Raport
Zintegrowany
2019

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Kapitały:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
NOTA 2019 2018 zmiana (r/r)
wartość %
Przychody ze sprzedaży 9, 11.1, 11.2, 11.3 111 203 109 706 1 497 1,4
przychody ze sprzedaży produktów i usług 93 009 91 014 1 995 2,2
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 18 194 18 692 (498) (2,7)
Koszt własny sprzedaży 11.8 (97 301) (97 265) (36)
koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług (81 266) (80 781) (485) 0,6
wartość sprzedanych towarów i materiałów (16 035) (16 484) 449 (2,7)
Zysk brutto ze sprzedaży 13 902 12 441 1 461 11,7
Koszty sprzedaży (6 355) (4 745) (1 610) 33,9
Koszty ogólnego zarządu (1 806) (1 590) (216) 13,6
Pozostałe przychody operacyjne 11.9 1 246 2 150 (904) (42)
Pozostałe koszty operacyjne 11.10 (1 717) (1 152) (565) 49
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 11.12 (41) (16) (25) 156,3
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 12.3 136 127 9 7,1
Zysk z działalności operacyjnej  5 365 7 215 (1 850) (25,6)
Przychody finansowe 11.11.1 890 1 413 (523) (37)
Koszty finansowe 11.11.2 (901) (1 517) 616 (40,6)
Przychody i koszty finansowe netto (11) (104) 93 (89,4)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 11.12 (2) (1) (1) 100
Zysk przed opodatkowaniem 5 352 7 110 (1 758) (24,7)
Podatek dochodowy 11.13 (1 054) (1 506) 452 (30)
podatek dochodowy bieżący (1 000) (1 181) 181 (15,3)
podatek odroczony (54) (325) 271 (83,4)
Zysk netto 4 298 5 604 (1 306) (23,3)
Inne całkowite dochody:
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty   (35) (24) (11) 45,8
zyski i straty aktuarialne (21) (5) (16) 320
zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (20) (23) 3 (13)
podatek odroczony 11.13.2 6 4 2 50
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty   105 462 (357) (77,3)
instrumenty zabezpieczające (148) 12 (160)
koszty zabezpieczenia 115 38 77 202,6
różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 138 415 (277) (66,7)
podatek odroczony 11.13.2 (3) 3
70 438 (368) (84)
Całkowite dochody netto 4 368 6 042 (1 674) (27,7)
Zysk/(Strata) netto przypadający na 4 298 5 604 (1 306) (23,3)
akcjonariuszy jednostki dominującej 4 300 5 556 (1 256) (22,6)
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących (2) 48 (50)
Całkowite dochody netto przypadające na 4 368 6 042 (1 674) (27,7)
akcjonariuszy jednostki dominującej 4 370 5 937 (1 567) (26,4)
akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących (2) 105 (107)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję) 10,05 12,99 (2,94) (22,63)
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
NOTA 31/12/2019 31/12/2018 zmiana (r/r)
wartość %
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 12.1 32 363 31 390 973 3,1
Wartości niematerialne 12.2 1 600 1 323 277 20,9
Aktywa z tytułu praw do użytkowania 14.2.1 3 952 3 952
Inwestycje wyceniane metodą praw własności 12.3 678 650 28 4,3
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 11.13.2 51 70 (19) (27,1)
Instrumenty pochodne 12.8 310 161 149 92,5
Należności długoterminowe z tytułu leasingu 14.2.2 13 13
Pozostałe aktywa 12.8 310 338 (28) (8,3)
39 277 33 932 5 345 15,8
Aktywa obrotowe
Zapasy 12.5.1 15 074 14 362 712 5
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 12.5.2 9 669 10 479 (810) (7,7)
Należności z tytułu podatku dochodowego 262 114 148 129,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12.6.2 6 159 4 192 1 967 46,9
Instrumenty pochodne 12.8 243 524 (281) (53,6)
Należności krótkoterminowe z tytułu leasingu 14.2.2 12 12
Pozostałe aktywa 12.8 468 336 132 39,3
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 38 202 (164) (81,2)
31 925 30 209 1 716 5,7
Aktywa razem 71 202 64 141 7 061 11
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 12.7.1 1 058 1 058
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 12.7.2 1 227 1 227
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 13.4 328 361 (33) (9,1)
Kapitał z aktualizacji wyceny (33) (15) (18) 120
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 847 709 138 19,5
Zyski zatrzymane 12.7.3 35 169 32 387 2 782 8,6
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 38 596 35 727 2 869 8
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 12.7.4 11 12 (1) (8,3)
Kapitał własny razem 38 607 35 739 2 868 8
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i obligacje 12.6.1 8 185 8 598 (413) (4,8)
Rezerwy 12.9 1 113 1 055 58 5,5
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 11.13.2 1 474 1 445 29 2
Instrumenty pochodne 12.8 2 42 (40) (95,2)
Zobowiązania z tytułu leasingu 14.2.1 3 380 3 380
Pozostałe zobowiązania 12.8 161 366 (205) (56)
14 315 11 506 2 809 24,4
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 12.5.3 15 132 13 697 1 435 10,5
Zobowiązania z tytułu leasingu 14.2.1 618 618
Zobowiązania z tytułu umów z klientami 12.5.4 246 231 15 24,4
Kredyty i obligacje 12.6.1 422 1 193 (771) (64,6)
Rezerwy 12.9 1 236 1 019 217 21,3
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 124 473 (349) (73,8)
Instrumenty pochodne 12.8 266 193 73 37,8
Pozostałe zobowiązania 12.8 236 90 146 162,2
18 280 16 896 1 384 8,2
Zobowiązania razem 32 595 28 402 4 193 14,8
Pasywa razem 71 202 64 141 7 061 11
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Zyski zatrzymane Razem Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym Kapitał własny razem
NOTA 12.7.1, 12.7.2 13.4 12.7.3 12.7.4
01/01/2019 (dane zatwierdzone) 2 285 361 (15) 709 32 387 35 727 12 35 739
Wpływ wdrożenia MSSF 16 (4) (4) (4)
01/01/2019 (dane przekształcone) 2 285 361 (15) 709 32 383 35 723 12 35 735
Zysk/(Strata) netto 4 300 4 300 (2) 4 298
Składniki innych całkowitych dochodów (33) (18) 138 (17) 70 70
Całkowite dochody netto (33) (18) 138 4 283 4 370 (2) 4 368
Emisja akcji przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym 1 1
Dywidendy (1 497) (1 497) (1 497)
31/12/2019 2 285 328 (33) 847 35 169 38 596 11 38 607
01/01/2018 2 285 331 5 334 29 233 32 188 3 014 35 202
Zysk netto 5 556 5 556 48 5 604
Składniki innych całkowitych dochodów 30 (20) 375 (4) 381 57 438
Całkowite dochody netto 30 (20) 375 5 552 5 937 105 6 042
Zmiana struktury (1 115) (1 115) (3 107) (4 222)
Dywidendy (1 283) (1 283) (1 283)
31/12/2018 2 285 361 (15) 709 32 387 35 727 12 35 739
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
NOTA 2019 2018 zmiana (r/r)
wartość %
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 5 352 7 110 (1 758) (24,7)
Korekty o pozycje:
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 12.3 (136) (127) (9) 7,1
Amortyzacja 11.8 3 497 2 673 824 30,8
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych 11.11.4 (72) 319 (391)
Odsetki netto 11.11.3 272 203 69 34,0
Dywidendy 11.11.1 (5) (4) (1) 25,0
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej 316 (1 100) 1 416
utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego 11.9, 11.10 179 (704) 883
rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych 161 (434) 595
Zmiana stanu rezerw 12.9 1 035 736 299 40,6
Zmiana stanu kapitału pracującego 12.5 1 182 (3 059) 4 241
zapasy (709) (1 729) 1 020 (59,0)
należności 942 (1 069) 2 011
zobowiązania 949 (261) 1 210
Pozostałe korekty (624) (732) 108 (14,8)
nieodpłatnie otrzymane prawa majątkowe (683) (494) (189) 38,3
depozyty zabezpieczające (367) (1) (366) 36 600,0
zmiana stanu rozrachunków z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń 268 (247) 515
Podatek dochodowy (zapłacony) 11.13.3 (1 498) (1 039) (459) 44,2
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 319 4 980 4 339 87,1
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania (4 450) (4 454) 4 (0,1)
Nabycie akcji (25) 25
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania 245 161 84 52,2
Dywidendy otrzymane 112 196 (84) (42,9)
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń 82 339 (257) (75,8)
Pozostałe 17 (15) 32
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (3 994) (3 798) (196) 5,2
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Zmiana środków pieniężnych związana z wykupem akcjonariuszy niekontrolujących UNIPETROL, a.s. 190 (4 222) 4 412
Wpływy z otrzymanych kredytów 12.6 381 2 232 (1 851) (82,9)
Emisja obligacji 600 (600)
Spłata kredytów 12.6 (492) (97) (395) 407,2
Wykup obligacji 12.6 (1 000) (200) (800) 400,0
Odsetki zapłacone od kredytów i obligacji 11.11.3, 12.6 (218) (222) 4 (1,8)
Odsetki zapłacone z tytułu leasingu 11.11.3, 12.6 (68) (9) (59) 655,6
Dywidendy wypłacone (1 497) (1 284) (213) 16,6
akcjonariuszom jednostki dominującej 12.7.6 (1 497) (1 283) (214) 16,7
akcjonariuszom niekontrolującym (1) 1
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 12.6 (656) (32) (624) 1 950,0
opłaty z tytułu leasingu krótkoterminowego i niskocennego (149) (149)
Pozostałe (3) (3)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (3 363) (3 237) (126) 3,9
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 962 (2 055) 4 017
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 5 3 2 66,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 4 192 6 244 (2 052) (32,9)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 6 159 4 192 1 967 46,9
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 1 086 87 999 1 148,3

Wyniki wyszukiwania