Raport
Zintegrowany
2019

Struktura Grupy ORLEN

Wskaźniki GRI na tej stronie:

W skład Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodziło 68 spółek, w tym 58 spółek zależnych.

GRI:
 • 102-3
 • 102-4
 • 102-6

Grupa ORLEN obejmuje PKN ORLEN jako Jednostkę Dominującą z siedzibą w Płocku oraz jednostki zlokalizowane na terenie Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA i Kanady.

GRI:
 • 102-5

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Skarb Państwa był właścicielem 27,52% akcji Jednostki Dominującej – PKN ORLEN. Struktura akcjonariatu PKN ORLEN została przedstawiona w sekcji Akcjonariat i Akcje.

Spółki Grupy ORLEN prowadzą działalność:

produkcyjną
w segmencie rafineryjnym, petrochemicznym obejmującą przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych oraz w segmencie energetycznym – produkcja energii elektrycznej i mediów
handlową
hurtową i detaliczną sprzedaż paliw i pozostałych produktów
usługową
magazynowanie ropy naftowej i paliw, transport, usługi konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne oraz ubezpieczeniowe i finansowe
związaną z poszukiwaniem
rozpoznawaniem i wydobyciem węglowodorów oraz wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i handlem energią elektryczną i cieplną
 • Dla celów zarządczych działalność Grupy ORLEN została podzielona na 3 segmenty operacyjne: Downstream, Detal, Wydobycie oraz Funkcje Korporacyjne.
 • Szerszy opis działalności powyższych segmentów operacyjnych został przedstawiony w sekcji „Grupa ORLEN w 2019 roku”, a  ich wyniki finansowe w sekcji „Wyniki Finansowe”.
 • Szczegółowe informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Jednostki Dominującej z podmiotami Grupy ORLEN oraz metody konsolidacji zostały przedstawione w sekcji „Wyniki Finansowe”.
GRI:
 • 102-45
orlen00 orlen00

Alokacja Jednostki Dominującej i Spółek Grupy ORLEN do segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Segment Downstream

Segment Detal

Segment Wydobycie

Funkcje Korporacyjne

Polityka Jednostki Dominującej wobec spółek Grupy ORLEN koncentruje się na umacnianiu pozycji spółek z obszaru działalności podstawowej, rozwoju energetyki i segmentu Wydobycie, a także na usprawnianiu zarządzania, konsolidacji posiadanych aktywów i dezinwestycji aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.

Celem podejmowanych działań jest wzrost wartości rynkowej Grupy ORLEN, umocnienie pozycji na rynkach macierzystych oraz ekspansja produktowa i geograficzna. Główne inwestycje rozwojowe mają na celu dalsze poszerzenie koszyka produktów, zwiększenie stopnia konwersji, budowę nowych mocy energetycznych oraz kontynuację projektów związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Dla zapewnienia sprawnego zarządzania wdrożone zostały zasady zarządzania holdingowego, tj. rozwiązania zmierzające do realizacji wspólnych celów spółek tworzących Grupę ORLEN, które są definiowane przez Jednostkę Dominującą.

Podstawę tego rozwiązania stanowi Konstytucja Grupy Kapitałowej ORLEN oparta na trzech kluczowych regulacjach: Umowie o Współpracy, Regulaminie Grupy, postanowieniach Statutów/Umów spółek Grupy ORLEN.

Konstytucja zapewnia jednolite zasady przekazywania informacji, standardy organizacyjne oraz skuteczny monitoring kluczowych decyzji biznesowych. Określa również podstawy prawne tworzenia spójnej strategii Grupy ORLEN. Skuteczny nadzór korporacyjny PKN ORLEN opiera się na nadzorze formalno-prawnym oraz nadzorze nad działalnością operacyjną i finansową spółek.

Zmiany w zasadach organizacji i zarządzania

Do najważniejszych zmian w strukturze organizacyjnej i zasadach zarządzania PKN ORLEN w trakcie 2019 roku należą głównie:

 • włączenie do obszaru Zarządzania Finansami obszaru Planowania i Sprawozdawczości,
 • włączenie do obszaru Strategii Biura Relacji Inwestorskich,
 • przypisanie Dyrektorowi Biura Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością oraz Dyrektorom bezpośrednio podległych Członkom Zarządu odpowiedzialności za zapewnienie zgodności nadzorowanego obszaru z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, przyjętymi standardami postępowania oraz normami etycznymi obowiązującymi w Grupie,
 • przypisanie Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Realizacji Inwestycji Majątkowych odpowiedzialności za realizację projektów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości (za wyjątkiem projektów API) w celu podniesienia ich wartości i zwiększenia kapitału spółki,
 • przejęcie nadzoru nad obszarami pionu finansowego przez Pana Armena Artwicha Członka Zarządu ds. Korporacyjnych związane z odwołaniem Pana Wiesława Protasewicza ze składu Zarządu PKN ORLEN,
 • przeniesienie Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z pionu Członka Zarządu ds. Rozwoju do pionu Członka Zarządu ds. Operacyjnych,
 • przeniesienie Biura Nadzoru nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji do pionu sprzedaży detalicznej.

Podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2019 roku

Infografika-Orlen-2020-64 Infografika-Orlen-2020-64

*Bezpośredni nadzór nad kontrolą finansową sprawuje Prezes Zarządu Dyrektor Generalny na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu oraz zastępstwa Członków Zarządu

Zmiany personalne w składach Zarządu i Rady Nadzorczej w trakcie 2019 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu zostały opisane w sekcji „Ład korporacyjny”. W pozostałych spółkach Grupy ORLEN w trakcie 2019 roku nie wystąpiły istotne zmiany w organizacji i zasadach zarządzania. Aktualne struktury organizacyjne spółek Grupy ORLEN oraz ich władze statutowe są zamieszczone w witrynie internetowej.

 Zmiany w powiązaniach kapitałowych w 2019 roku zostały opisane w sekcji „Wyniki Finansowe”.

Wyniki wyszukiwania