Raport
Zintegrowany
2019

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

w minionym roku PKN ORLEN konsekwentnie realizując przyjętą strategię,  budował swoją wartość i przewagi konkurencyjne. Koncern rozwijał i zwiększał produkcję petrochemiczną, prowadził dalszą integrację aktywów rafineryjnych, angażował się także w energetykę niskoemisyjną. Duży nacisk postawił również na rozwój segmentu detalicznego oraz kontynuowano projekty z obszaru poszukiwań i wydobycia. Co istotne, zwiększyło się  tempo prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie  innowacji wspierających wszystkie obszary działalności. Realizując te ambitne zadania PKN ORLEN zachował wszystkie wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie.

Bardzo dobrą kondycję finansową Koncernu potwierdzają wyniki osiągnięte w 2019 roku. EBITDA LIFO wyniosła 9,4 mld zł i była o 1,1 mld zł wyższa niż rok wcześniej. Wyniki zostały wypracowane przy rekordowym przerobie ropy wynoszącym 33,9 mln ton oraz rekordowej sprzedaży na poziomie 43,3 mln ton. Najwyższy w historii Koncernu rezultat EBITDA LIFO, na poziomie ponad 3 mld zł, osiągnął segment detaliczny, a także obszar energetyki, który w minionym roku dostarczył do wyniku 1,6 mld zł. Zysk netto Koncernu wyniósł 4,5 mld zł, natomiast zadłużenie netto spadło o 3,2 mld zł, do poziomu 2,4 mld zł na koniec roku. Dźwignia finansowa utrzymywała się zaś na bezpiecznym poziomie 6,3%. Stabilna, dobra kondycja finansowa PKN ORLEN umożliwiła nie tylko realizację wielu ważnych projektów, ale wpłynęła też na zwiększenie bazy akcjonariuszy indywidualnych i rozwój programu ORLEN W PORTFELU.

Ważne decyzje biznesowe i inwestycje, podejmowane w ubiegłym roku, gwarantują PKN ORLEN dynamiczny rozwój w perspektywie kolejnych dekad. Nadrzędnym celem jest budowa silnego multienergetycznego koncernu o ugruntowanej międzynarodowej pozycji, odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Będzie to korzystne dla Akcjonariuszy i Klientów PKN ORLEN, a także istotnie wzmocni polską gospodarkę. Dlatego tak ważne było rozpoczęcie procesu przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS oraz ogłoszenie wezwania na 100% akcji Grupy ENERGA – tę transakcję z powodzeniem zakończono w kwietniu 2020 roku.

Równie istotne było zainicjowanie kluczowych dla rozwoju Koncernu inwestycji w strategicznych obszarach, m.in. petrochemii, rafinerii i energetyce, w tym niskoemisyjnej. W perspektywie najbliższych lat PKN ORLEN chce stać się znaczącym producentem czystej energii elektrycznej, na którą zapotrzebowanie stale rośnie. W tym celu w minionym roku realizowano projekt budowy morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy do 1,2 GWe, a także farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Koncern wszedł również w kolejny etap realizacji strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii, który zwiększy moce produkcyjne o co najmniej 30 procent. Przy obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych spodziewany wzrost EBITDA po realizacji inwestycji wyniesie 1,5 mld zł rocznie.

Mając świadomość, że w przyszłości wodór będzie bardzo istotnym paliwem wykorzystywanym w transporcie, PKN ORLEN intensyfikuje prace w tym obszarze, umacniając swoją pozycję lidera na wymagającym rynku paliw alternatywnych. W drugiej połowie 2019 roku Koncern podpisał list intencyjny z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego napędzanego wodorem. Z kolei z Pesa Bydgoszcz zawarte zostało porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu towarowego. W tym roku PKN ORLEN kontynuuje te działania, czego przykładem jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Gminą Miasto Płock, a także z Krakowskim Holdingiem Komunalnym i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie. W tych miastach Koncern będzie  rozwijać zeroemisyjny transport publiczny oparty o napędy wodorowe. Natomiast we Włocławku planowana jest budowa  hubu wodorowego. W kolejnym kroku taka inwestycja będzie prowadzona  również w Płocku. Instalacja doczyszczania wodoru powstaje też w należącej do Grupy ORLEN biorafinerii w Trzebini.

W 2019  roku działania PKN ORLEN koncentrowały się również na dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, co istotnie wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Poszerzenie kierunków dostaw do płockiej rafinerii było efektem współpracy biznesowej z producentami spoza Europy, w tym z Afryki, czy Zatoki Perskiej.

Jednym z priorytetów było również wzmacnianie spółek z Grupy ORLEN. Koncern przekształca ORLEN Południe w nowoczesną biorafinerię. W zakładzie w Trzebini w ubiegłym roku rozpoczęła się budowa pierwszej w Polsce instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Spółka podpisała też umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w zakładzie w Jedliczu. Z kolei spółka ANWIL w 2019 roku rozpoczęła budowę dwóch z trzech instalacji do produkcji nawozów azotowych.

Koncern podejmował też działania, które jeszcze bardziej wzmacniają pozycję i rozpoznawalność marki ORLEN za granicą. W tym celu realizowana była strategia cobrandingu, czyli ujednolicenia wizerunku sieci zagranicznych stacji poprzez dodanie do lokalnych brandów star w Niemczech i Benzina w Czechach oraz na Słowacji logotypu Grupy ORLEN. Ponadto pod Berlinem rozpoczęto budowę testowej stacji wyłącznie pod marką ORLEN, która została otwarta w 2020 roku. Wsparciem dla procesu cobrandingu było zaangażowanie Koncernu w Formułę 1 i współpraca z Robertem Kubicą. Jego udział w kampanii promocyjnej PKN ORLEN przyczynił się do osiągnięcia w 2019 roku rekordowego wyniku segmentu detalicznego.

W tym roku PKN ORLEN kontynuuje ważne inwestycje rozwojowe, kluczowe dla przyszłości Koncernu. Jestem przekonany, że najbliższe miesiące przyniosą kolejne projekty, które przełożą się na jeszcze lepsze wyniki Grupy ORLEN i pozytywne efekty dla Akcjonariuszy.

Wojciech Jasiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
PKN ORLEN S.A.

Wyniki wyszukiwania