie jest zobowiązana do ponownej oceny tego, czy umowa jest leasingiem czy zawiera leasing w dniu pierwszego zastosowania. Na dzień 1 stycznia 2019 roku Grupa zastosowała MSSF 16 do umów, które wcześniej zidentyfikowano jako leasingi zgodnie z MSR 17 oraz KIMSF 4.

W momencie zawarcia nowej umowy, Grupa ocenia, czy umowa jest leasingiem lub czy zawiera leasing. Umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeżeli na jej mocy przekazuje się prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. Aby ocenić, czy na podstawie zawartej umowy przekazuje się prawo sprawowania kontroli nad użytkowaniem danego składnika aktywów przez dany okres, Grupa ocenia, czy przez cały okres użytkowania dysponuje łącznie następującymi prawami:

 1. prawem do uzyskania zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów oraz
 2. prawem do kierowania użytkowaniem zidentyfikowanego składnika aktywów.

Jeżeli Grupa ma prawo do sprawowania kontroli nad użytkowaniem zidentyfikowanego składnika aktywów jedynie przez część okresu obowiązywania umowy, umowa zawiera leasing w odniesieniu do tej części okresu.

Prawa wynikające z umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów, które spełniają definicję leasingu zgodnie z wymogami MSSF 16 są ujmowane jako aktywa z tytułu praw do użytkowania bazowych składników aktywów w ramach aktywów trwałych oraz drugostronnie jako zobowiązania z tytułu leasingu.

Początkowe ujęcie i wycena

Grupa ujmuje składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu w dacie rozpoczęcia leasingu.

W dacie rozpoczęcia Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania według kosztu.

Koszt składnika aktywów z tytułu praw do użytkowania obejmuje:

 1. kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
 2. wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe,
 3. wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez Grupę, oraz
 4. szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez Grupę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował, lub przeprowadzeniem renowacji bazowego składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki leasingu, chyba że te koszty są ponoszone w celu wytworzenia zapasów.

Opłaty leasingowe zawarte w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu obejmują:

 • stałe opłaty leasingowe;
 • zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, wycenione początkowo z zastosowaniem tego indeksu lub tej stawki zgodnie z ich wartością w dacie rozpoczęcia;
 • kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej;
 • cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że Grupa skorzysta z opcji kupna;
 • kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, chyba że można z wystarczającą pewnością założyć, że Grupa nie skorzysta z opcji wypowiedzenia.

Opłaty zmienne, które nie zależą od indeksu lub stawki nie są wliczane do wartości zobowiązania z tytułu leasingu. Opłaty te są ujmowane w rachunku wyników w okresie zaistnienia zdarzenia, które powoduje ich wymagalność.

W dacie rozpoczęcia, zobowiązanie z tytułu leasingu jest wyceniane w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie, zdyskontowanych z zastosowaniem krańcowych stóp procentowych leasingobiorcy.

Grupa nie dyskontuje zobowiązań z tytułu leasingu przy użyciu stóp procentowych leasingu, gdyż dla celów określenia tej stopy wymagane byłyby informacje na temat niegwarantowanej wartości końcowej przedmiotu leasingu jak również bezpośrednich kosztów poniesionych przez leasingodawcę, czyli informacji, które mogą być znane tylko leasingodawcy.

Ustalenie krańcowej stopy leasingobiorcy

Krańcowe stopy procentowe zostały określone jako suma:

 1. stopy wolnej od ryzyka (risk free rate), wyznaczonej na bazie IRS (Interest Rate Swap) zgodnie z okresem zapadalności stopy dyskonta i odpowiedniej stopy bazowej dla danej waluty, oraz
 2. premii za ryzyko kredytowe Grupy w oparciu o marżę kredytową wyliczoną z uwzględnieniem segmentacji ryzyka kredytowego wszystkich spółek w których zostały zidentyfikowane umowy leasingowe.

Późniejsza wycena

Po dacie rozpoczęcia Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania stosując model kosztu.

W celu zastosowania modelu kosztu Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania według kosztu:

 1. pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie) i łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości; oraz
 2. skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu nieskutkującej koniecznością ujęcia odrębnego składnika leasingu.

Po dacie rozpoczęcia Grupa wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu poprzez:

 1. zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu,
 2. zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz
 3. zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia wszelkiej ponownej oceny lub zmiany leasingu lub w celu uwzględnienia zaktualizowanych zasadniczo stałych opłat leasingowych.

Grupa aktualizuje wycenę zobowiązania z tytułu leasingu z powodu ponownej oceny gdy zaistnieje zmiana w przyszłych opłatach leasingowych wynikająca ze zmiany w indeksie lub stawce stosowanej do ustalenia opłat (np. zmieni się opłata w prawie wieczystego użytkowania), gdy zmieni się kwota, której zapłaty Grupa oczekuje w ramach gwarantowanej wartości końcowej lub jeżeli Grupa zmieni ocenę prawdopodobieństwa skorzystania z opcji kupna, przedłużenia lub wypowiedzenia leasingu.

Aktualizacja zobowiązania z tytułu leasingu koryguje również wartość składnika aktywów z tytułu praw do użytkowania. Jeżeli wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu praw do użytkowania została zmniejszona do zera, dalsze zmniejszenie wyceny zobowiązania z tytułu leasingu Grupa ujmuje w zysku lub stracie.

Amortyzacja

Aktywa z tytułu praw do użytkowania są amortyzowane liniowo przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania bazowego składnika aktywów, chyba, że Grupa posiada wystarczającą pewność, że uzyska tytuł własności przed upływem okresu leasingu – wówczas prawo do użytkowania amortyzuje się od dnia rozpoczęcia leasingu do końca okresu użytkowania składnika aktywów.

Szacowany okres użytkowania aktywów z tytułu praw do użytkowania jest określany w ten sam sposób jak w przypadku rzeczowych aktywów trwałych.

Grupa posiada umowy leasingu dotyczące głównie:

 1. Gruntów, w tym:
  • praw wieczystego użytkowania gruntów zawartych na czas określony do 99 lat,
  • gruntów pod stacje paliw i miejsca obsługi podróżnych zawartych na czas określony do 30 lat,
 2. Budynków i budowli, w tym stacji paliw, zbiorników magazynowych, powierzchni biurowych zawartych na czas określony do 30 lat.
 3. Środków transportu i pozostałych, w tym:
  • cystern kolejowych zawartych na czas określony od 3 do 10 lat,
  • samochodów osobowych zawartych na czas określony do 3 lat,
  • lokomotyw zawartych na czas określony do 3 lat.

Utrata wartości

Grupa stosuje MSR 36 „Utrata wartości aktywów” w celu określenia, czy składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania utracił wartość oraz w celu ujęcia jakiejkolwiek zidentyfikowanej straty z tytułu utraty wartości.

Wyłączenia, uproszczenia i praktyczne rozwiązania w zakresie zastosowania MSSF 16

Wyłączenia

Następujące umowy w Grupie nie wchodzą w zakres MSSF 16:

 • umowy leasingu dotyczące poszukiwań lub wykorzystania surowców naturalnych,
 • umowy licencyjne udzielone objęte zakresem MSSF 15 – Przychody z tytułu umów z klientami oraz
 • umowy leasingu aktywów niematerialnych objętych zakresem MSR 38.

Grupa nie stosuje MSSF 16 do umów leasingu lub podobnych dotyczących aktywów niematerialnych.

Uproszczenia i praktyczne rozwiązania

Leasing krótkoterminowy

Grupa stosuje praktyczne rozwiązanie dla wszystkich klas aktywów w odniesieniu do umów leasingu krótkoterminowego, które charakteryzują się maksymalnym możliwym okresem trwania umów, włączając opcje ich odnowienia, o długości do 12 miesięcy.

Uproszczenia dotyczące tych umów polegają na rozliczaniu opłat leasingowych jako kosztów:

 • metodą liniową, przez okres trwania umowy leasingu, lub
 • inną systematyczną metodą, jeżeli lepiej odzwierciedla ona sposób rozłożenia w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego.

Leasing przedmiotów o niskiej wartości

Grupa nie stosuje ogólnych zasad ujmowania, wyceny i prezentacji zawartych w MSSF 16 do umów leasingu, których przedmiot ma niską wartość.

Za składniki aktywów o niskiej wartości uważa się te, które, gdy są nowe, mają wartość nie wyższą niż 5 000 USD, co na moment pierwszego zastosowania odpowiada kwocie 18 799 PLN przeliczone po kursie z dnia 1 stycznia 2019 roku lub ekwiwalentu w innej walucie według średniego kursu zamknięcia NBP na moment początkowego ujęcia dla każdej zawieranej umowy leasingu.

Uproszczenia dotyczące tych umów polegają na rozliczaniu opłat leasingowych jako kosztów:

 • metodą liniową, przez okres trwania umowy leasingu, lub
 • inną systematyczną metodą, jeżeli lepiej odzwierciedla ona sposób rozłożenia w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego.

Przedmiot umowy leasingu nie może być zaliczany do przedmiotów o niskiej wartości, jeżeli z jego charakteru wynika, że nowy (nieużywany) składnik aktywów ma zazwyczaj wysoką wartość. Jako przedmioty o niskiej wartości Grupa ujmuje np.: butle z gazem technicznym, ekspresy do kawy, inne małe elementy wyposażenia.

Bazowy składnik aktywów może mieć niską wartość tylko wtedy, gdy:

 1. Grupa może odnosić korzyści z użytkowania samego bazowego składnika aktywów lub wraz z innymi zasobami, które są dla niej łatwo dostępne, oraz
 2. bazowy składnik aktywów nie jest w dużym stopniu zależny od innych aktywów ani nie jest z nimi w dużym stopniu powiązany.

Jeżeli Grupa przekazuje składnik aktywów w subleasing lub spodziewa się przekazania składnika aktywów w subleasing, wówczas główny leasing nie kwalifikuje się jako leasing składnika aktywów o niskiej wartości.

Ustalenie okresu leasingu: umowy na czas nieokreślony

Ustalając okres leasingu dla umów na czas nieokreślony Grupa ustala okres leasingu, w którym wypowiedzenie umowy nie będzie uzasadnione, dokonując profesjonalnego osądu i uwzględniając, między innymi:

 • poniesione nakłady w związku z daną umową lub
 • potencjalne koszty związane z wypowiedzeniem umowy leasingu, w tym koszty pozyskania nowej umowy leasingu takie jak koszty negocjacji, koszty relokacji, koszty zidentyfikowania innego bazowego składnika aktywów odpowiadającego potrzebom leasingobiorcy, koszty zintegrowania nowego składnika aktywów z działalnością Grupy lub kary za wypowiedzenie i podobne koszty, w tym koszty związane ze zwrotem bazowego składnika aktywów w stanie określonym w umowie lub na miejsce wskazane w umowie lub
 • istniejące plany biznesowe oraz inne istniejące umowy uzasadniające wykorzystanie leasingowanego przedmiotu w danym okresie.

W przypadku gdy koszty związane z wypowiedzeniem umowy leasingu są istotne, przyjmuje się okres leasingu równy przyjętemu okresowi amortyzacji podobnego środka trwałego o parametrach zbliżonych do przedmiotu leasingu.

W przypadku gdy poniesione nakłady w związku z daną umową są istotne, przyjmuje się okres leasingu równy oczekiwanemu okresowi czerpania korzyści ekonomicznych z tytułu wykorzystywania poniesionych nakładów.

Wartość poniesionych nakładów stanowi odrębny składnik aktywów od aktywa z tytułu praw do użytkowania.

Wydzielanie komponentów nieleasingowych

Z umów, które zawierają komponenty leasingowe i nieleasingowe, Grupa dla wszystkich klas aktywów wydziela i ujmuje odrębnie komponenty nieleasingowe np. serwis składników aktywów stanowiących przedmiot umowy i alokuje odpowiednio wynagrodzenie na bazie warunków umowy, chyba że elementy nieleasingowe są uznane za nieistotne w kontekście całej umowy.

PROFESJONALNY OSĄD

Ustalenie okresu leasingu

Przy ustalaniu okresu leasingu, Grupa rozważa wszystkie istotne fakty i zdarzenia, powodujące istnienie zachęt ekonomicznych do skorzystania z opcji przedłużenia lub nie skorzystania z opcji wypowiedzenia. Grupa dokonuje również profesjonalnego osądu do ustalenia okresu egzekwowalności umowy (okresu leasingu, w którym wypowiedzenie umowy nie będzie uzasadnione) w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony. Ocena okresu leasingu przeprowadzana jest na dzień rozpoczęcia leasingu. Ponowna ocena jest dokonywana w przypadku wystąpienia znaczącego zdarzenia lub znaczącej zmiany w okolicznościach, które leasingobiorca kontroluje, wpływających na tę ocenę.

SZACUNKI

Okresy użytkowania składników aktywów z tytułu praw do użytkowania

Szacowany okres użytkowania aktywów z tytułu praw do użytkowania jest określany w ten sam sposób jak w przypadku rzeczowych aktywów trwałych.

Ustalenie krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy

W związku z tym, że Grupa nie posiada informacji odnośnie stopy procentowej dla umów leasingowych, stosuje krańcową stopę procentową do wyceny zobowiązań z tytułu leasingu, jaką Grupa musiałaby zapłacić, aby na podobny okres i przy podobnych zabezpieczeniach pożyczyć środki w danej walucie niezbędne do zakupu składnika aktywów o podobnej wartości co składnik aktywów z tytułu praw do użytkowania w podobnym środowisku gospodarczym.

Standardy przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), zatwierdzone przez Unię Europejską, ale jeszcze nieobowiązujące

 • Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”: Definicja istotności
 • Zmiany do MSSF 9 – Instrumenty finansowe, MSR 39 – Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz MSSF 7 – Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: Reforma Referencyjnej Stopy Procentowej
 • Zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych zawartych w MSSF, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub później

Standardy przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejską

 • MSSF 17 – Umowy ubezpieczeniowe
 • Zmiany do MSSF 3 – Połączenie przedsięwzięć
 • Zmiany do MSSF 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 – Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach: sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany
 • Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2022 roku lub później

Grupa oczekuje, iż powyżej wymienione standardy nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN.

Grupa zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lecz nieobowiązujące do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z datą ich wejścia w życie.

6. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Zmiany wprowadzone w stosunku do danych finansowych opublikowanych w dniu 30 stycznia 2020 roku w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za IV kwartał 2019 roku wpływające na sumę bilansową i zysk netto:

Dane ujawnione w kwartalnej informacji finansowej za
4Q 2019
Korekta Dane ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za
2019 rok
Aktywa, w tym: 71 376 (174) 71 202
Rzeczowe aktywa trwałe 32 351 12 32 363
Aktywa z tytułu praw do użytkowania 3 953 (1) 3 952
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 79 (28) 51
Zapasy 15 324 (250) 15 074
Należności z tytułu podatku dochodowego 264 (2) 262
Pozostałe aktywa, w tym: 215 95 310
nieruchomości inwestycyjne 124 95 219
Pasywa, w tym: 71 376 (174) 71 202
Zyski zatrzymane 35 358 (189) 35 169
Rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe 2 313 36 2 349
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 1 508 (34) 1 474
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 15 125 7 15 132
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 127 (3) 124
Zobowiązania z tytułu leasingu długterminowe 3 371 9 3 380
Zysk z działalności operacyjnej, w tym: 5 562 (197) 5 365
Koszt własny sprzedaży (97 218) (83) (97 301)
Koszty ogólnego zarządu (1 804) (2) (1 806)
Pozostałe przychody operacyjne 1 119 127 1 246
Pozostałe koszty operacyjne (1 478) (239) (1 717)
Podatek dochodowy (1 062) 8 (1 054)
Zysk netto 4 487 (189) 4 298

 

Powyższe zmiany mające wpływ na wynik dotyczyły głównie:

 • aktualizacji odpisów zapasów do wartości możliwej do uzyskania w kwocie (93) mln PLN,
 • odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w segmencie Detal oraz Wydobycie kwocie 72 mln PLN,
 • utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w segmencie Wydobycie w kwocie (35) mln PLN,
 • przeszacowania wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej w kwocie 51 mln PLN,
 • rozpoznania rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe w kwocie (36) mln PLN,
 • niedoborów materiałów w obcych magazynach w kwocie (156) mln PLN.

7. Struktura Grupy ORLEN

Wybrane zasady rachunkowości

Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty i przepływy środków pieniężnych Jednostki Dominującej i jej jednostek zależnych prezentowane w taki sposób, jakby należały one do pojedynczej jednostki i sporządzane były na ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.

Spółki zależne konsolidowane są metodą pełną, udziały niekontrolujące prezentuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym, oddzielnie od kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej.

Wspólne działania prezentowane są poprzez ujęcie odpowiednich części aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.

Wspólne przedsięwzięcia oraz inwestycje w jednostki stowarzyszone wycenia się przy zastosowaniu metody praw własności. Udział Grupy w zysku lub stracie netto jednostki, w której dokonano inwestycji, ujmuje się w zysku lub stracie Grupy w pozostałej działalności operacyjnej. W zakresie inwestycji w jednostki stowarzyszone Grupa wywiera znaczący wpływ gdy posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) od 20% do 49% praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej.

Profesjonalny osąd

Inwestycje w jednostkach zależnych i współkontrolowanych

Grupa, niezależnie od charakteru jej zaangażowania w danej jednostce (jednostce, w której dokonano inwestycji) określa swój status oceniając, czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, a także czy sprawuje współkontrolę we wspólnym przedsięwzięciu biorąc pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności.

PKN ORLEN jako Jednostka Dominująca Grupy jest podmiotem wielosegmentowym, odpowiednio alokowanym do wszystkich segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych.

Nazwa spółki Spółka matka Udział w liczbie głosów Metoda konsolidacji/
Metoda wyceny
31/12/2019 31/12/2018
Segment Downstream
Grupa ORLEN Lietuva
AB ORLEN Lietuva PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

UAB Mazeikiu Naftos prekybos namai

AB ORLEN Lietuva 100% pełna

OU ORLEN Eesti

AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna

SIA ORLEN Latvija

AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna

  UAB Emas

AB ORLEN Lietuva 100% pełna
Grupa UNIPETROL      
PARAMO, a.s. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna
UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna

UNIPETROL Slovensko, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

UNIPETROL Deutschland GmbH

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

UNIPETROL RPA Hungary Kft.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

Spolana s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna
PETROTRANS, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna
Butadien Kralupy a.s. UNIPETROL, a.s. 51% 51% udział w aktywach i zobowiązaniach
Grupa Basell Orlen Polyolefins
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 50% 50% praw własności

Basell ORLEN Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z.o.o. 100% 100% praw własności
Grupa ORLEN Południe
ORLEN Południe S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

Energomedia Sp. z o.o.

ORLEN POŁUDNIE S.A. 100% 100% pełna

Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.

ORLEN POŁUDNIE S.A. 100% pełna

Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A.

ORLEN POŁUDNIE S.A. 89% 89% pełna
Grupa ORLEN Oil
ORLEN Oil Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji S.A.

ORLEN Oil Sp. z o.o. 90% pełna
Grupa ORLEN Asfalt
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

ORLEN Asfalt Ceska Republika s.r.o.

ORLEN ASFALT Sp. z o.o. 100% 100% pełna
Anwil S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Aviation Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Eko Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Baltic Power Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN KolTrans S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 99,91% pełna
Ship-Service S.A. PKN ORLEN S.A. 60,86% 60,86% pełna
Grupa ORLEN Serwis
ORLEN Serwis S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

UAB Emas

ORLEN Serwis S.A. 100% pełna

ORLEN Service Česká Republika s.r.o.

ORLEN Serwis S.A. 100% pełna
Segment Detal
AB ORLEN Baltics Retail 1 PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Grupa ORLEN Deutschland
ORLEN Deutschland GmbH PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

ORLEN Detuschland Betriebsgesellschaft mbH

ORLEN Deutschland GmbH 100% pełna
ORLEN Budonaft Sp .z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 99,33% 99,33% pełna
UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna
 Segment Wydobycie
Grupa ORLEN Upstream
ORLEN Upstream Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

ORLEN Upstream Canada Ltd.

ORLEN Upstream Sp. z o.o. 100% 100% pełna

1426628 Alberta Ltd.

  ORLEN Upstream Canada Ltd. 100% 100% pełna

OneEx Operations Partnership

  ORLEN Upstream Canada Ltd. 100% 100% pełna

Pieridae Production GP Ltd

  ORLEN Upstream Canada Ltd. 50% 50% praw własności

671519 NB Ltd                                           

    Pieridae Production GP Ltd 100% 100% praw własności

KCK Atlantic Holdings Ltd.

  ORLEN Upstream Canada Ltd. 100% 100% pełna

Pieridae Production LP*                                    

KCK Atlantic Holdings Ltd. 80% 80% praw własności
FX Energy, Inc. ORLEN Upstream Sp. z o.o. 100% 100% pełna

Frontier Exploration, Inc.

  FX Energy, Inc. 100% 100% pełna

FX Energy Netherlands Partnership C.V.  

  FX Energy, Inc. 100% 100% pełna

FX Energy Netherlands B.V.

FX Energy Netherlands Partnership C.V.   100% 100% pełna

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Netherlands Partnership C.V.   100% 100% pełna
 Funkcje Korporacyjne
AB ORLEN Lietuva PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Grupa UNIPETROL

UNIPETROL, a.s.

PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

UNIPETROL RPA, s.r.o.

UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna
HC Verva Litvinov, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. 70,95% 70,95% pełna
ORLEN Usługi Finansowe Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% pełna
Sigma BIS S.A. PKN ORLEN S.A. 66% pełna
ORLEN Administracja Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Capital AB PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Centrum Usług
Korporacyjnych Sp. z o.o.
PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Grupa ORLEN Holding Malta
ORLEN Holding Malta Ltd. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

Orlen Insurance Ltd.

ORLEN HOLDING MALTA Ltd. 100% 100% pełna
Grupa ORLEN Ochrona
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

UAB Apsauga

ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. 100% 100% pełna
ORLEN Projekt S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Laboratorium S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Grupa Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (PPPT S.A.) PKN ORLEN S.A. 50% 50% praw własności

Centrum Edukacji Sp. z o.o.

PPPT S.A. 69,43% 69,43% praw własności
1) Z dniem 16 października 2019 roku, spółka Akcinė bendrovė „Ventus Nafta“ z Grupy ORLEN, zmieniła nazwę spółki na Akcinė bendrovė ORLEN Baltics Retail oraz dokonała rejestracji zmiany nazwy spółki.

*Spółka wyceniana metodą praw własności, pomimo 80% udziału w liczbie głosów. Inwestor nie sprawuje kontroli nad spółką (zgodnie z MSSF 10), nie może kierować samodzielnie istotną działalnością, wszystkie decyzje dotyczące finansowania, kapitału i produkcji wymagają  jednomyślnej zgody wspólników zgodnie z umową spółki.

Zakres działalności podstawowych spółek Grupy ORLEN

Nazwa jednostki Siedziba Podstawowa działalność
AB ORLEN Lietuva
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)
Litwa – Juodeikiai przerób ropy naftowej, wytwarzanie produktów rafineryjnych oraz sprzedaż hurtowa
UNIPETROL a.s.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)
Republika Czeska – Praga przerób ropy naftowej oraz produkcja i dystrybucja produktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych
Anwil S.A. Polska – Włocławek wytwarzanie nawozów azotowych, tworzyw sztucznych i chemikaliów
ORLEN Południe S.A.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)
Polska – Trzebinia przerób ropy naftowej, produkcja i sprzedaż biopaliw, olejów
ORLEN Oil Sp. z o.o. Polska – Kraków produkcja, dystrybucja i sprzedaż olejów smarowych, płynów eksploatacyjnych
ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)
Polska – Płock produkcja i sprzedaż asfaltów drogowych oraz specyfików asfaltowych
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Polska – Płock handel paliwami płynnymi
Inowrocławskie Kopalnie Soli „SOLINO” S.A. Polska – Inowrocław magazynowanie ropy naftowej, paliw, wydobycie solanki oraz konfekcjonowanie soli
ORLEN Upstream Sp. z o.o.
(łącznie z własną Grupą Kapitałową)
Polska – Warszawa poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

Zmiany w strukturze udziałowej Grupy ORLEN

RODZAJ TRANSAKCJI / SPÓŁKI DATA ZDARZENIA LICZBA NABYTYCH / (ZBYTYCH) AKCJI / UDZIAŁÓW UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW PO ZDARZENIU
NABYCIE AKCJI / UDZIAŁÓW
przez PKN ORLEN w:
ORLEN Usługi Finansowe sp. z o.o. 23 stycznia 2019 1 000 100,00%
SIGMA BIS S.A. 3 października 2019 6 600 66,00%
ORLEN KolTrans S.A. 5 grudnia 2019 325 100,00%
przez ORLEN Deutschland GmbH w:
Waterside XXXVII Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (ORLEN Deutschland Betriebsgesellschaft mbH) 6 listopada 2019 25 000 100,00%
przez ORLEN Serwis S.A. w:
UAB EMAS 31 maja 2019 5 700 000 100,00%
ORLEN Service Česká republika s.r.o. 10 grudnia 2019 300 000* 100,00%
ZBYCIE UDZIAŁÓW
przez AB ORLEN Lietuva w:
UAB EMAS 31 maja 2019 5 700 000 0,00%
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I OBJĘCIE UDZIAŁÓW
przez PKN ORLEN w:
SIGMA BIS S.A. 15 października 2019 198 000 66,00%
Baltic Power Sp. z o.o. 23 października 2019 1 000 100,00%
przez ORLEN Deutschland GmbH w:
Waterside XXXVII Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (ORLEN Deutschland Betriebsgesellschaft mbH) 16 grudnia 2019 125 000 100,00%
przez Unipetrol a.s. w:
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 10 lipca 2019 454 004** 13,00%
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 30 listopada 2019 1 013 105** 13,05%
przez UNIPETROL RPA s.r.o. w:
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 10 lipca 2019 3 038 361** 87,00%
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 30 listopada 2019 6 740 895** 86,95%
Spolana s.r.o. 19 grudnia 2019 995 000 000* 86,95%
ZMIANA FORMY PRAWNEJ SPÓŁEK
Przekształcenie spółki Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 15 stycznia 2019 100,00%
Przekształcenie spółki ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 1 marca 2019 99,94%
ZMIANA NAZWY SPÓŁEK
z AB Ventus Nafta na AB ORLEN Baltics Retail 16 października 2019 100,00%
z Waterside XXXVII Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH na ORLEN Deutschland Betriebsgesellschaft mbH 16 grudnia 2019 100,00%
POZOSTAŁE ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY
Grupa ORLEN Południe
Inkorporacja spółki Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. do spółki ORLEN Południe S.A. 2 lutego 2019 100,00%
Grupa ORLEN OIL
Inkorporacja spółki Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji S.A. do spółki ORLEN OIL Sp. z o.o. 2 grudnia 2019 100,00%
Grupa AB ORLEN Lietuva
Inkorporacja spółki AB Mažeikių Nafta Trading House do spółki AB ORLEN Lietuva 9 grudnia 2019 100,00%
Grupa ORLEN Upstream
Stopniowe rozwadnianie udziału ORLEN Upstream Canada Ltd. w spółce Pieridae Energy Limited w efekcie wielokrotnych emisji akcji przez spółkę na przestrzeni całego roku 2019 2,34%
* Wartość nominalna wyrażona w koronach czeskich (CZK), kapitał zakładowy spółki nie został podzielony na udziały. ** Wartość nominalna wyrażona w euro (EUR), kapitał zakładowy spółki nie został podzielony na udziały.

 

Zmiany struktury Grupy są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój Grupy w najbardziej perspektywicznych obszarach.

Jednostki strukturyzowane

ORLEN Capital AB

Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie środków pieniężnych w drodze emisji obligacji oraz innych instrumentów finansowych dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz udzielanie pożyczek lub kredytów do spółek Grupy a także prowadzenie wszelkich innych czynności związanych z powyższymi instrumentami finansowymi.

W dniu 30 czerwca 2014 roku oraz w dniu 7 czerwca 2016 roku ORLEN Capital AB zrealizował emisje euroobligacji z 7 letnim okresem wykupu na łączną kwotę 5 323 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 1 250 mln EUR). Środki pozyskane przez ORLEN Capital w drodze emisji zostały pożyczone do PKN ORLEN na mocy zawartych umów pożyczki. PKN ORLEN jest gwarantem obu emisji obligacji na mocy nieodwołalnych i bezwarunkowych gwarancji wydanych na rzecz obligatariuszy w łącznej kwocie 8 943 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2019 roku (co odpowiada 2,1 mld EUR). Gwarancje zostały udzielone na okres trwania emisji euroobligacji, czyli odpowiednio do 30 czerwca 2021 roku i 7 czerwca 2023 roku.

ORLEN Insurance Ltd.

ORLEN Insurance jest wewnętrznym towarzystwem ubezpieczeniowym (tzw. captive), którego głównym celem działalności jest ubezpieczanie i reasekurowanie działalności Grupy, dopasowując ubezpieczenia do indywidualnych jej potrzeb w zakresie posiadanego majątku i potencjalnej utraty marży.

Wyniki wyszukiwania