Raport
Zintegrowany
2019

Polityka Różnorodności

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

W PKN ORLEN kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w spółce:

 • Regulamin Pracy dla PKN ORLEN,
 • „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN”,
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKN ORLEN,
 • Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy ORLEN,
 • Strategia CSR dla PKN ORLEN (zapisy w zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością),
 • Polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych w PKN ORLEN,
 • Polityka zasad udzielania pomocy pracownikom PKN ORLEN w sytuacjach kryzysowych,
 • Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Celami działań związanymi z zarządzaniem różnorodnością są:

 • Równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji,
 • Poszanowanie dla różnorodności,
 • Zarządzanie różnicami kulturowymi,
 • Otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy, ułatwianie im zatrudnienia w spółkach Grupy ORLEN i tym samym podnoszenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • Wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie,
 • Polityka wynagradzania i premiowania,
 • Standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych pracowników, tj. ekspatów i inpatów,
 • Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z niepełnosprawnościami, matek karmiących),
 • Wsparcie dla grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • Działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego (tzw. Programy Work-Life Balance).

Ponadto polityka różnorodności realizowana jest poprzez następujące działania:

 • Organizacja szkoleń zawierających tematykę zarządzania różnorodnością, przeprowadzanie kampanii informacyjnej dotyczącej budowania świadomości nt. niepełnosprawności w miejscu pracy uwzględniając spotkania informacyjno-konsultacyjne dla pracowników PKN ORLEN i spółek z Grupy ORLEN, dyżury ze specjalistą w tym zakresie,
 • Wolontariat pracowniczy,
 • Uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagradzanie) oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej,
 • Warsztaty dla ekspatów w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi,
 • Cykliczne przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i satysfakcji z pracy,
 • Powołanie zespołu koordynującego przeciwdziałanie mobbingowi (Komisja Antymobbingowa powoływana przez pracodawcę do rozpatrywania skarg na wypadek zaistnienia w spółce zachowań mobbingowych),
 • Powołanie funkcji Rzecznika ds. Etyki, do którego można zgłaszać naruszenia „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” (czyli dotyczących także dyskryminacji i mobbingu),
 • Powołanie Komitetu Kapitału Ludzkiego, który opiniuje, zatwierdza/przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN i monitoruje przestrzeganie „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” w szczególności rozpatruje istotne naruszenia, podejmuje działania naprawcze, wydaje wytyczne a także rozpatruje istotne zagadnienia dotyczące kwestii etycznych,
 • Podpisanie Deklaracji współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i PKN ORLEN, co zainicjowało działania mające na celu zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w Grupie Kapitałowej. Efektem tych działań było przystąpienie do Programu „Praca-Integracja”. Obok PKN ORLEN do Programu przystąpiło siedem spółek Grupy ORLEN: ANWIL, ORLEN CUK, ORLEN Eko, ORLEN KolTrans, ORLEN Ochrona, ORLEN Paliwa oraz ORLEN Południe.

W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN wchodzą członkowie z wykształceniem m.in. w zakresie prawa, ekonomii i chemii oraz różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Na 31 grudnia 2019 roku w skład Zarządu spółki wchodziło 5 mężczyzn i 1 kobieta, a w skład Rady Nadzorczej wchodziło 6 kobiet i 4 mężczyzn. Struktura wiekowa Członków Zarządu przedstawiała się następująco: 30-39 lat – 1 osoba, 40-50 lat – 4 osoby, 60-70 lat – 1 osoba, a Rady Nadzorczej: 40-49 lat – 6 osób, 50-60 lat – 1 osoba, powyżej 60 lat – 3 osoby.

GRI:
 • 405-1

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci i wieku

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej j.m. Grupa ORLEN PKN ORLEN
2019 2018 2019 2018
Zarządy Spółek Grupy ORLEN wg płci, w tym:
Kobiety [%] 13 9 17 14
Mężczyźni [%] 87 91 83 86
Rady Nadzorcze Grupy ORLEN wg płci, w tym:
Kobiety [%] 31 32 60 56
Mężczyźni [%] 69 68 40 44
Zarząd – struktura ze względu na wiek, w tym:
< 30 lat [%] 1 0 0 0
30-50 [%] 72 72 83 71
>50 [%] 27 28 17 29
Rada Nadzorcza – struktura ze względu na wiek, w tym:
< 30 lat [%] 1 3 0 0
30-50 [%] 79 82 60 100
>50 [%] 20 15 40 0
Pracownicy – struktura zatrudnienia według wieku, w tym:
< 30 lat
Menedżerowie [%] 1 1 1 1
Nie-menedżerowie [%] 99 99 99 99
30-50
Menedżerowie [%] 12 11 14 11
Nie-menedżerowie [%] 88 89 86 89
>50
Menedżerowie [%] 10 9 14 7
Nie-menedżerowie [%] 90 91 86 93
Pracownicy – struktura zatrudnienia według płci, w tym:
Kobiety
Menedżerowie [%] 9 8 11 11
Nie-menedżerowie [%] 91 92 89 89
Mężczyźni
Menedżerowie [%] 11 9 13 8
Nie-menedżerowie [%] 89 91 87 92

Wyniki wyszukiwania