Raport
Zintegrowany
2019

Zasady ładu korporacyjnego

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

W 2019 roku PKN ORLEN stosował wszystkie zasady zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”, obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GRI:
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

PKN ORLEN jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Giełda”, „GPW”) zobowiązany jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („DPSN”) uchwalonych przez Radę Giełdy (uchwała nr 26/1413/2015 Rady GPW z dnia 13 października 2015 roku), obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. Dokument DPSN znajduje się na stronie internetowej Giełdy, a także na korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN, w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z wytycznymi Giełdy, zastosowanie się do poszczególnych rekomendacji wynikających z dokumentu DPSN jest omówione w odpowiednich częściach niniejszej sekcji Raportu Zintegrowanego.

GRI:
  • 102-43

Komunikacja z rynkiem kapitałowym

Infografika-Orlen-2020-70 Infografika-Orlen-2020-70

PKN ORLEN stara się zapewnić łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji wykorzystując między innymi następujące narzędzia komunikacji:

  • Indywidualne i grupowe zamknięte spotkania z inwestorami i analitykami zarówno w kraju, jak i zagranicą, także w formie telekonferencji.
  • Otwarte dla wszystkich konferencje medialne transmitowane na żywo przez internet wraz z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski. Konferencje odbywają się w trakcie ważnych dla Spółki wydarzeń, takich jak publikacja wyników finansowych, strategii itp.
  • Cykle spotkań z inwestorami w kraju i za granicą (roadshows).
  • Spotkania uczestników rynku z kluczowymi menedżerami Spółki w siedzibie i obiektach gdzie prowadzona jest działalność operacyjna Spółki, tzw. site visits.
  • Dni Inwestora i Analityka w PKN ORLEN, organizowane co pewien czas – warsztaty tematyczne dotyczące różnych dziedzin działalności Spółki, prowadzone przez przedstawicieli Zarządu, dyrektorów wykonawczych i pozostałych, wybranych menedżerów.

PKN ORLEN chętnie i otwarcie udziela wszelkich wyjaśnień swoim akcjonariuszom, inwestorom, analitykom i pozostałym uczestnikom rynku kapitałowego, w trakcie wymienionych wyżej spotkań grupowych, indywidualnych, telekonferencji, „roadshow” czy „site visits”. Na spotkania te przygotowywane są specjalnie materiały prezentacyjne, przybliżające obszerny i skomplikowany sektor przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, w którym działa Spółka.

Ponadto PKN ORLEN dokłada najwyższych starań, by jak najszybciej dostarczyć inwestorom i analitykom informacji finansowych na temat jej działalności. PKN ORLEN należy do spółek, które jako pierwsze po zamknięciu okresów sprawozdawczych publikują swoje wyniki finansowe – w 2019 roku dokonał tego już w około 23 dni od zamknięcia okresów rozliczeniowych.

PKN ORLEN jest także spółką dywidendową. W 2019 roku po raz siódmy z rzędu podzielił swój zysk pomiędzy akcjonariuszy wypłacając najwyższą w historii dywidendę na poziomie 3,50 PLN na jedną akcję.

Spółka rozwija także, rozpoczęty w 2018 roku, program skierowany do inwestorów indywidualnych „ORLEN W PORTFELU”, a w nim Akademię Inwestowania. W 2019 roku do programu dołączyły trzy domy maklerskie, dzięki czemu jest on obsługiwany już przez pięć profesjonalnych instytucji. Na koniec roku odnotowano ponad 3000 inwestorów zarejestrowanych w programie. Opublikowano część edukacyjną programu, przeprowadzono pierwszą edycję egzaminów Akademii Inwestowania, a także rozpoczęto kolejny moduł edukacyjny – Praktycznie o inwestowaniu. Z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie skorzystało ponad 60 tys. osób.

Reakcje Spółki na pojawiające się publicznie opinie i informacje szkodzące jej wizerunkowi

PKN ORLEN aktywnie przeciwdziała nieprawdziwym publikacjom i komentarzom, które mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki. W ramach wewnętrznej regulacji w całej Grupie ORLEN uporządkowane zostały zasady komunikacji zewnętrznej, obejmujące zarówno kontakt z przedstawicielami mediów, udział przedstawicieli Spółki w debatach, konferencjach, panelach dyskusyjnych, jak i działania w mediach społecznościowych. Zarządzenie to zobowiązuje do wieloetapowej, ale też bardzo intuicyjnej i spójnej, weryfikacji informacji na temat przedstawicieli Spółki lub samej Spółki, zanim zostaną one upublicznione. W przypadku działań komunikacyjnych dotyczących wizerunku Spółki duży nacisk położony jest na szybkość reakcji na potencjalnie negatywne publikacje. Zasady dotyczące takiej reakcji są ściśle określone w ramach zarządzenia, co gwarantuje wysoką skuteczność podejmowanych przez Spółkę działań w tym obszarze.

Koordynacją wyżej wymienionych działań zajmuje się Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Korporacyjnej.

Działalność PKN ORLEN w obszarze odpowiedzialnego biznesu

Priorytetem PKN ORLEN w każdej dziedzinie działalności jest zrównoważony rozwój, który rozumiemy jako troskę o przyszłe pokolenia. To oznacza, że w budowaniu pozycji Grupy Kapitałowej ORLEN cele społeczne są dla nas tak samo ważne jak cele biznesowe. Szanujemy człowieka i jego prawa. Korzystamy z zasobów naturalnych tak, by nie naruszać równowagi w środowisku. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. Tak szerokie podejście do odpowiedzialności wymaga realizacji działań z zakresu CSR we wszystkich obszarach firmy. Działania te wiążą się m.in. z edukowaniem oraz inspirowaniem interesariuszy do społecznej odpowiedzialności, dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, troską o ich rozwój, optymalizacją wpływu na środowisko, pielęgnowaniem wartości etycznych, przeciwdziałaniem korupcji, poszanowaniem praw człowieka, troską o dobro klienta oraz otwartością na jego potrzeby, budowaniem relacji partnerskich z kontrahentami. Szczególną uwagą otaczany jest Płock i region płocki. Koncern realizuje tu szereg projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i innych. Wśród nich warto wymienić innowacyjne narzędzie, jakim jest system OrlenInfo służący do kontaktów z lokalną społecznością. Dzięki niemu Spółka może szybko informować o wszelkich zdarzeniach do których doszło na terenie Zakładu Produkcyjnego, jak również o przedsięwzięciach inicjowanych na rzecz mieszkańców Płocka.

Kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności wyznacza strategia CSR spójna ze strategią biznesową ORLEN. Od 2019 roku wdrażana jest „Strategia CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”, w której wyznaczono obszary odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi. Celami nowej strategii są: budowanie wizerunku PKN ORLEN jako lidera w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, dążenie do osiągnięcia spójności celów biznesowych i społecznych, osiągnięcie synergii działań społecznych w Grupie ORLEN, zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz wsparcie realizacji Programu Dostępność Plus. Ponadto w 2019 roku określono trzy priorytety dla działań społecznych: ochrona środowiska (np. projekty edukacyjne), promocja bezpieczeństwa (np. program „ORLEN dla Strażaków”), ochrona i promocja zdrowia (np. akcja „Miasteczko Zdrowia”). W osiąganiu celów społecznych kluczową rolę odgrywa Fundacja ORLEN, która w 2001 roku została powołana do pełnienia społecznej misji Fundatora, którym jest PKN ORLEN. Dla osiągnięcia większej spójności komunikacyjnej oraz wizerunkowej w 2019 roku zmieniono jej nazwę na Fundację ORLEN (wcześniej: Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”).

Koncern w działalności sponsoringowej skupia się na kilku wybranych obszarach tematycznych, którymi są: wsparcie sportu zawodowego i amatorskiego, kultura i sztuka, promocja polskiej gospodarki, popularyzacja Polski na arenie międzynarodowej, promocja edukacji i wiedzy, projekty społeczne, działania z obszaru historii, pamięci i tradycji narodowej. PKN ORLEN angażuje się w życie środowisk lokalnych, zwłaszcza w Płocku. Ważną grupą działań są wydarzenia w ramach sponsoringu społecznego. Ich celem jest poprawa jakości życia mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem małych społeczności lokalnych oraz budowanie dobrych relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy. Łączna liczba działań w tym obszarze wyniosła 277 projektów.

PKN ORLEN informuje o swoich działaniach społecznych m.in. na korporacyjnej stronie internetowej w zakładce „Odpowiedzialny biznes” oraz w corocznym raporcie zintegrowanym on-line. Dostępne są m.in. „Zasady realizacji działalności sponsoringowej” oraz „Polityka dobroczynności PKN ORLEN S.A.”.

Wyniki wyszukiwania