Raport
Zintegrowany
2019

Znaczne pakiety akcji

Kapitały:

W 2019 roku oraz do dnia autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok” (18 marca 2020 roku) nie było zmian w strukturze akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym PKN ORLEN.

Liczba akcji posiadana przez akcjonariuszy prezentowana jest na podstawie najbardziej aktualnych, oficjalnych informacji posiadanych przez Spółkę. Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN. Ograniczenia takie mogą wynikać z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2019 roku, na 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień autoryzacji Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok na dzień 18 marca 2020 roku

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 01.01.2019*)
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 01.01.2019*)
Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 31.12.2019**)
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 31.12.2019**)
Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu (na dzień autoryzacji raportu***) Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na dzień autoryzacji raportu***)
Skarb Państwa 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52%
Nationale-Nederlanden OFE 30 000 000 7,01% 32 544 000 7,61% 30 000 000 7,01%
Aviva OFE Aviva Santander 28 240 000 6,60% 25 000 000 5,85% 26 000 000 6,08%
Pozostali 251 758 865 58,87% 252 454 865 59,02% 253 998 865 59,39%
Razem 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00%
* Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 26 czerwca 2018 roku, kontynuującego obrady 17 lipca 2018 roku. ** Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 14 czerwca 2019 roku. *** Zgodnie z informacjami z NWZ PKN ORLEN zwołanego na 5 marca 2020 roku.

 

Struktura akcjonariatu oraz kluczowe dane dotyczące akcji PKN ORLEN zostały opisane w sekcji „Akcjonariat i akcje”.

Wyniki wyszukiwania