Raport
Zintegrowany
2019

Polityka Wynagrodzeń

Wskaźniki GRI na tej stronie:
Kapitały:

Funkcjonująca w PKN ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla Akcjonarisuzy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

GRI:
 • 102-35

Wynagrodzenie członków Zarządu PKN ORLEN ustala Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w związku z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Do głównych elementów systemu wynagrodzeń członków Zarządu należą:

 • stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze (wynagrodzenie stałe),
 • premia roczna (wynagrodzenie zmienne) uzależniona od poziomu realizacji celów ilościowych i jakościowych oraz realizacji możliwych do ustalenia celów odrębnych,
 • odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę,
 • wynagrodzenie (odszkodowanie) z tytułu zakazu konkurencji.

Wszystkie elementy wynagrodzenia reguluje umowa zawarta pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką.

Świadczenia dodatkowe dla dyrektorów raportujących do Zarządu PKN ORLEN mogą obejmować w szczególności samochód służbowy, pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie z opcją inwestycyjną, prawo do korzystania z dodatkowej opieki medycznej przez dyrektora i członków jego rodziny, w tym profilaktyki zdrowotnej, zajęć sportowych i rehabilitacji, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, pokrycie kosztów przeprowadzki w trakcie zatrudnienia, możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prawo do udziału w Pracowniczym Programie Emerytalnym na zasadach obowiązujących w Spółce oraz prawo do uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach ogólnych.

Funkcjonująca w PKN ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ogólne zasady i warunki przyznawania premii rocznej

Członkom Zarządu PKN ORLEN przysługuje prawo do premii rocznej (wynagrodzenia zmiennego) na zasadach ustalonych w umowie, której załącznikiem i częścią składową jest Regulamin Systemu Motywacyjnego dla Zarządu. Poziom premii rocznej uzależniony jest od wykonania indywidualnych zadań (jakościowych oraz ilościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych członków Zarządu. Rada Nadzorcza w oparciu o ogólny katalog Celów Zarządczych ustalony przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN – wyznacza co roku od czterech do dziesięciu indywidualnych zadań premiowych, które wpisywane są do Karty Celów danego członka Zarządu. Rada Nadzorcza może również dodatkowo ustalić na dany rok odrębny cel lub cele warunkujące możliwość otrzymania premii za ten rok.

Ocena wykonania indywidualnych zadań premiowych (ilościowych i jakościowych) przez danego członka Zarządu oraz celów odrębnych dokonywana jest co roku przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Prezesa Zarządu, zawierającej ocenę wykonania indywidualnych zadań premiowych wszystkich członków Zarządu, rekomendacji Zarządu w zakresie realizacji celu/celów odrębnych, sprawozdań dotyczących wykonania przez danego członka Zarządu indywidualnych zadań premiowych, sprawozdań finansowych PKN ORLEN oraz innych dokumentów, których zbadanie Rada Nadzorcza uzna za celowe.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu członkowi Zarządu premii rocznej (wynagrodzenia zmiennego) za dany rok obrotowy oraz jej wysokości bądź o nie przyznaniu premii rocznej. Uchwała jest podstawą do wypłaty premii rocznej, o ile skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie oraz jeśli członkowi Zarządu zostało udzielone absolutorium z wykonania obowiązków.

Na 2019 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich członków Zarządu sześć poniższych celów ilościowych:

 • EBIT raportowany Koncernu,
 • EBITDA wg LIFO Koncernu,
 • CAPEX utrzymaniowy Koncernu + Koszty ogólne i osobowe Koncernu,
 • CAPEX rozwojowy Koncernu,
 • Wskaźnik giełdowy: TSR PKN ORLEN względem rynku,
 • Wskaźnik wypadkowości: TRR Koncernu wraz z kontraktorami zewnętrznymi

oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe. Rada Nadzorcza dla wszystkich członków Zarządu ustaliła również dwa cele jakościowe związane z kluczowymi wyzwaniami Koncernu na dany rok.

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN – ustaliła następujące odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania premii rocznej za 2019 rok:

 • stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
 • realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1182, ze zm.), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 roku poz. 229, ze zm.).

Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN

Regulaminy dotyczące premiowania funkcjonujące dla Zarządu PKN ORLEN, dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi PKN ORLEN oraz pozostałych kluczowych stanowisk Grupy ORLEN mają wspólne podstawowe cechy. Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za realizację indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu premiowego przez Radę Nadzorczą dla członków Zarządu oraz przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu kierowniczego. Systemy premiowania są spójne z Wartościami Koncernu, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali Grupy ORLEN. Postawione cele mają charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy, i są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone.

Umowy zawarte z osobami zarządzającymi o zakazie konkurencji i rozwiązanie umowy

Zgodnie z umowami członkowie Zarządu PKN ORLEN zobowiązani są przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. W okresie tym otrzymują wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Zapisy w umowach dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu funkcji członka Zarządu wchodzą w życie dopiero po upływie 3 miesięcy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Ponadto umowy przewidują wypłatę odprawy w przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych, istotnych obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy. Odprawa w takim przypadku wynosi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z umowami członkowie Zarządów spółek Grupy ORLEN standardowo zobowiązani są przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. W okresie tym otrzymują wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości 50% lub 100% sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Zapisy w umowach dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu funkcji członka Zarządu wchodzą w życie dopiero po upływie 3 lub 6 miesięcy pełnienia funkcji członka Zarządu. W zakresie odpraw członków Zarządów spółek Grupy ORLEN standardowo dotyczą analogiczne zasady jak w przypadku członków Zarządu PKN ORLEN.

Dyrektorzy bezpośrednio podlegli Zarządowi PKN ORLEN standardowo zobowiązani są do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50% sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Odprawa z tytułu rozwiązania umowy przez pracodawcę wynosi standardowo sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w 2019 i 2018 roku [tys. PLN]

Item 2019 2018
Daniel Obajtek 1) 1 206 867
Wojciech Jasiński 2) 83
Mirosław Kochalski 3) 83
Armen Artwich 4) 925 284
Patrycja Klarecka 5) 921 448
Zbigniew Leszczyński 929 859
Krystian Pater 6) 194
Wiesław Protasewicz 7) 834 854
Michał Róg 4) 975 304
Maria Sosnowska 8) 83
Józef Węgrecki 9) 952 686
Total: 6 742 4 745
1) Remuneration for the period of holding the position of President of the Management Board since 6 February 2018 2) Remuneration for the period of holding the position of President of the Management Board to 5 February 2018 3) Remuneration for the period of holding the position of Vice-President of the Management Board to 5 February 2018 4) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board since 1 September 2018 5) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board since 24 June 2018 6) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board to 22 March 2018 7) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board to 28 November 20198) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board to 5 February 20189) Remuneration for the period of holding the position of Member of the Management Board since 23 March 2018

Premie potencjalnie należne Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w danym roku do wypłaty w roku kolejnym [tys. PLN]

Wyszczególnienie 2019 2018
Daniel Obajtek 1) 913 766
Armen Artwich 2) 913 284
Patrycja Klarecka 3) 913 443
Zbigniew Leszczyński 913 853
Wiesław Protasewicz 4) 831 853
Michał Róg 2) 913 284
Józef Węgrecki 5) 913 661
Ogółem: 6 309 4 144
1) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji od dnia 6 lutego 2018 roku 2) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji od dnia 1 września 2018 roku 3) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji od dnia 24 czerwca 2018 roku 4) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji do dnia 28 listopada 2019 roku 5) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji od 23 marca 2018 roku

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy byłych Członków Zarządu Spółki [tys. PLN]

Wyszczególnienie 2019 2018
Wiesław Protasewicz 1) 228
Wojciech Jasiński 2) 320
Mirosław Kochalski 2) 427
Krystian Pater 2) 427
Ogółem: 228 1 174
1) W 2019 roku wypłacona odprawa.
2) W 2018 roku wypłacona odprawa oraz zakaz konkurencji.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z tytułu zasiadania w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych (tysiące PLN)

Członkowie Zarządu PKN ORLEN zasiadający w 2019 i w 2018 roku w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych Grupy ORLEN nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN [tys. PLN]

Wyszczególnienie 2019 2018
Izabela Felczak-Poturnicka 133 124
Angelina Sarota 1) 11
Agnieszka Biernat-Wiatrak 2) 60 105
Mateusz Bochacik 3) 15 117
Adrian Dworzyński 1) 10
Barbara Jarzembowska 4) 67
Andrzej Kapała 5) 123 59
Michał Klimaszewski 4) 67 59
Wojciech Kryński 6) 55 114
Roman Kusz 7) 21 10
Agnieszka Krzętowska 1) 10
Radosław Kwaśnicki 6) 55 114
Jadwiga Lesisz 8) 122 277
Małgorzata Niezgoda 9) 122 277
Anna Sakowicz-Kacz 4) 67 113
Andrzej Szumański 4) 67
Józef Węgrecki 10) 101
Anna Wójcik 5) 122 59
Ogółem: 1 096 1 214
1) Za okres pełnienia funkcji do 2 lutego 2018 roku, 2) Za okres pełnienia funkcji od 2 lutego 2018 roku do 14 czerwca 2019 roku, 3) Za okres pełnienia funkcji do 15 lutego 2019 roku, 4) Za okres pełnienia funkcji od 14 czerwca 2019 roku, 5) Za okres pełnienia funkcji od 26 czerwca 2018 roku, 6) Za okres pełnienia funkcji do 14 czerwca 2019 roku, 7) Za okres pełnienia funkcji od 29 października 2019 roku, 8) Za okres pełnienia funkcji od 2 lutego 2018 roku, od 23 marca 2018 roku do 23 czerwca 2018 roku delegowana do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, 9) Za okres pełnienia funkcji od 5 stycznia 2018 roku, 10) Za okres pełnienia funkcji od 5 lutego 2018 roku do 22 marca 2018 roku, w danym okresie delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN [tys. PLN]

Wyszczególnienie 2019 2018
Wynagrodzenia i inne świadczenia członków kluczowego personelu kierowniczego:
– pozostały kluczowy personel kierowniczy Spółki 30 585 39 479
– kluczowy personel kierowniczy spółek zależnych Grupy ORLEN 155 118 139 128
Ogółem: 185 703 178 607

Wyniki wyszukiwania